HPO0141/1998
ID intern unic:  306930
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 141
din  23.09.1998
pentru aprobarea Strategiei reformei sistemului de asigurare
cu pensii din Republica Moldova
Publicat : 03.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 108     Promulgat : 23.09.1998     Data intrarii in vigoare : 23.09.1998
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - Se aprobă  Strategia  reformei sistemului de  asigurare  cu pensii  din  Republica  Moldova,  expusă în anexă,  parte  integrantă  a prezentei hotărîri.
Art.2. - Guvernul  va  asigura  implementarea Strategiei  reformei sistemului  de  asigurare cu pensii din Republica Moldova,  inclusiv  va prezenta  spre  examinare Parlamentului proiectele de  acte  legislative privind reforma.
Art.3. - Comisia  pentru  protecţie socială, sănătate şi familie  va exercita controlul asupra executării prezentei hotărîri.
Art.4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 23 septembrie 1998.
Nr. 141-XIV.
Anexă
STRATEGIA REFORMEI SISTEMULUI DE ASIGURARE
CU PENSII DIN REPUBLICA MOLDOVA
I. SISTEMUL EXISTENT DE ASIGURARE CU PENSII
1. Privire generală asupra asigurării cu pensii de stat
Asigurarea cu pensii este o importantă parte componentă a sistemului de  protecţie socială din Republica  Moldova.  Acest  sistem  prevede efectuarea   unei  serii  de  măsuri  economice,  juridice,  sociale  şi organizatorice, orientate spre asigurarea şi susţinerea unui trai decent  populaţiei inapte pentru muncă şi cetăţenilor puţin asiguraţi.
Baza legislativă a  sistemului  de asigurare  cu  pensii  este constituită  din  legi,  decrete ale Preşedintelui  Republicii  Moldova, hotărîri  ale  Guvernului şi din alte acte normative care  reglementează raporturile de drept în domeniu.
Plata pensiilor se finanţează  din mijloacele Fondului  Social  al Republicii  Moldova,  precum şi de la bugetul de stat şi de la  bugetele locale.
Sistemul de asigurare cu pensii din Republica Moldova acoperă peste 757,0  mii de cetăţeni sau 21% din populaţia ţării. De  pensie  pentru limită  de  vîrstă  beneficiază  560,4 mii de  cetăţeni,  de  pensie  de invaliditate  109,2  mii, de pensie în cazul pierderii  întreţinătorului (denumită în cele ce urmează pensie de urmaş) 36,3 mii, de pensie pentru vechime în muncă 3,8 mii şi de pensie socială 38,4 mii*.
-----------------------------------------------
    * În datele citate nu intră cele referitoare la raioanele din partea stîngă a Nistrului.
Condiţiile de  obţinere  a  dreptului la  pensie  sînt:  împlinirea vîrstei de pensionare, vechimea necesară în muncă, pierderea capacităţii de muncă sau pierderea întreţinătorului.
Mărimea pensiei  depinde  de  salariul mediu lunar, de  vechimea  în muncă  şi  de  alte  condiţii,  ca  de  exemplu:  prezenţa  persoanelor întreţinute, îngrijirea persoanelor incapabile de muncă etc. Totodată, persoanelor care  beneficiază  de pensii relativ mici li  se  stabilesc plăţi suplimentare sub formă de majorări şi compensaţii.
Vîrsta de pensionare  a bărbaţilor este de 60 de ani, a femeilor  de 55  de  ani, iar a unor anumite categorii de persoane (care lucrează în condiţii  nocive şi grele - conform Listelor nr.1 şi nr.2, aprobate prin Hotărîrea  Guvernului  nr.822 din 15 decembrie 1992, în agricultură - conform Listei nr.3, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului  nr.1007-XII din  2  aprilie 1992, a mamelor cu mulţi copii, a invalizilor de  război etc.) este de 45 - 59 de ani.
Pentru determinarea  salariului mediu lunar de calculare a  pensiei, se  iau  5 ani consecutivi (la alegerea persoanei care a depus  cererea) din  ultimii  15 ani de muncă anteriori stabilirii pensiei. În  calculul salariului  intră toate tipurile de retribuire a muncii asupra cărora se depun cote de asigurare.
Pentru invaliditate  cauzată de o afecţiune generală, se  stabileşte pensie  dacă,  la data survenirii invalidităţii, persoana are o  anumită vechime  în muncă şi o anumită vîrstă. Pentru invaliditate cauzată de un accident  de muncă sau de o afecţiune profesională, se stabileşte pensie indiferent de vechimea în muncă. Cauzele, grupele de  invaliditate  şi timpul  survenirii  invalidităţii  se constată de  către  consiliile  de expertiză medicală a vitalităţii (C.E.M.V.).
Condiţiile de stabilire a pensiei de urmaş sînt identice condiţiilor de  stabilire a pensiei de invaliditate şi depind de cauzele  survenirii decesului  întreţinătorului. În cazul în care decesul a survenit în urma unei  afecţiuni  generale, se stabileşte pensie dacă întreţinătorul,  la data  decesului,  avea vechimea în muncă necesară stabilirii pensiei  de invaliditate.  În cazul în care decesul a survenit în urma unui accident de  muncă  sau  a unei afecţiuni profesionale, se stabileşte  pensie  de urmaş indiferent de vechimea în muncă a întreţinătorului.
Unor anumite  categorii de persoane, ocupate la lucrări care duc  la pierderea  capacităţii  profesionale  de  muncă  sau  a   aptitudinilor profesionale  înainte de atingerea vîrstei la care se acordă dreptul  la pensie  pentru  limită de vîrstă în condiţii generale, li se  stabileşte pensie  pentru  vechime  în muncă (cu condiţia  abandonării  activităţii pentru care se acordă dreptul la acest tip de pensie).
Persoanelor care  au  devenit  invalide ca urmare a  avariei  de  la C.A.E.  Cernobîl li se stabileşte pensie de invaliditate în mărime ce ar recupera dauna reală, indiferent de vechimea lor în muncă.
Membrilor familiei  persoanei care a decedat în urma unei schilodiri sau  îmbolnăviri  provocate  de  avaria  de la  C.A.E.  Cernobîl  li  se stabileşte  pensie  de  urmaş,  indiferent  de  vechimea  în  muncă   a întreţinătorului, în mărime ce ar recupera dauna reală, dar nu mai puţin de  100% din pensia minimă pentru limită de vîrstă pentru fiecare membru al  familiei. Acestor persoane li se stabileşte pensie pentru limită  de vîrstă la o vîrstă anticipată.
Cetăţenilor care  nu  au  muncit  (cu  excepţia  invalizilor  din copilărie) şi care nu au dreptul la pensie pentru muncă li se stabileşte pensie socială.
2. Structura pensiei
Pensia pentru  limită  de  vîrstă  şi pensia  pentru  gradul  II  de invaliditate  se stabilesc în proporţie de 55% din salariul mediu lunar, plus un procent din acest salariu pentru fiecare an de muncă de peste 25 de ani bărbaţii şi de peste 20 de ani femeile. Pensia pentru gradul I de invaliditate se stabileşte în proporţie de 75% din salariul mediu lunar, iar  pentru  invalizii de gradul III şi pentru persoanele cu  pensie  de urmaş  (pentru  fiecare  membru  al  familiei  incapabil de  muncă)  în proporţie  de  30%  din  salariul  mediu lunar  al  invalidului  sau  al întreţinătorului.
La pensia pentru  limită  de vîrstă şi la pensia de invaliditate  de gradul I şi II se stabilesc suplimente şi majorări prevăzute de Legea cu privire  la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova. Totodată, la  pensii  se stabilesc majorări şi compensaţii prevăzute de alte  acte normative.
1) mărimea de  bază  a pensiei, calculată din salariul mediu  lunar, plus un procent din acest salariu pentru fiecare an de muncă de peste 25 de ani bărbaţii şi de peste 20 de ani femeile;
2) majorările la  pensie  aferente  liberalizării  preţurilor   la produsele şi la serviciile de primă necesitate (18 lei#10,8 @ 7,2);
3) majorarea pensiei cu 20%;
4) indexarea pensiei în legătură cu inflaţia;
5) compensaţiile (1, 8, 10, 13 lei);
6) suplimentele  şi majorările  la  pensie  pentru persoanele întreţinute,  pentru îngrijirea pensionarului, la pensia donatorilor  de sînge, a persoanelor care au fost supuse  represiunilor nedrepte şi reabilitate  ulterior, a participanţilor la război (inclusiv invalizilor de gradul I, II şi III) şi a altor categorii de pensionari.
Drept rezultat, structura pensiei medii este următoarea:
                           (desen)
    1) Mărimea de bază a pensiei - 30%
    2) Majorările aferente liberalizării preţurilor - 22%
    3) Majorarea cu 20% - 10%
    4) Indexarea - 7%
    5) Compensaţiile - 13%
    6) Suplimentele şi majorările prevăzute de lege - 18%
Structura pensiei medii cu suplimentele şi majorările
pevăzute de lege şi de acte normative
Primele patru  componente ale pensiei  se  stabilesc, de  regulă, tuturor  beneficiarilor şi au un caracter permanent. A cincea componentă se  plăteşte persoanelor care primesc pensie mică şi depinde de  mărimea acestei  pensii. A  şasea componentă se plăteşte  dacă  există  anumite condiţii şi depinde de categoria pensionarului.
3. Finanţarea sistemului de pensionare
Pensiile se plătesc  din mijloacele Fondului Social, care, pe  lîngă fondul  de pensii, include fondul de asigurare socială, fondul de  şomaj şi  fondul de rezervă. Fondul Social se formează din cotele de asigurare obligatorie  ale patronilor (agenţilor economici) şi ale angajaţilor.  O parte  neînsemnată de mijloace financiare se alocă de la bugetul de stat şi de la bugetele locale. Cota-parte a acestor mijloace era, în 1997, de 75%,  24% şi, respectiv, 1%. În 1997, agenţii economici au transferat în Fondul  Social cote de asigurare socială în proporţie de 30% din  fondul de salarizare, iar salariaţii în proporţie de 1% din salariu.
Tarifele cotelor  de  asigurare  se aprobă de  către  Parlament.  În tabelul nr.1 sînt expuse tarifele în vigoare înanii 1991 - 1997.
                                                        Tabelul nr.1
                    (În raport procentual faţă de fondul de salarizare)

