LPM847/1996
ID intern unic:  311518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 847
din  24.05.1996
privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
Publicat : 27.03.1997 în Monitorul Oficial Nr. 19     Data intrarii in vigoare : 31.08.2000
MODIFICAT
LP1101 din 30.06.00, MO109/31.08.00
Parlamentul adoptă prezenta lege.
T i t l u l  I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi se utilizează următoarele noţiuni:
Lege bugetară  anuală  -  lege anuală prin care  Parlamentul  aprobă bugetul  de stat, care  cuprinde sursele  de  venituri  şi  destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar.
Anexă - parte  componentă  a  legii bugetare anuale,  în  care  sînt detaliate  veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, precum şi  alte elemente ale bugetului de stat.
Notă explicativă   -  materiale  adiţionale  despre  strategiile  şi obiectivele Guvernului.
An bugetar -   douăsprezece  luni  consecutive  pentru  care  se elaborează,  se  aprobă,  se  execută şi se  raportează  bugetul  public naţional.
Alocaţie - mijloace aprobate în bugetele de toate nivelurile pentru efectuarea de  cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale.
[Art.1 alin. 5 modificat prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Alocaţie - cheltuieli bugetare efectuate de Guvern, prin intermediul Trezoreriei,  în  temeiul autorizaţiei acordate de Parlament, în  limita prevederilor legii bugetare anuale.
Alocaţie permanentă  - mijloace bugetare destinate pentru un scop specific,  prevăzut  de legislaţie, care se alocă în  termenele  şi condiţiile obligaţiunilor asumate.
  [Art.1 alin.  6 modificat prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Trezoreria de Stat - unitate structurală a Ministerului Finanţelor, constituită din Trezoreria Centrală şi trezoreriile teritoriale, care exercită executarea de casă a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, administrarea mijloacelor valutare, a fondurilor şi mijloacelor extrabugetare, precum şi a fondurilor cu destinaţie specială.
Cont trezorerial - cont deschis la Trezoreria de Stat pentru evidenţa analitică a executării de casă a bugetelor de toate nivelurile, a mijloacelor valutare şi  extrabugetare.
  [Art.1 alin.  7 şi 8 modificate prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Executor de buget - conducător al instituţiei, împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli în conformitate cu alocaţiile aprobate.
Plan de finanţare - repartizare lunară a alocaţiilor aprobate, care permite deschiderea conturilor trezoreriale şi efectuarea cheltuielilor de către executorul de buget."
[Art.1 alin.  9 şi 10 incluse prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 2. Sistemul bugetar
(1) Sistemul  bugetar  care este o parte integrantă a sistemului  de finanţe  publice  ale  statului, constituie bugetul public  naţional  şi include:
a) bugetul de   stat,  care  cuprinde  totalitatea  veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru implementarea strategiilor şi obiectivelor Guvernului;
b) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care reprezintă bugetele satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor, judeţelor, unităţii teritoriale autonome şi municipiului Chişinău;
 [Art.2  alin.  (1)  lit b) în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
c) bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) fondurile extrabugetare.
(2) Ca elemente  independente,  bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale formează bugetul consolidat.
[Art.2  alin.  (2)   în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 3. Procesul bugetar
Procesul bugetar  este procesul care începe cu elaborarea  bugetului şi  se termină cu aprobarea dării de seamă despre executarea lui  pentru anul bugetar respectiv.
Articolul 4. Anul bugetar
Anul bugetar pe teritoriul Republicii  Moldova  începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.
Articolul 5. Intrarea în vigoare şi publicarea legii bugetare
                   anuale
Legea bugetară  anuală intră în vigoare la 1 ianuarie a fiecărui  an sau  la  o altă data prevăzută în textul ei şi se publică  în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Articolul 6. Politica bugetar-fiscală
(1) Îndeplinindu-şi responsabilităţile în condiţiile prezentei legi, Ministerul Finanţelor, Guvernul  şi  Parlamentul acţionează pentru asigurarea:
a) elaborării unui buget în condiţiile:
    - stabilităţii monedei naţionale;
    - stabilităţii la preţuri şi salarii;
    - dezvoltării stabile a economiei;
b) echilibrului  în  timp  al colectării veniturilor  şi  efectuării cheltuielilor.
(2) Îndeplinindu-şi  responsabilităţile  în  condiţiile alin.(1), Ministerul  Finanţelor  coordonează activitatea sa cu Banca Naţională  a Moldovei.
Articolul 7. Clasificaţia bugetară
(1) Bugetele se elaborează şi se execută în baza unui sistem unic de clasificaţie bugetară.
(2) Clasificaţia bugetară include clasificaţia veniturilor bugetare, clasificaţia  funcţională, clasificaţia organizaţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare, după cum urmează:
a) clasificaţia veniturilor bugetare grupează veniturile bugetare în baza legislaţiei ce determină sursele de venituri;
b) clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare  grupează cheltuielile  bugetare ce reflectă utilizarea mijloacelor financiare  în scopul implementării funcţiilor de bază ale statului;
c) clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare sistematizează cheltuielile bugetare pe tipuri de   întreprinderi, instituţii, organizaţii şi măsurile ce reflectă distribuirea alocaţiilor între beneficiarii direcţi de mijloace din buget;
d) clasificaţia  economică  a  cheltuielilor  bugetare  grupează  şi detaliază cheltuielile bugetare în conformitate cu destinaţia concretă a acestora.
(3) Sursele interne  şi externe de finanţare a deficitului  bugetar, precum  şi  datoria  de  stat internă şi  externă  sînt  componente  ale clasificaţiilor menţionate la alin.(2).
(4) Clasificaţia bugetară asigură:
a) sistematizarea indicilor bugetari pentru elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor;
b) comparabilitatea  internaţională a indicilor bugetari,  conţinînd similitudini  cu  sistemele  de clasificaţie  utilizate de organismele financiare internaţionale.
