LPA1453/1993
ID intern unic:  310857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1453
din  25.05.1993
privind protecţia consumatorilor
Publicat : 01.07.1993 în Monitorul Oficial Nr. 10
Abrogată prin LP105-XV din 13.03.03, MO126-131/27.06.03 art.507, în vigoare 28.10.03
  
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni fundamentale
În sensul prezentei legi se înţelege:
- consumator: persoana  fizică care dobîndeşte, utilizează ori consumă, ca destinatar final, produse obţinute de la agenţi  economici sau care beneficiază de servicii prestate de aceştia;
- agent economic: orice persoană fizică sau juridică care produce, importă, transportă, depozitează sau comercializează produse ori  părţi din acestea, ori prestează servicii;
- produs: bun  material destinat consumului sau  utilizării  finale individuale sau colective;
- serviciu: activitate, alta decît cea din care rezultă  produse, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;
- certificat de conformitate: document eliberat conform regulilor unui sistem de certificare, care indică, cu un grad suficient de încredere, că un produs, proces sau serviciu precis identificat este conform unui standard sau unui alt document normativ specificat;
- documentaţie tehnică  normativă:  act  normativ,  în care sînt stabilite condiţiile calitative ale produselor sau serviciilor (standarde, condiţii  tehnice,  norme sanitare şi de construcţii, farmacopee etc.);
- termen de garanţie: limită de timp, stabilită de către producător, în cadrul căreia produsul achiziţionat trebuie să-şi păstreze caracteristicile calitative prescrise, iar consumatorul are dreptul la remedierea sau înlocuirea gratuită a acestuia, dacă deficienţele  nu-i sînt imputabile;
- termen de valabilitate: limita de timp, stabilită de către producător, în care produsul poate fi consumat şi în care acesta trebuie să-şi menţină caracteristicile calitative precise, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi consum;
- durata medie de utilizare: intervalul de timp stabilit în documentele tehnice normative sau declarat de către de producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia produsele, altele decît cele cu termen de valabilitate, trebuie să-şi  menţină caracteristicile calitative  prescrise, dacă au fost respectate condiţiile de  transport, manipulare, depozitare şi exploatare;
- viciu ascuns: deficienţă a unui produs livrat sau serviciu prestat care, existînd în momentul predării ori executării, nu a fost cunoscut şi nici nu putea fi cunoscut de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare.
Articolul 2. Legislaţia cu privire la protecţia consumatorilor
Legislaţia Republicii  Moldova cu privire la protecţia consumatorilor constă din prezenta lege şi alte acte normative elaborate  în conformitate cu ea.
Articolul 3. Contractele internaţionale
În cazul în care contractele internaţionale (interstatale), la care Republica Moldova este parte, conţin alte norme decît cele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova cu privire la protecţia consumatorilor, se aplică prevederile contractului internaţional (interstatal).
Capitalul II
DREPTURILE CONSUMATORILOR ŞI PROTECŢIA LOR
Articolul 4. Drepturile consumatorilor
Orice consumator  care procură produse sau beneficiază de servicii pe teritoriul Republicii Moldova are dreptul la:- apărarea de către stat a intereselor legitime;
- protejarea împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a i se presta un serviciu, care-i poate afecta viaţa, sănătatea  sau securitatea;
- informaţie completă, corectă şi precisă asupra  caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor;
- repararea prejudiciilor cauzate de calitatea necorespunzătoare  a produselor şi serviciilor;
- sesizarea organelor judiciare sau altor organe de stat abilitate;
- asocierea în organizaţii pentru protecţia consumatorilor.
Articolul 5. Asigurarea protecţiei drepturilor consumatorilor
Agenţii economici nu pot  încheia  contracte care să acorde consumatorilor drepturi sub nivelul prevăzut de prezenta lege.
Mecanizmul de realizare a drepturilor consumatorilor va fi reglementat prin hotărîri ale Guvernului.
Guvernul apără piaţa internă asigurînd în cazul variaţiei  costului vieţii protecţia suficientă a consumatorului.
Drepturile consumatorilor sînt aparate de către instanţele judiciare, de alte organe abilitate, precum şi de organizaţiile obşteşti ale consumatorilor, conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 6. Calitatea adecvată a produselor şi serviciilor
Produsele comercializate şi serviciile oferite trebuie să corespundă documentaţiei tehnice normative în vigoare, iar în cazul în care baza documentară lipseşte, acestea trebuie să corespundă modelelor de produse ori caracteristicilor produselor şi serviciilor similare.
