LC0146/1998
ID intern unic:  310938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 146
din  30.09.1998
pentru modificarea şi completarea Legii privind
partidele şi alte organizaţii social-politice
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100     Promulgat : 10.10.1998
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi  alte organizaţii social-politice (Monitor Oficial, 1991, nr.  11-12, art.  106;  Monitorul  Parlamentului Republicii Moldova,  1993,  nr.  10 (partea I), art. 292; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 40-41, art. 367) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Partidele şi  alte organizaţii social-politice, în sensul prezentei legi,  sînt  asociaţiile  benevole ale cetăţenilor constituite  pe  baza comunităţii  de  concepţii,  idealuri  şi scopuri,  care  contribuie  la realizarea  voinţei  politice  a unei anumite părţi  a  populaţiei  prin cucerire,  în mod legal, a puterii de stat şi participare la exercitarea ei."
    2. La articolul 2:
    alineatul 4 se exclude;
    alineatul 5 devine alineatul 4.
    3. La articolul  4  alineatul 4, după cuvintele "a partidelor  şi  a altor  organizaţii social-politice care" se introduce textul  "militează împotriva pluralismului politic, principiilor statului de drept şi".
    4. Articolul 5 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Statutul partidului  sau  al altei organizaţii  social-politice  se înregistrează dacă:
    a) are cel puţin  5000  de membri domiciliaţi în cel puţin  jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, dar nu mai puţin de 150 în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate;
    b) are program şi organe de conducere alese."
    5. Articolul 7:
    la alineatul 5, cuvintele "în afara timpului de lucru şi" se exclud;
    după alineatul  5 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 6, cu următorul cuprins:
    "Partidele şi   alte   organizaţii   social-politice   vor   promova principiul  egalităţii femeilor şi bărbaţilor în organele decizionale de toate nivelurile ale acestora.";
    alineatul 6 devine alineatul 7.
    6. La articolul  9,  cuvintele "depolitizarea" şi  "depolitizat"  se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele "deideologizarea" şi "deideologizat".
    7. La articolul  10,  după alineatul 2 se introduce un nou  alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "Finanţarea partidelor   şi  altor  organizaţii  social-politice  se efectuează  exclusiv  prin  conturile  lor deschise în  băncile  ce  îşi kdesfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova."
    8. La articolul 13, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    "Cererea de înregistrare   a  statutului  se  depune  la  Ministerul Justiţiei, însoţită de:
    a) statutul şi   programul  partidului  sau  ale  altei  organizaţii social-politice;
   b) actul de constituire şi listele membrilor partidului sau ai altei organizaţii  social-politice, întocmite în baza cererilor şi aprobate de conducătorul  partidului sau al altei organizaţii social-politice,  care vor  cuprinde:  numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul,  seria  şi numărul  actului  de identitate, locul de muncă şi  semnătura  membrului respectiv al partidului sau al altei organizaţii social-politice;
    c) actul privitor  la  sediul  partidului sau al  altei  organizaţii social-politice;
    d) dovada deschiderii contului bancar.
    Ministerul Justiţiei,  în  termen de o lună de la  data  prezentării cererii  de inregistrare a statutului, va adopta decizia de înregistrare a  statutului  sau,  dacă nu sînt întrunite  cerinţele  prezentei  legi, decizia de refuz de a-l înregistra."
    9. Articolul 15 alineatul 2, subalineatul 3 se exclude.
    10. La articolul  22,  după  cuvintele  "au  cauzat  prejudicii"  se introduce cuvîntul "materiale".
    Art. II. - (1)   Partidele   şi  alte  organizaţii   social-politice existente  la  data  intrării în vigoare a prezentei  legi  continuă  să funcţioneze pe baza actelor legale de înregistrare. Denumirea partidului şi   altei  organizaţii  social-politice,  simbolurile  şi  semnele  lor electorale folosite din momentul înregistrării le aparţin de drept, dacă le-au   folosit  primele,  şi  nu  pot  fi  însuşite  de  alte   partide (organizaţii social-politice).
    (2) În termen  de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, partidele   şi   alte  organizaţii  social-politice  existente  se   vor reînregistra, în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 2 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice.
    (3) Partidele  şi  alte  organizaţii  social-politice  care  nu  vor respecta  prevederile alin. (2) al prezentului articol se vor  considera autodizolvate  şi  vor  fi  radiate din Registrul  partidelor  şi  altor organizaţii social-politice în baza deciziei Ministerului Justiţiei.
    Art. III. - Guvernul,  în  termen de o lună de la data  intrării  în vigoare  a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
    Chişinău, 30 septembrie 1998.
    Nr. 146-XIV.