LC1615/1993
ID intern unic:  311229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1615
din  19.10.1993
pentru modificarea şi completarea Legii privind partidele
şi alte organizaţii social-politice
Publicat : 30.10.1993 în Monitorul Oficial Nr. 010     Promulgat : 19.10.1993
                               
   Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
   Art. I. - În  Legea  nr.  718-XII din 17  septembrie  1991  privind partidele  şi  alte  organizaţii social-politice  se  fac  următoarele modificări şi completări:
   1. Articolul 10 se reformulează astfel:
   "Este interzisă    finanţarea    partidelor,   altor    organizaţii social-politice,  precum  şi transmiterea către acestea de bunuri  din partea:
   -statelor, persoanelor fizice şi juridice străine, apatrizilor;
   - organelor de    stat,    întreprinderilor,   organizaţiilor    şi instituţiilor  de stat, excepţie făcînd finanţarea, în conformitate cu legislaţia  în  vigoare, a alegerilor în organele  reprezentative  ale puterii de stat;
   - întreprinderilor  mixte,  dacă cota statului sau  a  fondatorului străin în aceste întreprinderi este mai mare de 20 procente;
   - asociaţiilor de cetăţeni neînregistrate;
   - persoanelor anonime.
   Partidele şi  alte  organizaţii  social-politice nu au  dreptul  să deschidă  conturi  în  bănci străine şi să păstreze  în  ele  mijloace băneşti".
   2. În articolul  14  după textul "Ele nu trebuie să"  se  introduce textul "reproducă simbolica statului şi".
   3. În articolul 15 alineatul al doilea liniuţa a patra "să dispună" se substituie cu textul "să instituie şi să dispună".
   4. În articolul  16 alineatul al patrulea după textul "economică şi comercială"  se  introduce textul "cu excepţia cazurilor  indicate  în articolul 17".
   5. Articolul 17 se reformulează astfel:
   "Mijloacele băneşti   ale  partidelor  şi  ale  altor   organizaţii social-politice  se formează din cotizaţiile de intrare şi din cele de membru,  din  beneficiu  obţinut  de  la  activitatea  mijloacelor  de informare  în masă, de la vînzarea literaturii social-politice,  altor materiale  de  propagandă  şi agitaţie, a  confecţiilor  cu  simbolică proprie,  de la desfăşurarea festivalurilor, expoziţiilor,  lecţiilor, altor  manifestări, din vărsămintele benevole şi donaţiile persoanelor fizice  şi juridice, excepţie făcînd cazurile indicate în articolul 10 alineatul întîi, precum şi din alte încasări care nu sînt interzise de plegislaţie".
   6. În articolul 18:
   - alineatele al doilea şi al treilea se reformulează astfel:
   "Venitul de pe  urma  activităţii partidelor şi  altor  organizaţii social-politice  nu poate fi distribuit membrilor săi şi se  foloseşte numai în scopul realizării prevederilor statutare.
   Membrii partidelor  şi  altor  organizaţii  social-politice  nu  au dreptul   la  venitul  şi  averea  partidelor  şi  altor   organizaţii social-politice şi nu poartă răspundere pentru datoriile acestora";
   - în alineatul  al  cincelea după textul "sursele  veniturilor"  se introduce textul "şi cheltuielile".
   7. În articolul 21:
   - alineatul al doilea se reformează astfel:
   "Controlul asupra  respectării normelor statutului de către partide şi  alte  organizaţii  social-politice este  exercitat  de  Ministerul Justiţiei.  Reprezentanţii  lui au dreptul să asiste la  manifestările desfăşurate  de partide şi alte organizaţii social-politice, să  ceară actele şi explicaţiile necesare";
   - se introduce un nou alineat, al treilea, cu următorul cuprins:
   "Supravegherea  asupra respectării legislaţiei de către partide  şi alte   organizaţii   social-politice  este  exercitată   de   organele procuraturii".
   8. În articolul   22   textul   "întreprinderilor,   instituţiilor, organizaţiilor  de  stat,  cetăţenilor, altor partide  şi  organizaţii social-politice"  se  substituie  cu  textul  "persoanelor  fizice  şi juridice".
   9. În articolul  23  alineatul  al patrulea, după textul  "să  facă propagandă  şi agitaţie" se introduce textul "să efectueze  operaţiuni bancare sau alte operaţiuni legate de bunuri".
   Art. 2. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            MIRCEA SNEGUR
    Chişinău, 19 octombrie 1993.
    Nr.1615-XII.