HPO0368/1995
ID intern unic:  306955
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 368
din  08.02.1995
pentru aprobarea Concepţiei politicii externe a Republicii Moldova
Publicat : 06.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 020     Promulgat : 08.02.1995
   Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
   Art. 1. - Se  aprobă Concepţia politicii externe a Republicii Moldova (se anexează).
   Art. 2. - Guvernul,   pentru   realizarea   prevederilor   concepţiei menţionate,  va  elabora  cadrul  legislativ corespunzător  şi  va  crea structurile şi mecanismele necesare.
   Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
        PREŞEDINTELE
        PARLAMENTULUI                      Petru LUCINSCHI
    Chişinău,  8 februarie 1995.
    Nr.  368-XIII.
C O N C E P Ţ I A
politicii externe a Republicii Moldova
   I. REPUBLICA MOLDOVA ÎN COMUNITATEA INTERNAŢIONALĂ
   Proclamînd la  27  august 1991 independenţa sa, Republica  Moldova  a devenit unul din primele state suverane de pe teritoriul fostei U.R.S.S. Ţara noastră este situată în sud-estul Europei, zonă geografică cuprinsă în  prezent de procesele complexe de tranziţie de la un sistem totalitar la   democraţie  şi  economia  de  piaţă.  Posedînd  sistemele  necesare electroenergetic,  de transport şi de telecomunicaţii, Republica Moldova are  premise  importante  pentru o colaborare  reciproc  avantajoasă  cu ţările  europene.  Dunărea ar putea deveni o arteră de transport, ce  va lega  Republica Moldova atît cu ţările Europei Centrale, cît şi cu  cele din  bazinul  Mării Negre, asigurînd totodată comunicarea şi  cu  ţările Orientului  Apropiat.  Fiind conectată la sistemele de  comunicaţii  ale Ucrainei,  Federaţiei  Ruse şi ale altor ţări din  Comunitatea  Statelor Independente,  Republica Moldova poate deveni un important nod  regional al acestor sisteme.
   Situaţia geopolitică  specifică condiţionează atenţia sporită faţă de ţara  noastră din partea comunităţii internaţionale. Republica Moldova a fost recunoscută de majoritatea statelor lumii, ea este membru al O.N.U. şi  al  instituţiilor  ei specializate, membru  al  Organizaţiei  pentru Securitate   şi  Cooperare  în  Europa  (O.S.C.E.),  al  Consiliului  de Cooperare  Nord-Atlantică,  face parte din C.S.I., activează  în  cadrul Cooperării   Economice   a  Mării  Negre,  Comisiei  Dunării  şi   altor organizaţii  internaţionale.  Integrarea în structurile  europene  oferă Republicii  Moldova  o reală posibilitate de consolidare  a  securităţii naţionale şi de asigurare a integrităţii teritoriale, contribuind astfel la instaurarea stabilităţii politice în zonă.
   Republica Moldova  menţine şi va dezvolta raportul de bună vecinătate şi  prietenie  cu  statele  limitrofe Romănia şi  Ucraina,  este  foarte importantă  extinderea  şi  aprofundarea relaţiilor cu  Federaţia  Rusă, Republica Belarus, cu alte ţări din C.S.I., cu cele şapte state puternic industrializate.   Ţinînd  cont  de  interesele  securităţii  naţionale, Republica  Moldova  dezvoltă  relaţii cu statele din  întreaga  lume  la nivelul  definit  de  necesităţile  reformelor  social-economice  ce  se desfăşoară în societatea noastră.
II. PRIORITĂŢILE POLITICII EXTERNE
   În baza prevederilor  Constituţiei,  drept priorităţi în politica  sa externă Republica Moldova consideră:
   consolidarea independenţei şi suveranităţii ţării;
   asigurarea integrităţii teritoriale;
   afirmarea ţării în calitate de factor de stabilitate pe plan regional;
   contribuirea   la  promovarea  reformelor  social-economice  necesare pentru tranziţia la economia de piaţă şi ridicarea bunăstării  populaţiei;
   edificarea statului  de  drept în care vor fi garantate şi  aduse  la nivelul    standardelor   internaţionale   drepturile   şi   libertăţile fundamentale   ale   omului,  precum  şi  ale   persoanelor   aparţinînd minorităţilor naţionale.