Indicele Anul
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
sem. I sem. II
Agenţii economici, indiferent  de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică 26 60 45 45 38 35 35 30
Organizaţiile şi instituţiile bugetare 26 37 30 30 30 35 35 30

    Aşadar, se observă  o  tendinţă de reducere a tarifelor  cotelor  de asigurare pentru agenţii economici.
    Bugetul Fondului Social se foloseşte pentru plata:
    a) pensiilor  pentru  limită de vîrstă, de invaliditate,  de  urmaş, pentru vechime în muncă;
    b) pensiilor sociale;
    c) pensiilor pentru militari şi membrii familiilor lor;
    d) indemnizaţiilor şi compensaţiilor pentru  îngrijirea  copiilor, pentru mamele singure;
    e) indemnizaţiilor pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă;
    f) indemnizaţiilor pentru şomaj;
    g) indemnizaţiilor pentru sarcină şi lăuzie;
    h) cheltuielilor aferente serviciilor bancare şi poştale de distribuire a pensiilor;
    i) altor cheltuieli.
Plata pensiilor o efectuează Departamentul pentru Pensii şi Asistenţă  Socială, lunar, în baza actelor de plată  (fişe de plată, mandate  poştale şi  liste), prin  intermediul oficiilor poştale şi sucursalelor Băncii de Economii a Moldovei. După expirarea termenului de plată,  oficiile  poştale prezintă departamentului dare de seamă  lunară pentru   sumele   plătite.  Departamentul,  la  rîndul  său,  prezintă trimestrial  şi  anual  Fondului  Social dări  de  seamă  pentru  sumele plătite.  Toate  dările  de  seamă se păstrează  în  arhivele  oficiilor poştale, la departament şi în Fondul Social.
II. CONCLUZII. PRINCIPALII FACTORI CARE DETERMINĂ NECESITATEA
REFORMĂRII SISTEMULUI DE ASIGURARE CU PENSII
Specificul sistemului  de asigurare cu pensii din Republica  Moldova este determinat  de  poziţia dominantă a proprietăţii de stat  şi  este orientat  spre  o  economie centralizată, planificată. Acest  sistem  se caracterizează  prin  nivel  scăzut  de asigurare,  prin  ineficienţă  a administrării,  prin  discordanţă  în legislaţie, prin  presiune  asupra populaţiei  economic active la asigurarea plăţilor sociale, este  foarte costisitor,  nu  se bazează în măsură deplină pe  principiul  asigurării echităţii sociale şi al solidarităţii generaţiilor.
Criza din economia  ţării  de  la  începutul anilor 90 a  agravat situaţia  din  sfera  socială.  În domeniul  protecţiei  sociale  şi  al asigurării cu pensii au apărut, concomitent cu recesiunea producţiei, cu creşterea  inflaţiei  şi  cu scăderea nivelului de trai  al  populaţiei, probleme  care  se agravează în permanenţă şi care, la  mijlocul  anului 1996, au căpătat un caracter de lungă durată.
De la data adoptării  Legii  cu privire la asigurarea cu  pensii  de stat  în  Republica Moldova, legislaţia privind asigurarea cu  pensii  a suferit  modificări esenţiale. Acest fapt a fost condiţionat, în  primul rînd, de situaţia  economică a ţării, inclusiv de starea  sistemului financiar. Criza sistemului economic, ritmurile crescînde ale inflaţiei, unele transformări, cum ar fi reforma monetară, au condus la necesitatea de modificare a legislaţiei cu privire la asigurarea cu pensii.
În Legea cu privire  la  asigurarea cu pensii de stat  în  Republica Moldova au fost operate peste 50 de modificări. Aşadar, a fost efectuată actualizarea   salariilor  din  care  se  calculau  pensiile   stabilite anterior. Acest mecanism se aplică şi în prezent la stabilirea pensiilor pe  baza salariului din anii precedenţi. Actualizarea se efectuează prin coeficienţi   individuali,  care  reprezintă  raportul  dintre  cîştigul pensionarului  pe  întreaga perioadă luată în calcul şi suma  salariului mediu  pe ţară din aceeaşi perioadă. Pensia a fost majorată în  repetate rînduri în legătură cu modificarea salariului minim. Factorii principali care  dictează necesitatea reformării sistemului de asigurare cu  pensii sînt:
a) reducerea încasării de mijloace financiare în Fondul Social, ceea ce a condiţionat reţinerea plăţii pensiilor şi altor plăţi sociale;
b) scăderea nivelului  de  asigurare  cu  pensii şi  cu  alte  plăţi sociale;
c) creşterea presiunii asupra  populaţiei economic active la asigurarea plăţilor sociale (calculul analitic demonstrează că în viitor această  situaţie  se va înrăutăţi în legătură cu starea demografică nefavorabilă pronosticată);
d) cotele înalte ale  defalcărilor pentru asigurări  sociale,  fapt care  nu  contribuie la creşterea producţiei, creează un egalitarism  la efectuarea  defalcărilor şi nu stimulează vărsarea lor, un  dezechilibru la determinarea cotelor care se achită de către patroni şi salariaţi;
e) cheltuielile indirecte înalte implicate de asigurarea socială;
f) repartizarea  neraţională  de  mijloace,  fapt  care  nu  permite orientarea cantităţii lor suficiente spre asigurarea socială a păturilor vulnerabile ale populaţiei;
g) pierderea legăturii dintre mărimea pensiei şi aportul în muncă al angajatului;
h) caracterul  contradictoriu  al legislaţiei privind asigurarea  cu pensii;
i) ineficienţa sistemului de administrare a asistenţei sociale.
Neefectuarea  sistematică a  plăţilor de  către  agenţii  economici influenţează  negativ  situaţia financiară a sistemului de asigurare  cu pensii.  Datoriile  agenţilor economici faţă de Fondul  Social,  conform situaţiei  de  la  1  ianuarie 1998, erau de  circa560,0  milioane  lei. Reţinerile  la plata pensiilor constituiau în medie pe republică 3 luni, iar  suma  totală  a  reţinerilor era de 198,0 milioane  lei.  În  unele raioane,  datoriile  aveau  o vechime de circa 4 luni. Cauzele  care  au condus  la  o astfel de situaţie sînt: ineficienţa  sistemului  fiscal, reducerea   personalului  din  economia  naţională,  evaziunea  fiscală, reducerea  cotei salariului din structura veniturilor populaţei,  cotele înalte ale defalcărilor pentru asigurări sociale.
S-a redus nivelul  general  de asigurare cu pensii. În ultimii  ani, preţurile la mărfurile de larg consum şi la servicii au crescut mai mult decît  pensiile. Raportul dintre pensia medie şi bugetul minim de consum s-a  redus  de la 38,2% din anul 1993 la 18,8% în anul 1997, iar  dintre pensia  minimă  şi  bugetul minim de consum de la 27% din anul  1993  la 14,1%  în anul 1997. Dacă bugetul minim de consum în anul 1997 a crescut de  8,9  ori  faţă de anul 1993, atunci pensia medie pe aceeaşi  perioadă s-a  majorat  de  numai 4,4 ori, iar pensia minimă de 4,7  ori  (tabelul nr.2).
                      Tabelul nr.2

Indicele Unitatea de măsură Anul
1992 1993 1994 1995 1996 1997
1 2 3 4 5 6 7 8
Componenţa numerică a populaţiei* mii persoane 4347,8 4352,0 4347,9 4334,4 4320,0 4304,7
Persoanele ocupate în economie* mii 2050,0 1688,0 1681,0 1673,0 1660,0 1646,0
Beneficiarii de pensii şi indemnizaţii mii 727,4 743,6 746,7 750,6 754,7 757,0
Beneficiarii de pensie pentru limită de vîrstă mii 551,4 562,3 564,0 562,9 562,7 560,4
Mărimea medie a salariului (M.M.S.) lei 3,50 31,20 108,40 143,20 187,60 219,80
Mărimea medie a pensiei (M.M.P.) lei 2,09 18,83 55,16 64,30 78,67 82,80
Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă lei 2,21 19,24 57,94 66,90 81,56 86,15
Bugetul minim de consum (B.M.C.) lei 3,40 49,30 271,30 310,60 387,80 440,00
Nivelul mediu lunar al inflaţiei % 27,0 32,0 6,2 1,8 1,2 0,9
Nivelul mediu anual al inflaţiei* % 1669,6 2705,7 104,6 23,8 15,1 11,0
Raportul dintre componenţa numerică a pen-sionarilor şi cea a populaţiei * % 16,7 17,1 17,2 17,3 17,5 17,6
Presiunea asupra unui lucrător la asigurarea plăţilor sociale mii persoane 2,82 2,27 2,25 2,23 2,20 2,17
Raportul dintre M.M.P. şi M.M.S. % 59,7 60,4 50,9 44,9 41,9 37,7
Raportul dintre M.M.P. şi B.M.C. % 61,5 38,2 20,3 20,7 20,3 18,8
Datoriile la plata pensiilor şi a indemnizaţiilor milioane lei     76,9 128,0 324,1 198,0
Datoriile pe un an %     15,6 22,1 45,5 32,5

