LPA110/1994
ID intern unic:  311532
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 110
din  18.05.1994
cu privire la arme
Publicat : 08.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 4     art Nr : 43

    Abrogată din 26.10.13 prin LP130 din 08.06.12, MO222-227/26.10.12

     MODIFICAT
     LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
     LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297
     LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
LP120-XVI din 16.06.05, MO89-91/01.07.05 art.416
L239-XV din 08.07.04, MO112-118/16.07.04  art.611
L87-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.348
LPC333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
LP134 din 20.03.03, MO70/15.04.03 art.314
LP1307 din 25.17.2002, MO124/05.08.2002 art.993
LP563 din 19.10.2001, MO144/29.11.2001 art.1119
Legea nr.754-XIV din 23.12.1999


Notă
Art. 8 alin.2 lit. d) se pune în aplicare de la 02.04.98 prin Hot. Parl. nr.1603-XIII din 17.03.98
Legea se pune în aplicare de la data publicării, excepţie făcînd  art. 8, alin.  (2) lit. d) (vezi Hot. Parl. nr.111-XIII din 18.05.94)

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Prezenta lege stabileşte bazele controlului de stat asupra fabricării comercializării, achiziţionării, deţinerii, aplicării, introducerii  pe  şi scoaterii de pe teritoriul republicii a armelor  şi muniţiilor.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Arma individuală
Arma individuală este un dispozitiv (mijloc material), destinat (adaptat) prin construcţie şi util din punct de vedere tehnic pentru vătămarea unei  persoane, unui animal, pentru apărarea contra atac sau pentru imitarea proprietăţilor sale de luptă.
Articolul 2. Clasificarea
Armele individuale se clasifică după criteriul constructiv şi funcţional, după destinaţia specială, modul de fabricare şi după  alte criterii, stabilite de Cadastrul de stat al armelor.
Articolul 3. Clasificarea  după criteriul constructiv şi funcţional
După criteriul constructiv şi funcţional armele individuale se divizează în următoarele tipuri:
a) arme de infanterie:
- de foc;
- cu tuburi cu gaze (pneumatice);
- mecanice;
b)  arme albe:
- cu lamă;
- percutante;
- balistice;
c) arme de autoapărare:
- cu gaze toxice neutralizante;
- cu aerozol;
- cu cartuşe cu gaze;
- pulverizatori mecanici;
- electrocutante.
Articolul 4. Clasificarea după destinaţia specială
După destinaţia specială există arme individuale:
- militare;
- organice;
- de vînătoare (cu ţeavă ghintuită şi cu ţeavă lisă);
- de tir;
- de instrucţie (de imitaţie);
- de decoraţie;
- de colecţie (de panoplie);
- de autoapărare.
Articolul 5. Clasificarea după modul de fabricare
După modul de fabricare există arme individuale:
a) industriale;
b) meşteşugăreşti;
c) de producţie individuală.
Articolul 6. Obiectul reglementării juridice.
(1) Prezenta lege reglementează modul de circulaţie a armelor organice, de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie (de panoplie) şi a armelor de autoapărare.
(2)Modul de circulaţie a armelor militare, ce se află în administrarea Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Afacerilor Interne, este stabilit de legislaţia în vigoare şi de statutele militare.

      [Art.6 al.(2) modificat prin LP120/16.06.05, MO89/01.07.05 art.416]
[Alin.2 art.6 modificat prin Legea nr.754-XIV din 23.12.1999]
Articolul 7. Titularul dreptului de proprietate asupra armelor
Titular al dreptului de proprietate asupra armelor de infanterie, armelor albe, a armelor de autoapărare şi a muniţiilor aferente pot fi: statul, persoanele fizice şi persoanele juridice.
Articolul 8. Persoana fizică, titular al dreptului de proprietate
                    asupra armelor
(1) Dreptul de proprietate privată asupra armelor şi muniţiilor aferente poate fi dobîndit de persoanele fizice care au atins vîrsta de 18 ani, cărora nu le este contraindicat, din punc de vedere  medical, mînuirea  armelor, care nu cad sub incidenţa art. 25 alin. (2) şi  care locuiesc permanent pe teritoriul ţării.
(2) Pot fi proprietate privată armele: *
*În cele ce urmează,  prin armă se subînţeleg  tipurile de arme enumerate  la  art. 8 şi 9, dacă nu se va specifica altfel în articolul respectiv.).
a) de autoapărare;
b) de vînătoare;
c) de decoraţie şi de colecţie (de panoplie);
d) revolverele şi pistoalele.
