HPO1298/1997
ID intern unic:  307753
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1298
din  24.07.1997
privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a unor
protocoale adiţionale la această
Publicat : 21.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 54     Data intrarii in vigoare : 21.08.1999
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se ratifică Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, amendată prin protocoalele nr. 3 din 6 mai 1963, nr. 5 din 20 ianuarie 1966 şi nr. 8 din 19 martie 1985 şi completată cu Protocolul nr. 2 atribuind Curţii Europene a Drepturilor Omului competenţa de a da avize consultative din 6 mai 1963, care fac parte integrantă din aceasta, precum şi primul Protocol adiţional la convenţie, Paris, 20 martie 1952, Protocolul nr. 4 recunoscînd anumite drepturi şi libertăţi, altele decît cele deja înscrise în convenţie şi în primul Protocol adiţional la convenţie, Strasbourg, 16 septembrie 1963, Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, Strasbourg 28 aprilie 1983, Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984, şi Protocolul nr. 11 privind restructurarea mecanismului de control stabilit de convenţie, Strasbourg, 11 mai 1994, cu următoarele declaraţii şi rezerve:
    1. Republica Moldova declară că nu va putea asigura respectarea dispoziţiilor convenţiei în ce priveşte omisiunile şi actele comise de organele autoproclamatei republici nistrene pe teritoriul controlat efectiv de ele pînă la soluţionarea definitivă a diferendului din această zonă.
    2. În temeiul articolului 64 din convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă la articolul 4, avînd drept efect păstrarea posibilităţii aplicării pedepsei penale în formă de muncă corecţională fără privaţiune de libertate, aşa cum este prevăzut de articolul 27 din Codul penal, şi respectiv, a pedepsei administrative în formă de muncă corecţională, aşa cum este prevăzut de articolul 30 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Rezerva va produce efecte pe parcursul unui an de la data intrării în vigoare a convenţiei pentru Republica Moldova.
    3. În temeiul articolului 64 din convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă la articolul 5, paragraful 3 avînd drept efect continuarea eliberării mandatului de arest de către procuror, aşa cum este prevăzut de articolul 25 din Constituţia Republicii Moldova, de articolul 78 din Codul de procedură penală şi de articolul 25 din Legea nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratură. Rezerva va produce efecte pe parcursul a 6 luni de la data intrării în vigoare a convenţiei pentru Republica Moldova.
    4. În temeiul articolului 64 din convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă la articolul 5 avînd drept efect păstrarea posibilităţii aplicării de sancţiuni disciplinare militarilor sub formă de arest de către comandanţii superiori, aşa cum este prevăzut de articolele 46, 51-55, 57-61 şi 63-66 din Regulamentul disciplinar al Forţelor Armate, aprobat prin Legea nr. 776-XIII din 13 martie 1996.
    5. Republica Moldova interpretează dispoziţiile celei de-a doua propoziţii din articolul 2 al primului Protocol adiţional la convenţie ca neimpunînd obligaţii financiare suplimentare statului referitoare la stabilimentele şcolare de orientare filozofică sau religioasă, altele decît cele prevăzute de legislaţia internă.
    Art. 2. - În temeiul articolelor 25 şi 46 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Republica Moldova recunoaşte dreptul la recursul individual în faţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului şi jurisdicţia obligatorie a Curţii Europene a Drepturilor Omului de plin drept şi fără o convenţie specială, cu condiţia reciprocităţii părţilor, pentru toate cauzele referitoare la interpretarea şi aplicarea convenţiei, precum şi a protocoalelor nr. 4 şi nr. 7 pentru cauzele în care violarea drepturilor garantate de aceste instrumente este săvîrşită după intrarea lor în vigoare pentru Republica Moldova.
    Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va remite Secretarului General al Consiliului Europei instrumentul de ratificare.
    Art. 4. - În vederea realizării Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 126 din 13 mai 1996 cu privire la reprezentarea Guvernului Republicii Moldova în Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Guvernul, în termen de 2 luni de la data adoptării prezentei hotărîri, va opera modificările de rigoare în Regulamentul Ministerului Justiţiei.
    Art. 5. - Guvernul va prezenta, în termen de 3 luni de la data adoptării prezentei hotărîri, un program de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a liberăţilor fundamentale, luînd drept bază rezulatele activităţii Grupului de lucru pentru exerciţiul de compatibilitate a legislaţiei Republicii Moldova cu prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 5 martie 1997.
    Art. 6. - Textul integral al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cel al protocoalelor sale adiţionale vor fi publicate, în termen de 7 zile de la data intrării lor în vigoare pentru Republica Moldova, într-o ediţie specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova.
    Art. 7. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 24 iulie 1997.
    Nr. 1298-XIII.