*  Sînt  luate în calcul şi datele referitoare la raioanele  din  partea
stîngă a Nistrului
A crescut presiunea  asupra populaţiei economic active la asigurarea plăţilor sociale. Raportul dintre componenţa numerică a pensionarilor şi cea a populaţiei active a crescut de la 51,1% din 1992 la 61,4% în 1996.
Sistemul de asigurare  cu  pensii  este presat  şi  de  cheltuielile aferente  întreţinerii aparatului administrativ, distribuirii pensiilor, serviciilor  bancare  etc.  Astfel, în anul  1997,  pentru  distribuirea pensiilor şi serviciile bancare se plăteau peste 3% din bugetul fondului special  de pensii (2% pentru distribuirea pensiilor de către  unităţile poştale  şi 1,5% pentru serviciile bancare). Cheltuielile pentru  aceste tipuri  de  servicii depăşesc de 3,2 ori cheltuielile de  întreţinere  a tuturor  organelor  de  asistenţă  socială  din  republică,  inclusiv  a direcţiei  executive  a  Fondului  Social, a Centrului de  Calcul  şi  a Departamentului  pentru  Pensii  şi Asistenţă Socială.  Analiza  acestor tipuri de cheltuieli demonstrează că ele pot fi reduse esenţial.
Considerabile mijloace financiare, circa 4,0 milioane lei lunar, se cheltuiesc  pentru plata pensiilor către pensionarii încadraţi în cîmpul muncii.  Nivelul  de asigurare al acestei categorii de beneficiari  este mai  înalt  decît  cel al pensionarilor neîncadraţi în  muncă.  Dacă  am admite  că salariul mediu al unui pensionar care lucrează este de  219,8 lei (salariul mediu pe republică din anul 1997), atunci venitul total al acestui  pensionar  este de 305,95 lei, ţinîndu-se cont de pensia  medie pentru limită de vîrstă (86,15 lei).
Sume considerabile se cheltuiesc la plata pensiilor  stabilite în condiţii   avantajoase.  Numărul de pensii  stabilite  în  condiţii avantajoase  este  de  147,3 mii, ceea ce constituie 19,5%  din  numărul total  de pensii şi 26,3% din numărul de pensii pentru limită de vîrstă. Din  numărul  total  de  beneficiari, 19,0 mii  primesc  pensie  conform Listelor  nr.1  şi  nr.2, 15,7 mii conform Listei nr.3  (lucrătorii  din agricultură),  105,2 mii sînt mame care au trei şi mai mulţi copii (tab. nr.3).  Cheltuielile lunare pentru plata acestor pensii constituie  12,4 milioane  lei. Anual, se stabilesc în medie circa 10,7 mii de pensii  în condiţii  avantajoase. Se observă o tendinţă de creştere a numărului  de persoane care au dreptul la pensie în condiţii avantajoase.
Tabelul 3
---------------------------------------------------------------------------------------
                        |        1992        |        1993        |        1994        |
------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
  Beneficiarii de       |numă- |în pro|în pro|numă- |în pro|în pro|numă- |în pro|în pro|
  pensii şi suplimente  |rul   |cente |cente |rul de|cente |cente |rul   |cemte |cente |
                        | de   |faţă  |faţă  |bene- |faţă  |faţă  | de   |faţă  |faţă  |
                        |bene- | de   | de   |fici- | de   | de   |benefi| de   | de   |
                        |fici- |numă- |numă- |ari   |numă- |numă- |ciari |numă- |numă- |
                        |ari   |rul   |rul   |      |rul   |rul   |      |rul   |rul   |
                        |      |total |benefi|      |total |benefi|      |total |benefi|
                        |      | de   |ciari-|      | de   |ciari-|      | de   |ciari-|
                        |      |benefi|lor   |      |benefi|lor   |      |benefi|lor   |
                        |      |ciari |  de  |      |ciari | de   |      |ciari | de   |
                        |      |      |pensie|      |      |pensie|      |      |pensie|
                        |      |      |pentru|      |      |pentru|      |      |pentru|
                        |      |      |limita|      |      |limita|      |      |limita|
                        |      |      |  de  |      |      |  de  |      |      |  de  |
                        |      |      |vîrstă|      |      |vîrstă|      |      |vîrstă|
---------------------------------------------------------------------------------------
În total                 727356 100,00 131,90 743602 100,00 132,24 746702 100,00 132,40
De pensii pentru limita  551443 75,81  100,00 562298 75,62  100,00 563982 75,53  100,00
de vîrstă        
    din care:
în condiţii avantajoase  113258 15,57  20,54  124612 16,76  22,16  130904 17,53  23,21
   inclusiv:
conform Listei nr.1      5796   0,80   1,05   5830   0,78   1,04   5770   0,77   1,02
conform Listei nr.2      10973  1,51   1,99   11510  1,55   2,05   11869  1,59   2,10
conform Listei nr.3             0,00   0,00   9350   1,26   1,66   11667  1,56   2,07
mamelor cu mulţi copii          0,00   0,00   97482  13,11  17,34  99979  13,39  17,73
mamelor invalizilor din
copilărie                133    0,02   0,02   217    0,03   0,04   376    0,05   0,07
mamelor eroine                  0,00   0,00   26     0,00   0,00   110    0,01   0,02
De pensie de invalidiate 88561  12,18  16,06  94983  12,77  16,89  97602  13,07  17,31
    inclusiv:
cauzată de accidente de
muncă şi de afecţiuni
profesionale             5332   0,73   0,97   5214   0,70   0,93   5063   0,68   0,90
cauzată de afecţiuni
generale                 83229  11,44  15,09  89769  12,07  15,96  92539  12,39  16,41
De pensie de urmaş       37791  5,20   6,85   37552  5,05   6,68   36388  4,87   6,45
De pensie pentru
vechime în muncă         1960   0,27   0,36   1939   0,26   0,34   1847   0,25   0,33
De pensie socială        40535  5,57   7,35   40282  5,42   7,16   38819  5,20   6,88
    inclusiv: invalizi-
lor din copilărie        19531  2,69   3,54   21593  2,90   3,84   22624  3,03   4,01
De pensie de participare
la lichidarea consecinţilor
avariei de la C.A.E.
"Cernobîl"                90     0,01   0,02   199    0,03   0,04   300    0,04   0,05
De suplimente pentru
persoanelor supuse
represiunilor nedrepte   6027   0,83   1,09   10000  1,34   1,78   10730  1,44   1,90
De pensie de militar     7066   0,97   1,28   6548   0,88   1,16   8064   1,08   1,43
--------------------------------------------------------------
        1995        |        1996        |        1997        |
--------------------------------------------------------------|
numă- |în pro|în pro|numă- |în pro|în pro|numă- |în pro|în pro|
rul   |cente |cente |rul de|cente |cente |rul de|cente |cente |
de    |faţă  |faţă  |benefi|faţă  |faţă  |benefi|faţă  |faţă  |
benefi| de   |de    |ciari |de    |de    |ciari | de   |de    |
ciari |numă- |numă- |      |numă- |numă- |      |numă- |numă- |
      |rul de|rul   |      |rul   |rul   |      |rul   |rul   |
      |benefi|benefi|      |total |benefi|      |total |benefi|
      |ciari |ciari-|      |de be-|ciari-|      |de be-|ciari-|
      |      |lor de|      |nefici|lor de|      |nefici|lor de|
      |      |pensie|      |ari   |pensie|      |ari   |pensie|
      |      |pentru|      |      |pentru|      |      |pentru|
      |      |limita|      |      |limita|      |      |limita|
      |      |  de  |      |      |  de  |      |      |  de  |
      |      |vîrstă|      |      |vîrstă|      |      |vîrstă|
---------------------------------------------------------------
750556 100,00 133,32 754653 100,00 134,12 757020 100,00 135,08
562954 75,00  100,00 562688 74,56  100,00 560439 74,03  100,00
135450 18,05  24,06  140880 18,67  25,04  147305 19,46  26,28
5680   0,76   1,01   5671   0,75   1,01   5627   0,74   1,00
12337  1,64   2,19   12897  1,71   2,29   13348  1,76   2,38
13112  1,75   2,33   14394  1,91   2,56   15681  2,07   2,80        
100923 13,45  17,93  102779 13,62  18,27  105172 13,89  18,77      
460    0,06   0,08   1615   0,21   0,29   1733   0,23   0,31
105    0,01   0,02   105    0,01   0,02   101    0,01   0,02        
102255 13,62  18,16  105623 14,00  18,77  109219 14,43  19,49
4925   0,66   0,87   4861   0,64   0,86   4706   0,62   0,84
97330  12,97  17,29  100762 13,35  17,91  104513 13,81  18,65
36223  4,83   6,43   36351  4,82   6,46   36334  4,80   6,48
2286   0,30   0,41   2892   0,38   0,51   3799   0,50   0,68
38003  5,06   6,75   38267  5,07   6,80   38430  5,08   6,86
23694  3,16   4,21   25448  3,37   4,52   26950  3,56   4,81
422    0,06   0,07   677    0,09   0,12   933    0,12   0,17
11220  1,49   1,99   11442  1,52   2,03   11448  1,51   2,04
8835   1,18   1,57   8832   1,17   1,57   8799   1,16   1,57
Mărimile medii  ale  acestor  pensii  sînt cu mult  mai  mari  decît mărimea  medie  a pensiei pentru limită de vîrstă (86,15 lei)  şi  ating valoarea de 108,48 lei conform Listei nr.3, de 102,24 lei conform Listei nr.2  şi  de  101,33 lei conform Listei nr.1. Numărul de  persoane  care lucrează   şi  primesc  pensii  pentru  limită  de  vîrstă  în  condiţii avantajoase  depăşeşte  de  trei ori numărul de persoane  cărora  li  se stabilesc  pensii  în  baze generale. Prin urmare, aceste  categorii  de beneficiari au şi venituri totale mai mari.
În afară de faptul  că plata  pensiilor  stabilite  în   condiţii avantajoase  necesită cheltuieli suplimentare, problema în cauză are  şi alte  părţi  negative,  şi anume: se încalcă principiile  de  asigurare, principiile echităţii  sociale (cheltuielile se efectuează  din  contul altor persoane), se reduce nejustificat vîrsta de pensionare etc.
Salariul şi vechimea în muncă şi-au pierdut rolul de regulator şi de indicator al aportului în muncă al  pensionarului. Coeficientul individual, aplicat la calcularea salariului pentru stabilirea pensiei, a  făcut să difere într-o măsură oarecare mărimea pensiilor faţă de cele din  perioada  anilor  1991-1992. Totodată, mecanismul  aplicat  reduce artificial  mărimea pensiei deoarece coeficientul individual este  legat de mărimea triplă a salariului minim pe republică.
În prezent, pensia  medie pentru limită de vîrstă este de 39,2%  din salariul  mediu pe ţară, în 1993 ea reprezentînd 66,5%.  Pensia  minimă pentru  limită  de  vîrstă a atins 28,2% din salariul mediu în  1997  şi 43,3% în 1993.
Trezeşte îngrijorare necorelarea dintre mărimea de bază a  pensiei, majorări şi suplimente. Majorările  la  pensiile  participanţilor  şi invalizilor de război, ale persoanelor care au fost supuse represiunilor nedrepte, ale  persoanelor  cu merite deosebite etc.  depăşesc  mărimea pensiei  lor  calculate  pe  baza salariului şi  vechimii  în  muncă  în proporţie  de100  - 130%. Spre exemplu, mărimea medie a  pensiei  pentru limită  de vîrstă pentru invalizii de război de gradul I este de  116,84 lei,  iar majorările de 99 lei. Totodată, suplimentele pentru persoanele întreţinute,  pentru  îngrijirea  invalizilor constituie doar  5,6%  din pensia medie şi 1,4% din bugetul minim de existenţă.
Există mari deosebiri  şi  între mărimea unor tipuri de  pensii.  De exemplu,  pensia  medie pentru limită de vîrstă, în 1997, era  de  86,15 lei,  iar  cea medie pentru persoanele care au participat la  lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl de 338,6 lei, adică de 4 ori mai  mult.  Mărimea  maximă a pensiei pentru limită de  vîrstă  este  de 164,15  lei, iar mărimea maximă a pensiei participanţilor la  lichidarea consecinţelor  avariei de la C.A.E. Cernobîl, în unele cazuri, depăşeşte 1000 de lei pe lună (tabelul nr.4).
Tabelul nr.4

