LPC686/1999
ID intern unic:  311382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 686
din  19.11.1999
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire
la patenta de întreprinzător
Publicat : 06.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 1
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea  nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73, art.485; 1999, nr.62-64, art.292) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 alineatul (2):
    după litera b)  se introduc două litere noi, c) şi d), cu  următorul cuprins:
    "c) fotografia titularului patentei;
    d) codul fiscal al titularului patentei;";
    literele c) - i) devin, respectiv, literele e) - k).
    2. Articolul 3:
    alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Desfăşurarea  activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune   înregistrarea  de  stat  a  titularului  acesteia  şi  primirea licenţei.  Asupra  titularului patentei nu se extind  cerinţele  privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor,
precum şi prevederile art.90 din Codul fiscal."
    "(6) Titularul    patentei    poate   desfăşura    activitatea    de întreprinzător specificată în patentă pe întreg teritoriul ţării dacă în patentă nu este indicat altfel.";
    alineatul (7) litera d) se exclude.
    3. Articolul 4:
    alineatul (1)  se completează în final cu cuvintele "sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate";
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Împreună  cu  cererea de eliberare a patentei pentru  unul  din genurile  de activitate enumerate la poziţiile 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,  2.8, 2.9,   2.15,  2.16,  2.17,  2.18,  2.19  din  anexa  la  prezenta  lege, solicitantul  prezintă  copii  de pe certificat, diplomă, alte  acte  ce confirmă   nivelul   de  calificare  necesar  desfăşurării  genului   de
activitate respectiv.
    (4) În cazul  în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea unor genuri  de  activitate indicate în anexa la prezenta lege este  necesară autorizaţia  autorităţii  administraţiei publice locale, la  cererea  de eliberare a patentei se anexează decizia autorităţii respective.";
    la alineatul  (6),  după cuvintele "pe raza căruia solicitantul  îşi are  domiciliul"  se introduc cuvintele "sau la locul de  desfăşurare  a activităţii preconizate".
    4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 5. Stabilirea nivelului de calificare
    Nivelul de calificare   al  solicitantului  se  stabileşte  în  baza documentelor, prezentate de acesta, cu privire la studii (calificare) şi la activitatea de muncă anterioară."
    5. Articolul 6 se exclude.
    6. Articolele 7-19 devin, respectiv, articolele 6-18.
    7. Articolul  6 alineatul (6), după cuvîntul "utilizat" se  introduc cuvintele "de către inspectoratul fiscal teritorial".
    8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 7. Durata patentei
    Patenta se eliberează  pe  o  durată  de  o  lună  sau,  la  dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare."
    9. La articolul  8  alineatul  (1),  litera  f)  va  avea  următorul cuprins:
    "f) în cazul  în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană."
    10. La articolul 10, alineatul (3) se exclude.
    11. Articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Impunerea  fiscală  a  titularului patentei se  efectuează  sub formă de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, impozitul pentru  folosirea resurselor naturale, precum şi defalcările în  bugetul asigurărilor sociale de stat.";
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Titularii  de  patente pentru comerţul cu amănuntul,  care  îşi desfăşoară activitatea în locuri de comerţ arendate pe pieţe organizate, sînt scutiţi de taxa pentru amplasarea obiectelor de comerţ."
    12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 13. Taxa pentru patentă
    Taxa lunară pentru  patentă este prevăzută în anexa la prezenta lege şi  se  percepe  în  cuantumul stabilit pentru localitatea  unde  se  va desfăşura activitatea de întreprinzător."
    13. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Taxa pentru  patentă  se  achită la organul  fiscal,  odată  cu primirea   patentei,  în  cuantum  corespunzător  termenului  minim   de valabilitate  a  patentei, în conformitate cu art.7. Pentru  prelungirea termenului  de valabilitate a patentei, taxa pentru luna următoare  sau, la  dorinţa titularului patentei, pentru o perioadă mai mare, se  achită
înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitată plata."
    14. Articolul 15:
    alineatul (1),  după  litera  c), se completează cu  litera  d),  cu următorul cuprins:
    "d) pentru studenţi - cu 20 % din taxa stabilită.";
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin, respectiv, alineatele (2) şi (3).
    15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 16. Distribuirea mijloacelor încasate la patentare
    Mijloacele băneşti încasate la patentare se trec:
    a) în bugetele locale (la locul patentării) - în cuantum de 70%;
    b) în Fondul Social - în cuantum de 30%."
    16. La articolul 18, subalineatul 2 se exclude.
    17. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.
    Art.II. - Prezenta  lege  intră  în vigoare la data  publicării,  cu excepţia art.I pct.15 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000.
    Art.III. - Guvernul:
    - va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    - va asigura revizuirea şi anularea de către ministere, departamente şi  autorităţile  administraţiei publice locale a actelor  normative  ce contravin prevederilor prezentei legi.
    
