LPM1163/2000
ID intern unic:  311550
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1163
din  26.07.2000
cu privire la controlul exportului, reexportului, importului
şi tranzitului de mărfuri strategice
Publicat : 27.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 137-138     art Nr : 970
    LP145-XV din 27.03.03, MO59/28.03.03 art.258


 
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi subiecţii prezentei legi
    (1) Prezenta lege reglementează principiile şi procedura de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, stabileşte dispoziţiile generale privind activitatea de acest gen pentru asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova, promovarea politicii externe a ţării şi participarea la eforturile internaţionale privind controlul exportului.
    (2) Subiecţi ai prezentei legi sînt:
    a) Comisia Interdepartamentală de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului şi Tranzitului de Mărfuri Strategice, denumită în continuare Comisie Interdepartamentală de Control, care activează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) organele de stat angajate în controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    c) persoanele care desfăşoară activităţi de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    mărfuri strategice :
    a) produsele, tehnologiile şi serviciile care au utilizare dublă (civilă şi militară) şi a cărei activitate se desfăşoară în regim special confidenţial;
    [Art.2 lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) armamentele, muniţiile, echipamentele militare, tehnologiile şi serviciile aferente;
    c) produsele, tehnologiile şi serviciile care pot fi utilizate la fabricarea şi folosirea de arme nucleare, chimice, biologice şi de rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme;
    d) alte produse, tehnologii şi servicii care necesită un control special în  interesul securităţii naţionale sau al politicii externe, în conformitate cu acordurile şi aranjamentele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    arme de distrugere în masă - armele chimice, bacteriologice (biologice) radiologice, nucleare sau rachetele care pot fi purtătoare de asemenea arme;
    produse cu destinaţie dublă - totalitatea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, a proceselor, materialelor şi utilajelor folosite la elaborarea, producerea şi exploatarea producţiei de menire civilă, care pot fi utilizate şi la fabricarea de producţie militară, de armament nuclear, chimic, biologic, precum şi de alte tipuri de armament de distrugere în masă şi mijloace purtătoare de astfel de arme şi de arme convenţionale;
    export - scoaterea mărfurilor strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în scopul amplasării lor pe teritoriul unor alte ţări sau transferul de  informaţie şi tehnologii secrete;
    import - introducerea în teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri strategice pentru a fi amplasate permanent pe teritoriul ţării;
    tranzit - trecerea mărfurilor strategice prin teritoriul Republicii Moldova sub control vamal;
    reexport - exportul  de mărfuri strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau exportul de pe teritoriul unei alte ţări de mărfuri strategice, originare din Republica Moldova, într-o ţară terţă;
    persoană - orice persoană fizică sau juridică, indiferent de ţara de reşedinţă, cetăţenii Republicii Moldova din străinătate care efectuează operaţiuni de export, reexport, import şi tranzit cu mărfuri strategice;
    autorizaţie de export – permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice supuse controlului, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, pentru amplasarea permanentă a acestora pe teritoriul altor ţări;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    autorizaţie de reexport – permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe teritoriul unei alte ţări al mărfurilor strategice originare din Republica Moldova într-o ţară terţă;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    autorizaţie de import – permisiune unică de import al mărfurilor strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    autorizaţie de tranzit – permisiune unică de transport al mărfurilor strategice prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    autorizație individuală – autorizație acordată unei persoane pentru exportul, reexportul, importul sau tranzitul mărfurilor strategice pentru un singur utilizator final ori destinatar dintr-o altă țară și care acoperă una sau mai multe mărfuri strategice;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    autorizație globală – autorizație acordată unei persoane pentru exportul, reexportul, importul sau tranzitul unui tip sau unei categorii de mărfuri strategice către unul sau mai mulți utilizatori finali și/sau către una sau mai multe țări specificate;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    autorizație generală – autorizație de export, reexport, import sau tranzit al unei categorii de mărfuri strategice către țări cu destinație specificată și care este disponibilă tuturor persoanelor care corespund condițiilor generale de utilizare a autorizației;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    certificat internaţional de import – document care certifică faptul că importatorul dispune de autorizaţie de import al mărfurilor strategice şi care urmează a fi prezentat instituţiilor de stat ce efectuează controlul exportului de mărfuri strategice din ţara din care mărfurile strategice sînt exportate;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    certificat de verificare a livrării – document care certifică faptul că mărfurile strategice controlate, specificate în autorizaţie, au fost legal importate pe teritoriul vamal al ţării importatoare;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    certificat al utilizatorului final – document care garantează că mărfurile strategice exportate, reexportate sau importate vor fi utilizate conform destinaţiei stipulate în autorizaţia de export, reexport sau import, eliberată de instituţia respectivă din Republica Moldova sau de peste hotare, implicată în controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi de export, reexport, import sau tranzit de mărfuri strategice.
    (2) Se supun prevederilor prezentei legi şi operaţiunile comerciale cu străinătatea de vînzare-cumpărare a mărfurilor strategice, transferul de informaţii şi tehnologii secrete, realizate fără atingerea fizică a teritoriului Republicii Moldova.
    (3) Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte reguli decît cele stipulate în prezenta lege, prioritate au regulile acordurilor internaţionale.
    Articolul 4.Principiile de exercitare a controlului asupra
                      exportului, reexportului, importului şi tranzitului
                      de mărfuri strategice
    Controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice se  exercită după următoarele principii:
    a) respectarea orientărilor fundamentale ale politicii externe a Republicii Moldova;
    b) respectarea intereselor de securitate naţională;
    c) respectarea angajamentelor internaţionale privind neproliferarea armelor de  distrugere în masă şi altor mărfuri strategice utilizate în scopuri militare;
    d) respectarea acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) controlul utilizării finale a mărfurilor strategice supuse controlului în cadrul regimului neproliferării;
    f) accesul liber la actele normative ce reglementează controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    g) participarea la eforturile internaţionale privind controlul exportului de mărfuri strategice;
    h) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor secrete.
Capitolul  II
MĂRFURILE  STRATEGICE  SUPUSE
 CONTROLULUI
    Articolul 5. Categoriile de mărfuri strategice supuse controlului
    (1) Obiect al controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului îl constituie următoarele categorii de mărfuri strategice:
    a) armele convenţionale, precum şi articolele, materia primă, materialele, echipamentele speciale, tehnologiile şi serviciile legate de producerea şi folosirea lor;
    b) materialele, tehnologiile, echipamentele şi instalaţiile nucleare, materialele, produsele, echipamentele şi tehnologiile speciale non-nucleare, precum şi serviciile conexe, ce pot avea destinaţie dublă, sursele de radiaţie;
  