Indicele Unitatea de măsură Anul
1992 1993 1994 1995 1996 1997
1 2 3 4 5 6 7 8
Beneficiarii de pensii, total mii 727,4 743,6 746,7 750,5 754,8 757,0
pensia medie lei 2,09 18,83 55,16 64,30 78,67 82,80
Pensionari rămaşi în activitateDin numărul total de beneficiari mii% 43,55,98 41,65,59 48,76,52 58,87,83 53,67,10 51,76,83
beneficiarii de pensie pentru limită de vîrstă mii % 551,475,81 562,375,62 563,9 75,52 562,975,00 562,774,55 560,474,03
pensia medie lei 2,21 19,94 57,94 66,90 81,56 86,15
beneficiarii de pensie de invaliditate mii% 88,612,18 94,912,76 97,6 13,07 102,313,63 105,613,99 109,214,42
pensia medie lei 2,03 18,43 53,96 63,25 78,25 81,74
beneficiarii de pensie de urmaş mii% 37,85,20 37,55,04 36,44,87 36,24,82 36,44,82 36,34,80
pensia medie lei 1,47 12,28 40,41 51,70 65,97 65,49
beneficiarii de pensie pentru vechime în muncă mii mii% 1,90,26 1,90,26 1,80,24 2,3 0,31 2,9 0,38 3,80,38
pensia medie lei 1,82 24,18 63,76 69,96 80,99 79,37
beneficiarii de pensie de participant la lichidarea                           consecinţelor avariei  de la C.A.E. Cernobîl mii% 0,10,01 0,20,03 0,3 0,04 0,40,05 0,70,09 0,90,01
pensia medie lei 0,03 41,70 160,95 242,39 334,29 338,64
beneficiarii de pensie socială mii% 40,5 5,57 40,35,42 38,85,20 38,0 5,06 38,35,07 38,4 5,07
pensia medie lei 0,01 10,51 32,38 38,07 47,90 47,67
beneficiarii de pensie ca persoane supuse represiunilor nedrepte mii% 6,00,82 10,01,34 10,71,43 11,21,49 11,41,51 11,41,51
pensia medie lei 2,75 26,18 68,67 78,70 95,33 99,77
beneficiarii de pensie de militar mii% 7,10,98 6,50,87 8,11,08 8,81,17 8,81,17 8,81,16
pensia medie lei 2,07 17,12 49,01 73,80 90,25 109,45
beneficiarii cărora li s-a stabilit pensie în  mii                      perioada gestionară mii% 79,510,93 60,68,15 50,06,70 50,06,66 53,67,10 50,96,72
pensia medie lei 2,15 23,72 60,19 70,73 62,00 86,80
beneficiarii de pensie minimă mii% 241,933,2 222,229,9 34,74,65 30,44,05 28,8 3,82 25,93,42
pensia minimă lei 1,70 0,14 42,80 50,00 62,00 62,00
pensia maximă lei 3,40 68,35 126,55 133,75 164,15 164,15
Suma pensiilor şi indemnizaţiilor plătite mii lei 8372,3 80180,6 354895,8 514193,9 484200 609060,5