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 19 noiembrie 1999.
    Nr. 686-XIV.
Anexă
Cuantumul taxei lunare pentru patenta
de întreprinzător

Genul de activitate Cuantumul taxei lunare,lei
Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol Celelalte municipii, oraşele Localiţile rurale
1 2 3 4

         1. Comerţul cu amănuntul şi alimentaţia publică
1.1. Comerţul cu amănuntul şi alimentaţia publică în chioşcuri,tonete şi în
alte încăperi de forme arhitecturale mici ce ocupă terenuri separate                     140         70        35
1.2. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi în alte tipuri de puncte
comerciale în locurile repartizate pentru aceasta, cu excepţia comerţului
cu produse agricole de producţie proprie                                                           100         50        25
1.3. Comerţul cu amănuntul din autovehicule şi din alte tipuri de tehnică mobilă   150         75        40
1.4. Comerţul cu amănuntul cu cărţi şi alte tipărituri, precum şi cu publicaţii
      muzicale (note), indiferent de modul de comercializare                                   30          30        15
1.5. Comerţul cu amănuntul cu obiecte de anticariat, indiferent de modul de
      comercializare                                                                                              200         200       200
1.6. Comerţul cu amănuntul cu producţie video şi/sau audio, purtători de informaţie
(dischete, discuri compacte), indiferent de modul de comercializare,
precum şi darea lor în chirie                                                                                140         70        35
        2. Producţia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii
2.1. Acordarea asistenţei juridice                                                                        400         200       60
2.2. Activitatea de detectiv şi de pază                                                                 250         125       65
2.3. Întocmirea dărilor de seamă contabile                                                          300         150       75
2.4. Transportul auto de mărfuri, cu excepţia transportului de mărfuri inflamabile,
explozive, toxice, otrăvitoare şi radioactive:
    - pînă la 1,5 tone                                                                                          175         90        45
    - de la 1,5 la 3,5 tone                                                                                   200         100       50
    - peste 3,5 tone, inclusiv cu remorcă                                                             250         125       70
2.5. Coacerea produselor de panificaţie, prepararea articolelor de cofetărie
      şi vînzarea lor                                                                                            150         75        40
2.6. Prelucrarea cerealelor, seminţelor de floarea-soarelui, laptelui, cărnii, lînii   150         75        40
2.7. Servicii logopedice                                                                                   80          40        20
2.8. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale,
acordate de către personalul medical inferior                                                   140         70        35
2.9. Servicii veterinare, zootehnice                                                                  160         60        30
2.10. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului                        150         50        25
2.11. Servicii de frizerie                                                                                  200         100       50
2.12. Cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintelor pentru
      cap sau croitul îmbrăcămintei                                                                     100         50        25
2.13. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei                                                    90          45        30
2.14. Servicii de spălătorie                                                                                90          45        30
2.15. Predarea limbilor străine (studiere individuală sau în grupe cu un număr
      de ascultători de pînă la 12 persoane)                                                        140         70        35
2.16. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei
şi artelor plastice (studiere individuală sau în grupe cu un număr de ascultători
de pînă la 12 persoane)                                                                                    100         50        30
2.17. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (studiere individuală sau
      în grupe cu un număr de ascultători de pînă la 12 persoane)                          100         50        30
2.18. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică,
      pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 14 persoane)                      70          35        20
2.19. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică,
      pentru adulţi (în grupe de pînă la 14 persoane)                                              100         50        25
2.20. Servicii poştale exprese de recepţionare, transportare şi distribuire a
      corespondenţei şi coletelor                                                                           100         50        25
2.21. Servicii de întreţinere şi amenajare a locuinţelor şi sectoarelor aferente        100         60        30
2.22. Reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor, motocicletelor,
scuterelor,tractoarelor şi tehnicii agricole                                                             400         200       100
        inclusiv vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere                               200         100       50
2.23. Reparaţia locuinţelor                                                                                  180         90        45
2.24. Reparaţia mobilei                                                                                       90         45        30
2.25. Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor
şi mecanismelor, ceasurilor                                                                                130         65        30
2.26. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate
electrice de încălzit de uz casnic                                                                        100         50        25
2.27. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic                                  150         75        40
2.28. Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat
şi a altor aparate sau instrumente optice                                                             90          45        30
2.29. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale                                        110         55        30
2.30. Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor,
executate în mod individual                                                                               200         100       50
2.31. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor,
reclamelor, amenajatul artistic                                                                          160         80        40
2.32. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat)
şi vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii                                     110         55        30
2.33. Deservirea muzicală a ceremoniilor                                                         230         120       65
        inclusiv regizarea ceremoniilor                                                                  200         100       50
2.34. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice,
protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor                                                 50          50        50
2.35. Servicii de guvernant(ă)                                                                           80          40        20
2.36. Servicii hoteliere (în hoteluri cu un număr de locuri de pînă la 7)               100         50        25
2.37. Darea în chirie a locuinţelor şi a caselor individuale de locuit:
    - cu o cameră                                                                                               90          45        25
    - cu două camere                                                                                        120         60        30
    - cu trei camere                                                                                           150         80        40
    - cu patru camere                                                                                        180         90        45
    - cu cinci camere                                                                                          220         110       55
    - cu mai mult de cinci camere                                                                        400         200       100
2.38. Servicii funerare                                                                                       130         65        40
        inclusiv executarea monumentelor şi a altor accesori pentru funerarii             120         60        30
2.39. Organizarea turismului şi excursiilor în interiorul ţării                                    160         80        40
2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips                    100         60        40
        inclusiv servicii de dulgherie                                                                         80          45        30
2.41. Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate
diferitelor ceremonii                                                                                           150         80        50
2.42. Xeroxare şi legatul cărţilor                                                                        200         100       50
2.43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor
din blană şi din piele                                                                                          200         120       100
2.44. Producerea, prelucrarea şi comercializarea varului                                    60          40        25
2.45. Păstorit                                                                                                   60          40        25"