LPM1324/1993
ID intern unic:  311573
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1324
din  10.03.1993
privatizării fondului de locuinţe *)
Publicat : 13.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 5     art Nr : 37     Data intrarii in vigoare : 10.04.1993
MODIFICAT
LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
LP377/29.12.05, MO20/31.01.06 art.91, în vigoare la 01.04.2006
L350-XV din 21.10.004, MO208-211/19.11.04 art.930
L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876
L1440-XV din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354
L910-XV din 14.03.02, MO56/23.04.02 art.395
L893-XV din 28.02.02, MO40/21.03.02 art.258
L750-XV din 21.12.01, MO13/24.01.02 art.50
L543-XV din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095
L1068-XIV din 22.06.00, MO109/31.08.00 art.791
L1026-XIV din 02.06.00, MO77/04.07.00 art.572
Note:
Notă: Legea a fost republicată în Monitorul Oficial nr.5-7 din 13.01.2000 art.37 în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.1546-XIII din 25 februarie 1998 - Monitorul Oficial, 1998, nr.26-27, art.176.
Modificată prin Legile Republicii Moldova: nr.205-XIII din 29.07.94 - Monitorul Oficial 1994, nr.7, art.65; nr.462-XIII din 18.05.95 - Monitorul Oficial, 1995, nr.35, art.393; nr.620-XIII din 31.10.95 - Monitorul Oficial, 1995, nr.71-72, art.819; nr.955-XIII din 29.07.96 - Monitorul Oficial, 1996, nr.58, art.585; nr.1069-XIII din 26.12.96 - Monitorul Oficial, 1997, nr.9, art.103; nr.1483-XIII din 05.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr.16-17, art.109; nr.1566-XIII din 26.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr.44-46, art.324; nr.98-XIV din 22.07.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr.84, art.553;  nr.225-XIV din 16.12.98 - Monitorul Oficial, 1999, nr.39-41, art.163; nr.468-XIV din 26.06.99 - Monitorul Oficial, 1999,  nr.83-86, art.407.
Modificat prin Legea nr.1069-XIII din 26.12.96 - declarată neconstituţională prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.28 din 27.10.97 - Monitorul Oficial, 1997, nr.76, art.30
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Prezenta lege,  elaborată în conformitate cu Constituţia şi cu alte acte  normative, stabileşte  principiile  şi condiţiile de  bază  ale privatizării  fondului de locuinţe. Scopul  legii  este  realizarea drepturilor cetăţenilor Republicii  Moldova  de a-şi  alege  liber modalitatea  de  satisfacere a necesităţilor în  locuinţă,  asigurarea integrităţii  fondului  de locuinţe, crearea de premise pentru  formarea pieţei  de locuinţe şi atelierelor de creaţie amplasate  în  încăperile improprii de locuit din casele de locuit (în subsoluri, la etaje tehnice în  încăperi înzidite şi anexe, foste apartamente din casele de  locuit calificate  drept  avariate  sau improprii de locuit  (în  continuare  - ateliere de creaţie).
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
Art.1. - (1)  Privatizarea  fondului de locuinţe este un  proces  de înstrăinare, efectuat  de  organele  puterii de  stat,  a  fondului de locuinţe  aparţinănd statului, organizaţiilor obşteşti, asupra cărora statul şi-a declarat dreptul de  proprietate,  altor  asociaţii  şi întreprinderi cooperatiste de stat, construite din contul  mijloacelor alocate din  bugetul de stat, în proprietate  privată  cetăţenilor Republicii  Moldova  şi asociaţiilor acestora (societăţi pe acţiuni şi societăţi economice, alte societăţi), pentru satisfacerea necesităţilor în  locuinţe  şi formarea unor stăpăni reali prin dreptul de a dispune liber de proprietatea imobiliară.
(2) Prin fondul de locuinţe în prezenta lege se subînţeleg imobilele şi spaţiile locative din construcţiile care aparţin statului, indiferent de  apartenenţa departamentală,  locuinţele sovhozurilor şi ale altor întreprinderi agricole de stat, inclusiv cele reorganizate după punerea în  aplicare  a  Legii cu privire la privatizare, precum  şi  locuinţele construite  din  contul mijloacelor de stat de către întreprinderile  şi organizaţiile cu alte tipuri de proprietate.
Art.2. - Privatizarea fondului de locuinţe, inclusiv atelierelor de creaţie se efectuează pe baza liberului  consimţămănt,  respectăndu-se principiile echităţii sociale şi protecţiei sociale a cetăţenilor, atăt contra  bonuri  patrimoniale şi mijloace băneşti (valută  naţională  sau valută  convertibilă), căt şi gratuit, în cazurile stabilite de prezenta lege.