    
Există o diferenţă  considerabilă în mărimile pensiilor acordate  în diferite perioade, în special ale pensiilor stabilite pînă în anul 1990. Pensiile  calculate  pînă la această perioadă sînt, de regulă, mai  mici decît  cele  stabilite în prezent. Această tendinţă se menţine.  Astfel, pensia  medie  pentru limită de vîrstă la 1 ianuarie 1998 era  de  86,15 lei,  iar pensia medie stabilită în anul 1997 era de 91,57 lei, cu  6,0% mai mare.
Multe probleme  au  apărut  din  cauza  faptului  că  în  legislaţia asigurării  cu  pensii  se observă o neconcordanţă  a  prevederilor  din actele  legislative  şi  din  alte  acte  normative,  caracterul  lor contradictoriu,  ceea  ce  complică punerea în aplicare  a  legislaţiei. Multe  acte normative sînt depăşite, altele noi nu au fost elaborate şi, ca  urmare,  noile relaţii sociale în domeniul asigurării cu  pensii  de stat nu sînt reglementate.
Este necesară  perfecţionarea administrării sistemului de  asigurări sociale,  în  primul rînd a organelor de asistenţă socială, în  a  căror activitate   multe  funcţii  se  dublează,  nu  sînt  delimitate,  munca angajaţilor nu este productivă.
Sistemul informaţional  al asigurării cu pensii, bazat pe tehnologii şi   tehnică  de  calcul  învechite,  nu  asigură  soluţionarea  tuturor problemelor.
Necesitatea unor  transformări  în sistemul de asigurare  cu  pensii este  confirmată prin analiza şi concluziile de mai sus, precum şi  prin modelele  de  pronosticare  a  dezvoltării  acestui  sistem.  Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat un model computerizat pe  termen  lung  al  sistemului  de asigurare cu  pensii,  în  care  se pronostichează  nivelul defalcărilor în sistem în dependenţă de prognoza macroeconomică (fig. nr.1 şi nr.2).
Calculele efectuate  în baza acestui model demonstrează că, în cazul tendinţei de creştere a economiei ţării şi al îmbunătăţirii situaţiei de pe piaţa muncii, rata defalcărilor în sistem va trebui să crească la 45% şi  chiar mai mult dacă sistemul existent şi nivelul scăzut al pensiilor în  comparaţie cu salariul mediu nu se vor schimba (fig.nr.3). O  astfel de  situaţie  nu poate fi stabilă şi nici nu poate asigura o  dezvoltare eficientă  a sistemului de asigurare cu pensii deoarece impozitul social înalt  frînează  creşterea  ponderii populaţiei  angajate.  De exemplu, defalcările  în  sistemul  de pensii al ţărilor dezvoltate  se  află  la nivelul de 15-20%.
Analiza acestui  model  demonstrează  clar  impactul  malefic  al înrăutăţirii  situaţiei  demografice  asupra dezvoltării  sistemului  de asigurare cu pensii.
Începînd cu anul  2005, corelaţia dintre numărul de pensionari şi de persoane  apte  pentru  muncă  se va  înrăutăţi  considerabil,  atingînd apogeul  în  anii  2022 şi 2047 (fig.nr.4-7). Dacă în  această  perioadă critică  nu  va  fi  creată o rezervă  pentru  plata  pensiilor,  tînăra generaţie actuală va fi nevoită să plătească în sistemul de asigurare cu pensii cote considerabil mai înalte pentru a asigura pensiile generaţiei active în prezent.
Această problemă  este actuală şi în ţările occidentale. Multe  ţări europene  au efectuat reforma pensiilor pentru raţionalizarea plăţii  şi crearea   unei  rezerve  care  să  asigure  stabilitatea  sistemului  de asigurare  cu pensii. Diagramele din figurile nr.8 şi nr.9 conţin schema acumulării  în  Fondul  Social  a unor rezerve  necesare  în  viitor  la menţinerea  unui  nivel  suficient  de  defalcări.  Pentru  a  se  evita posibilele  perioade critice, trebuie să se înceapă cel tîrziu din  anul 2003 acumularea de rezerve în fondul de pensii.
III. STRATEGIA REFORMEI SISTEMULUI DE
ASIGURARE CU PENSII
1. Scopurile principale ale reformei
Reforma sistemului  de  asigurare cu pensii  urmăreşte  principalele scopuri:
a) asigurarea unui sprijin material adecvat la bătrîneţe, în  cazul pierderii  capacităţii  de muncă sau a susţinătorului,  pentru  întreaga populaţie,  ceea ce înseamnă că, după reformă, majoritatea  cetăţenilor, la  atingerea  vîrstei de pensionare, în cazul pierderii capacităţii  de muncă  sau  a  susţinătorului,  vor avea un venit adecvat  ca  urmare  a îmbinării  pensiei de stat cu pensia privată. Numai o parte neînsemnată de  cetăţeni din păturile defavorizate vor fi asiguraţi prin programe de sprijin social;
b) asigurarea  respectării  principiului echităţii sociale, ceea  ce înseamnă că  majoritatea  cetăţenilor  vor  beneficia  de  pensii   în dependenţă  de  aportul lor la sistemul de pensii, acesta urmînd să  fie transparent şi accesibil tuturor;
c) asigurarea   unui  sistem  financiar  echilibrat  şi  respectarea disciplinei  financiare, ceea ce înseamnă că toate plăţile din  sistemul de  asigurare cu pensii vor fi efectuate la timp. Indexarea pensiilor se va  face  dacă  sistemul de asigurare cu pensii va dispune  de  mijloace financiare suficiente;
d) crearea unui  sistem  de asigurare cu pensii  convenabil  tuturor generaţiilor,  ceea  ce înseamnă că sistemul propus va avea la  bază  un nivel real de plăţi. Luînd în considerare situaţia demografică specifică din  Moldova,  este necesar, pentru a se evita majorarea impozitelor  pe care  le  va  presta actuala tînără generaţie, ca sistemul  de  stat  să asigure acumularea rezervelor respective (fig. nr.8 şi nr.9).
2. Direcţiile reformei sistemului de asigurare cu pensii
Atingerea scopurilor  enumerate  mai  sus necesită  efectuarea  unei reforme  complexe în sistemul de asigurare cu pensii, ale cărui elemente principale sînt:
    1) un program stabil pentru pensionarii actuali;
    2) un nou program pentru viitorii pensionari;
    3) un program  de  tranziţie de la sistemul de asigurare  cu  pensii existent la unul nou.
    1) Un program stabil pentru pensionarii actuali
Se vor întreprinde  măsuri pentru ca pensia să fie plătită  integral şi la timp, indiferent de locul de trai al beneficiarului.
Odată cu onorarea  integrală  a datoriilor la plata pensiilor şi  cu acumularea  unei rezerve suficiente de plată a pensiei pentru o lună, se va  putea  garanta  menţinerea cuantumului real al pensiei, deci  va  fi reluată practica indexării pensiilor în funcţie de creşterea preţurilor.
În dependenţă  de  dinamica veniturilor la sistemul de asigurare  cu pensii,  în  viitor va putea fi revizuit modul de indexare pentru  a  se asigura creşterea pensiilor nominale. Una din variante poate fi "modelul suedez",  conform  căruia  coeficientul  indexării  pensiilor  reflectă indicatorul  de  creştere  al preţurilor şi indicatorul de  creştere  al veniturilor populaţiei în raport de 50% la 50%.
Pronosticarea  veniturilor şi a cheltuielilor Fondului Social pe  un termen scurt demonstrează că, fără reformarea sistemului de asigurare cu pensii,  va fi imposibilă revenirea la indexarea pensiilor atît în  anul 1998,  cît  şi  în anul 1999. Faptul acesta va avea ca  urmare  scăderea nivelului  nominal al pensiei şi a nivelului de viaţă al  pensionarilor.
Astfel, bugetul Fondului Social va rămîne dezechilibrat şi va  necesita dotaţii de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului curent.
Calcule alternative  demonstrează  însă că, în cazul în care se  vor întreprinde  măsuri  de  reformare a sistemului de asigurare  cu  pensii (chiar  numai creşterea vîrstei de pensionare), reluarea indexării va fi posibilă în 1999.
Toate plăţile  şi compensaţiile pentru un pensionar vor fi însumate. În  viitor, această sumă va putea fi modificată numai în urma  indexării sau  majorării pensiei minime. Recalcularea deplină conform noului model nu se va efectua.
2) Un nou program pentru viitorii pensionari
În situaţia actuală  din  domeniul  asigurării cu  pensii,  care  se caracterizează,  pe  de o parte, printr-un nivel scăzut al pensiilor  şi prin  creştere  a  datoriilor  faţă de pensionari,  pe  de  altă  parte, printr-un  procent  sporit al defalcărilor pentru plata pensiilor,  este evidentă  necesitatea  reformării radicale a sistemului de asigurare  cu pensii.
Pensia de invaliditate  şi  pensia de urmaş, după  părerea  noastră, trebuie  să  fie separate de pensia pentru limită de vîrstă.  Principiul definitoriu constă într-un sistem unic de pensii pentru limită de vîrstă pentru   toate  categoriile  de  angajaţi,  inclusiv  pentru  procurori, judecători etc.
Asigurarea cu  pensii  a  militarilor şi  poliţiştilor  urmează,  de asemenea,  să fie examinată separat. Această pensie se finanţează de  la bugetul  de  stat,  dar  militarii şi poliţiştii  nu  fac  defalcări  în sistemul de asigurare  socială. Considerăm că  reforma  asigurării  cu pensii  a militarilor şi poliţiştilor trebuie să aibă la bază principiul reducerii  diferenţelor  din  funcţionarea şi finanţarea  sistemului  de asigurare  cu pensii a militarilor şi poliţiştilor, pe de o parte, şi  a sistemului general de asigurare cu pensii, pe de altă parte.
Sistemul de pensii  pentru limită de vîrstă este unul de  asigurare, aparte, ce funcţionează independent  de  sistemul  de   pensii   de invaliditate  şi de pensii de urmaş. În conformitate cu noua politică de asigurare  cu  pensii, pensia pentru limită de vîrstă va fi  constituită din două părţi:
    a) pensia de asigurări sociale publice;
    b) pensia suplimentară privată (benevolă sau obligatorie).
    Fiecare parte se va acumula în mod individual.
La baza sistemului  public de asigurare cu pensii se va afla  pensia minimă garantată  acordată  de stat persoanelor  îndreptăţite. Mărimea pensiei  asigurate va fi determinată de cuantumul cotelor de contribuţii de  asigurare  şi  de  stagiul de cotizare.  Faptul  acesta  va  stimula populaţia  să  participe la sistemul public de asigurări sociale  şi  să plătească cotele stabilite prin lege.
Cotele de contribuţii  de  asigurări sociale încasate în  fondul  de pensii  se  vor  indexa  anual  în  dependenţă  de  creşterea  indicelui preţurilor  la  mărfuri  şi servicii. Coeficientul de indexare  nu  este prealabil  stabilit,  dar  se  defineşte  din  schimbarea  indicatorilor economici  luaţi în considerare ca punct de  reper,  în   limitele posibilităţilor  fondului  de pensii. Indexarea pensiilor se va baza  pe dinamica salariului mediu pe ţară şi pe indicele preţurilor de consum.
Contribuţiile  de 20-22% se vor calcula de la un anumit venit, adică se  va  stabili  limita  venitului de la care se  fac  defalcări  pentru asigurări  sociale. Faptul că o parte din venit nu se va impune cu  cotă de  contribuţii de asigurări sociale va determina persoanele cu venituri mari  să  depună  benevol bani în fondul de  pensii  private.  Limitarea veniturilor  din care se vor calcula cotele de contribuţii de  asigurări sociale va permite reducerea cheltuielilor pentru forţa de muncă.
În noul sistem  de asigurare socială de stat, toţi beneficiarii  vor defalca  cote  egale.  Dacă mărimea calculată a pensiei va fi  mai  mică decît  mărimea  minimă  garantată  de stat, fondul de  pensii  va  plăti diferenţa.
Toţi angajaţii,  precum  şi  fermierii,  trebuie  să  fie   supuşi asigurărilor  sociale obligatorii de stat. Acest sistem se va extinde şi asupra  cetăţenilor  care  practică activitate de  întreprinzător  (care practică  activitate  individuală)  şi  asupra  liberilor  profesionişti (avocaţi, pictori, scriitori etc.).
Asigurarea pentru  pensie trebuie să fie obligatorie deoarece  numai în  aşa fel poate fi creată o societate de contribuabili care ar permite repartizarea  optimă  a greutăţilor riscului (pierderii capacităţii de muncă) şi ieftinirea asigurărilor.
Mărimea defalcărilor  obligatorii  ale  fermierilor  va  depinde  de veniturile  declarate,  însă  se presupune să fie stabilită  şi  o  cotă minimă  de  defalcare.  Membrii familiei de fermier vor  avea  drept  la pensie  numai  dacă vor depune aparte cote de contribuţii  de  asigurări sociale în fondul de pensii.
Muncitorii agricoli   salariaţi  vor  efectua  defalcări  în   modul prevăzut pentru toţi salariaţii.
Perioada în care persoana nu a fost supusă asigurării obligatorii nu se  va include în vechimea asigurată, cu excepţia serviciului militar în termen  şi  îngrijirii  copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani.  În  aceste cazuri,  precum şi în cel al emiterii de hotărîri privind includerea  în vechimea  în  muncă asigurată a timpului în care nu s-au plătit cote  de contribuţii  de asigurări sociale (timpul de studii, de îngrijire a unui membru  al familiei inapt pentru muncă etc.), bugetul de stat va  trebui să compenseze fondului de pensii cheltuielile respective.
Perioada de şomaj şi de invaliditate se include în vechimea în muncă asigurată numai dacă, din fondurile respective, s-au efectuat defalcări în fondul de pensii.
Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei a modelat diverse variante  ale  reformei sistemului de asigurare cu pensii în  baza  unor pronosticuri  demografice  şi  indici macroeconomici.  Modelul  utilizat indică  procentul defalcărilor în sistemul de asigurare cu pensii necesar menţinerii echilibrului financiar al acestuia.
Au fost evaluate următoarele scenarii (vezi descrierea scenariilor):
    scenariul de  bază  (zero),  care nu prevede nici  o  modificare  în sistemul de asigurare cu pensii;
    scenariul de  bază rectificat, care prevede majorarea pensiei  medii de  la  nivelul  de  40%  la nivelul de 50%  din  salariul  mediu,  fără modificări în sistemul de asigurare cu pensii;
    scenariul întîi,  care  prevede creşterea vîrstei de pensionare.  Au fost examinate două variante:
1) creşterea  vîrstei  de pensionare a bărbaţilor de la 60 la 65  de ani, a femeilor de la 55 la 60 de ani, cu o frecvenţă de 6 luni pe an;
2) creşterea vîrstei de pensionare şi a bărbaţilor, şi a femeilor la 65 de ani, cu o frecvenţă de 6 luni pe an;
scenariul al  doilea, care prevede anularea condiţiilor  avantajoase de  pensionare  conform  Listelor nr.1, nr.2 şi nr.3, precum  şi  pentru mamele cu mulţi copii;
scenariul al treilea, care  prevede   îmbunătăţirea   colectării defalcărilor în Fondul Social de la nivelul real de 70% din anul 1996 la cel de 90% către anul 2007 (creşterea colectării începe în anul 2000, cu un ritm de 2,5% anual);
scenariul al patrulea, care reprezintă îmbinarea scenariilor întîi - al treilea.
Analiza scenariilor modelate demonstrează că, fără reformarea sistemului de asigurare cu pensii, procentul defalcărilor  în  sistem trebuie  să fie majorat inevitabil pînă la aproximativ 45, iar odată  cu reformarea  sistemului, procentul de defalcări se va micşora la 20 şi se va menţine la acest nivel, pe cînd nivelul pensiei în raport cu salariul se va mări cu aproximativ 20%.
    Se propun următoarele   măsuri   pentru  reformarea  sistemului   de pensionare:
    a) Schimbarea vîrstei de pensionare
În cazul implementării unui nou sistem, cetăţenii vor lucra mai mult ca  să  primească pensie, iar pensia va fi mai mare. Dacă astăzi  pensia medie  pentru limită de vîrstă este de circa 32% faţă de salariul  mediu din economie, noile pensii vor fi de cel puţin 42% faţă de acest salariu.
Vîrsta pentru  o  pensie  întreagă va creşte la 65 de ani  în  cazul bărbaţilor  şi  la  60  de ani în cel al femeilor. Nimeni  nu  va  putea pretinde  la  o  pensie  întreagă înainte de a  atinge  această  vîrstă. Vechimea  minimă în muncă va creşte de la 25 de ani în cazul  bărbaţilor şi de la 20 de ani în cazul femeilor la 35 de ani pentru toţi.
Ca argument al  necesităţii şi al posibilităţii creşterii vîrstei de pensionare  servesc  rezultatele analizei efectuate asupra speranţei  de viaţă  medie din Moldova. Deşi durata medie a vieţii bărbaţilor este  de 63  de  ani şi a femeilor de 71 de ani, speranţa de viaţă medie a  celor care  au  atins  vîrsta de pensionare este mult mai mare.  Prin  calcule estimative,  s-a demonstrat că speranţa de viaţă medie a bărbaţilor care au  atins vîrsta de 60 de ani este de 75 de ani, iar a femeilor care  au atins  vîrsta  de 55 de ani este de 79 de ani. 75% din numărul  femeilor care  au  atins vîrsta de 55 de ani şi numai 55% din numărul  bărbaţilor care  au atins vîrsta de 60 de ani trăiesc pînă la 75 de ani.  Calculele demonstrează,  de  asemenea, că numai 10% dintre bărbaţii care au  atins vîrsta de 60 de ani mor între 60 şi 65 de ani şi numai 5% dintre femeile care au atins vîrsta de 55 de ani mor înainte de 60 de ani.
Scenariul întîi,  variantele  1  şi  2,  care  modelează  schimbarea vîrstei de pensionare, demonstrează că, în cazul creşterii pînă la 65 de ani  a  vîrstei de pensionare a bărbaţilor şi la 60 de ani  a  femeilor, procentul defalcărilor în sistemul de asigurare cu pensii poate fi redus cu  13,  iar în cazul creşterii vîrstei de pensionare la 65 de ani şi  a bărbaţilor,  şi  a  femeilor,  procentul  defalcărilor  în  sistemul  de asigurare  cu  pensii poate fi redus cu 19 comparativ cu nivelul  actual (cu  periodicitatea de creştere a vîrstei de pensionare de 6 luni pe an) (fig. nr.3).