(5) Clasificaţia  bugetară se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă prin hotărîre a Parlamentului.
Articolul 8. Veniturile bugetare
(1) Veniturile  bugetare  se  constituie din  impozite,  taxe,  alte incasări, care sînt specificate de legislaţie.
(2) Veniturile bugetare nu includ împrumuturile de stat.
(3) Lista veniturilor  bugetare se aprobă ca anexă la legea bugetară anuală.
Articolul 9. Alocaţii
(1) Legea bugetară  anuală include alocaţii ce permit  autorităţilor publice să efectueze cheltuieli.
(2) Autorităţile  publice nu pot admite efectuarea  de  cheltuieli adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală.
(3) Cheltuielile  pentru serviciul datoriei de stat, inclusiv pentru obligaţiunile provenite din acordarea garanţiilor de stat, sînt alocaţii permanente şi se efectuează în termenele stabilite.
Articolul 10. Cheltuielile bugetare
(1) Cheltuielile bugetare sînt determinate de alocaţiile specificate în legea bugetară anuală.
(2) Cheltuielile includ:
    a) fondul de salarii al angajaţilor autorităţilor publice;
    b) alte cheltuieli operaţionale ale autorităţilor publice;
    c) cheltuielile pentru  învăţămînt,  ştiinţă, cultură  şi  artă, ocrotirea  sănătăţii,  sport,  protecţia  socială,  protecţia  mediului înconjurător;
    d) susţinerea unor programe de cercetare ştiinţifică fundamentală;
    e) investirea  programelor  de  stat  pentru  dezvoltarea  ramurilor economiei naţionale aprobate de Guvern;
    f) transferuri  pentru  autorităţile administraţiei publice  locale, instituţiile finanţate de la buget, întreprinderile de stat;
    g) investirea  în  infrastructura publică şi în fondurile fixe  care aparţin Guvernului sau societăţii;
    h) asigurarea  apărării  ţării,  ordinii publice  şi  a  securităţii naţionale;
    i) serviciul datoriei de stat;
    j) plata cotizaţiilor în organisme internaţionale;
    k) implementarea  altor  strategii  şi  programe  guvernamentale  în condiţiile legislaţiei.
(3) Cheltuielile  bugetare nu includ rambursările sumei de principal pentru datoria de stat.
Articolul 11. Balanţa bugetului
(1) Balanţa bugetului  este echilibrul dintre totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor .
(2) Dacă veniturile depăşesc cheltuielile, rezultă excedent bugetar.
(3) Dacă cheltuielile depăşesc veniturile, rezultă deficit bugetar.
(4) Proiectul  legii  bugetare  anuale  include  nivelul  limită  al excedentului sau deficitului bugetar.
(5) După adoptarea legii bugetare anuale:
a) nici un proiect  de lege, altul decît privind modificări la legea bugetară anuală, care are drept urmare majorarea cheltuielilor bugetului de stat sau reducerea veniturilor bugetului de stat nu poate fi examinat de  Parlament, dacă  acesta  nu  include sursa reală de acoperire a pierderilor, în scopul menţinerii nivelului deficitului bugetar stabilit;
b) nici o lege,  alta decît privind modificări la  legea  bugetară anuală, care prevede reducerea excedentului bugetului de stat  aprobat sau majorarea deficitului bugetului de stat aprobat nu poate fi adoptată.
Articolul 12.  Mijloacele speciale şi alte mijloace extrabugetare
                     ale instituţiilor finanţate de la buget
[Titlul  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(1) Mijloace  speciale  ale instituţiilor finanţate de la  buget  se consideră  veniturile  acestora, realizate de la prestarea cu  plată  a serviciilor, de la efectuarea lucrărilor sau de la desfăşurarea  altor activităţi admise de actele legislative şi alte acte normative.
[Art.12  alin.  (1)   în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(2) La categoria altor mijloace extrabugetare se atribuie mijloacele intrate în posesia instituţiilor finanţate de la buget, pe lîngă cele menţionate la alin.(1).
[Art.12  alin.  (2)   în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(3) Mijloacele speciale şi alte mijloace extrabugetare (inclusiv în valută) ale instituţiilor finanţate de la bugetul de  stat se administrează în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. Acumularea şi utilizarea acestor mijloace se efectuează prin conturi trezoreriale.
(4) Mijloacele speciale şi alte mijloace extrabugetare ale instituţiilor finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se administrează în modul stabilit de Legea privind  finanţele publice locale.
 [Art.12  alin.  (3) şi (4)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 13. Controlul şi auditul veniturilor
                     şi cheltuielilor bugetare
(1) Controlul  financiar  şi  auditul veniturilor  şi  cheltuielilor bugetului de stat se exercită de către Curtea de Conturi.
(2) Controlul  financiar şi administrativ asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare se exercită de către Serviciul fiscal de stat şi organele de control financiar ale Ministerului Finanţelor.
T i t l u l  II
BUGETUL DE STAT
Capitolul 1
ELABORAREA BUGETULUI DE STAT
Articolul 14. Scopurile bugetului de stat
Scopurile bugetului de stat sînt:
a) implementarea  strategiilor şi obiectivelor economice, sociale şi de altă natură ale Guvernului;
b) formarea fondurilor băneşti necesare pentru finanţarea acţiunilor Guvernului;
c) asigurarea  echilibrului  bugetar necesar pentru menţinerea  unei situaţii macroeconomice stabile a statului;
d) asigurarea  administrării efective, calitative şi responsabile  a finanţelor aflate la dispoziţia Guvernului;
e) expunerea   în  mod  explicit  a  strategiilor  şi  obiectivelor Guvernului, care vor fi realizate de buget.
Articolul 15. Procedura de elaborare a bugetului de stat
(1) Procedura  de  elaborare şi adoptare de către Parlament a  legii bugetare anuale face obiectul exclusiv al prezentei legi.