Art.3. - În cazul procurării de apartament (casă)* sau  atelier de  creaţie  contra mijloace băneşti, cetăţeanul achită costul  integral sau  în rate (lunar) în părţi egale, timp de cinci ani, depunănd o cotă iniţială  de  cel  puţin 40 procente din el şi achitănd suplimentar o dobăndă bancară minimă de la suma nerambursată pentru eşalonarea plăţii. _________________________
* În continuare locuinţă.
[Art.3 al.(2) exclus prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Art.3 al.(2) exclus prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
(2) Titlul de  proprietate se eliberează după achitarea în întregime a costului locuinţei sau atelierului de creaţie.
Art.4. - (1) Organele abilitate cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe, denumite în continuare organe abilitate, sînt:
a) consiliile municipale Chişinău şi Bălţi;
[Art.4 al.(1) lit.a) în redacţia LP377/29.12.05, MO20/31.01.06 art.91, vigare 01.04.06]
[Art.4 al.(1) lit.a) în redacţia LP377/29.12.05, MO20/31.01.06 art.91, vigoare 01.04.06]
a) Departamentul Privatizării - în municipiile Chişinău şi Bălţi;
b) organul abilitat al Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia - pe teritoriul Găgăuziei;
c) consiliile raionale - în celelalte localităţi ale republicii.
(2) Organele abilitate, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, desemnează comisiile pentru privatizarea fondului de locuinţe. Aceste comisii includ reprezentanţi ai organelor abilitate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, financiare şi de exploatare a locuinţelor, ai direcţiei de arhitectură, ai organului de supraveghere antiincendiară, staţiei sanitaro-epidemiologice, biroului teritorial de inventariere tehnică, iar în cazul vănzării sau transmiterii cu  titlu gratuit  a  locuinţelor din fondul departamental sau public  include  şi reprezentanţi ai  întreprinderilor, asociaţiilor, instituţiilor, organizaţiilor** respective şi ai comitetelor lor sindicale.
** În continuare unităţi
(3) Activitatea comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe este reglementată de regulamentul acesteia, care este parte integrantă a prezentei legi.
[Art.4 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Art.4 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
(1)  Organele  care  efectuează  privatizarea  fondului  de locuinţe  sunt: Departamentul Privatizării  şi agenţiile lui teritoriale, care, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale desemnează comisiile pentru privatizarea fondului de locuinţe.
(2) Aceste comisii    includ   reprezentanţi   ai    Departamentului Privatizării  sau  ai  agenţiilor  lui  teritoriale,   ai autorităţilor administraţiei publice locale, financiare şi de exploatare a locuinţelor, ai direcţiei de arhitectură, ai organului de supraveghere antiincendiară,  staţiei sanitaro-epidemiologice, biroului teritorial de inventariere  tehnică,  iar în cazul vănzării sau transmiterii cu  titlu gratuit  a  locuinţelor din fondul departamental sau public  include  şi reprezentanţi    ai   întreprinderilor,   asociaţiilor,   instituţiilor, organizaţiilor** respective şi ai comitetelor lor sindicale.
** În continuare unităţi
(3) Activitatea  comisiei  pentru privatizarea fondului de  locuinţe este   reglementată   de  regulamentul  ei,  aprobat  de   Departamentul Privatizării.
Art.5. - (1)  Cetăţenilor  Republicii  Moldova pot  fi  văndute  sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privată în special locuinţele în care aceştia trăiesc şi care aparţin fondului de stat şi celui public asupra căruia statul şi-a declarat dreptul de proprietate, precum şi în imobilele ce  aparţin unităţilor, indiferent dacă aceste  unităţi  sînt incluse în listele de privatizare.  
(2) Nu pot fi  văndute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privată  imobilele  care  se  află în orăşele militare  de  tip  închis, căminele,  locuinţele de serviciu (ai căror locatari au lucrat mai puţin de 10 ani la unitatea respectivă), locuinţele avariate şi  ireparabile, casele ce urmează a fi demolate cantoanele şi alte construcţii care se află la balanţa sau în proprietatea fondului forestier de stat.
[Alin.(2) completat prin L1026/02.06.00, MO77/04.07.00]
(3) Se permite  privatizarea  locuinţelor de stat în cazul  în  care cetăţenii au  în  proprietate privată o altă locuinţă provenită  nu  în rezultatul privatizării.
(4) Dacă cetăţenii au participat la privatizarea  unei  locuinţe, ulterior  ei  pot  privatiza o altă locuinţă, achitînd  integral  costul suprafeţei  acesteia  la preţuri comerciale stabilite de Guvern la  data privatizării.
În cazul în care, la privatizarea locuinţei, suprafaţa acesteia a fost mai mică decît normativul prevăzut la art.10, cetăţenii proprietari ai locuinţei, aflaţi la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, au dreptul să participe la privatizarea gratuită a locuinţelor în blocurile neterminate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5)Prin derogare de la prevederile alineatului (2) referitor la privatizarea căminelor, se admite privatizarea încăperilor de locuit în căminele de tip cameră (cu excepţia căminelor pentru studenţi şi elevi ale instituţiilor de învăţămînt de stat de toate nivelurile şi a căminelor de tip pat-loc şi pat-cameră) cu condiţia că cel puţin 60 procente din locatarii de răspundere ai încăperilor de locuit la adunarea generală şi-au exprimat în scris dorinţa de a le privatiza.