Cerinţele stabilite în documentaţia tehnică normativă referitoare la inofensivitatea produselor şi a serviciilor sînt obligatorii.
Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de garanţie şi valabilitate.
Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii a căror utilizare în condiţii normale poate pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor. Se interzice  producerea şi comercializarea produselor falsificate sau substituite.
Micşorarea nivelului de căutare a produsului trebuie  să  ducă  la reducerea preţului de vînzare a acestuia.
Articolul 7. Calitatea apei potabile
Consumatorii vor fi asiguraţi cu apă  potabilă conform normelor stabilite şi vor fi informaţi precis şi operativ despre  corespunderea normelor în vigoare a apei potabile.
De realizarea acestui drept al consumatorilor responsabil sînt organele autoadministraţiei locale şi furnizorii (producătorii).
Articolul 8. Obligaţiile agenţilor economici
Agenţii economici sînt obligaţi:
   - să comercializeze  numai produse şi servicii testate şi certificate conform normelor legale şi care respectă condiţiile calitative prevăzute în contracte;
   - să oprească livrările şi se retragă de pe piaţă sau de la beneficiari produsele la care s-a constatat neîndeplinirea caracteristicilor calitative sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor;
   - să asigure condiţii  ingienico-sanitare  în producţie,  pe timpul transportului,  manipulării, depozitării şi desfacerii, conform normelor sanitare în vigoare;
   - să măsoare produsele şi serviciile oferite consumatorilor cu mijloace de măsurare şi control adecvate, verificate metrologic în modul stabilit;
   - să asigure persoanelor  împuternicite din organele controlului  de stat condiţii pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
   - să aplice tehnologii  care  să  nu  producă  alterarea mediului înconjurător;
   - să elibereze  bonuri de casă la produsele comercializate în reţiaua de comerţi.
Articolul 9. Obligaţiile de garanţie
Producătorul asigură funcţionarea (utilizarea) normală a produselor (serviciilor), inclusiv a articolelor de completare, şi deserveşte consumatorul de toată durata termenului de garanţie sau de valabilitate (utilizare) stabilit de documentaţia tehnică normativă ori contract.
Producătorul este obligat să asigure service(-ul) necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, iar în cazul în care durata medie nu este stabilită în documentele tehnice normative pe parcursul a 10 ani ori pe durata convenită de părţi.
Termenul de garanţie curge de la data dobîndirii produsului de către consumator, iar termenul de valabilitate (utilizare) de la data fabricării.
Dacă termenul de garanţie nu este stabilit de către producător, se consideră că produsul are un termen de garanţie de 12 luni, care curge de la data cumpărării produsului. În cazul în care data cumpărării produsului nu este indicată, termenul de garanţie curge de la data fabricării, cu excepţia produselor alimentare care nu sînt amabalate ermetic şi a unor servicii la care nu sînt stabilite termenele de garanţie în documentaţia tehnică normativă.
Termenul de garanţie se indică în documentul de însoţire a produselor sau pe eticheta lor, ori în alt document care se  eliberează cumpărătorului.
La produsele alimentare, medicamente, produse chimice, termenul de garanţie se va considera termenul de valabilitate indicat pe etichetă sau în alte documente care se eliberează la momentul cumpărării. Pe etichete se indică şi data fabricării.
Timpul de nefuncţionare din cauza deficienţilor apărute în cadrul termenului de garanţie prelungite în mod corespunzător termenul de garanţie şi curge din momentul sesizării vînzătorului pînă la  aducerea produsului în stare de utilizare normală.
Articolul 10. Obligaţiile organelor de stat pentru controlul
                     calităţii produselor şi serviciilor
Organele controlului de stat sînt obligate să efectueze controlul calităţii produselor, inclusiv din import, şi serviciilor oferite.
Modul de organizare şi efectuare a controlului calităţii  produselor din import se stabileşte de Guvern.
Organele locale de poliţie sînt obligater să acorde, la cerere, sprijinul  necesar persoanelor  împuternicite, aflate în exerciţiul funcţiunii, sau să le însoţească, după caz.
Organele controlului de stat aplică  sancţiuni  faţă de agenţii economici, în cazul  în care produsele comercializate  sau  serviciile acestora  nu corespund condiţiilor obligatorii ale documentaţiei tehnice normative.