b) Anularea condiţiilor avantajoase de pensionare
Se propune anularea  condiţiilor avantajoase de pensionare existente pentru persoanele care practică anumite profesii şi genuri de activităţi (Listele nr.1, 2 şi  3).  Ca  urmare,  întreprinderile vor avea posibilitatea  de a participa în sisteme private de pensionare, descrise mai  jos.  Mamele cu 3 şi mai mulţi copii, de asemenea, nu se vor  putea pensiona  în  condiţii avantajoase. Indemnizaţiile pentru copii  pot  fi revăzute  însă  pentru a se asigura susţinerea adecvată a familiilor  cu mulţi  copii  atunci cînd ele au nevoie de ea, adică atunci cînd  copiii sînt mici.
Scenariul al doilea, care modelează anularea condiţiilor avantajoase de  pensionare,  demonstrează că, în urma acestei anulări, procentul  de defalcări în sistemul de pensionare poate fi redus cu 6 (fig.nr.3).
c) Programul  de îmbunătăţire a colectării cotizaţiilor în sistemul de asigurare cu pensii
Trebuie menţionat  faptul  că  reforma sistemului de asigurare cu pensii  trebuie să prevadă măsuri de îmbunătăţire a colectării  plăţilor în  acest sistem. Faptul va necesita efectuarea de investiţii în  utilaj electronic, perfecţionarea cadrului juridic, aplicarea de sancţiuni dure faţă de răuplatnici, voinţă politică. Este necesar să se aibă în vedere: chiar  dacă  măsurile  menţionate  vor începe  imediat  să  funcţioneze, rezultatele esenţiale vor apărea doar peste vreo 10 ani.
Scenariul al  treilea, care modelează îmbunătăţirea colectărilor  de cotizaţii  în sistemul de asigurare cu pensii, demonstrează că, în  urma ridicării  nivelului de colectare a cotizaţiilor de la 70% la 90%  către anul  2007,  procentul defalcărilor în sistemul de asigurare  cu  pensii poate fi redus cu 10 (fig. nr.3).
d) Acumularea de rezerve
Sistemul public de asigurare cu pensii va începe, cel tîrziu în anul 2003, să acumuleze  rezerve pentru soluţionarea  problemelor  aferente înrăutăţirii  viitoare  a stării demografice. Este  necesară  elaborarea unor  variante de  investire  a acestor mijloace. Figurile  nr.8  şi  9 ilustrează necesitatea acumulării unei astfel de rezerve.
Deşi analiza menţionatelor scenarii ale reformei demonstrează că, la realizarea   tuturor   măsurilor  de   reformare   propuse,   procentul defalcărilor în sistemul de asigurare cu pensii poate fi micşorat la 15, în  realitate  însă el va trebui păstrat la nivel de 20 în  legătură  cu necesitatea  acumulării  de  rezerve.  Dacă nu  se  va  proceda  astfel, sistemul  va deveni falimentar în perioada anilor 2015-2020 şi chiar mai devreme.
3) Programul de tranziţie de la actualul la noul sistem de asigurare cu pensii
Noul sistem de  asigurare  cu  pensii trebuie transformat  din  unul unic, impersonal  şi egalitarist în altul,  ramificat,  individualizat, multiplastic, construit pe principii de asigurare. Perioada de tranziţie trebuie  să  asigure  continuitatea  de la vechiul  la  noul  sistem  de asigurare  cu  pensii. Este necesară o anumită perioadă pînă  cînd  noul sistem va acoperi toţi angajaţii.
În perioada de  tranziţie,  urmează  să  fie  stabilite  mai  concis categoriile  de  persoane pasibile de asigurare socială  obligatorie  de stat,  şi  anume  persoanele  care au venituri, inclusiv  cele  care  au dreptul să se pensioneze în prezent conform actelor normative în vigoare astăzi  sau  care vor avea acest drept ulterior conform unor  alte  acte normative  (judecătorii, procurorii, funcţionarii publici etc.). Cu alte cuvinte,  urmează să se extindă baza pentru cotele obligatorii în fondul de pensii. Sistemele aparte de asigurare cu pensii trebuie unificate.
Urmează să fie  modificat pe etape cuantumul cotei de contribuţii de asigurări  sociale  pentru patron şi pentru angajat. Ca angajatul să  nu sufere  însă în urma unei astfel de modificări, salariul lui urmează  să fie  mărit  proporţional  cu  suma  din  care  el  va  plăti  cotele  de contribuţii  de  asigurări  sociale în locul patronului. În  acest  caz, faptul  că  mărimea  pensiei depinde de stagiul de  cotizare  va  impune lucrătorul  să  se includă în sistemul de control asupra  efectuării  la timp  a  plăţilor  în fondul de pensii, ceea ce va conduce  la  onorarea contribuţiilor sau la reducerea cazurilor de neonorare a acestora.
Este necesară  implementarea cît mai urgentă a evidenţei individuale a plăţii cotelor de contribuţii de asigurări sociale pe bază de mijloace moderne  de informatică prin adoptarea unei legi a asigurărilor sociale. O  astfel  de  evidenţă  va permite rezolvarea unei  serii  de  probleme importante:
a) concordarea sistemului public de asigurare cu pensii cu relaţiile de piaţă în dezvoltare;
b) dezvoltarea   sistemului  public  de  asigurare  cu  pensii  prin stabilirea  unei  dependenţe a cuantumului pensiei de vechimea în  muncă asigurată  (stagiul  de cotizare) şi de gradul de achitare a cotelor  de contribuţii de asigurări sociale, fapt care va influenţa pozitiv bugetul fondului  de  pensii prin interesare în vărsarea integrală şi promptă  a acestor cote;
c) crearea unei   posibilităţi  de pronosticare  mai   precisă   a modificării  numărului  de angajaţi şi de pensionari în ansamblu  şi  pe anumite  profesii,  prin urmare, de evaluare mai reală  a  cheltuielilor pentru plata pensiilor şi de calcul al cotei de contribuţii de asigurări sociale.
Cotele de contribuţii   de  asigurări  sociale  vor  constitui  baza fondului  de  pensii  şi vor avea o destinaţie specială  strictă:  plata pensiilor către persoanele participante la asigurarea cu pensii.
Promovarea consecventă, în sistemul de pensionare, a principiilor de asigurare va exclude orice privilegiu  pentru  anumite  pături  ale populaţiei sau grupe de asiguraţi.
Cheltuielile  de asigurare cu pensii a persoanelor care nu participă o anumită perioadă (indicată concret) la sistemul de asigurare cu pensii urmează  să fie acoperite de la bugetul de stat. De aceea,  cheltuielile de finanţare a pensiilor sau a unei părţi din pensii pentru veteranii de război,  participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la  C.A.E. Cernobîl;  a  majorărilor  pentru  merite deosebite şi  a  altor  plăţi, inclusiv  a pensiilor sociale, trebuie să fie efectuate de la bugetul de stat.
În perioada de  tranziţie,  vîrsta  de pensionare  a  bărbaţilor  va creşte  la 65 de ani şi a femeilor la 60 de ani. Vîrsta de pensionare va creşte,  începînd  cu anul intrării în vigoare a noii legi, cu  6  luni, atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei, la fiecare 12 luni.
Pentru stabilirea  unei  pensii  integrale,  se  va  cere, atît bărbaţilor,  cît şi femeilor, o vechime în muncă asigurată de 35 de ani. În  perioada de tranziţie, în vechimea în muncă se vor include şi  unele perioade  neasigurate,  adică perioade de pînă la intrarea în vigoare  a legii, în care persoana nu a fost supusă asigurării sociale.
Va fi necesară   actualizarea  salariului  din  care  se  calculează pensia,   adică  determinarea  coeficientului  individual  al   fiecărui pensionar.
În decursul a  10 ani, în vechimea în muncă asigurată vor fi incluse şi  unele  perioade  necontributive, cum ar fi perioada de studii  în  o instituţie de învăţămînt superior.
Nu se vor include  perioadele  de  muncă ce dublează  sau  triplează vechimea în muncă. Un mod aparte de calculare a vechimii asigurate se va păstra pentru aviatori.
Se propune reducerea  listei  de profesii şi  funcţii  a  căror exercitare dă dreptul la pensie în condiţii avantajoase, ulterior urmînd să nu se mai stabilească astfel de pensii. Aceste măsuri sînt echitabile şi  justificate deoarece cheltuielile de asigurare cu pensii în condiţii avantajoase constituie,  pentru  toţi  participanţii  la  sistemul  de asigurare socială, o povară sub formă de defalcări majorate în fondul de pensii  şi reprezintă lezarea intereselor acelor pensionari care nu  pot continua  lucrul  din motive de sănătate, ale căror pensii se  reduc  în urma  cheltuirii  unei  părţi  din mijloace pentru  plata  pensiilor  în condiţii avantajoase.
În afară de aceasta,  este cu totul incorectă rezolvarea, din contul asigurării  cu  pensii,  a  problemelor  sociale  ale  persoanelor  care efectuează lucrări în condiţii nocive şi grele. Este necesară asigurarea protecţiei lor sociale din contul ameliorării condiţiilor de muncă şi al majorării salariului. Problema pensiilor în condiţii avantajoase trebuie să  fie  rezolvată  prin crearea de  sisteme  suplimentare  profesionale obligatorii de asigurare cu pensii.
Este imposibilă  însă trecerea imediată la noul sistem de  asigurare cu pensii, adică excluderea pensiilor în condiţii avantajoase din cadrul legii  privind  pensiile de asigurări sociale de stat  deoarece  trebuie creată  în prealabil o bază normativă (metodică) şi constituite  fonduri profesionale.
În perioada de  tranziţie,  se  vor mai acorda  pensii  în  condiţii avantajoase,  dar numai persoanelor care au activat în condiţii de muncă foarte  nocive şi foarte grele, precum şi mamelor cu cinci şi mai  mulţi copii. Vîrsta necesară acordării unor astfel de pensii va creşte treptat pînă la atingerea vîrstei standard de pensionare. Spre exemplu, începînd cu  anul  punerii în aplicare a legii noi, peste fiecare 12 luni  se  va majora  cu pînă la un an vîrsta pentru stabilirea pensiei conform Listei nr.1, precum şi mamelor cu 5 şi mai mulţi copii. În afară de aceasta, în calculul  vechimii în muncă în condiţii nocive şi grele se va lua  numai vechimea acumulată pînă la intrarea în vigoare a legii noi.
În perioada de  tranziţie,  trebuie limitate pensiile celor care  au venituri asigurate.
În această perioadă  este necesară crearea unui sistem  suplimentar, privat, de asigurare cu pensii.
În majoritatea  ţărilor  dezvoltate, paralel cu sistemul  public  de asigurare  cu  pensii, funcţionează şi un sistem privat de asigurare  cu pensii, menit să menţină un grad de bunăstare apropiat celui din ultimii ani de muncă.
Necesitatea creării  unui sistem privat de asigurare cu pensii  este dictată de faptul că:
a) relaţiile  de piaţă au impus cetăţenilor responsabilitatea pentru propria  bunăstare, inclusiv  pentru asigurarea socială,  astfel  încît fiecare persoană să trateze cu seriozitate problemele protecţiei sociale proprii  în  caz de bătrîneţe şi de pierdere timpurie a  capacităţii  de muncă;
b) orice stat, chiar foarte bogat, nu poate acorda cetăţenilor săi o asigurare socială echivalentă nivelului de pînă la pierderea capacităţii de muncă.
Statul trebuie  totuşi să reglementeze legislativ procesul de creare a  unui  sistem  privat  de  asigurare cu  pensii  şi  să  fie  garantul siguranţei acestuia.
În perioada actuală,  pentru dezvoltarea sistemului de asigurare  cu pensii, trebuie reformate şi alte componente ale sistemului de asigurări sociale,  cum  ar fi asigurarea socială în legătură cu maternitatea,  cu incapacitatea  temporară de muncă, cu accidentele în muncă şi cu  bolile profesionale, în caz de şomaj.
3. Măsurile primordiale de efectuare a reformei sistemului de asigurare cu pensii
Anul 1998:
1) prevenirea creşterii  de  mai departe a restanţelor  la  pensii, inclusiv  îngheţarea  cuantumului pensiilor, transferarea unei  părţi  a plăţilor de compensare la bugetul de stat, acoperirea deficitului curent din bugetul de stat etc.;
2) îmbunătăţirea mecanismului de colectare a contribuţiilor de asigurări sociale, inclusiv sporirea  responsabilităţii  agenţilor economici pentru eschivare de la plata contribuţiilor;
3) pregătirea  de către Guvern a unui pachet minim de acte normative menite să urgenteze efectuarea reformei:
a) un proiect  de lege privind asigurarea cu pensii, ce ar  prevedea un program pentru viitorii pensionari şi un program de tranziţie la noul sistem de asigurare cu pensii;
b) baza legislativă  privind  organizarea  evidenţei  individuale  a depunerii cotelor de contribuţii de asigurări sociale;
c) un proiect de lege cu privire la asigurările sociale de stat;
d) un proiect  de  lege cu privire la fondurile private  de  pensii, care  să asigure garanţii de securitate pentru depunători şi un  control adecvat asupra activităţii fondurilor nominalizate;
4) elaborarea  unui  model al noului sistem de asigurare  cu  pensii bazat  pe  pronosticuri demografice detaliate şi efectuarea  de  calcule pentru argumentarea noii formule de pensionare;
5) elaborarea  unui  plan  de reformare a structurii  sistemului  de administrare a asigurării cu pensii;
6) pregătirea  unor  acte  normative  care  să  prevadă  dreptul  de asigurare   socială  în  legătură  cu  maternitatea,  cu   incapacitatea temporară  de muncă, cu accidentele în muncă şi cu bolile  profesionale, în caz de şomaj.
Anul 1999:
    1) punerea în aplicare a Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat;
    2) elaborarea  de acte legislative şi de alte acte normative care să reglementeze etapele ulterioare ale reformei;
    3) realizarea   treptată  a  planului  de  reformare  a   structurii sistemului de administrare a asigurării cu pensii;
    4) implementarea  treptată a evidenţei individuale a  contribuţiilor în fondul de pensii.
Anii 2000-2005:
    finalizarea realizării  planurilor  de  reformare  a  sistemului  de asigurare cu pensii.
L I S T A
de acte normative necesare reformei sistemului de asigurare cu pensii
    1. Lege privind pensiile de asigurări sociale de stat
    2. Lege privind sistemul public al asigurărilor sociale
    3. Lege privind pensiile de asigurări sociale private
    4. Lege cu privire la sistemele profesionale obligatorii de asigurare cu pensii
    5. Legea bugetului anual al asigurărilor sociale de stat
    6. Lege cu privire la asigurarea socială obligatorie de accidente de muncă şi de boli profesionale
    7. Lege privind fondul de pensii
    8. Lege privind asigurarea socială obligatorie în caz de şomaj
    9. Lege privind maternitatea şi incapacitatea temporară de muncă
    10. Regulament al modului de calculare a stagiului de cotizare
    11. Regulament al modului de plată a pensiilor
    12. Regulament al modului de calculare a pensiilor
    13. Regulament  al  Registrului de evidenţă individuală în  sistemul public de asigurări sociale
    14. Hotărîre  a  Guvernului  cu privire la  implementarea  evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale
    15. Hotărîre  a  Guvernului privind tipurile de venituri care nu  se supun asigurărilor sociale de stat.
Descrierea scenariilor de reforme, evaluate
cu ajutorul modelului computerizat pe termen lung
Scenariul de bază (BASE)
1. Pentru anul de bază (1996) sînt stabilite următoarele
semnificaţii ale parametrilor:
XRW           3%       Sporul anual al salariului real
IR             3%       Sporul anual al defalcărilor în Fondul Social
WAGELINK     100%   Dependenţa cuantumului pensiei de salariul real
PARTM        63,9% Coeficientul plasării în cîmpul muncii a bărbaţilor
      apţi pentru muncă (de la 15 ani şi pînă la pensionare)
PARTF        58,2% Coeficientul plasării în cîmpul muncii a femeilor
      apte pentru muncă (de la 15 ani şi pînă la pensionare)
NORMRETM     60 ani   Vîrsta de pensionare stabilită pentru bărbaţi
NORMRETF     55 ani   Vîrsta de pensionare stabilită pentru femei
EARLYP       9,0%    Partea populaţiei active care primeşte pensie în condiţii avantajoase
EARLYWK      8,6%    Persoanele care au început să primească pensie înainte de vîrsta standard de           pensionare şi care rămîn în activitate
BASEW        185,7   Salariul lunar mediu  lei
INFORMAL     19,9%    Sectorul neformal ce nu efectuează defalcări în Fondul Social
OLDWK        7,0%     Pensionarii din cîmpul muncii
CONRATE      35%      Contribuţii la Fondul Social
PFSHARE      89%      Rata defalcării cotelor de asigurare în fondul de pensii
PFEXP          0,2%     Partea cheltuielilor de administrare a Fondului Social
PFDEL          2,4%     Costul achitării pensiilor prin intermediul oficiilor poştale şi al altor organizaţii
PFCOMP       70%      Regularitatea defalcărilor în Fondul Social
BASEPEN      78,7 lei Cuantumul minim al pensiei
PENTEST      0%       Partea din pensie reţinută în cazul rămînerii în activitate
UR             5%       Gradul de şomaj
     2. Parametrul XRW se schimbă după ani în modul următor:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 - 2019 2020
0% 0% 3% 5% 5% 3% 2% 1,5%