Articolul 9. Persoana juridică, titular al dreptului de proprietate
                   asupra armelor
Dreptul de proprietate asupra armelor de  vînătoare, de  tir, de instrucţie, de autoapărare şi a muniţiilor aferente poate fi dobîndit de persoana juridică, indiferent de tipul de proprietate, care are în structură o subdiviziune specializată de pază ori care dispune de licenţă pentru activitate particulară de detectiv şi/sau de pază, ori  care practică activităţi sportive de masă.  

      [Art.9 modificat prin L87-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.348]
Articolul 10. Posesiunea şi folosinţa armelor proprietate de stat
(1) Armele proprietate de stat sînt transmise în posesiunea şi folosinţa Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne şi altor organe de stat, stabilite de Guvern.

      [Art.10 al.(1) modificat prin LP120/16.06.05, MO89/01.07.05 art.416]
[Alin.1 art.10 modificat prin Legea nr.754-XIV din 23.12.1999]
(2) Conducătorii organelor de stat cărora le-au fost transmise arme în posesiune şi folosinţă, precum şi cei ai organizaţiilor proprietare de arme, stabilesc funcţiile pentru care se eliberează arme, asigură selectarea şi instruirea persoanelor care vor ocupa aceste funcţii, verificarea cunoştinţelor, dexterităţii în mînuirea armelor, purtînd răspundere personală pentru organizarea deţinerii armelor şi controlului asupra lor.
Articolul 11. Suspendarea dreptului de proprietate, posesiune şi
                     folosinţă asupra armelor
(1) Dreptul de proprietate, posesiune şi folosinţă asupra armelor se suspendă în caz de:
a) expirarea autorizaţiei de deţinere şi portarmă:
b) retragere a autorizaţiei  de deţinere şi  portarmă pentru încălcarea regulilor respective;
c) încetare a activităţii  organizaţiei sau a relaţiilor de muncă pentru  care  a fost eliberată autorizaţia de deţinere, portarmă  şi  de folosire a armelor;
d) transmitere a armelor de prisos sau inutilizabile organelor de interne;
e) deces al proprietarului.
(2) În cazul în care proprietarul decedează, rudele lui predau, în termen de 10 zile, organului teritorial de poliţie armele şi muniţiile aferente spre deţinere temporară  pînă cînd se va rezolva  problema moştenirii  lor şi pînă  cînd  moştenitorii vor dobîndi  dreptul de proprietate.
(3) Dacă moştenitorul,  în decursul  unei  luni  de la deschiderea moştenirii, nu a solicitat organelor de poliţie autorizarea dreptului de a achiziţiona arme şi dacă nu le-a trecut legal pe numele său, nu le-a vîndut sau nu le-a dăruit unei persoane care dispune de o astfel de autorizaţie, organul de poliţie care păstrează temporar armele şi muniţiile aferente le poate vinde prin magazine de stat specializate, restituind moştenitorului costul lor, după ce au fost reţinute cheltuielile ocazionate.
(4) Legislaţia poate prevedea şi alte cazuri de suspendare a dreptului de proprietate, posesiune şi folosinţă asupra armelor.
Capitolul II
CADASTRUL DE STAT AL ARMELOR ŞI REGISTRUL
DE STAT AL ARMELOR
Articolul 12. Cadastrul de stat al armelor
(1) Cadastrul de stat al  armelor este o listă sistematizată a modelelor de arme (tipul de construcţie, sistemul, modelul, standardul de stat etc.) de pe teritoriul republicii cu indicarea principalelor date tactico-tehnice.
(2) Cadastrul de stat al armelor furnizează organelor puterii de stat şi ale administraţiei de stat, persoanelor fizice şi juridice informaţii despre armele enumerate în art. 3 pentru a se asigura controlul asupra fabricării, vînzării, achiziţionării şi folosirii lor.
Articolul 13. Structura Cadastrului de stat al armelor, ţinerea lor
(1) Cadastrul de stat al armelor are 2 compartimente. În primul rînd sînt  înregistrate datele modelelor de arme militare, care constituie secret de stat. Gradul de secretizare al unor astfel de date este stabilit de Guvern. În cel de-al doilea compartiment se includ datele modelelor de arme care nu sînt secrete.
   
[Art.13 al.1) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
(2) Modul de  ţinere a Cadastrului de stat al armelor este  stabilit de Guvern.