   Realizarea acestor  priorităţi ce constituie esenţa politicii externe a  Republicii Moldova, va asigura în concordanţă cu interesele naţionale majore,  edificarea  statului  nostru în calitate de  stat  independent, unitar  şi  indivizibil, care întreţine relaţii reciproc avantajoase  cu toate ţările lumii.
III. PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE
   Respectînd cu    stricteţe    principiile   şi   normele    dreptului internaţional recunoscute de comunitatea internaţională, în conformitate cu   Declaraţia  asupra  principiilor  dreptului  internaţional  privind relaţiile  prieteneşti  şi cooperarea între state, adoptată de  Adunarea Generală  a O.N.U. la 24 octombrie 1970, precum şi cu Declaraţia privind principiile   care   guvernează  relaţiile  reciproce   dintre   statele participante   la  C.S.C.E.  din  Actul  final  al  Conferinţei   pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnat la Helsinki în 1975, Republica Moldova îşi realizează politica externă în baza următoarelor principii:
   nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa;
   reglementarea diferendelor internaţionale prin mijloace paşnice;
   neamestecul în treburile interne ale altor state;
   cooperarea internaţională;
   egalitatea în  drepturi  a popoarelor şi dreptul lor de  a-şi  hotărî singure soarta;
   egalitatea suverană a statelor;
   îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate;
   inviolabilitatea frontierelor;
   integritatea teritorială a statelor;
   respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
   Republica Moldova  promovează o politică de neutralitate  permanentă, angajîndu-se  să  nu ia parte la conflicte armate, la alianţe  politice, militare  sau  economice  care au ca scop pregătirea războiului,  să  nu folosească teritoriul său pentru amplasarea bazelor militare străine, să nu deţină, să nu producă şi să nu experimenteze arma nucleară.
   Ţara noastră   sprijină  încheierea  şi  respectarea  acordurilor  în domeniul neprolefirării armei nucleare, controlului asupra armamentului, susţine eforturile îndreptate spre dezarmare şi destingere a încordării.
   În relaţiile  cu  alte  state Republica Moldova nu  acceptă  politica hegemonistă   a  dictatului,  a  constrîngerii  politice  şi  economice, împărţirii  sferelor de influenţă, considerînd drepturi inalienabile ale fiecărui  popor  egalitatea  suverană a statelor şi  obţiunea  liberă  a căilor lor de dezvoltare.
IV. DIRECŢIILE PRINCIPALE ALE POLITICII EXTERNE
   Republica Moldova   va   promova  o  politică  externă  elastică   şi echilibrată în următoarele direcţii principale:
   1. Dezvoltarea relaţiilor bilaterale interstatale
   În cadrul relaţiilor  bilaterale  interstatale Republica  Moldova  va porni  de la necesitatea asigurării intereselor sale economice,  sociale şi politice.
   a) Relaţiile cu ţările C.S.I.
   În relaţiile  cu  ţările C.S.I. Republica Moldova consideră  obiectiv primordial   încheierea   şi   îndeplinirea   riguroasă   a   tratatelor interstatale  de prietenie şi colaborare în vederea creării unui  climat de  încredere  şi  respect reciproc, stabilirii  unor  relaţii  reciproc avantajoase   în  domeniile  politic,  economic,  tehnico-ştiinţific  şi cultural.
   Ţinînd cont de  particularităţile dezvoltării istorice şi de situaţia geopolitică  a Republicii Moldova, sînt prioritare relaţiile  bilaterale cu  Federaţia Rusă, Ucraina şi Republica Belarus. De caracterul  acestor relaţii  vor  depinde în mare măsură stabilitatea politică  şi  succesul reformelor politice şi economice în ţara noastră.
   În temeiul existenţei  unor relaţii economice şi spirituale Republica Moldova  va păstra şi dezvolta în continuare legăturile de prietenie  şi colaborare   reciproc  avantajoasă  cu  ţările  Asiei  Mijlocii  şi  ale Caucazului - membre al C.S.I.
   b) Relaţiile cu ţările Europei şi Americii de Nord
   În relaţiile   cu  ţările  Europei  pentru  Republica  Moldova   este importantă  cooperarea  multilaterală  cu Romănia.  Dezvoltarea  acestei cooperări  se întemeiază pe criterii atît geografice, Romănia fiind ţară vecină  cu  Republica  Moldova, cît şi de ordin istoric şi  cultural.  O atenţie  deosebită  se acordă cooperării cu Romănia în scopul  depăşirii dependenţei  economice  unilaterale  actuale  a  Republicii  Moldova  şi integrării ei în comunitatea europeană.