3. Parametrul UR se schimbă după ani în modul următor:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
5% 5% 6% 7% 8% 7% 5%

4. Parametrul  INFORMAL se micşorează, începînd cu anul 2020, de  la 19,9% la 9,9%, cu 1% pe an (pe parcursul a 10 ani).
Scenariul al doilea de bază (WAGELINK)
Prevede modificarea parametrului WAGELINK pentru următorii ani: 1996 -  100%, 1997 - 0%, 1998 - 0%, 1999 - 40%. În continuare se majorează cu 20%  pe an pînă la atingerea a 300% (2012), după aceea se stabileşte  la nivelul  de  100%.  Această modificare a parametrului după  1999  impune majorarea  parametrului PENSHARE de la 40% la 50%. O astfel de  majorare este  necesară pentru plata compensaţiilor aferente creşterii vîrstei de pensionare, după cum se propune mai jos.
Scenariul întîi (NORMRET)
Prevede modificarea  parametrilor NORMRETM şi NORMRETF de la 60  ani bărbaţii şi 55 ani femeile, începînd cu 1999 cu 6 luni pe an.
Au fost analizate două variante ale acestui scenariu:
    1) creşterea  vîrstei  de pensionare a bărbaţilor la 65 de ani şi a femeilor la 60 de ani;
    2) creşterea  vîrstei de pensionare a bărbaţilor şi a femeilor la 65 de ani.
Scenariul al doilea (EARLYP)
Prevede modificarea parametrului EARLYP pe ani, în felul următor:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
9% 9% 8% 7% 6% 7% 4% 2% 0%