(2) În termenul  stabilit de Guvern, Ministerul Finanţelor prezintă Guvernului  proiectul  legii bugetare pentru anul bugetar viitor,  care include anexele şi nota explicativă.
(3) Pînă la 1 octombrie a fiecărui an Guvernul prezintă Parlamentului:
[Art.15  alin.  (3)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
a) proiectul  legii  bugetare  pentru anul bugetar  viitor  şi  nota explicativă;
b) lista modificărilor  în  legislaţie, care rezultă  din  proiectul legii bugetare anuale.
(4) Adiţional  la  materialele  prevăzute la  alin.(3) se prezintă estimările de venituri şi cheltuieli ale bugetului consolidat.
Articolul 16. Bazele elaborării bugetului de stat
Ministerul Finanţelor,  în  condiţiile art.15  alin.(2),  elaborează proiectul bugetului de stat bazat pe:
    a) scopurile prevăzute la art.14;
    b) sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor;
    c) propunerile de cheltuieli detaliate ale autorităţilor publice;
    d) propunerile de venituri ale autorităţilor administraţiei publice locale prezentate în condiţiile titlului III;
    e) propunerile  privind  finanţarea  deficitului bugetar, dacă cheltuielile depăşesc veniturile;
    f) propunerile  privind  utilizarea  excedentului  bugetar, dacă veniturile depăşesc cheltuielile.
Articolul 17. Elaborarea estimărilor preliminare de venituri  
                     şi cheltuieli de către Ministerul Finanţelor
(1) Datele economice de bază, necesare pentru elaborarea proiectului bugetului  de stat,  se prezintă Ministerului  Finanţelor  în  termenul stabilit de Guvern şi includ în special:
a) prognoza indicatorilor  macroeconomici şi sociali pe anul bugetar viitor,  care  este determinată, elaborată şi prezentată  de  Ministerul Economiei;
b) prognoza indicatorilor  şi  cerinţelor bugetului  asigurărilor sociale de stat,  care este determinată, elaborată  şi  prezentată  de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
(2) Banca Naţională a Moldovei determină, elaborează şi prezintă prognoza  balanţei de plăţi, a creditelor, a obligaţiunilor externe şi a altor indicatori ce caracterizează politica monetar-creditară a statului.
(3) În temeiul  datelor de la alin.(1) şi (2) şi al altei informaţii relevante,  Ministerul  Finanţelor  determină  totalurile  estimărilor preliminare de venituri şi cheltuieli pentru bugetul de stat.
(4) Estimările  preliminare  se  transmit autorităţilor  publice  de către Ministerul Finanţelor la data stabilită de ministrul finanţelor.
Articolul 18. Emiterea de note metodologice privind  
                     elaborarea proiectului bugetului de stat
Ministerul Finanţelor emite pentru autorităţile publice note metodologice detaliate referitoare la elaborarea proiectului  bugetului de stat.
Articolul 19. Prezentarea propunerilor de buget
                       Ministerului Finanţelor
(1) Autorităţile  publice prezintă Ministerului Finanţelor propuneri de buget, la data stabilită de ministrul finanţelor.
(2) Propunerile  de  buget ale autorităţilor publice,  structura  şi conţinutul cărora se determină de Ministerul Finanţelor, includ:
a) veniturile şi cheltuielile realizate în anul bugetar precedent;
b) veniturile şi cheltuielile estimate pentru anul bugetar curent;
c) veniturile şi cheltuielile estimate pentru anul bugetar viitor;
d) veniturile  şi cheltuielile estimate pentru cel puţin un an  după anul bugetar viitor;
e) justificările cerinţelor referitoare la estimările preliminare de venituri şi  cheltuieli distribuite de Ministerul  Finanţelor potrivit art.17  alin.(4),  şi rezultatelor estimate ale programelor  incluse  în aceste cerinţe.
(3) Pentru elaborarea  proiectului  bugetului de stat,  Ministerul Finanţelor  poate  solicita orice informaţie adiţională la alin.(2),  ce este asigurată în mod obligatoriu de către autorităţile publice.
Articolul 20. Examinarea propunerilor de buget de către  
                     Ministerul Finanţelor
(1) Ministerul  Finanţelor examinează  propunerile de  buget  ale autorităţilor publice, care includ:
a) propunerile de venituri şi cheltuieli, prevăzute la art.16 lit.b);
b) informaţia  şi  justificările,  prevăzute  la  art.17  şi  art.19 alin.(2) lit.e).
(2) Deciziile  Ministerului  Finanţelor  referitoare  la  partea  de venituri  şi  la partea de cheltuieli ale bugetului pentru anul  bugetar viitor  se transmit autorităţilor publice la data stabilită de ministrul finanţelor.
(3) În temeiul informaţiei primite, autorităţile publice reexaminează propunerile  lor de buget şi le  prezintă din nou Ministerului Finanţelor la data stabilită de ministrul finanţelor.
(4) Dacă autorităţile publice nu sînt  de  acord  cu  deciziile specificate  la  alin.(2), divergenţele existente  se  soluţionează  în ultimă instanţă de Guvern.
Articolul 21. Cheltuielile pentru investiţii capitale
(1) Cheltuielile   pentru  investiţiile  capitale  sînt  incluse  în proiectul bugetului de stat într-o poziţie distinctă.
(2) Cheltuielile  pentru investiţiile capitale şi alte cheltuieli de investiţii, care se finanţează potrivit legislaţiei din bugetul de stat, se  fixează  în  propunerea de buget în baza  devizului  de  cheltuieli, elaborat de autoritatea publică, şi cuprind:
a) evaluarea tehnică a fiecărei investiţii sau achiziţii;
b) evaluarea  financiară a costului total al fiecărei investiţii sau achiziţii;
c) estimarea cerinţelor de cheltuieli anuale ale fiecărei investiţii sau achiziţii;
d) estimarea  veniturilor  anuale sau a cotizaţiilor,  dacă  acestea există,  posibile  de  a  fi colectate de către Guvern  ca  rezultat  al investiţiei sau al achiziţiei.