Articolul 14. Registrul de stat al armelor
Datele despre armele de foc (cu excepţia celor militare) se introduc în Registrul de stat al armelor, ţinut de Ministerul Afacerilor Interne.
Capitolul III
ORGANIZAREA CONTROLULUI ASUPRA ARMELOR
Articolul 15. Competenţa Parlamentului
Reglementarea juridică  a controlului  asupra  armelor ţine de competenţa Parlamentului.
Articolul 16. Competenţa Guvernului
De competenţa Guvernului în domeniul controlului asupra armelor ţin:
a) elaborarea  concepţiei de fabricare a armelor la  întreprinderile de stat specializate;
b) organizarea fabricării, achiziţionării şi vînzării armelor;
c) achiziţionarea armelor din alte ţări;
d) vînzarea armelor proprietate de stat către alte ţări sau persoane juridice străine;
e) stabilirea modului de deţinere şi folosire a armelor  proprietate de stat, adoptarea de hotărîri în problema transmiterii  acestor arme organelor de stat în posesiune şi folosinţă;
f) stablireas  modului de ţinere a Cadastrului de stat al armelor şi a Registrului de stat al armelor;
g) întocmirea  listei  cu  tipurile de arme şi muniţiile aferente pasibile de vînzare persoanelor fizice şi juridice;
h) alte funcţiuni, în limitele competenţei lui.
    Articolul 17. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne
    De competenţa Ministerului Afacerilor Interne în domeniul controlului asupra armelor ţin:
    a) elaborarea regulilor unice de control asupra armelor, prezentarea de propuneri Guvernului în vederea perfecţionării legislaţiei în vigoare şi a actelor normative care reglementează fabricarea, achiziţionarea, deţinerea, portul, transportul şi folosirea armelor de către persoane fizice şi juridice;
    b) asigurarea controlului asupra fabricării, achiziţionării, deţinerii, portului, transportului şi folosirii armelor din proprietatea persoanelor fizice şi juridice, precum şi asupra armelor date persoanelor juridice în posesiune şi folosinţă;
    c) asigurarea controlului asupra introducerii pe şi scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor;
    d) eliberarea autorizaţiilor pentru achiziţionarea armelor în străinătate, în scopul vinderii lor persoanelor fizice şi juridice şi pentru introducerea lor pe teritoriul republicii;
    e) înregistrarea armelor cu ţeavă ghintuită din proprietatea privată a persoanelor fizice;
    f) exercitarea altor funcţii, în limitele competenţei, sau transmiterea unei părţi din atribuţiile sale organelor teritoriale de poliţie.
[Art.17 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 18. Competenţa organelor teritoriale de poliţie
De competenţa organelor teritoriale de poliţie  în domeniul controluluui asupra armelor ţin:
a) eliberarea autorizaţiilor de achiziţionare, de deţinere, de port şi transport al armelor (excepţie făcînd armele cu ţeavă  ghintuită proprietate privată a persoanelor fizice);
b) înregistrarea armelor proprietate a persoanelor fizice şi juridice (excepţie făcînd armele cu ţeavă ghintuită proprietate privată a persoanelor fizice);
c) asigurarea evidenţei armelor din raza lor de acţiune;
d) eliberearea autorizaţiilor de inaugurare a sălilor de tir, poligoanelor de tragere, standurilor de tir şi de vînătoare;
e) controlul  asupra  respectării regulilor de  fabricare, achiziţionare deţinere, port, transport şi folosire a armelor;
 f) retragerea autorizaţiei de deţinere a armelor şi confiscarea lor în cazurile prevăzute de prezenta lege.
Capitolul IV
PRODUCŢIA DE ARME ŞI COMERŢUL CU ARME
Articolul 19. Producţia şi reparaţia de arme
(1) Producţia  de  arme şi muniţii (cu  excepţia  cartuşelor  pentru armele  de  vînătoare)  este monopol de stat şi se efectuează  în  modul stabilit de Guvern.
(2) Armele şi  muniţiile  sînt  fabricate la  întreprinderi de stat specializate cu o înaltă tehnologie, în care sînt asigurate: securitatea controlul şi calitatea producţiei.
(3) Posesorul armelor de vînătoare cu ţeavă lisă au dreptul să fabrice fără licenţă cartuşe aferente de uz personal, iar Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, pe bază de autorizaţie eliberată de Ministerul Afacerilor Interne, are dreptul să fabrice astfel de cartuşe pentru comercializare în modul stabilit.