Articolul 11. Drepturile consumatorului în cazul achiziţionării
                      unui produs de calitate inadecvată
În cazul constatării  unor  deficiente despre care consumatorul nu  a fost informat, acesta are dreptul de a pretinde, în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate:
a) remedierea  gratuită a deficienţelor sau recuperarea cheltuielilor în legătură cu remedierea acestora de către consumator;
b) reducerea corespunzătoare a preţului de cumpărare a produsului;
c) înlocuirea gratuită a produsului;
d) rezilierea contractului şi despăgubirea pierderilor suferite;
e) repararea prejudiciilor morale.
Înlocuirea produsului achiziţionat se face imediat după constatarea imposibilităţii folosirii acestuia, dacă această situaţie nu este imputabilă consumatorului, iar în cazul în care este necesar controlul calităţii, în termen de 14 zile de la data sesizării. În cazul în care durata procesului de determinare a calităţii depăşeşte acest termen, înlocuirea produsului se face conform înţelegerii dintre părţi.
În cazul în care vînzătorul  nu dispune de produsul corespunzător, cererea  consumatorului va fi satisfacută în termen de 2 luni de la data sesizării.
Remedierea gratuită a deficienţelor care nu sînt imputabile consumatorului se face în termen de 14 zile de la data sesizării.
Toate cheltuielile legatede operaţiunile necesare repunerii  în funcţiune, înlocuirii produselor ori remedierii lor, reclamate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate, precum şi cele ocazionate de transportul, montarea, demontarea, ambalarea  acestora le suportă unitatea de comerţ.
Articolul 12. Drepturile consumatorului în cazul prestării
                      serviciilor necalitative
În cazul prestării unui  serviciu necorespunzător condiţiilor documentaţiei tehnice normative sau contractelor,  consumatorul are dreptul, în termenul de garanţie, de a pretinde:
a) remedierea gratuită a deficienţelor în termenul corespunzător;
b) confecţionarea  articolului respectiv din acelaşi material sau din material de calitate similară;
c) restituirea  contravalorii, dacă deficenţele au fost remediate  de către consumator, cu acordul celui care a prestat serviciul;
d) rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate.
Articolul 13. Termenele de înaintare a reclamaţiei privind
                         calitatea produselor şi serviciilor
Consumatorul are dreptul să înainteze reclamaţii privind calitatea produselor şi serviciilor în durata termenului de garanţie sau de valabilitate, iar în privinţa produselor de utilizare îndelungată nu mai tîrziu de doi ani din momentul trecerii la consumator, dacă  legislaţia sau contractul nu prevede termene mai mari.
Reclamaţia privind înlocuirea produsului, conform art. 11 lit. c), se înaintează  în termen de 14 zile, fără a socoti ziua procurării, iar  în cazul unor vicii ascunse în termen de 6 luni.
Capitolul III
INFORMAŢIA CU PRIVIRE LA PRODUSE ŞI SERVICII
Articolul 14. Drepturile consumatorilor la informaţie
Consumatorii au dreptul de a fi informaţi veridic despre sortimentul produselor, lista serviciilor prestate şi preţurile lor, calitatea, inofensivitatea  şi caracteristicile calitative ale produselor şi serviciilor, condiţiile de procurare, prestare, obligaţiile de garanţie, date despre producător şi vînzător, alte date necesare pentru informaţia completă despre produse şi servicii.
Informarea consumatorului despre produsele oferite se realizează prin elementele de identificare ale acestora, care se înscriu, după caz, de produs, etichetă, ambalaj de vînzare sau în documentele de însoţire ale produselor.
Vînzătorul este obligat să-l facă cunoscut cu această informaţie  pe consumator, dacă ea nu este reflectată conform alineatului precedent.
Informaţiile trebuie să fie înscrise în limba romănă, indiferent de ţara de origine a produsului. Pentru produsele din import textul  în limba romănă poate fi completat cu traducerea în alte limbi, care vor fi stabilite de Guvern.
Articolul 15. Obligaţiile producătorului privind marcarea
                      produselor
Producătorul este obligat  să aplice pe produsele  fabricate  marca fabricii şi emblema comercială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Marca fabricii include în sine denumirea produsului, producătorul, adresa, numărul de telefon şi (sau) telefax, standardul sau altă documentaţie tehnică normativă cu care sînt conforme produsele fabricate.
Produsele fabricate de producători particulari  trebuie să aibă eticheta, în care se indică denumirea produsului, numărul patentului şi denumirea organului care a eliberat acest document, documentaţia tehnică normativă, ale căror condiţii obligatorii se extind asupra produsului dat.