(3) În temeiul   informaţiei   prevăzute  la  alin.(2),  Ministerul Finanţelor examinează fiecare investiţie sau achiziţie propusă, pentru a determina:
a) conformitatea ei strategiilor şi obiectivelor Guvernului;
b) prioritatea  ei  în  cadrul limitelor totale  de  cheltuieli  ale bugetului de stat;
c) existenţa  surselor  de  finanţare pentru a o  completa  în  anii viitori.
Articolul 22. Fondul de rezervă
(1) Fondul de rezervă se aprobă prin lege bugetară anuală.
(2) Cuantumul  fondului  de rezervă se stabileşte de Guvern în  baza propunerilor  Ministerului  Finanţelor  şi  în  condiţiile  prevederilor art.16-20.
Articolul 23. Prezentarea proiectului legii bugetare
                     anuale Guvernului
(1) În definitivarea  procedeelor expuse în  art.16-20,  Ministerul Finanţelor elaborează  proiectul legii bugetare anuale,  care  cuprinde anexele, şi îl prezintă Guvernului împreună cu nota explicativă.
(2) Anexele proiectului legii bugetare anuale includ:
    a) veniturile şi cheltuielile estimate pentru anul bugetar viitor;
    b) veniturile  şi cheltuielile estimate pentru cel puţin un an  după anul bugetar viitor;
    c) datele adiţionale, prevăzute de legea bugetară anuală.
(3) Nota explicativă  la  proiectul  legii bugetare  anuale  include prognozele prevăzute la art.17 alin.(1), precum şi următoarele strategii ale Guvernului:
    a) strategiile de dezvoltare socială şi economică;
    b) strategiile politicii bugetar-fiscale;
    c) strategiile datoriei de stat;
    d) strategiile de sprijin financiar;
    e) strategiile relaţiilor bugetului de stat cu bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
[Art.23  alin.  (3)  lit. e) în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 24. Aprobarea proiectului legii bugetare anuale
                     de către Guvern
(1) Guvernul examinează proiectul legii bugetare anuale şi nota explicativă.  La solicitarea Guvernului, Ministerul Finanţelor  prezintă informaţii  sau  explicaţii  adiţionale referitoare la  proiectul  legii bugetare anuale şi la nota explicativă.
(2) Guvernul  stabileşte procedura de apelare de către  autorităţile publice a proiectului legii bugetare anuale şi a notei explicative.
(3) Guvernul  decide  includerea amendamentelor la  proiectul  legii bugetare anuale  şi  la  nota  explicativă  şi  controlează  operarea amendamentelor respective de către Ministerul Finanţelor.
(4) După includerea  amendamentelor,  dacă acestea există, Guvernul aprobă proiectul legii bugetare anuale.
Capitolul 2
EXAMINAREA ŞI ADOPTAREA LEGII BUGETARE
ANUALE DE CĂTRE PARLAMENT
Articolul 25. Prezentarea proiectului legii bugetare
                         anuale Parlamentului
(1) Guvernul prezintă Parlamentului pînă la 1 octombrie a fiecărui an proiectul legii bugetare anuale.
[Art.25  alin.  (1)   în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(2) Proiectul  legii bugetare anuale include anexele şi este însoţit de nota explicativă, specificate la art.23.
(3) Adiţional la proiectul legii bugetare anuale, Ministerul Finanţelor prezintă calculele veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
[Art.25  alin.  (3)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(4) Proiectul  legii  bugetare  anuale este examinat  de Curtea  de Conturi, care prezintă Parlamentului un aviz la data stabilită de acesta.
Articolul 26. Examinarea proiectului legii bugetare anuale
                     în comisiile Parlamentului
(1) Comisiile  permanente  ale  Parlamentului  examinează  proiectul legii bugetare anuale în condiţiile stabilite de Parlament.
(2) La data stabilită  de  Parlament, comisiile permanente  prezintă avizele  la  proiectul  legii bugetare anuale Comisiei pentru  buget  şi finanţe.
(3) În baza avizelor comisiilor  permanente şi  a  propriei  sale examinări, Comisia pentru buget şi finanţe întocmeşte raportul şi lista de  recomandări asupra proiectului legii bugetare anuale şi le  prezintă Parlamentului la data stabilită de acesta.
Articolul 27. Examinarea proiectului legii bugetare
                     anuale în Parlament
(1) Parlamentul  examinează  proiectul  legii  bugetare  anuale,  de regulă, în trei lecturi.
(2) În fiecare   lectură  Parlamentul  examinează  proiectul   legii bugetare anuale şi nota explicativă conform prevederilor art.28-30.
(3) Legea bugetară anuală poate fi adoptată şi în a doua lectură, cu condiţia examinării chestiunilor, prevăzute la art.30.
Articolul 28. Examinarea în prima lectură
(1) În decursul primei lecturi, Parlamentul audiază raportul Guvernului şi coraportul Comisiei pentru buget şi finanţe asupra proiectului legii bugetare anuale şi examinează:
a) direcţiile principale ale politicii bugetar-fiscale;
b) concepţiile de bază ale proiectului.
(2) Parlamentul  aprobă, în prima lectură, proiectul legii  bugetare anuale  şi îl remite Comisiei pentru buget şi finanţe pentru  pregătirea de examinare în a doua lectură.
(3) În caz de  respingere,  Parlamentul stabileşte un termen  pentru îmbunătăţire  şi prezentare repetată a proiectului legii bugetare anuale în prima lectură.
Articolul 29. Examinarea în a doua lectură
(1) În decursul   lecturii  a  doua,  Parlamentul,  la   prezentarea Comisiei pentru buget şi finanţe, examinează:
    a) veniturile estimate sub formă de calcule şi structura lor;
    b) cheltuielile estimate, structura şi destinaţia lor;
    c) deficitul sau excedentul bugetului de stat.