[Art.19 al.(3)  comoletat prin L563/19.10.2001, MO144/29.11.2001 art.1119]
(4) Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova are dreptul să fabrice din contul mijloacelor proprii şi să comercializeze, în modul stabilit, cartuşe cu menire sportivă şi de vînătoare pentru armele cu ţeavă lisă cu calibru diferit pe bază de autorizaţie eliberată de Ministerul Afacerilor Interne.
[Art.19 al.(4)  în redacţia prin L563/19.10.2001, MO144/29.11.2001 art.1119]
(5) Reparaţia armelor poate fi efectuată în atelierele de reparaţie a armelor, indifernt de tipul de proprietate, care dispun de licenţă eliberată de Camera de Licenţiere.    
[Art.19 alin.(5) modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
(6) Fabricarea  armelor şi muniţiilor aferente şi reparaţia  armelor cu încălcarea modului stabilit se pedepseşte conform legii.
Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile producătorilor de arme
(1) Producătorii de arme au dreptul:
a) să producă arme în modul stabilit de Guvern;
 [Art.20 alin.(1) lit.a) modificată prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.73]

b) să elaboreze tipuri  de  arme  şi să  pună  la  încercare  armele fabricate, în modul stabilit;
c) să vîndă armele şi să obţină venit din comercializarea lor.
(2) Producătorii de arme sînt obligaţi:
a) să fabrice arme, conform  standartului de  stat şi condiţiilor tehnice, şi să le pună la încercare;
b) să atribuie armelor fabricate marca şi numărul de evidenţă;
c) să verifice armele şi muniţiile aferente;
d) să asigure integritatea armelor, pieselor de schimb şi muniţiilor aferente;
e) să comercializeze armele şi muniţiile aferente, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
[Art.21 în redacţia prin L1307/25.17.2002, MO124/05.08.2002 art.993]
[Art.21 în redacţia prin L563/19.10.2001, MO144/29.11.2001 art.1119]
Articolul 21. Comerţul cu arme
(1) Comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc individuale, cu mijloace speciale, cu arme de serviciu, de instrucţie, sportive, precum şi cu muniţiile la ele, se efectuează prin magazinele de stat specializate, pe bază de licenţă eliberată de Camera de Licenţiere.
(2) Comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc de vînătoare şi sportive, cu piese de schimb şi cu cartuşe la ele, precum şi cu componente pentru confecţionarea cartuşelor, se efectuează de către Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, prin magazinele proprii specializate, pe bază de licenţă eliberată de Camera de Licenţiere.
[Art.21 al.(1) modificat prin L239-XV din 08.07.04, MO112-118/16.07.04 art.611]
[Art.21 modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Articolul 22. Drepturile şi obligaţiile vînzătorilor de arme şi de muniţii la ele
(1) Vînzătorul de arme şi de muniţii la ele are dreptul:
a) să închieie  cu  producătorii  contracte de livrare a  armelor şi muniţiilor aferente;
b) să exprime  producătorului pretenţii pentru livrarea întîrziată a armelor şi muniţiilor aferente sau pentru livrarea de arme deteriorate;
c) să primească venituri de la activitatea de meditaţie.
(2) Vînzătorii de arme şi de muniţii la ele sînt obligaţi:
a) să comercializeze  armele  numai după  ce  informează  Ministerul Afacerilor Interne că le-au primit spre vînzare, pentru a fi înscrise în Registrul de stat al armelor;
b) să comercializeze armele şi muniţiile aferente în strictă conformitate cu prezenta lege şi cu actele normative ale Guvernului, adoptate în conformitate cu prezenta lege;
      [Art.22 al.2), lit.b) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.22 alin. (2) lit.c) introdusă prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773, lit.c) şi d) devin d) şi e)]
c) să respecte condiţiile de licenţiere;
d) să asigure  integritatea armelor şi muniţiilor aferente  puse  în vînzare;
e) să informeze imediat  organele  teritoriale de  poliţie  despre cazurile de  sustragere a armelor sau a muniţiilor aferente, precum  şi despre lipsele relevate.
[Art.22  denumirea şi al. (1),  (2) modificat prin L563/19.10.2001, MO144/29.11.2001 art.1119]
Articolul 23. Transmiterea armelor proprietate de stat terţilor în
                     posesiune şi folosinţă
(1) Ministerul Apărării  şi Ministerul Afacerilor Interne pot transmite  în posesiune şi folosinţă arme de stat din dotare şi mijloace de  protecţie individuală persoanelor juridice, indiferent de forma  lor de proprietate, care au licenţă  pentru  activitate particulară de detectiv şi/sau de pază . Conducătorii unor astfel de persoane juridice sînt obligaţi să respecte prevederile art. 10 alin. (2).
