LPC229/1998
ID intern unic:  310952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  16.12.1998
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 14.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 3
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - La  articolul 5 din Legea nr. 861-XII din14 ianuarie  1992 cu  privire la arendă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art. 12):
    după alineatul 2 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "De comun acord cu creditorul gajist, obiect al arendei pot fi şi bunurile gajate.";
    alineatul 3 devine alineatul 4.
    Art. II. - La articolul 3 alineatul (4) din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), după textul "în arendă" se introduce textul "ori în gaj".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Dumitru DIACOV

    Chişinău, 16 decembrie 1998.
    Nr. 229-XIV.