La produsele a căror calitate cu timpul poate să se înrăutăţească (produse alimentare, farmaceutice, cosmetice etc.) trebuie să  fie indicată  data fabricării (la produsele uşor alterabile ora fabricării), termenele de garanţie ori de valabilitate.
Articolul 16. Informaţia despre produsele chimice şi
                           cele tehnice complicate
Producătorul trebuie să asigure produsele chimice şi cele tehnice complicate cu instrucţiuni spre eventualele riscuri previzibile, contraindicaţii, modul de utilizare şi depozitare sau cu  semne (simboluri) de avertizare, aplicare pe ambalaj sau pe produs.
Articolul 17. Informaţia referitoare la produsele alimentare
Consumatorul are dreptul la informaţia despre receptura  produselor alimentare (conţinutul substanţelor naturale, suplimentul artificial şi mărimea lui) şi valoarea nutritivă a produselor preambalate.
Excepţie face numai receptura care, în modul stabilit, este declarată secret de firmă şi produsele agricole care se vînd neprelucrate.
În cazul produselor agricole, consumatorului trebuie să i se prezinte la  cererea  acestuia cu ocazia cumpărării, informaţia  referitoare la conţinutul substanţelor nocive reglementate.
Organele controlului de stat au dreptul să sisteze sau să interzică vînzarea produselor agricole, dacă producătorul sau vînzătorul acestor produse nu prezintă consumatorului informaţia referitoare la cantitatea substanţelor nocive, folosirea  conservanţelor, precum şi nivelul radiaţiei.
Articolul 18. Limitarea reclamei
Este interzisă reclama produselor ori a serviciilor care în mod direct aduc daune consumatorului.
Lista acestor producte şi servicii se stabileşte de Guvern.
Articolul 19. Consecinţele prezentării informaţiei incomplete
                           şi neautentice
În cazul în care produsul procurat nu poate fi utilizat conform destinaţiei din cauza informaţiei îmcomplete sau neautentice, consumatorul este în drept să rezilieze contractul în termen de 30 de zile de la data achiziţionării şi să ceară  repararea  întregului prejudiciu.
Capitolul IV
INOFENSIVITATEA PRODUSELOR ŞI A SERVICIILOR
Articolul 20. Condiţiile de inofensivitate a produselor
                               şi serviciilor
Produsele şi serviciile trebuie să fie inofensive întrega durată de utilizare, să excludă influienţa nocivă asupra vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorului şi mediului înconjurător.
Cerinţele referitoare la  inofensivitatea vieţii, sănătăţii sau securităţii consumatorilor, precum şi la protecţia mediului înconjurător sînt obligatorii  şi trebuie să fie stabilite în documentaţia  tehnică normativă.
În cazul în care în documentaţia tehnică normativă nu sînt indicate condiţiile de inofensivitate a produsului, organele controlului de stat sînt obligate imediat după constatare să interzică comercializarea produselor pînă la elaborarea şi aplicarea documentaţiei respective în modul stabilit.
Se interzice stabilirea în contracte a unor condiţii  de inofensivitate a produselor mai reduse decît cele prevăzute în documentaţia tehnicpă normativă.
Articolul 21. Semnele sau simbolurile de avertizare
                               la utilizarea inofensivă a prod
uselor
În scopul asigurării informaţiei garantate, care este orientată la utilizarea inofensivă a produselor, producătorul este obligat să aplice pe acestea ori pe ambalj semnele sau simbolurile de avertizare, unanim recunoscute în practica internaţională.
Se interzice comercializarea produselor fără aplicarea semnelor şi simbolurilor de avertizare.
Articolul 22. Produsele şi serviciile periculoase
În cazul nerespectării de către agenţii economici a cerinţelor de inofensivitate, prevăzute în documentaţia tehnică normativă, organele controlului de stat abilitate califică produsele sau serviciile respective ca fiind periculoase.
Produsele periculoase trebuie să fie retrase din reţeaua  comercială în vederea  remedierii  dificienţelor. În cazul  în care o atare posibilitate  nu există, produsele urmează a fi nimicite, iar producţia sistată.
Modul de retragere a produselor periculoase din reţeaua comercială, precum şi  modul de sechestrare, utilizare sau  nimicire a lor se stabileşte de Guvern.
În cazul în care produsele sau serviciile sînt considerate periculoase, dar corespund documentaţiei tehnice normative în vigoare, organele de stat pentru controlul calităţii sînt obligate să ceară aprobarea documentaţiei în cauză.