(2) Parlamentul  aprobă, în a doua lectură, proiectul legii bugetare anuale  şi îl remite Comisiei pentru buget şi finanţe pentru  pregătirea de examinare în a treia lectură.
(3) În caz de  respingere,  Parlamentul stabileşte un termen  pentru îmbunătăţire  şi prezentare repetată a proiectului legii bugetare anuale în a doua lectură.
Articolul 30. Examinarea în a treia lectură
(1) În decursul   lecturii  a  treia,  Parlamentul,  la  prezentarea Comisiei pentru buget şi finanţe:
    a) examinează alocaţiile detaliate pentru autorităţile publice;
    b) stabileşte alocaţiile care vor fi finanţate în mod prioritar;
    c) examinează alte detalieri din legea bugetară anuală.
(2) Pînă la 5  decembrie  a  fiecărui an, Parlamentul  adoptă  legea bugetară anuală.
Capitolul 3
EXECUTAREA BUGETULUI DE STAT
Articolul 31. Responsabilitatea pentru executarea
                     bugetului de stat
Responsabilitatea pentru  executarea  bugetului  de stat  revine Guvernului.
Articolul 32. Repartizarea lunară a veniturilor
                     şi cheltuielilor
[Titlul  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(1) În termen  de  10  zile după adoptarea  legii  bugetare  anuale, Ministerul Finanţelor:
a) solicită de la autorităţile publice centrale planurile de finanţare ale acestora, precum şi ale instituţiilor subordonate;
[Art.32  alin.  (1)  lit. a) în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
b) întocmeşte repartizări lunare ale veniturilor prevăzute de legea bugetară anuală şi de alte acte legislative.
[Art.32  alin.  (1)  lit. b) în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(2) În termen de 45 de zile după publicarea legii bugetare anuale, Ministerul  Finanţelor aprobă repartizarea lunară a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat conform Clasificaţiei bugetare. Ministerul  Finanţelor  poate  aproba alocaţii  pentru  fiecare  program guvernamental.
[Art.32  alin.  (2)   în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(3) Repartizarea lunară se semnează de ministrul finanţelor sau  de  o  persoană autorizată din Ministerul Finanţelor, care aprobă cererea de cheltuieli pentru un scop specific.
(4) Nici o autoritate  publică  nu  poate  efectua  cheltuieli  fără autorizaţia  semnată de ministrul finanţelor sau de persoana  autorizată din Ministerul Finanţelor.
(5) Adiţional la repartizarea lunară menţionată la alin.(2), Ministerul Finanţelor, printr-o autorizaţie adăugătoare, poate plasa oricare alte condiţii pentru  efectuarea  cheltuielilor  de către autorităţile  publice, dacă aceste condiţii corespund prevederilor legii bugetare  anuale şi  altor  acte  legislative.  Regulamentul   privind statutul, drepturile şi obligaţiunile ordonatorilor de credite se aprobă de Ministerul Finanţelor.
[Art.32  alin.  (3) şi (5)   în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 33. Executarea de casă a bugetului
(1) Executarea  de  casă  a  bugetului  de  stat  se  efectuează  de Ministerul Finanţelor prin Trezoreria de Stat.
  [Art.33  alin.  (1)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(2) Ministerul Finanţelor poate angaja băncile, care activează  pe teritoriul  Republicii Moldova, în calitate de agenţi pentru  efectuarea operaţiunilor ce ţin de executarea de casă a bugetului.
(3) În realizarea   funcţiilor  prevăzute  la  alin.(1),  Ministerul Finanţelor este responsabil de:
 a) asigurarea  evidenţei stricte a veniturilor în baza încasărilor efective în ordinea colectării;
[Art.33  alin.  (3)  lit. a) în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
b) efectuarea  de cheltuieli, în caz de existenţă a autorizaţiei, în conformitate cu art.9, şi art.32 alin.(3) şi (4);
c) administrarea veniturilor şi cheltuielilor prin conturi distincte bazate pe Clasificaţia bugetară;
d) asigurarea serviciului datoriei de stat;
 e) efectuarea  în  contul  autorităţilor publice  a  oricăror  altor operaţiuni financiare prevăzute în legea bugetară anuală şi în alte acte legislative.
(4) La data de  31  decembrie a fiecărui an,  Ministerul  Finanţelor închide  toate  conturile  deschise în decursul anului  bugetar  curent, pentru a întocmi raportul anual în conformitate cu art.43.
(5) Suma mijloacelor defalcate din veniturile generale de stat şi transferurile virate în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în ultimele zile ale anului de gestiune, dar intrate la conturile bugetelor menţionate în anul următor anului de gestiune, se reflectă în executarea de casă a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în anul de gestiune.
(6) Sumele defalcărilor calculate din veniturile generale de stat în  ultima zi a anului de gestiune se transferă în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în anul următor anului de gestiune, din contul soldului mijloacelor bugetului de stat la sfîrşitul anului de gestiune,  cu reflectarea în executarea de casă a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în anul de gestiune.
(7) Sumele veniturilor încasate în ultima zi a anului de gestiune, destinate transferului în fonduri cu destinaţie specială, se transferă în fondurile respective în anul următor anului de gestiune, din contul soldului mijloacelor bugetului de stat la sfîrşitul anului de gestiune, cu reflectarea în executarea de casă a bugetului de stat în anul de gestiune.
 [Art.33  alin. (5),(6) şi (7) în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 34. Colectarea veniturilor
(1) În buget  se  percep impozitele, taxele şi alte  încasări  numai dacă au fost stabilite prin lege.
(2) Toate veniturile  stabilite  prin lege se acumulează  la  contul trezorerial în ordinea colectării.
[Art.34  alin.  (2) în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(3) Toate veniturile neîncasate pînă la 31 decembrie se încasează în contul bugetului pe anul viitor.
