LPC890/2000
ID intern unic:  311443
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 890
din  23.03.2000
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 39     art Nr : 290
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.135-136, art.674) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul  5 punctul 1 se completează în final cu un nou alineat, cu următorul cuprins:
"valorile mobiliare de stat."
2. La articolul 13:
după punctul  3 se introduce un nou punct, care devine punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. Valorile  mobiliare de stat sînt acceptate ca mijloace de  plată pentru privatizare la valoarea determinată în conformitate cu legislaţia privind valorile mobiliare şi/sau regulile stabilite la emiterea lor.";
 punctele 4, 5, 6 şi 7 devin, respectiv, punctele 5, 6, 7 şi 8.
Art.II. - Legea  cambiei  nr.1527-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.285) se  completează cu un nou articol, care devine articolul 77, cu următorul cuprins:
"Articolul 77
Prevederile prezentei legi care vin în contradicţie cu regulile stabilite în Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind reglementarea datoriei  Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996 şi în Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997 nu se aplică."
Art.III. - Articolul 24 din Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.524; 1998, nr.38-39,  art.272; nr.84,  art.557) se completează în final cu un nou alineat, care  devine alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) În calitate de mijloc de achitare a datoriilor pe impozite se acceptă cambiile emise de Ministerul Finanţelor în favoarea Societăţii pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de emitere, circulaţie şi achitare a cambiilor în scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996 (anexa la Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din  Federaţia Rusă privind  reglementarea  datoriei Republicii  Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996) şi prin
Regulamentul de emitere, circulaţie şi achitare a cambiilor în  scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997 (anexa la Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom"  din  Federaţia Rusă privind  reglementarea  datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997)".
Art.IV. - Articolul 3 din Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti,  mărfuri  şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.203) se completează în final cu un nou alineat, care devine alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) În cazul  în care,  în calitate de mijloc de  achitare  pentru mărfurile exportate şi serviciile prestate de către agenţii  economici rezidenţi  ai Republicii Moldova, se transmit cambii emise de Ministerul Finanţelor în favoarea Societăţii pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă în scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anii 1996-1997, obligaţiile agenţilor economici rezidenţi ai Republicii Moldova privind repatrierea mijloacelor valutare se consideră executate din  momentul în  care  le-au  fost  transmise cambiile de către nerezidenţi."
Art.V. - Articolul 26 alineatul (1) din Legea bugetului pe anul1999 nr.216-XIV din 12 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1998, nr.119-120, art.719; 1999, nr.59-61, art.275; nr.87-89,art.431;  nr.96-97,  art.483; nr.128-129, art.634; nr.156,  art.762) se completează  în final cu  un nou punct, care devine  punctul 19), cu următorul cuprins:
"19) de toate plăţile la buget - introducerea în sau scoaterea din Republica Moldova  a cambiilor emise de către Ministerul Finanţelor  în favoarea Societăţii pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă în  scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anii 1996-1997."
Art.VI. - Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor  întreprinderilor din sectorul electroenergetic  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52,  art.232;  nr.137-140, art.695) se modifică după cum urmează:
1. La articolul  4, cuvintele "obligaţiunilor de stat" se substituie prin cuvîntul "cambiilor".
2. Articolul 6 punctul 1) litera a) va avea următorul cuprins:
"a) în persoana Ministerului Finanţelor, la datoriile creditoare ale Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz", pentru consumul de gaze naturale livrate din Rusia în anii 1994-1997, datorii stinse prin transmiterea către Societatea pe  Acţiuni  "Gazprom"  din Federaţia Rusă a obligaţiunilor de stat şi cambiilor în sumă  de  230 milioane dolari S.U.A.;"
3. La articolul  7, cuvintele "obligaţiunilor de stat" se substituie prin cuvîntul "cambiilor".
Art.VII. - Guvernul, în termen de o lună, va  prezenta  propuneri pentru  modificarea Legii nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, referitoare la privatizarea, conform unor proiecte individuale, a Societăţii pe Acţiuni "Moldova-Gaz" cu subdiviziunile sale, ţinînd  cont de revederile hotărîrilor Parlamentului  nr.611-XIII  din 27 octombrie 1995  şi nr.1556-XIII din 26 februarie 1998.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 23 martie 2000.
Nr. 890-XIV.