LPC1009/1996
ID intern unic:  310992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1009
din  22.10.1996
pentru modificarea şi abrogarea unor acte legislative
Publicat : 12.12.1996 în Monitorul Oficial Nr. 80     Data intrarii in vigoare : 12.12.1996
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Legea nr. 1044-VIII din 5 iulie 1974 cu privire la notariatul de stat (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1974, nr.7, art.74; 1979, nr.9, art.66) se modifică după cum urmează:
    1. În articolul 29 alineatele (1) şi (5), cuvintele "judecătoria norodnică raională (orăşenească)" şi "judecătoriile norodnice raionale (orăşeneşti)" se înlocuiesc respectiv cu cuvintele "judecătoria" şi "judecătoriile".
    2. În articolul 30, cuvintele "sau de arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    3. În articolul 83 alineatul (5), cuvintele "judecătoriei norodnice" se înlocuiesc cu cuvîntul "judecătoriei".
    Art.II. - În articolul 37 alineatele (4) şi (5) din Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.124), textele "instanţei judecătoreşti sau a arbitrajului", "instanţei de judecată sau a arbitrajului" se înlocuiesc cu cuvintele "instanţei judecătoreşti competente".
    Art.III. - Legea nr. 308-XIII din 7 decembrie 1994 cu privire la alegerile locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.3-4, art.46) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    în alineatul (1), textul "din 7 judecători ai Judecătoriei Supreme" se înlocuieşte cu textul "din 4 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, 3 judecători ai Curţii de Apel";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Reprezentanţii curţilor se aleg din numărul judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie şi Curţii de Apel prin vot secret în şedinţă publică în termen de 5 zile de la data fixării alegerilor. Rezultatul votării se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte şi contrasemnat de secretarul şedinţei. Data şedinţei se dă publicităţii de către preşedinţii curţilor cu cel puţin 48 de ore înainte de şedinţă.";
    alineatul (3), după cuvintele "prin vot secret" se completează cu textul "din numărul judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie".
    2. În articolul 14 alineatul (1), cuvintele "Judecătoria Supremă" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea Supremă de Justiţie".
    3. În articolul 53 alineatul (4), cuvintele "Judecătoria Supremă" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea Supremă de Justiţie".
    Art.IV. - Articolul 14 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373) se modifică după cum urmează:
    în alineatul (1), cuvintele "şi celor judiciare" se înlocuiesc cu cuvintele "sau a instanţelor judecătoreşti";
    în alineatul (2), cuvintele "şi celor judiciare" se înlocuiesc cu cuvintele "şi instanţelor judecătoreşti".
    Art.V. - În articolul 40 din Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65-66, art.711), textul "sau, după caz, în Arbitraj" se înlocuieşte cu cuvîntul "competente".
    Art.VI. - În articolul 21 din Legea telecomunicaţiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.713), textul "sau, după caz, în Arbitraj" se înlocuieşte cu cuvîntul "competente".
    Art.VII. - Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752) se modifică după cum urmează:
    1. În articolul 14 alineatele (2) şi (3) litera e), cuvintele "sau de arbitraj", "sau arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    2. În articolul 16 alineatul (1) litera e), cuvintele "sau arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    3. În articolul 23 alineatul (3), cuvintele "arbitraj (inclusiv arbitrajul internaţional)" se înlocuiesc cu cuvintele "instanţa judecătorească competentă (inclusiv internaţională)".
    Art.VIII. - În articolul 76 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), textul "arbitraj sau de instanţa de judecată" se înlocuieşte cu cuvintele "instanţa de judecată competentă".
    Art.IX. - Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2) se modifică după cum urmează:
    1. În articolul 38 alineatul (7), cuvintele "judecată sau arbitraj" se înlocuiesc cu cuvintele "instanţa judecătorească competentă".
    2. În articolul 43, cuvintele "judecată ori în arbitraj", "judecata ori arbitrajul", "judecata sau arbitrajul" se înlocuiesc cu cuvintele "instanţa judecătorească competentă".
    3. În articolul 44 alineatul (1) litera c), cuvintele "judecăţii ori arbitrajului" se înlocuiesc cu cuvintele "instanţei judecătoreşti competente".
    4. În articolul 51 alineatul (4), cuvintele "în procesul de judecată sau arbitraj" şi "judecata sau arbitrajul" se înlocuiesc respectiv cu textul "în procesul judecării cauzei în instanţa judecătorească competentă" şi cuvintele "instanţa judecătorească competentă".
    5. În articolul 55, cuvintele "judecată sau arbitraj" se înlocuiesc cu cuvintele "instanţa judecătorească competentă".
    Art.X. - În articolul 26 alineatul (5) din Legea nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.76), cuvîntul "arbitrajului" se înlocuieşte cu cuvintele "instanţei judecătoreşti economice".
    Art.XI. - În articolul 6 alineatul (2), articolul 8 alineatul (5) şi articolul 9 alineatul (3) din Legea nr. 633-XIII din 10 noiembrie 1995 cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.80; nr.46-47, art.419), textele "arbitrajul sau instanţa judecătorească", "arbitrajului şi instanţelor judecătoreşti", "acestor organe" şi "arbitraj sau instanţa judecătorească" se înlocuiesc respectiv cu cuvintele "instanţa judecătorească competentă", "instanţei judecătoreşti competente", "acestor instanţe" şi "instanţa judecătorească competentă".
    Art.XII. - În articolul 17 din Legea nr. 729-XIII din 15 februarie 1996 cu privire la activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 20-21, art. 214), cuvintele "sau în arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    Art.XIII. - Se abrogă:
    Legea nr. 1351-X din 4 decemrbie 1981 cu privire la organizarea judecătorească în R.S.S.Moldovenească (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1981, nr. 12, art. 114);
alineatele 2, 4, 5 şi 6 din dispozitivul Legii nr. 138-XII din 22 iunie 1990 despre aprobarea decretelor Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti cu privire la introducerea unor modificări şi completări în unele acte legislative ale R.S.S.Moldoveneşti (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldova, 1990, nr.6, 7, art. 176).
    Art.XIV. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 22 octombrie 1996.
    Nr. 1009-XIII.