   Ţinînd cont de  ponderea statelor occidentale dezvoltate în  economia mondială,  în  special a ţărilor din grupul celor şapte, şi de rolul  pe care  îl  joacă aceste ţări în relaţiile internaţionale,  în  menţinerea păcii  şi  securităţii în lume, precum şi de spijinul care ni se  acordă din  partea statelor acestui grup, Republica Moldova va acorda o atenţie sporită  dezvoltării  relaţilor de parteneriat şi cooperare pe  multiple planuri cu S.U.A., R.F.G., Franţa, Italia, Marea Britanie şi Canada.
   Republica Moldova  va  extinde  şi va aprofunda relaţiile  cu  ţările Europei  Centrale  şi  de Vest, ceea ce este foarte  important  datorită poziţiei  geografice, potenţialului economic, prestigiului internaţional şi   rolului   acestor  state  în  menţinerea  şi  consolidarea   păcii, stabilităţii şi securităţii pe continent, precum şi datorită sprijinului acordat  din  partea  lor  Republica Moldova  în  promovarea  reformelor social-economice,  consolidarea  independenţei  sale  şi  integrarea  în structurile europene şi mondiale.
   Altă direcţie  importantă  o  constituie  stabilirea  şi  dezvoltarea relaţiilor  bilaterale cu ţările Europei de Est. Experienţa acestor ţări în  reformarea  sistemului  politic, edificarea statutului de  drept  şi democratic,  tranziţia la economia de piaţă prezintă un interes deosebit pentru  Republica  Moldova. Ţara noastră are interese comune cu  statele Europei de Est şi în vederea integrării în structurile internaţionale şi întăririi securităţii pe continent.
   Un loc aparte în relaţiile cu ţările Europei revine Ţărilor  Baltice cu  care  avem mult comun în trecut, interese şi probleme  asemănătoare, ceea  ce constituie o platformă firească pentru coordonarea unor aspecte ale politicii externe.
   Un nou impuls  vor  căpăta relaţiile cu Ţările Scandinave, în  primul rînd pe plan economico-comercial.
   c) Relaţiile cu ţările Asiei, Africii şi Americii Latine
   În relaţiile  cu  ţările Asiei, Africii şi Americii Latine  Republica Moldova va dezvolta şi diversifica colaborarea bilaterală cu acele state care  prezintă interes politic şi economic, au o economie dezvoltată  şi joacă un rol important pe plan mondial şi regional.
   Relaţiile reciproc   avantajoase  cu  astfel  de  ţări  ale   acestor continente  ca Japonia, China, Iran, Republica Coreea, Republica  Africa de  Sud,  Egipt,  Mexic, Brazilia şi altele ar stimula  investiţiile  în economia  Republicii  Moldova,  implementarea noilor  tehnologii  ce  ar contribui la dezvoltarea industrială a statului nostru.
   Dezvoltarea relaţiilor cu ţările Asiei, Africii şi Americii Latine va face  relaţiile  internaţionale ale Republicii Moldova mai  diverse,  va consolida poziţiile economice ale ţării noastre.
   Unele priorităţi  în relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova şi ţările  menţionate  nu  au caracter absolut şi nu exclud  stabilirea  şi menţinerea legăturilor cu alte state de pe aceste continente în cazurile cînd  aceasta  o  cer  interesele naţionale ale  Republicii  Moldova  în corespundere  cu  principiile  avantajului  economic  şi  pragmatismului politic.
   2. Dezvoltarea relaţiilor multilaterale interstatale
   Republica Moldova  va  stabili relaţii multilaterale interstatale  în cadrul  organizaţiilor internaţionale universale, precum şi în al  celor regionale şi subregionale.
   a) Activitatea  în cadrul O.N.U. şi altor organizaţii  internaţionale universale
   Participarea   Republicii  Moldova  în  organizaţiile  internaţionale creează  posibilităţi reale pentru o colaborare cu aproape toate statele lumii  în  cadrul  relaţiilor multilaterale interstatale.  Calitatea  de membru   al  acestor  organizaţii  completează  şi  extinde  mecanismele bilaterale   şi   regionale   de  realizare  a   intereselor   naţionale fundamentale  ale  Republicii Moldova şi asigură accesul  la  experienţa mondială,  la informaţie, statistică, serviciile experţilor, la  sursele de asistenţă tehnică şi financiară.