Articolul 35. Efectuarea cheltuielilor
(1) În procesul executării bugetului de stat, autorităţile publice pot face cheltuieli pentru diverse programe guvernamentale, cu condiţia ca  aceste  alocaţii  să  corespundă  legii bugetare  anuale  şi  să  se efectueze în conformitate cu art.32 alin. (4).
(2) Alocaţiile   aprobate  pentru  utilizări  specifice  nu  pot  fi redistribuite între destinatari.
(3) Alocaţiile incluse în repartizarea lunară pentru utilizări specifice  nu pot fi transferate pentru alte utilizări fără  notificarea şi aprobarea ministrului finanţelor.
(4) Se interzice  acoperirea  cheltuielilor bugetului de  stat  prin recurgerea  la emisiunea bănească directă sau prin finanţarea directă de către bănci.
 [Art.35  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(5) Se interzice dezafectarea incontestabilă a resurselor financiare din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat.
(6) Titlurile executorii şi documentele de plată ce ţin de dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti de la bugetul de stat se vor transmite spre executare Trezoreriei Centrale.
(7) Titlurile executorii şi documentele de plată ce ţin de dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se vor transmite spre executare trezoreriilor teritoriale respective.
  [Art.35  alin.  (5)-(7)   în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 36. Închiderea alocaţiilor
(1) Toate alocaţiile se închid la finele anului bugetar.
(2) Dacă anumite  cheltuieli  sînt  stabilite pentru  un  termen  ce depăşeşte  un  an,  sumele necesare sînt prevăzute  în  legile  bugetare anuale ulterioare.
(3) Eventualele  disponibilităţi rămase neutilizate la finele anului bugetar pot fi realocate în anul bugetar viitor.
Articolul 37. Utilizarea fondului de rezervă
(1) Fondul de   rezervă   se   utilizează   de   Guvern,   în   baza regulamentului  aprobat de Parlament, în cazuri justificate de utilizare a  mijloacelor bugetare potrivit dispoziţiilor legale pentru  finanţarea unor acţiuni sau sarcini noi intervenite pe parcursul anului.
(2) Mijloacele din fondul de rezervă se alocă numai în baza deciziilor Guvernului, emise sub formă de hotărîri, cu indicarea destinaţiei,  beneficiarului  şi  sumei  concrete  în  monedă naţională.
[Art.37  alin.  (2)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(3) Deciziile  Guvernului privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă se contrasemnează de ministrul finanţelor.
Articolul 38. Finanţarea cheltuielilor în caz dacă
                     legea bugetară anuală nu este
                     adoptată şi publicată pînă la 31 decembrie
[Titlul  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(1) Dacă legea bugetară anuală nu este adoptată şi publicată pînă la 31 decembrie finanţarea  cheltuielilor  pentru  anul curent se  efectuează  lunar în mărime  de a douăsprezecea parte din suma cheltuielilor prevăzute pentru anul   bugetar  precedent.  
[Art.38  alin.  (1)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(2) Ministerul Finanţelor  poate propune Guvernului,  iar  Guvernul Parlamentului,  efectuarea oricăror cheltuieli adiţionale, în cazul cînd legea  bugetară  anuală  nu  este adoptată pînă la 31  decembrie  şi  în situaţii excepţionale (calamităţi naturale sau război). Dacă Parlamentul aprobă propunerea Guvernului sau nu întreprinde nici o acţiune în decurs de  15  zile  lucrătoare de la  prezentarea  propunerilor,  cheltuielile adiţionale se efectuează.
(3) Orice alocaţii,  efectuate  conform  prevederilor  alin.(2),  se consideră nule odată cu adoptarea legii bugetare anuale.
Articolul 39. Blocarea cheltuielilor
(1) Dacă în procesul  executării bugetului de stat sporeşte  nivelul deficitului,  Ministerul  Finanţelor poate bloca cheltuieli  în  cuantum suficient  pentru  menţinerea nivelului deficitului aprobat  prin  legea bugetară anuală.
(2) Blocarea cheltuielilor se efectuează prin reduceri proporţionale lunare ale tuturor cheltuielilor, cu excepţia celor de la articolele sau capitolele scutite de blocare prin legea bugetară anuală.
(3) Ca excepţie  de la prevederile alin.(2), Ministerul  Finanţelor poate  propune  Guvernului, iar Guvernul Parlamentului, blocări care  nu sînt reduceri lunare ale tuturor cheltuielilor. Dacă Parlamentul aprobă propunerea Guvernului sau nu întreprinde nici o acţiune în decurs de 15 zile lucrătoare de la prezentare, blocarea propusă produce efect.
(4) În funcţie de evoluţia încasării veniturilor în bugetul de stat, Ministerul  Finanţelor  poate  modifica,  cu 5 zile  pînă  la  sfîrşitul lunii curente, estimările de cheltuieli pentru perioada gestionară ulterioară, punînd la curent autorităţile publice respective.
[Art.39  alin.  (2)-(4)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 40. Rectificarea bugetului de stat
În caz de necesitate, Ministerul Finanţelor prezintă Guvernului, iar Guvernul  Parlamentului,  un  proiect de rectificare  a  legii  bugetare anuale. Rectificarea include:
a) estimări revizuite   de   venituri,  de  cheltuieli   obligatorii (inclusiv  serviciul  datoriei  de stat) şi de deficit sau  de  excedent rezultant;
b) estimări revizuite  de  rambursări ale sumei de principal  asupra datoriei de stat;
c) repartizarea soldurilor de mijloace băneşti constituite în urma executării bugetului în anul bugetar precedent;
d) estimări şi  descrieri revizuite, dacă acestea există, la anexele şi nota explicativă prevăzute în art.23.
 [Art.40   în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 41. Alocaţii adiţionale în cazul rectificării
                     bugetului de stat
(1) Autorităţile  publice pot înainta Ministerului Finanţelor cereri pentru alocaţii adiţionale în decursul anului bugetar.
(2) Fiecare cerere trebuie să  includă o justificare pentru cheltuielile adiţionale şi propuneri de compensări sub formă de venituri majorate sau cheltuieli reduse.