[Art.23 al.(1) modificat prin L87din25.03.04, MO64-66/23.04.04, art.348]
(2) Militarii, ofiţerii de informaţii şi securitate, efectivul corpului de comandă al organelor afacerilor interne, al Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat care au îndeplinit serviciul cel puţin 20 de ani şi lucrătorii atestaţi ai  organelor  procuraturii care au vechime în muncă în aceste organe cel puţin 20 de ani sînt  în drept  să  deţină după pensionare, cu permisiunea conducerii organului respectiv, arma de dotare, cu respectarea prevederilor articolului 30.
     
[Art.23 al.(2) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
[Art.23 al.(2) modificat prin LP120/16.06.05, MO89/01.07.05 art.416]
[Alin.2 art.23 modificat prin Legea nr.754-XIV din 23.12.1999]
[Alin.2 în redacţia Legii nr.98-XIV din 22.07.98]
     Articolul 24. Achiziţionarea armelor individuale
    (1) Persoanele fizice şi juridice specificate la art. 8 şi 9 titulare ale dreptului de proprietate asupra armelor achiziţionează arme şi muniţii aferente pe bază de autorizaţie, în modul stabilit de prezenta lege şi de actele normative ale Guvernului, adoptate în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Persoanele fizice şi juridice beneficiază de drepturi egale la achiziţionarea armelor şi muniţiilor aferente dacă actele legislative nu prevăd altfel.
     [Art.24 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 25. Înstrăinarea armelor care aparţin persoanelor fizice
                     cu titlu de proprietate privată
(1) Persoana  fizică  poate dărui  sau transmite-arma  cu titlu  de proprietate, ca schimb, numai persoanei autorizate de organul de poliţie să achiziţioneze arme.
(2) Dacă persoana fizică înstrăinează armele şi muniţiile aferente, ea va comunica  în scris faptul, în decursul a 3 zile organului de poliţie care ţine la evidenţ aceste arme şi muniţii, precum si datele referitoare la noul proprietar. Aceasta din  urmă  este obligat  să îndeplinească prevederile art. 30.
Articolul 26. Eliberearea către persoanele fizice a autorizaţiei
                     de achiziţionare a armelor
(1) Persoana fizică ce doreşte să achiziţioneze arme cu titlu de proprietate privată se adresează organului de poliţie la domiciliu, care în decursul a 2 luni, decide asupra eliberării  autorizaţiei de achiziţionare a armelor şi muniţiilor aferente.
(2) Nu se eliberează  autorizaţii  (iar cele eliberate  se  retrag) persoanelor:
a) care suferă  de boli  psihice şi stau la evidenţă  în  unităţi medico-sanitare;
b) care încalcă sistematic ordinea  publică, fac  abuz de băuturi alcoolice  sau consumă,  fără  prescripţia  medicului, stupefiante (substanţe toxice);
c) ale căror antecedente penale nu  au  fost  stinse în modul  stabilit;
d)  care au comis intenţionat infracţiuni grave cu aplicarea armelor de foc, a substanţelor explozive sau  toxice;
[Art.26 al.(2) lit.c);d) modificate prin L134/20.03.03, MO70/15.04.03 art.314]
e) condamnate  la privaţiune  de libertate,  inclusiv  la aplicarea condiţionată  a  pedepsei  cu antrenarea obligatorie  la muncă  pentru infracţiuni premeditate;
f) eliberate  condiţionat din detenţiune, cu antrenarea  obligatorie la muncă;
g) trase la răspundere administrativă  pentru braconaj  sau  pentru mînuirea nelegitimă de arme;
h) care au achiziţionat arme şi le-au pierdut din propria vină;
i) care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova domiciliaţi peste hotare dacă acordurile interstatale nu prevăd altfel.
(3) Organele teritoriale ale poliţiei duc evidenţa operativă a armelor şi muniţiilor aferente, achiziţionate de persoanele fizice cu titlu de proprietate privată. Datele referitoare la  achiziţionarea armelor de foc sînt transmise în 24 de ore Ministerului  Afacerilor Interne pentru a fi înscrise în Registrul de Stat al armelor.
