LPC1369/2000
ID intern unic:  311167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1369
din  10.11.2000
pentru modificarea şi completarea Legii privind restructurarea
datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic
Publicat : 16.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 144
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 50-52, art. 232; nr. 137-140, art. 695; 2000, nr. 39-41, art. 290) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În textul legii, cuvîntul "Rusia" se înlocuieşte cu cuvintele "Federaţia Rusă" la cazul respectiv.
2. La articolul 4, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - În limita echivalentului în lei moldoveneşti al sumei de 90 milioane dolari S.U.A. la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data încheierii de către Consiliul Creditorilor a acordurilor-memorandum cu întreprinderile societăţii pe acţiuni din sectorul electroenergetic menţionate la art. 1 şi a mijloacelor provenite din vînzarea pachetelor de acţiuni de control ale statului în întreprinderile societăţii pe acţiuni din sectorul electroenergetic Reţelele Electrice de Distrubuţie Centru, oraşul Vatra, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Sud, municipiul Comrat, cu excepţia sumelor utilizate pentru restabilirea mijloacelor retrase din veniturile bugetului în legătură cu răscumpărarea obligaţiunilor de stat în sumă de 140 milioane dolari S.U.A., se anulează:".
3. La articolul 6:
punctul 2) va avea următorul cuprins:
"2) va onora datoriile faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă, menţionate la pct. 1) lit. a) din prezentul articol, ca o plată unică, cu un scont care să corespundă situaţiei de pe piaţă sau în rate conform unor grafice de achitare stabilite în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind principiile de reglementare a datoriilor Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate de Federaţia Rusă în anii 1994-1997;"
4. Legea se completează cu articolul 8, cu următorul cuprins:
"Art. 8. - Venitul obţinut de către Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz" în urma anulării datoriilor faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă în lei moldoveneşti, echivalent cu suma de 90 milioane dolari S.U.A., la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data transmiterii către Soceitatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă a cambiilor, cu excepţia sumelor utilizate pentru anularea datoriilor conform art. 4 din prezenta lege, nu se ia în considerare la determinarea venitului impozabil la prezentarea de către Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz" a declaraţiei cu privire la impozitul pe venitul persoanei care practică activitate de întreprinzător în anul în care a fost obţinut acest venit şi se foloseşte la  acoperirea pierderilor neacoperite din anii precedenţi."
Art. II. - Guvernul, în strictă conformitate cu Legea privind activitatea de audit, va organiza un audit efectuat de către auditori independenţi, numiţi prin acordul mutual dintre Guvernul Republicii Moldova şi Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz" privind activitatea acesteia pe parcursul perioadei începînd cu anul 1994 pînă în septembrie anul 2000. Cheltuielile pentru efectuarea auditului vor fi suportate în părţi egale de către Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz" şi Guvernul Republicii Moldova (din fondul de rezervă).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

    Chişinău, 10 noiembrie 2000.
    Nr. 1369-XIV.