   Organizaţiile internaţionale pot contribui la dinamizarea activităţii şi  creşterea rolului şi influenţei în lume a Republicii Moldova.  Fiind membru al acestor organizaţii, Republica Moldova va participa la crearea mecanismelor  ordinii de drept internaţional, va asigura unele  garanţii privind securitatea sa naţională.
   Direcţia prioritară a activităţii Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale este sporirea eficienţei participării în cadrul O.N.U. şi în  instituţiile  ei  specializate.  Republica  Moldova  va  întreprinde eforturi  orientate  spre creşterea activităţii sale în  structurile  de menţinere a păcii şi ordinii în lume.
   Republica Moldova   acordă   o  importanţă  primordială   activităţii pacificatoare  a  O.N.U.  privind prevenirea şi  aplanarea  conflictelor internaţionale, regionale şi locale. În acest context ţara noastră şi pe viitor  va  activa  în cadrul O.N.U. în vederea  asigurării  securităţii internaţionale  şi regionale. Republica Moldova optează pentru  sporirea eficacităţii  mecanismului sancţiunilor aplicate de O.N.U. Ţara  noastră şi  pe viitor va susţine formele tradiţionale şi cele noi de  activitate ale   O.N.U.,  scopul  cărora  este  antrenarea  mai  activă  a  acestei organizaţii  la  soluţionarea problemelor legate de menţinerea păcii  şi securităţii  în lume, dezarmarea reală, protecţia mediului  înconjurător etc.
   Republica Moldova  va  folosi experienţa şi resursele F.M.I.,  Băncii Mondiale, P.N.U.D., B.I.R.D., O.M.S., U.N.E.S.C.O., altor organizaţii şi instituţii  specializate  ale  O.N.U. pentru dezvoltarea  sa  economică, tehnico-ştiinţifică  şi culturală. Eforturile Republicii Moldova vor  fi  îndreptate spre folosirea posibilităţilor O.N.U. şi ale instituţiilor ei specializate  pentru susţinerea finanaciară şi consultativă a reformelor democratice  ce se desfăşoară în ţară, dezvoltarea economiei şi culturii şi cooperării internaţionale în acest domeniu.
   Pornind de la  posibilităţile sale economice şi financiare, Republica Moldova  va tinde să obţină calitatea de membru şi al altor  organizaţii internaţionale  atît guvernamentale, cît şi neguvernamentale în  vederea creării  de  condiţii optime pentru apărarea intereselor sale  naţionale prioritare.
   b) Cooperarea regională şi subregională
   Republica Moldova  va  tinde  permanent spre  dezvoltarea  cooperării regionale  şi subregionale în scopul consolidării independenţei sale  şi asigurării efective a intereselor naţionale.
   Una din direcţiile  principale  ale  politicii externe  a  Republicii Moldova la nivel regional este activitatea în cadrul Organizaţiei pentru Securitate  şi  Cooperare  în Europa, ceea ce va contribui  la  intrarea ţării noastre în comunitatea europeană şi la folosirea cît mai deplină a mecanismelor  O.S.C.E.  în vederea asigurării priorităţii politice  sale externe.
   Republica Moldova  susţine  extinderea  domeniului de  activitate  al O.S.C.E.,   consolidarea  instituţiilor  acestui  for  internaţional  şi sporirea eficacităţii activităţii lui, crearea în cadrul O.S.C.E. a unor noi mecanisme care ar contribui la consolidarea securităţii regionale şi la  soluţionarea problemelor stabilirii politico-militare în Europa,  la cooperarea     interstatală    constructivă    în    sfera    economică, tehnico-ştiinţifică, culturală şi umanitară.