Articolul 27. Eliberarea către persoanele juridice a autorizaţiei
                      de achiziţionare a armelor
Persoanele juridice care doresc să achiziţioneze arme, prevăzute  în art. 9,  sau  să le primească în posesiune şi  folosinţă se adresează organelor  afacerilor interne, care, în decursul a două săptămîni, decid asupra eliberării autorizaţiei de achiziţionare a armelor.
Articolul 28. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor de arme
(1) Proprietarii de arme au dreptul:
a) să aplice arma în conformitate cu art, 37 şi 38.;
b) în cazul ridicării  cu  titlu  oneros  sau  predării  benevole  a armelor să primească o compensaţie egală valorii lor.
(2) Proprietarii de arme sînt obligaţi:
a) să înregistreze şi să reînregistreze armele;
b) să respecte modul stabilit de transport al armelor şi  muniţiilor aferente;
c) să asigure integritatea  armelor şi muniţiilor aferente  conform legislaţiei  în vigoare şi actelor normative ale Ministerului Afacerilor Interne;
d) să asigure accesul liber al colaboratorilor de poliţie pe teritoriul obiectelor ţinute sub control şi în locurile de deţinere  a armelor şi să-i pună la curent cu documentele necesare.
Articolul 29. Drepturile şi obligaţiile posesorilor şi
                     beneficiarilor de arme
(1) Posesorii şi beneficiarii de arme au dreptul:
a) să deţină şi să poarte arme în condiţiile de acordare a acestora;
b) să aplice armele numai în  cazurile şi  în  modul  stabilit  de legislaţia în vigoare.
(2) Posesorii şi beneficiarii de arme sînt obligaţi:
a) să folosească  armele conform destinaţiei speciale şi condiţiilor de acordare;
b) să asigure integritatea armelor şi muniţiilor aferente, conform legilaţiei  în vigoare şi actelor normative ale Ministerului  Afacerilor Intene.
Capitolul V
DEŢINEREA, PORTUL ŞI TRANSPORTUL ARMELOR,
FOLOSIREA ŞI APLICAREA LOR
Articolul 30. Eliberarea autorizaţiei de deţinere şi portarmă
(1) Proprietarul, posesorul sau beneficiarul de arme sînt obligaţi ca  în decursul a 5 zile de la achiziţionarea şi primirea armelor, să se adreseze organului  teritorial de poliţie pentru a le înregistra şi a obţine autorizaţie de deţinere şi  portarmă, creînd  în  prealabil condiţiile respective.
(2) La obţinerea autorizaţiei de deţinere şi portarmă, proprietarul, posesorul sau benefeciarul de arme semnează obligaţia de respectare  a prezentei legi şi a regulilor de mînuire a armelor.
Articolul 31. Deţinerea de arme
Persoanele fizice  şi  juridice care achiziţionează arme şi  muniţii aferente  cu titlu de proprietate ori care le-au primit în posesiune sau folosinţă  sînt  obligate  să asigure integritatea  şi  să  nu  permită transmiterea lor unor alte persoane fizice sau juridice.
Articolul 32. Portarma
Proprietarul, posesorul sau beneficiarul de arme la portarmă sînt obligaţi să aibă asupra lor autorizaţie tip, eliberată de organul teritorial de poliţie. Transmiterea armelor către alte  persoane  este interzisă.
Articolul 33. Transportul armelor
Persoanele fizice şi  juridice  pot  transporta  arme  şi  muniţii aferente numai în baza autorizaţiei eliberate de organele teritoriale de poliţie.
Articolul 34. Folosirea armelor
Proprietarii, posesorii şi beneficiarii de arme organice, de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie (de panoplie), de autoapărare sînt obligaţi să se folosească în conformitate cu destinaţia lor specială.
Se interzice aflarea (indiferent de scop şi timp) pe terenurile de vînătoare a deţinătorilor de arme de foc (cu excepţia armelor cu ţeavă scurtă de autoapărare), avînd asupra lor astfel de arme, care nu sînt membri ai Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova.
[Art.34  completat prin L563/19.10.2001, MO144/29.11.2001 art.1119]
Articolul 35. Atragerea proprietarilor de arme la menţinerea
                      ordinii publice
La solicitarea organelor afacerilor interne, persoanele fizice care deţin arme cu titlu de proprietate privată pot  partiipa benevol la menţinerea ordinii  publice şi la asigurarea integrităţii bunurilor cetăţenilor. În astfel de cazuri, armele se aplică în conformitate  cu Legea cu privire la poliţie.