  [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407]
    c) tehnologiile şi echipamentele cu destinaţie dublă şi serviciile conexe, precum şi substanţele chimice care pot fi utilizate la producerea şi folosirea armelor chimice;
    d) echipamentele, materialele şi tehnologiile utilizate la proiectarea, producerea şi folosirea armelor, precum şi serviciile conexe;
    e) armamentul, muniţiile, tehnica militară şi articolele speciale de asamblare, precum şi tehnologiile şi serviciile de producere şi folosire a acestora;
    f) agenţii diferitelor afecţiuni, variantele acestor agenţi modificate genetic, fragmentele materialelor genetice, precum şi echipamentul, tehnologiile şi serviciile conexe, care pot fi utilizate la producerea şi folosirea armelor bacteriologice (biologice) şi toxice;
    g) materialele şi substanţele explozive, precum şi echipamentele, tehnologiile şi serviciile conexe;
    h) informaţia tehnico-ştiinţifică, serviciile şi rezultatele activităţii intelectuale legate de producţia militară;
    i) alte articole, tehnologii şi servicii care necesită un control special, în conformitate cu  hotărîrile Guvernului.
    (2) Produsele specificate la alin.(1) se supun controlului la export, reexport, import şi tranzit, indiferent de deţinătorul şi de originea lor.
    (3) Importul, tranzitul şi reexportul de pe teritoriul Republicii Moldova al agenţilor de afecţiuni umane, animale şi vegetale, al variantelor acestor agenţi, modificate genetic, sînt interzise.
    [Art.5 al.(3) în redacţia LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407]
Capitolul  III
COMPETENŢA  AUTORITĂŢILOR  PUBLICE
 ÎN  DOMENIUL CONTROLULUI  EXPORTULUI,
 REEXPORTULUI, IMPORTULUI ŞI TRANZITULUI
DE MĂRFURI  STRATEGICE
 