   Republica Moldova  va  depune eforturi pentru ca în cel mai  apropiat timp  să  intre în Consiliul Europei şi să adere la cele mai  importante convenţii  internaţionale elaborate sub egida acestei instituţii de mare autoritate.  Acesta  va  constitui un moment important la  atingerea  de către  Republica  Moldova a nivelului standardelor europene în  domeniul edificării statului de drept.
   Un obiectiv major şi de perspectivă al politicii externe a Republicii Moldova  este  integrarea treptată în Uniunea Europeană. Primul  pas  în această   cale  îl  constituie  semnarea  Acordului  de  Parteneriat  şi Cooperare.
   Republica Moldova   îşi   va   intensifica  activitatea   în   cadrul Consiliului  de  Cooperare  Nord-Atlantică şi Adunării  Atlanticului  de Nord. Ea susţine transformarea treptată a acestor instituţii în elemente ale unui nou sistem de securitate europeană. În contextul colaborării cu Organizaţia  Tratatului  Atlanticului  de Nord (N.A.T.O.)  ţara   noastră atribuie  o  importanţă deosebită, din punct de vedere  al  consolidării securităţii  naţionale,  regionale  şi  internaţionale,  activităţii  în cadrul programului "Parteneriatul pentru Pace".
   Republica Moldova  va stabili contracte permanente cu Uniunea Europei Occidentale  prin dialog politic, schimb de delegaţii şi elaborarea unor programe comune de colaborare.
   Ţara noastră  va  promova o politică de colaborare activă  în  cadrul C.S.I.   în  scopul  menţinerii  păcii  şi  asigurării  securităţii   pe teritoriul   statelor  Comunităţii  în  contextul  menţinerii  păcii  şi asigurării securităţii pe plan european şi mondial. Republica Moldova va tinde  spre  adîncirea  colaborării  dintre ţările  C.S.I.  în  domeniul respectării drepturilor omului şi a normelor dreptului internaţional.
   Ţara noastră se pronunţă pentru o colaborare eficace cu ţările C.S.I. în  vederea depăşirii stării de criză economică, dezvoltării  relaţiilor economice  şi  comerciale  cu ele pe principii de egalitate  şi  avantaj reciproc  şi  consideră drept scop final al acestei  colaborări  crearea unui spaţiu economic comun, bazat pe principiile economiei de piaţă.
   Pornind de la  imediata apropiere a zonei bazinului Mării Negre şi  a Dunării,  Republica  Moldova  va  colabora activ  în  cadrul  Cooperării Economice  a Mării Negre, îşi va extinde activitatea în Comisia  Dunării şi  va participa la lucrările Comitetului Preparatoriu pentru Conferinţa diplomatică în problemele cooperării dunărene.
   Republica Moldova   va  tinde  spre  stabilirea  şi  dezvoltarea   în continuare  a relaţiilor cu ţările Iniţiativei Cental-Europene, Grupului Vîşegrad, Consiliului Nordic şi Consiliului Baltic.
   3. Cooperarea internaţională culturală şi ştiinţifică
   Dinamizînd-şi  activitatea în U.N.E.S.C.O., Uniunea Latină,  Mişcarea francofoniei, Republica Moldova va activa în vederea folosirii depline a acestor  şi  altor  organizaţii internaţionale în  scopul  păstrării  şi îmbogăţirii   patrimoniului  cultural  şi  spiritual  naţional.  Se  vor dezvolta  relaţiile dintre instituţiile de cultură, ştiinţă,  învăţămînt
din ţară  şi  centrele informaţionale de profilul  respectiv  de  peste hotare,  ceea  ce  va  contribui  la participarea  ei  activă  la  viaţa culturală şi ştiinţifică internaţională.
   Republica Moldova  va întreprinde măsurile necesare pentru a  stabili contracte  cu diaspora moldovenească din străinătate, dezvoltînd relaţii culturale şi economice cu reprezentanţii ei.
   O deosebită atenţie  se va acorda creării peste hotare a unei imagini veridice  a Republicii Moldova ca ţara aliniată la standardele europene, angajată  ireversibil pe calea democratizării şi pluralismului  politic, de  partener de nădejde, cu un potenţial uman şi economic respectiv,  de ţară  interesată să dezvolte relaţii normale cu statele vecine, cu toate ţările lumii ca factor de stabilitate în zonă.