Articolul 36. Condiţiile şi limitele aplicării armelor de foc şi a
                     armelor de autoapărare
(1) Proprietarii, posesorii  şi beneficiarii de arme de foc şi de arme de  autoapărare  au dreptul să le aplice în cazurile şi  în  modul prevăzut de prezenta lege.
(2) Aplicare a armei se consideră efectuarea unei împuşcături asupra ţintei.
(3) Aplicarea armei  de foc trebuie să fie  precedată de un avertisment  privind intenţia recurgerii  la ea, acordîndu-se timp suficient  pentru  reacţia  de răspuns, cu excepţia cazurilor în care tergiversarea aplicării armei generează un pericol direct pentru viaţă şi sănătatea proprietarilor, posesorilor şi beneficiarilor de arme  sau altor cetăţeni ori poate conduce la alte urmări grave.
(4) Arma de foc nu se aplică  împotriva femeilor şi minorilor, persoanelor de vîrstă înaintată şi nici contra oamenilor cu  evidente deficienţe  fizice, cu excepţia în care ei săvîrşesc un atac armat, opun rezistenţă folosind arme sau comit un atac în grup ce ameninţă viaţa şi sănătatea proprietarilor, posesorilor şi beneficiarilor de arme, bunurile  lor sau bunurile păzite de ei, dacă acţiunile de acest fel  nu pot fi respinse pe alte căi şi cu alte mijloace.
(5) În toate cazurile cînd aplicarea armei nu  poate fi evitată proprietarii, posesorii şi beneficiarii de arme sînt datori să se străduiască a prejudicia cît mai puţin sănătatea, onoarea, demnitatea şi bunurile cetăţenilor, să contribuie la acordarea de asistenţă  medicală victimelor.
(6) În caz de  atac prin  surprindere, arma poate fi  aplicată  fără avertisment.
(7) Depăşirea  împuternicirilor  în  aplicarea armei  de  foc este pedepsită conform legii.
Articolul 37. Aplicarea armei de foc
(1) Arma de foc  este aplicată ca măsură extremă de persoanele  care au autorizaţie de deţinere şi portarmă în următoarele cazuri:
a) pentru autoapărare şi apărarea cetăţenilor contra unor atacuri ce constituie un pericol real pentru viaţa sau sănătate, precum şi pentru prevenirea capturării prin violenţă a armelor de foc;
b) pentru respinjerea  unui atac în grup sau unui atac armat  asupra unor  obiecte  şi  încăperi, aflate sub pază, care  aparţin  persoanelor fizice şi juridice;
c) pentru respingerea  tentativei de pătrundere forţată în  locuinţe şi  încăperi  auxiliare, ce ar pune în  pericol viaţa şi  sănătatea persoanelor care se află în ele;
d) pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată ori  care este suprinsă în flagrant delicit de infracţiune gravă şi care încearcă să fugă de la locul crimei.
(2) Proprietarii, posesorii şi beneficiarii de asemenea pot  aplica arme de foc pentru a da un semnal de alarmă sau a solicita  ajutor, pentru  a face inofensiv un animal care ameninţă  viaţa  şi sănătatea cetăţenilor.
Articolul 38. Aplicarea armelor de autoapărare
Arma de autoapărare este aplicată ca o măsură extremă pentru respingerea unui atac asupra proprietarului, posesorului, beneficiarului de arme sau asupra altor cetăţeni.
Articolul 39. Acţiunile de după aplicarea armei
În caz de rănire sau de deces al cetăcenilor,  survenite în  urma aplicării  armei  de foc sau a armei de autoapărare,  persoana care  a aplicat arma este obligată:
a) să asigure  acordarea  de asistenţă medicală urgentă  victimelor, transportul lor într-o unitate medico-sanitară;
b) să comunice imediat despre cele întîmplate celui  mai apropiat organ de poliţie;
c) să asigure  intangibilitatea locului de incident,  să  organizeze paza  lui  pînă la sosirea reprezentanţilor organelor de drept  şi  să-i informeze asupra celor întîmplate;
d) să menţină arma în starea în care se află după aplicare.
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND
CONTROLUL ASUPRA ARMELOR
Articolul 40. Apărarea şi limitarea drepturilor producătorilor,
                      vînzătorilor, proprietarilor, posesorilor şi be-
                      neficiarilor de arme
(1) Apărarea drepturilor producătorilor, vănzătorilor, proprietarilor posesorilor şi beneficiarilor de arme este exercitată în conformitate cu Constituţia şi cu legislaţia în vigoare.