    Articolul 6. Competenţa Parlamentului
    Parlamentul:
    a) determină  politica statului în domeniul controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    b) aprobă lista ţărilor cărora pot fi instituite restricţii la operaţiunile de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice.
    Articolul 7. Competenţa Guvernului
    Guvernul:
    a) creează şi dezvoltă sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    b) elaborează şi aprobă nomenclatorul  mărfurilor strategice supuse controlului, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    c) aprobă componenţa nominală şi regulamentul Comisiei Interdepartamentale de Control, coordonează activitatea ei;
   
c1) stabilește organul abilitat cu emiterea autorizațiilor de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice;
    [Art.7 lit.c1) introdusă prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    d) prezintă Parlamentului propuneri în vederea instituirii de restricţii la exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice;
    e) stabileşte procedura de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    f) elaborează acte normative privind reglementarea regimului de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    g) stabileşte competenţa autorităţilor publice centrale de specialitate în domeniul controlului mărfurilor strategice;
    h) elaborează politica de eliberare a autorizaţiilor pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice.
Capitolul  IV
CONTROLUL  EXPORTULUI, REEXPORTULUI,
IMPORTULUI ŞI  TRANZITULUI  DE MĂRFURI
STRATEGICE
    Articolul 8. Sistemul naţional de control al exportului,
                        reexportului, importului şi tranzitului de
                        mărfuri strategice
    (1) În sensul prezentei legi, prin sistem naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice se înţelege totalitatea măsurilor privind:
    a) punerea în aplicare de către autorităţile administraţiei publice centrale a  prevederilor prezentei legi, ale regulamentelor şi ale altor acte normative ce ţin de exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice;
    b) preîntîmpinarea, depistarea şi contracararea încălcărilor din această sferă de activitate;
    c) aplicarea de sancţiuni în cazul încălcării reglementărilor de control.
    (2) Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice include:
    a) stabilirea nomenclatorului de mărfuri strategice supuse regimului de control în conformitate cu normele internaţionale şi cu interesele naţionale;
    b) stabilirea politicii şi reglementărilor de autorizare pentru ţări sau grupuri de ţări;
    c) autorizarea exportului/importului de mărfuri strategice;
    d) controlul tranzitului de mărfuri strategice prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    e) garantarea din partea statului că mărfurile strategice importate vor fi folosite în scopurile declarate anterior şi că reexportul lor se va face numai cu permisiunea structurilor abilitate din ţara de origine a mărfurilor strategice;
    f) inspectarea pre- şi post-autorizare a mărfurilor strategice şi a documentelor relevante în operaţiunile de export, reexport, import şi tranzit;
    g) schimbul de informaţii şi alte genuri de conlucrare cu organismele internaţionale şi cu structurile specializate în domeniu din alte state;
    h) elaborarea unui program de furnizare a informaţiilor relevante către persoanele care desfăşoară operaţiuni de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice, inclusiv sprijinirea acestor persoane în vederea elaborării unor programe de control intern în cadrul întreprinderii.
    Articolul 9. Controlul exportului/importului
    (1) Mărfurile care constituie obiectul controlului sînt exportate/importate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu politica naţională şi cu angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova privind neproliferarea armelor de distrugere în masă, altor tipuri de armament, precum şi a mărfurilor enumerate în documentele respective pentru exercitarea controlului asupra exportului lor.
    (2) Mărfurile care constituie obiectul controlului sînt exportate/importate în temeiul autorizaţiilor eliberate de organul abilitat de Guvern în baza argumentării, în termenele şi conform procedurii stabilite de Regulamentul cu privire la regimul de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (3) Originalele autorizaţiilor şi ale contractelor notificate de organul abilitat de Guvern sînt prezentate autorităţilor vamale de către persoanele care efectuează operaţiuni de export/import.
    (4) Controlul asupra îndeplinirii obligaţiilor şi respectării termenelor referitoare la autorizaţiile emise este efectuat de un organ abilitat de Guvern, precum şi de alte structuri guvernamentale în limita competenţei lor.
    (5) Organul abilitat de Guvern este în drept să retragă sau să suspende autorizaţia în cazul în care exportatorul/importatorul a încălcat procedura operaţiunilor de export/import de mărfuri strategice, precum şi în cazul schimbării condiţiilor care justifică autorizaţia sau din raţiuni esenţiale privind interesele de securitate naţională sau de politică externă.
   
(6) În scopul importului mărfurilor incluse în Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului sau al mărfurilor considerate ca fiind strategice într-un alt stat, mărfuri care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, organul abilitat de către Guvern eliberează, la cerere, certificatele internaţionale de import, certificatele de verificare a livrării şi certificatele utilizatorului final, ce urmează a fi prezentate organului competent în ţara de destinaţie.
    [Art.9 al.(6) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 10. Controlul reexportului şi tranzitului
    (1) Mărfurile originare din Republica Moldova ce fac obiectul controlului sînt reexportate din alte ţări numai în temeiul autorizaţiei de reexport al mărfurilor strategice.
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (2) Mărfurile care fac obiectul controlului la export şi care sînt aduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor fi reexportate în conformitate cu permisul instituţiei abilitate străine, precum şi în
temeiul autorizaţiei de export şi/sau reexport al mărfurilor strategice.
   