                                 ***
   Realizarea direcţiilor   principale   ale   politicii   externe,   ce constituie esenţa Concepţiei politicii externe a Republicii Moldova, are drept  scop  participarea ţării noastre la edificarea unei  Europe  noi, integrarea  în  calitate de partener egal la noile  structuri,  formarea unui sistem de relaţii cu întreaga comunitate internaţională, ceea ce va asigura stabilitate şi perspectivă relaţiilor Republicii Moldova cu alte state.
   Complexitatea  şi  schimbarea rapidă a situaţiei  politice  mondiale, regionale  şi  subregionale condiţionează faptul că concepţia  politicii externe  a  unui  stat nu poate constitui o schemă  rigidă.  Din  aceste considerente  strategia  politicii externe necesită, în corespundere  cu scopurile  politicii  externe a ţării noastre, o adaptare permanentă  la situaţia  reală  pentru  asigurarea intereselor  Republicii  Moldova  în calitate de subiect al dreptului internaţional.
Anexă
SUPORTUL LEGISLATIV ŞI ORGANIZATORIC AL PROMOVĂRII
POLITICII EXTERNE
   În scopul promovării  unei  politici externe coordonate şi  eficiente este necesar să se întreprindă următoarele măsuri:
   1. Să se adopte  Legea cu privire la promovarea politicii externe, în care  să fie delimitate obligaţiile şi responsabilităţile organelor care promovează politica externă.
   2. Să se deschidă  noi  ambasade,  consulate şi  reprezentanţe  peste hotare pentru promovarea mai activă şi eficientă a politicii externe.
   3. Să se întreprindă  măsuri  pentru crearea unei imagini veridice  a Republicii Moldova peste hotare prin:
   înfiinţarea unui   grup  de  lucru  pentru  pregătirea  operativă   a materialelor   informativ-analitice   despre   desfăşurarea   reformelor economice, politice, judiciare şi altor reforme în ţară;
   adresarea unor  mesaje  politice, care să conţină o  caracterizare  a evoluţiei  reformelor  în  ţara noastră, de către conducerea de  vîrf  a Republicii  Moldova către şefii altor state şi guverne, conducătorii  şi factorii de decizie al organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale;  
   folosirea mai  activă  a principalelor organizaţii  internaţionale  - O.N.U.,  O.S.C.E.,  Consiliul  Europei ş.a.  pentru  informarea  opiniei publice internaţionale despre desfăşurarea reformelor în ţara noastră;
   organizarea de  vizite  în  Republica  Moldova  a  conducătorilor  şi factorilor de decizie din diverse organizaţii internaţionale pentru a se documenta la faţa locului;
   acordarea unui  sprijin efectiv organizaţiilor neguvernamentale, care contribuie  la crearea unei imagini veridice a Republicii Moldova  peste hotare.
   4. Să se aloce  M.A.E.,  şi ambasadelor Republicii  Moldova  mijloace financiare  respective în valută naţională şi valută liber  convertibilă pentru asigurarea activităţii lor.
   5. Să se efectueze urgent reparaţia, să se amenajeze şi să se utileze clădirea  destinată  M.A.E.,  să  se  repartizeze  tuturor  diviziunilor ministerului spaţiu necesar funcţionării lor.
   6. Să se creeze în cadrul M.A.E. un sistem modern informaţional şi de telecomunicaţii  al  M.A.E.,  să  se doteze  acest  sistem  cu  mijloace necesare  de asigurare a confidenţialităţii schimbului de informaţii  cu reprezentanţele de peste hotare.
   7. Să se înfiinţeze  în cadrul M.A.E. serviciul Protocolului de  Stat pentru   asigurarea   protocolului  Preşedintelui  Republicii   Moldova, Preşedintelui   Parlamentului,   Primului-ministru  şi  al   ministrului afacerilor externe în relaţiile cu ţările străine.
   8. Să se creeze   un  mecanism  de  asistenţă  juridică,  de  sprijin financiar şi material în sfera pregătirii cadrelor diplomatice.
   9. Să se organizeze pregătirea specialiştilor în cadrul Universităţii de  Stat  din  Moldova şi a unor cursuri diplomatice speciale  pe  lîngă M.A.E.
   10. Ministerul   Afacerilor  Externe  să  coordoneze  activitatea  în domeniul politicii externe a altor ministere şi departamente.