Înseamnă că,  după  1996,  nu vor mai fi stabilite pensii  în  condiţii avantajoase.
Scenariul al treilea (PFCOMP)
Prevede majorarea  parametrului PFCOMP, începînd cu anul 2000, de la 70% la 90%, cu 2,5% pe an (nivelul de 90% va fi atins în anul 2007).
Fig.nr.1.
           
Nivelul necesar de defalcări în Fondul Social în cazul lipsei de modificări în sistemul de asigurare cu pensii
(Vezi desenul de la pag.20 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)
    
Fig.nr.2.
Nivelul necesar de defalcări în Fondul Social pentru diferitele scenarii
(Vezi desenul de la pag.21 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)
    
Fig.nr.3.
Reducerea. în anul 2016, a nivelului necesar de defalcări în Fondul Social pentru diferite scenarii
(Vezi desenul de la pag.22 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)
Fig.nr.4.
Raportul dintre numărul de pensionari şi cel de persoane de vîrstă aptă pentru muncă
(Vezi desenul de la pag.23 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)
Fig.nr.5.
Structura după vîrstă a populaţiei  
(Vezi desenul de la pag.24 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)
    
Fig.nr.6.
Structura după vîrstă a populaţiei (bărbaţi)
(Vezi desenul de la pag.25 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)
    
Fig.nr.7.
Structura după vîrstă a populaţiei (femei)  
(Vezi desenul de la pag.26 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)
  
Fig.nr.8.
Acumulările de rezerve în Fondul social, inclusiv de investiţii (indicele de reinvestire - 2%), fără  modificări în sistemul de asigurare cu pensii.
Nivelul defalcărilor - 35%
(Vezi desenul de la pag.27 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)
    
Fig.nr.9.
Acumularea de rezerve în Fondul Social, inclusiv de  Investiţii (indicele de reinvestire - 2%). Nivelul defalcărilor se micşorează de la 35% la 20%
(Vezi desenul de la pag.28 Monitorul Oficial 108 din 03.12.98)