[Art.10 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Tranzitul prin teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri care fac obiectul controlului va fi efectuat în temeiul autorizaţiei de export şi/sau reexport al mărfurilor strategice, în care vor fi indicate posturile vamale, ruta şi timpul tranzitului.
   
[Art.10 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 11. Regimul de autorizare
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează un regim unic de autorizare a exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Coordonarea interacţiunilor autorităţilor publice centrale în domeniul controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, perfectarea şi eliberarea autorizaţiilor, altor documente legate de trecerea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova a acestor mărfuri, controlul  pre- şi post-autorizare sînt efectuate de organul abilitat de Guvern.
    (3) Autorizaţiile şi certificatele necesare pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul mărfurilor strategice se eliberează gratis.
    [Art.11 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.11 al.(4) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 111. Eliberarea autorizaţiilor individuale de export,
                             reexport, import și tranzit al mărfurilor strategice
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei individuale de export sau de reexport al mărfurilor strategice, solicitantul depune o cerere, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, către organul abilitat de Guvern, care să conțină datele de identificare ale solicitantului și la care se anexează următoarele documente:
    [Art.111 al.(1) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    a) documentele care certifică originea mărfurilor;
    b) documentele privind caracteristicile calitative şi tehnice ale mărfurilor şi, opţional, codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
    c) copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care importă sau exportă mărfurile strategice;
    d) copia, legalizată în modul stabilit, de pe autorizaţia care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operaţiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al ţării în care este înregistrată compania respectivă;
    e) certificatul utilizatorului final, la cererea organului abilitat de Guvern;
    [Art.111 al.(1), lit.e) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    f) certificatul internațional de import, la cererea organului abilitat de Guvern.
    [Art.111 al.(1), lit.f) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (2) Pentru a obţine autorizaţia individuală de import sau de tranzit al mărfurilor strategice, solicitantul depune o cerere, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, către organul abilitat de Guvern, care să conțină datele de identificare ale solicitantului și la care se anexează următoarele documente:
    [Art.111 al.(2) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    a) documentele care certifică originea mărfurilor;
    b) documentele privind caracteristicile calitative şi tehnice ale mărfurilor şi, opţional, codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
    c) copii de pe documentele comerciale relevante, în special de pe contractele de cumpărare-vînzare, confirmări de comenzi, facturi pro forma sau borderouri de expediere;
    d) copia, legalizată în modul stabilit, de pe autorizaţia care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operaţiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al ţării în care este înregistrată compania respectivă.
    (3) Pentru a obţine autorizaţia globală sau generală de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice, solicitantul depune către organul abilitat de Guvern o cerere standard pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive.
    [Art.111 al.(3) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (4) Solicitantul autorizaţiei este în drept să depună informaţii şi documente suplimentare pentru a facilita examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei.
    (5) Documentele în alte limbi, anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei, sînt depuse împreună cu traducerea acestora în limba de stat.
    (6) În conformitate cu decizia Comisiei Interdepartamentale de Control, organul abilitat de Guvern emite decizia de eliberare a autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice şi anunţă solicitantul acestei autorizaţii despre decizia luată în cel mult 30 de zile calendaristice după recepționarea tuturor documentelor necesare pentru solicitarea autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice.
    [Art.111 al.(6) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (7) Autorizaţia de export, reexport, import sau tranzit conține informaţia cu privire la exportator, importator şi/sau solicitant, ţara de destinaţie şi ţara de origine a mărfurilor strategice transportate, caracterul mărfurilor, termenul de valabilitate a autorizaţiei şi condiţiile speciale cu privire la cantitatea şi/sau utilizarea mărfurilor.
    (8) Termenul de valabilitate a autorizaţiei se determină de Comisia Interdepartamentală de Control, la propunerea organului abilitat de Guvern, bazată pe informaţia prezentată de solicitant.
    [Art.111 al.(8) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (9) Cererea privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice se depune către organul abilitat de Guvern, fiind însoţită de explicaţia respectivă. În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, organul abilitat de Guvern prelungește termenul de valabilitate a autorizaţiei în termen de cel mult 30 de zile calendaristice.
    [Art.111 al.(8) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.111 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 112. Refuzul eliberării și retragerea autorizaţiilor
    (1) În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, organul abilitat de Guvern refuză eliberarea autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit dacă:
    [Art.111 al.(1) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    a) eliberarea autorizaţiei cauzează prejudicii securităţii şi intereselor naţionale, politicii externe a Republicii Moldova sau contravine deciziilor organizaţiilor internaţionale din care Republica Moldova face parte;
    b) a fost declarat embargo ţării de destinaţie a mărfurilor strategice, în cazul în care aceasta nu-şi onorează obligaţiile asumate faţă de Republica Moldova;
    c) în urma investigaţiilor, s-a dovedit că solicitantul a prezentat informaţii neautentice în documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei.
    (2) În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, organul abilitat de Guvern retrage autorizaţia de export, reexport, import sau tranzit dacă:
    [Art.111 al.(2) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    a) autorizaţia a fost pierdută;
    b) s-au aflat noi circumstanțe a căror cunoaştere, la momentul examinării cererii pentru eliberarea autorizaţiei, ar fi cauzat refuzul eliberării acesteia;
    c) solicitantul a încălcat legislația în vigoare privind controlul exportului, reexportului, importului sau tranzitului de mărfuri strategice.
   