(3) Ministerul Finanţelor examinează cererea de cheltuieli adiţionale şi,  în caz de acceptare a cererii, propune Guvernului să aprobe o alocaţie adiţională pentru cheltuielile solicitate şi propunerile de compensare a acestora.
(4) Guvernul, în caz de acceptare a propunerii Ministerului Finanţelor, propune Parlamentului să aprobe alocaţii adiţionale  pentru cheltuielile  solicitate  şi  propunerile de compensare a  acestora  sub formă  de modificări la legea bugetară anuală şi, dacă este necesar,  la alte acte legislative.
(5) Parlamentul  examinează  modificările  propuse  de  Guvern  şi întreprinde una din următoarele acţiuni:
    a) respinge modificările pentru cheltuieli adiţionale;
    b) aprobă modificările   pentru  cheltuieli  adiţionale,  precum  şi propunerile  de compensări sub formă de venituri majorate sau cheltuieli reduse;
    c) aprobă modificările  pentru cheltuieli adiţionale, cu modificarea concomitentă a nivelului deficitului sau a excedentului bugetar.
Articolul 42. Deficitul şi excedentul bugetar în legea
                     bugetară anuală
(1) Orice decizie  de  a  majora deficitul bugetar sau de  a  reduce excedentul  bugetar se realizează printr-o modificare separată la  legea bugetară  anuală, cu condiţia să fie conformă obligaţiunilor interne  şi externe ale Republicii Moldova.
(2) Orice modificare  a deficitului bugetar în legea bugetară anuală este  însoţită  de o decizie a Parlamentului privind  modificarea  altor acte legislative, ce ţin de modul de finanţare a deficitului majorat, în conformitate cu art.131 alin.(5) al Constituţiei.
(3) În caz de excedent bugetar, Parlamentul la propunerea Guvernului decide în ce măsură şi în ce scopuri se va utiliza acesta.
Articolul 43. Raportul anual despre executarea
                        bugetului de stat
(1) La sfîrşitul   fiecărui   an  bugetar, Ministerul Finanţelor întocmeşte un raport despre executarea bugetului de stat, care este  prezentat Guvernului şi Parlamentului pînă la data de 1 mai a anului următor anului de gestiune.
[Art.43  alin.  (1)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
(2) Structura raportului se stabileşte de ministrul finanţelor.
(3) Raportul despre executarea bugetului de stat pe anul de  gestiune se examinează şi se aprobă de către Parlament.
[Art.43  alin.  (3)  în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
  Titlul III
BUGETELE UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Articolul 44. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale asigură cu resurse financiare   efectuarea  măsurilor  pentru  satisfacerea   necesităţilor social-economice şi  culturale  ale populaţiei  şi  pentru  dezvoltarea teritoriului  din  subordine, în condiţiile Legii privind  administraţia publică locală şi ale altor acte legislative.
(2) Procesul   elaborării   şi   executării   bugetelor   unităţilor administrativ-teritoriale  se reglementează prin Legea privind finanţele publice locale.
(3) Veniturile  şi cheltuielile bugetelor unităţilor  administrativ-teritoriale  se sistematizează în conformitate cu Clasificaţia  bugetară prevăzută la art.7.
[Titlul III în redacţia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
[Art.58-66 devin, respectiv, art.45-53 conform L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
T i t l u l IV
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
Articolul 45. Bugetul asigurărilor sociale de stat
(1) Bugetul asigurărilor  sociale  de stat  se  constituie  din contribuţiile persoanelor fizice şi juridice.
(2) Repartizarea  şi  utilizarea mijloacelor bugetului  asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile legislaţiei.
(3) Administrarea   bugetului   asigurărilor  sociale  de  stat   se efectuează de către Ministerul Finanţelor prin Trezoreria de Stat.
[Alin.3 art.45 modificat prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 46. Elaborarea, examinarea şi aprobarea
                     bugetului asigurărilor sociale de stat
(1) Bugetul asigurărilor  sociale de stat se elaborează  concomitent cu  bugetul  de  stat în conformitate cu prevederile  capitolului 1 al titlului II.
(2) Elaborarea  proiectului  bugetului asigurărilor sociale de stat este responsabilitatea Guvernului şi se efectuează de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor.
(3) Bugetul asigurărilor  sociale de stat se examinează şi se aprobă de Parlament  concomitent  cu  bugetul  de  stat  în  conformitate  cu prevederile capitolului 2 al titlului II.
T i t l u l V
FONDURILE EXTRABUGETARE
Articolul 47. Fondurile extrabugetare
(1) Fondul extrabugetar   este   un  fond  în  care  se   colectează veniturile pentru Guvern şi din care se efectuează cheltuieli din partea Guvernului.
(2) Fondurile  extrabugetare  se aprobă de Parlament  la  propunerea Guvernului potrivit următoarelor condiţii:
a) justificarea  necesităţii pentru fiecare fond extrabugetar să fie inclusă în nota explicativă la proiectul legii bugetare anuale;
b) fondul extrabugetar  să  fie inclus ca anexă la  proiectul  legii bugetare anuale;
c) estimările de venituri şi cheltuieli ale fiecărui fond extrabugetar să fie elaborate de Ministerul Finanţelor în baza propunerilor  autorităţilor  administraţiei  publice  şi  în  condiţiile prevederilor art.16-20;
d) implementarea fondului extrabugetar  să  fie efectuată în condiţiile prevederilor art.9 şi 32.
(3) Veniturile şi cheltuielile estimate ale fondurilor extrabugetare pot provoca un excedent de mijloace. Deficitul de mijloace este interzis.
(4) Fondurile  extrabugetare altele decît cele indicate la  alin.(2) sînt interzise.
(5) Administrarea  fondurilor  extrabugetare prin conturi  distincte bazate  pe Clasificaţia bugetară se efectuează de Ministerul  Finanţelor prin Trezoreria de Stat.