Articolul 23. Durata de utilizare a produselor
La produsele a căror utilizate după expirarea termenului indicat devine periculoasă pentru sănătatea şi viaţa consumatorilor sau mediului înconjurător se stabilesc termene de valabilitate (utilizare), după a căror depăşire comercializarea şi folosirea lor este interzisă.
Aceste condiţii se extind atît asupra întregului  produs, cît şi asupra părţilor componente.
Producătorul este obligat să-l avertizeze pe consumator despre termenele stabilite de utilizare a produselor sau a părţilor componente, condiţiile de utilizare şi consecinţele posibile în cazul nerespectării cerinţelor.
Articolul 24. Certificarea produselor
Produsele fabricate conform documentaţiei tehnice normative, în care sînt prevăzute condiţiile obligatorii de inofensivitate pentru sănătatea viaţa, securitatea consumatorului şi protecţia mediului înconjurător, trebuie să fie certificate în modul stabilit, cu aplicarea ulterioară a "Mărcii de conformitate".
Se interzice comercializarea şi importul produselor supuse certificatului  obligatoriu, fără certificat sau marcă de conformitate, ce ar confirma că produsul este corespunzător cerinţelor indicate.
Organizarea, dirijarea generală şi coordonarea lucrărilor de certificare le execută Organul Naţional de Certificare.
Capitolul V
ORGANIZAŢIILE OBŞTEŞTI DE PROTECŢIE
A CONSUMATORULUI
Articolul 25. Drepturile consumatorilor de a se asocia în
                     organizaţii
Consumatorii au dreptul la reunirea benevolă în organizaţii obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 26. Drepturile organizaţiilor obşteşti ale
                           consumatorilor
Asociaţiile consumatorilor au dreptul:
   - să participe la elaborarea documentaţiei tehnice normative (standarde) care stabileşte condiţiile calitative ale produsului;
   - să înfăptuiească  independent expertizarea şi încălcările (probele) produsului, a preţurilor şi tarifelor;
   - să participe  în modul stabilit la controale în sfera comerţului şi serviciilor în legătură cu examinarea plîngerilor consumatorilor;
   - să participe în modul stabilit la controalele efectuate de organele de stat asupra respectării condiţiilor calitative ale produselor fabricate şi comercializate, precum şi ale serviciilor oferite;
   - să organizeze asistenţa juridică şi consultativă a consumatorilor;
   - să organizeze chestionarea  consumatorilor, în scopul elucidării opiniei  publice despre calitatea produselor comercializate şi preţurile lor;
   - să informeze opinia  publică  prin  intermediul  mijloacelor  de informare  în masă despre calitatea produselor şi  serviciilor, despre rezultatele chestionării opiniei publice;
   - să înainteze  către organele administraţiei de stat, către  agenţii economici propuneri  în vederea îmbunătăţirii calităţii  produselor  şi serviciilor şi  respectării regulilor de formare a preţurilor, opririi producţiei  şi livrării de produse necorespunzătoare condiţiilor calitative stabilite;
   - să scoată din producţie şi să retragă din comerţ produse periculoase pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor, protecţia mediului înconjurător, să ceară încetarea vînzării produselor la preţuri  sporite nemotivat, precum şi anularea preţurilor  stabilite prin încălcarea legislaţiei în vigoare;
   - să apere drepturile consumatorilor pe cale judiciară;
   - să sesizeze organele puterii de stat şi ale procuraturii în vederea tragerii la răspundere a persoanelor care s-au făcut  vinovate de comercializarea produselor necorespunzătore;
   - să dezvolte colaborarea  internaţională  în domeniul  protecţiei drepturilor şi intereselor consumatorilor;
   - să înainteze propuneri  organelor  puterii de stat cu  privire  la adoptarea  actelor legislative noi, anularea şi modificarea  legislaţiei în vigoare.
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGII
Articolul 27. Drepturile consumatorilor la despăgubire
Daunele pricinuite  sănătăţii, vieţii, proprietăţii consumatorului ca urmare a deficienţelor constructive, de producţie, de receptură  etc.
sînt restituite în întregul volum, dacă legislaţia în vigoare nu prevede răspundere mai drastică.
Consumatorul  are dreptul să ceară despăgubirea, indiferent de faptul dacă a fost ori nu în relaţii contractuale cu agentul economic care a oferit produsul periculos.
Daunele pricinuite vieţii, sănătăţii, proprietăţii consumatporului se restiruie numai în cazurile în care acestea au apărut în cadrul duratei medii  de utilizare, stabilită în documentaţia tehnică normativă, iar în cazul  în care durata de utilizare lipseşte în termen de 10 ani de la data fabricării produsului.
