LC1224/2000
ID intern unic:  311096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1224
din  21.09.2000
pentru completarea articolului 28 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 26.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 133     Promulgat : 19.10.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Punctul 2 al articolului 28 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.6, art.56; 1995, nr.7, art.80; 1996, nr.7, art.68; nr.20-21, art.218; 1997, nr.63, art.526; 1998, nr.105-107, art.646) se completează după cum urmează:
1. La alineatul trei:
după textul "în legătură cu reorganizarea ei" se introduce textul ", cu excepţia societăţilor pe acţiuni,";
alineatul se completează în final cu fraza: " La majorarea capitalului social în urma reevaluării bunurilor întreprinderii în temeiul deciziei Guvernului, taxa de timbru nu se achită."
2. La alineatul cinci, după textul "bunurile gospodăriilor agricole, supuse privatizării" se introduce textul ", precum şi întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale,".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                         Dumitru DIACOV
Chişinău, 21 septembrie 2000.
Nr. 1224-XIV.