LPC1135/2000
ID intern unic:  311038
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1135
din  13.07.2000
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la energetică
Publicat : 17.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 102
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.366) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 12 se completează cu alineatul (13), cu următorul cuprins:
"(13) Consumatorul nu este în drept să împiedice accesul liber al reprezentanţilor furnizorului, abilitaţi cu funcţii de control, pentru înregistrarea indicaţiilor aparatelor de evidenţă a consumului de resurse energetice, conform contractului încheiat între consumator şi furnizor."
2. Articolul 14:
alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) Proprietarii aparatelor de evidenţă a consumului de resurse energetice (furnizorii sau consumatorii) sînt obligaţi să le menţină în conformitate cu normele de exploatare  în vigoare.
(3) Instalarea, testarea reglementară, deservirea, repararea şi înlocuirea aparatelor de evidenţă la agenţii economici şi în instituţiile finanţate de la buget se efectuează în conformitate cu clauzele contractului încheiat între consumator şi furnizor. Pentru populaţie aceste servicii se efectuează din contul furnizorului."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

Chişinău, 13 iulie 2000.
Nr. 1135-XIV.