Consumatorul are dreptul  să ceară, pe cale  juridică,  despăgubire pentru daunele provocate în orice caz constatat.
Consumatorul este exonerat de obligaţiunea de a dovedi lipsa  vinei sale.
Articolul 28. Intentarea acţiunii în daune cauzate
                            consumatorului
Acţiunea în daune se intentează agentului economic, iar în cazul în care reclama a contribuit la dezonrientarea consumatorului, acţiunea se intentează împotriva persoanelor responsabile de publicitate sau împotriva celor care au făcut reclama produsului care a cauzt dauna.
Articolul 29. Exonerarea agentului economic 
                     de la despăgubire
Agentul economic urmează a fi exonerat de despăgubire, dacă va dovedi nerespectarea de către consumator a regulilor de exploatare a produsului sau serviciului, nerespectarea măsurilor elementare de precauţie, a condiţiilor inofensivităţii produsului sau serviciului, utilizarea acestuia neconformă destinaţiei.
Articolul 30. Răspunderea materială
Comercializarea fără certificat corespunzător a produselor supuse certificării obligatorii, precum şi comercializarea produselor în pofida interzicerii  de  către organele controlului de stat se pedepseşte cu  o amendă în mărimea venitului rezultat din vînzarea produselor respective, dacă legislaţia nu prevede măsuri mai drastice.
Articolul 31. Răspunderea pentru nerespectarea
                     termenelor de remediere
În cazul în care agentul economic nu a remediat deficienţele  în termen de 14 zile, conform art. 11, acesta plăteşte către consumator o despăgubire în  procent  de 2 la sută din preţul de desfacere pentru fiecare zi depăşită.
Articolul 32. Repararea prejudiciului cauzat la prestarea
                      serviciilor
În cazul depăşirii termenului de executare a comenzii la prestarea serviciilor, agentul economic va plăti către consumator, pentru fiecare zi depăşită, o despăgubire în procent de 4 la sută din valoarea comenzii dacă contractul nu prevede măsuri mai drastice. Repararea prejudiciului cauzat  la prestarea serviciilor  nu-l exonerează pe agentul economic de onorarea obligaţiilor în natură.
Articolul 33. Consecinţele pierderii materialului sau
                            articolului consumatorului
În cazul pierderii de către agentul economic a materialului  sau  a articolului  încredinţat  acestuia, consumatorul este în drept să  ceară executarea  comenzii  din  acelaşi  material sau  dintr-un  material  de calitate similară ori  restituirea în mărime  triplă  a  contravalorii materialului sau a articolului la preţuri curente.
Articolul 34. Răspunderea administrativă în cazul
                           comercializării produselor alimentare
                           nocive
Comercializarea produselor alimentare cu depăşirea nivelului admis de pesticide, nitraţi şi alte substanţe nocive pentru sănătatea consumatorului  se pedepseşte cu o amendă, care se aplică în modul şi în mărimea prevăzută de legislaţie.
Articolul 35. Răspunderea administrativă în cazul informării
                      neautentice a consumatorului
Informarea neautentică ori dezinformarea consumatorilor, prezentarea prin  publicitate a altor valori ale parametrelor ce caracterizează produsele  sau serviciile, altele decît cele efectiv realizate, trecerea sub tăcere a proprietăţilor, regulile de utilizare, caracteristicilor calitative a produselor  se pedepseşte cu avertisment sau  amendă,  în modul şi în mărimea prevăzută de legislaţie.
Articolul 36. Răspunderea materială în cazul comercializării
                      produselor nemarcate sau marcate necorespunzător
Comercializarea produselor nemarcate, precum şi a produselor marcate necorespunzător se pedepseşte cu amendă în procent de 50 la  sută din valoarea produselor comercializate, care se preia la bugetul de stat.
Articolul 37. Repararea prejudiciului moral
Despăgubirea pentru prejudiciul  moral cauzat consumatorului se plăteşte de către agentul economic.
Mărimea despăgubirii o stabileşte organul judiciar.
Articolul 38. Răspunderea penală în cazul fabricării şi
                     comercializării  produselor nocive şi
                           periculoase
Fabricarea, precum şi comercializarea produselor nocive sau periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor, care au cauzat moartea lor, boli grave în masă sau au avut alte consecinţe serioase pentru consumatori ori pentru mediul înconjurător se pedepseşte pe cale penală conform legislaţiei în vigoare.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                             MIRCEA SNEGUR

Chişinău, 25 mai 1993.
Nr.1453-XII.