(2) Drepturile producătorilor, vînzătorilor, proprietarilor, posesorilor  şi  ale beneficiarilor de arme pot fi  limitate  numai  în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3) Litigiile  izvorîte din încălcarea drepturilor  producătorilor, vînzătorilor,  proprietarilor, posesorilor şi beneficiarilor de arme  se soluţionează pe cale juridică.
Articolul 41. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind
                    controlul asupra armelor
(1) Persoanele oficiale şi cetăţenii poartă răspundere administrativă sau penală, în modul stabilit, pentru încălcarea legislaţiei privind modul de fabricare, vînzare, deţinere, port, transport, folosirea şi aplicarea a armelor.
(2) Persoanele oficiale din organele afacerilor interne culpabile de exercitarea unui control inadecvat asupra armelor sau de depăşire a împuternicirilor poartă răspundere disciplinară sau penală.
Articolul 42. Ridicarea armelor de la persoanele fizice
                    şi comercializarea lor
(1) Armele şi  muniţiile aferente care aparţin persoanelor fizice cu titlu de proprietate privată sînt ridicate de organele de poliţie, după anularea autorizaţiei de deţinere şi portarmă, în cazurile stabilite:
a) în art. 26 alin. (2) lit. a) imediat cu titlu oneros;
b) în art. 26 alin. (2) lit. b), e) şi g) imediat cu titlu gratuit.
(2) Persoanele fizice indicate în art. 26 alin. (2) lit. d), f) şi h) după anularea autorizaţiei de deţinere şi portarmă, li se acordă  un termen de 2 săptăţîni pentru comercializarea armelor, în modul prevăzut la  art. 25. La  expirarea termenului  indicat, armele şi  muniţiile aferente sînt ridicate cu titlu gratuit.
(3) Armele ridicate de la persoanele fizice indicate în art.26 alin. (2) lit. c) se păstrează în organele de poliţie pînă cînd instanţa judecătorească pronunţă sentinţa în cazul penal, după care fapt organele poliţiei iau o decizie privind comercializarea lor.
(4) Armele ridicate  de organele de poliţie sînt comercializate  în comision numai în magazinele specializate.
[Art.42 al.(4) modificat prin L563/19.10.2001, MO144/29.11.2001 art.1119]
Articolul 43. Ridicarea de la persoanele juridice a armelor şi
                     comercializarea lor
(1) Ridicarea de la persoanele juridice a armelor şi a  muniţiilor aferente, comercializarea lor în comision sînt efectuate de organele de poliţie, după anularea autorizaţiei de deţinere şi portarmă, în cazurile stabilite de prezenta lege.
(2) În cazul  încălcării regulilor  respective, autorizaţia de deţinere şi portarmă este  anulată de organele  de poliţie care a eliberat-o sau de Ministerul Afacerilor Interne.
(3) La suspendarea  dreptului de prorietate, posesiune şi  folosinţă asupra armelor în cazurile prevăzute în art. 11 alin. (1) lit. a), b) şi
c)  persoanelor juridice li se acordă 2 săptămîni pentru a obţine autorizaţia de deţinere şi portarmă sau pentru comercializarea armelor în temeiul art. 25 şi art. 43,  ori pentru  restituierea  lor proprietarului.
(4) La expirarea termenului  indicat armele sînt ridicate cu  titlu oneros  şi se comercializează prin intermediul magazinelor specializate, iar armele  proprietate a statului se predau  Ministerului  Afacerilor Interne.
(5) În cazul  în  care persoana juridică foloseşte  impropriu  arma, aceasta este ridicată imediat cu titlu gratuit.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 44. Introducerea pe şi scoaterea de pe teritoriul
                     republicii a armelor
Modul de introducere  pe şi de scoatere de pe teritoriul  Republicii Moldova a armelor se stabileşte în acordurile interguvernamentale.
Articolul 45. Supravegherea respectării legislaţiei privind
                     controlul asupra armelor individuale
Supravegherea   respectării legislaţiei  privind controlul  asupra armelor  individuale este executată de Procurorul Republicii Moldova  şi de procurorii subordonaţi lui.
Articolul 46. Tratatele internaţionale
În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte reguli decît cele prevăzute de legislaţia privind armele se aplică regulile tratatului internaţional.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                         Mircea SNEGUR

Chişinău, 18 mai 1994
nr. 110-XII