 [Alin.5 art.47 modificat prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
T i t l u l VI
SERVICIUL DATORIEI DE STAT
Articolul 48. Datoria de stat şi garanţiile de stat
(1) Guvernul poate contracta împrumuturi pe piaţa financiară internă şi externă în condiţiile legislaţiei.
(2) Acordarea  garanţiilor  de  stat pentru  creditarea  persoanelor juridice se efectuează de Guvern în condiţiile legislaţiei.
Articolul 49. Includerea informaţiei despre datoria de stat
                        şi a garanţiilor de stat în bugetul de stat
    În nota explicativă la proiectul legii bugetare anuale se includ:
    a) suma cumulativă  a  datoriei  de stat, estimările majorării  sau diminuării  datoriei de stat, rambursările sumei de principal şi suma de cheltuieli pentru serviciul datoriei de stat pentru anul bugetar viitor;
    b) estimarea  sumei totale de împrumut al statului propusă de Guvern pentru anul bugetar viitor;
    c) suma cumulativă a garanţiilor de stat acordate, riscul estimat al acestor garanţii şi  suma  mijloacelor  utilizate  pentru   onorarea garanţiilor de stat, inclusiv a celor nerestituite de către beneficiarii de credite, pînă la începutul anului bugetar viitor;
    d) suma totală  a  garanţiilor de stat estimate pentru anul  bugetar viitor  şi  prognoza mijloacelor bugetare, care vor fi  necesare  pentru acoperirea riscului estimat al acestor garanţii.
Articolul 50. Limitările datoriei de stat şi
                    garanţiilor de stat
(1) Limitările  datoriei de stat se includ în proiectul bugetului de stat.
(2) La elaborarea  limitărilor datoriei de stat, Ministerul Finanţelor  ia  în  considerare  oricare  factori  relevanţi,  inclusiv următoarele:
    a) cerinţele de refinanţare a datoriei de stat interne;
    b) cerinţele de finanţare a deficitului bugetar;
    c) prognozele următorilor indicatori macroeconomici:
    - raportul datoriei de stat faţă de produsul intern brut;
    - raportul cheltuielilor  pentru serviciul datoriei de stat faţă  de produsul intern brut;
    - împrumuturile   de  la  sistemul  bancar,  inclusiv  de  la  Banca Naţională a Moldovei, sub garanţia hîrtiilor de valoare de stat;
    - împrumuturile interne pe termen scurt;
    - datoria de stat externă.
(3) Limitările  garanţiilor de stat se includ în proiectul bugetului de stat.
(4) La elaborarea limitărilor garanţiilor de stat, Ministerul Finanţelor  ia  în  considerare  toţi factorii  relevanţi  prevăzuţi  de legislaţie.
(5) Parlamentul adoptă  limitări  ale  datoriei  de  stat  şi  ale garanţiilor de stat pentru anul bugetar prin legea bugetară anuală.
Articolul 51. Serviciul datoriei de stat şi onorarea
                      garanţiilor de stat
(1) Cheltuielile  pentru  serviciul  datoriei de  stat  şi  onorarea garanţiilor de stat sînt alocaţii permanente în cadrul prezentei legi.
(2) Cheltuielile  pentru serviciul datoriei de stat nu pot  fi revizuite  în  procesul  executării legii bugetare anuale,  cu  excepţia acomodării la modificările în angajamentele actuale ale datoriei de stat interne şi externe.
(3) Prevederile  art.32  şi  39 nu se  extind  asupra  cheltuielilor pentru serviciul datoriei de stat şi onorarea garanţiilor de stat.
T i t l u l VII
RELAŢIILE FINANCIAR-BUGETARE INTERNAŢIONALE
Articolul 52. Relaţiile financiar-bugetare internaţionale
(1) Relaţiile  financiar-bugetare  internaţionale  se  reglementează prin  acordurile  bilaterale încheiate între Republica Moldova  şi  alte state sau organisme financiare internaţionale.
(2) Angajamentele financiare ale Guvernului fixate în acordurile bilaterale şi ajutorul financiar acordat altor state, precum şi alte venituri  şi  cheltuieli  referitoare  la  relaţiile  financiar-bugetare internaţionale, se includ în legea bugetară anuală.
T i t l u l VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 53. Delegarea atribuţiilor
Ministrul finanţelor poate delega orice atribuţii sau responsabilităţi,  garantate  sau  impuse  lui  prin  prezenta lege, viceministrului responsabil de problemele bugetului.
[Art.67 exclus prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
[Se declară neconstituţional art.67 prin Hot.]
[Curţii Constituţionale nr.56 din 26.10.99]
[Art.68-70 devin, respectiv, art.54-56 conform L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000]
Articolul 54. Intrarea în vigoare a prezentei legi
Prezenta lege  intră  în  vigoare la data  publicării,  cu  excepţia art.19  alin.(2) lit.d) şi art.23 alin.(2) lit.b) care intră în  vigoare la 1 ianuarie 1998.
Articolul 55. Abrogarea legilor contradictorii
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) Legea nr.381-XII  din  29 noiembrie 1990 cu privire  la  sistemul bugetar;
    b) Legea nr.983-XII  din 25 martie 1992 cu privire la modificarea şi completarea Legii cu privire la sistemul bugetar;
    c) Legea nr.218-XIII  din  22  septembrie  1994  pentru  completarea articolului 3 din Legea cu privire la sistemul bugetar;
    d) Legea nr.250-XIII din 2 noiembrie 1994 privind modul de examinare şi aprobare a bugetului de stat.
Articolul 56. Aducerea legislaţiei în conformitate
                     cu prezenta lege
    Guvernul în termen de 2 luni:
    a) va prezenta   Parlamentului  propuneri  referitoare  la  aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    c) va prezenta Parlamentului spre aprobare Clasificaţia bugetară.
   
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                         Petru LUCINSCHI
Chişinău, 24 mai 1996.
Nr. 847-XIII.