[Art.112 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 12
. Restricţii
    (1) Republica Moldova îşi asumă dreptul de a institui restricţii la export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice pînă la  declararea de embargo unor ţări în cazul în care acestea nu îndeplinesc obligaţiile asumate faţă de Republica Moldova, precum şi în interesul securităţii naţionale şi al politicii externe sau la decizia organizaţiilor internaţionale din care Republica Moldova face parte. Astfel de restricţii se stabilesc la utilizarea finală sau ultimului beneficiar, precum şi la exportul oricăror mărfuri strategice şi oricăror servicii care ar putea contribui la fabricarea sau folosirea armelor de distrugere în masă sau a mijloacelor purtătoare de un asemenea armament.
    (2) Guvernul, pornind de la interesele asigurării securităţii naţionale şi îndeplinirii angajamentelor internaţionale, stabileşte lista ţărilor faţă de care pot fi instituite restricţii la exportul şi reexportul de mărfuri strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi prezintă propuneri spre aprobare Parlamentului.
    Articolul 13. Securitatea informaţiei utilizate în procedura 
                         controlului
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu efectuarea controlului asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice au dreptul de a primi de la persoanele care desfăşoară astfel de activităţi documente şi informaţii ce ţin de obiectul controlului, fiind obligate să respecte confidenţialitatea informaţiei primite.
    (2) Prevederea alin.(1) privind respectarea confidenţialităţii informaţiei nu se aplică dacă această acţiune ar putea dăuna intereselor securităţii naţionale.
    (3) Nu poate fi obiect al secretului de stat informaţia privind existenţa sau lipsa în ţară a mărfurilor enumerate la art.5, destinate exportului, reexportului, importului sau tranzitului. Totodată, informaţia privind amplasamentul, termenele şi metodele de transport al acestora poate fi confidenţială.
    Articolul 14. Participarea Republicii Moldova la activitatea
                          internaţională în domeniul controlului exportului,
                          reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri
                          strategice
    Republica Moldova participă la activitatea internaţională în domeniul controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în cadrul O.N.U. şi în alte organizaţii internaţionale a căror activitate ţine de asigurarea şi întărirea regimului de neproliferare a armelor de distrugere în masă, precum şi a altor mărfuri strategice utilizate în scopuri militare. Totodată, Republica Moldova participă la eforturile internaţionale bilaterale şi multilaterale privind controlul exportului unor astfel de mărfuri.
    Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea actelor
                         normative privind mărfurile strategice
    Încălcarea actelor normative privind exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice atrage răspundere civilă şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  V
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 16
    (1) Cererile privind obţinerea de licenţe şi autorizaţii pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice, aflate în proces de examinare la Comisia Interdepartamentală de Control la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi restituite solicitanţilor pentru a fi aduse, împreună cu actele anexate, în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Guvernul:
    în termen de o lună:
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;
    în termen de 3 luni, va aproba:
    - Regulamentul şi componenţa nominală a Comisiei Interdepartamentale de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului şi Tranzitului de Mărfuri Strategice;
    - Regulamentul cu privire la regimul de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    - Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Dumitru DIACOV

    Chişinău, 26 iulie 2000.
    Nr. 1163-XIV.