LPC693/1999
ID intern unic:  311384
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 693
din  25.11.1999
pentru modiflcarea şi completarea Legii privind
restructurarea datoriilor întreprmderilor din sectorul electroenergetic
Publicat : 16.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 137
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oflcial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.232) se modiflcă şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se completează în final cu punctele 3) şi 4), cu următorul cuprins:
"3) datoriile societăţilor pe acţiuni Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest, Reţelele Electrice de Distribuţie Sud faţă de întrepririderea de Stat "Moldtranselectro" pentru livrarea de energie electrică, în sumă echivalentă cu 140 milioane dolari S.U.A. în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data transmiterii către societatea pe acţiuni "Gazprom" din Rusia a obllgaţiunilor de stat;
4) datoriile întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" la impozitele, penalităţile şi amenzile calculate pentru neefectuarea plăţilor fiscale la bugetul de stat şi bugetele locale, în limita depăşirii datoriiloi anulate conform pct.2) asupra datoriilor anulate conform pct.1) din prezentul articol".
2. La articolul 3 punctul 1, cuvintele "concernul "Moldova-Gaz"" se substituie prin cuvintele "societatea pe acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz"".
3. La articolul 4, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - în limita sumei echivalente cu 90 milioane dolari S.U.A. în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data transmiterii către societatea pe acţiuni "Gazprom" din Rusia a obligaţiunilor de stat şi a mijloacelor provenite din vînzarea pachetelor de acţiuni de control ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic, cu excepţia sumelor utilizate pentru restabilirea mijloacelor retrase din veniturile bugetului în legătură cu răscumpărarea obligaţiunilor de stat în sumă de 140 milioane dolari S.U.A., se anulează:".
4. Articolul 6:
punctul 1) litera a) va avea următorul cuprins:
"a) în persoana Ministerului Finanţelor, la datoriile creditoare ale societăţii pe acţiuni moldo-ruse "Moldova-Gaz" pentru consumul de gaze naturale livrate din Rusia în anii 1994-1997, datorii stinse prin transmiterea către societatea pe acţiuni "Gazprom" din Rusia a obligaţiumlor de stat (acordurile au fost ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova la 24 decembrie 1996 şi, respectiv, la 18 noiembrie 1998) în sumă de 230 milioane dolari S.U.A.;";
la punctul 2), cifrele "1994-1996" se substituie prin cifrele "1994-1997";
la punctul 4), cuvintele "concernul "Moldova-Gaz"" se substituie prin cuvintele "societatea pe acţiuni moldo-rusă "Moldova-Gaz"*.
5. Legea se completează cu un nou articol, care devine articolul 7, cu următorul cuprins:
"Art.7. - în caz de tergiversare a procesului de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic, precum şi emiteiii şi transmiterii către societatea pe acţiuni "Gazprom" din Rusia a obligaţiunilor de stat ale Republicii Moldova în sumă de 90 milioane dolari S.U.A., 9 de încălcare a condiţiilor acordurilor-memorandum de către întreprinderile din sectorul electroenergetic, ultimele rambursează societăţii pe acţiuni moldo-ruse "Moldova-Gaz" sumele îngheţate, conform situaţiei de la 1 ianuarie 1999, şi acoperă pierderile financiare create în perioada acţiunii acordurilor-memorandum, în rezultatul modtficării cursului leului moldovenesc faţă de dolarul S.U.A.".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                 Duniitru DIACOV

Chisinău, 25 noiembrie 1999.
Nr. 693-XIV.