[Art.5. al.(5) subal.1 în redacţia L750/21.12.01, MO13/24.01.02 art.50]
(5) Prin derogare  de  la prevederile alineatului (2)  referitor  la privatizarea  căminelor, se admite privatizarea încăperilor de locuit în căminele  de  tip cameră (cu excepţia încăperilor de locuit în  căminele instituţiilor  de  învăţămînt de toate nivelurile, căminelor  aflate  la balanţa  instituţiilor  de  ocrotire  a sănătăţii şi  căminelor  de  tip pat-loc  şi  pat-cameră)  cu  condiţia  că cel  puţin  60  procente  din locatarii  de  răspundere ai încăperilor de locuit la adunarea  generală şi-au exprimat în scris dorinţa de a le privatiza.
În acest caz  persoanele  împuternicite de adunare, în termen de o lună după convocarea ei, sînt obligate să  prezinte comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe documentele necesare asupra tuturor locatarilor de răspundere ai încăperilor de locuit, care şi-au exprimat dorinţa  de a le privatiza.
Privatizarea  încăperilor de locuit din căminele de tip  cameră se efectuează  în  modul stabilit de prezenta  lege  pentru  privatizarea apartamentelor (caselor).
[Art.5 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
Art.6. - (1) Cumpărarea sau primirea cu titlu gratuit în proprietate privată a locuinţelor se face cu acordul tuturor membrilor  adulţi  ai familiei  care  locuiesc  împreună. La dorinţa lor,  locuinţa  poate  fi cumpărată în proprietate comună sau în diviziune.
(2) Privatizarea  atelierului de creaţie de către membrul  (membrii) uniunii de creaţie se efectuează cu  consimţămîntul  certificat  al organului  de  conducere  al  uniunii  respective  şi  cu  autorizaţia organului abilitat.
[Art.6 al.(2) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Art.6 al.(2) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
(2) Privatizarea  atelierului de creaţie de către membrul  (membrii) uniunii  de  creaţie  se  efectuează  cu  consimţămîntul  certificat  al organului   de  conducere  al  uniunii  respective  şi  cu   autorizaţia Departamentului  Privatizării.
Art.7. - Cetăţenilor înscrişi la îmbunătăţirea condiţiilor de trai li se păstrează dreptul de a primi locuinţă, în  conformitate cu legislaţia  în  vigoare. Cănd  le vine răndul, pot cumpăra  sau  primi gratuit locuinţă în proprietate privată, în condiţiile prezentei legi.
Art.8. - (1)  Proprietarii de locuinţă privatizată sunt coposesorii instalaţiilor şi  comunicaţiilor inginereşti, ai locurilor de uz  comun ale imobilului şi ai terenurilor de pe lăngă el.
(2) Spaţiile cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din blocurile de locuinţe neincluse în costul şi  în suprafaţa  echivalentă a apartamentelor  supuse privatizării, cu excepţia spaţiilor de folosinţă comună - scărilor, caselor scărilor, teraselor, subsolurilor, puţurilor de ascensoare, punctelor de distribuţie a energiei termice, electrice şi a  apei,  - rămîn în proprietatea statului şi se privatizează  în  modul prevăzut de lege.
Art.9. - (1)  Vănzarea apartamentelor eliberate şi rămase libere din imobilele care urmează  să fie reconstruite sau  reparate capital se efectuează conform răndului persoanelor, aflate la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unităţile la balanţa cărora se află locuinţa respectivă.
(2) În  cazul  în  care  reconstrucţia,  reparaţia  capitală  sau finalizarea  construcţiei  apartamentelor  s-a  efectuat  din   contul mijloacelor proprii  ale  persoanelor  fizice  şi  juridice, costul apartamentelor şi suprafaţa lor echivalentă  supusă privatizării se micşorează conform ponderii elementelor constructive restabilite, reparate capital sau construite.
[Art.9 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
Capitolul II
MODUL DE PRIVATIZARE A LOCUINŢELOR
Art.10. - (1)  O familie poate cumpăra sau primi cu titlu gratuit în proprietate privată o singură locuinţă: în limitele asigurării normative cu spaţiu  locativ  -  la  preţurile de  stat  sau  cu  titlu  gratuit; supranormative  -  la  preţuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizării locuinţelor, dar care să nu depăşească preţurile curente pentru construcţia locuinţelor de stat. Asigurarea normativă cu  spaţiu locativ în procesul privatizării se acceptă în mărime de 20 m patraţi de suprafaţă  totală echivalentă la o persoană (inclusiv membrilor familiei care  nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova) şi cu un supliment de 10 m pătraţi  pentru o familie, inclusiv pentru persoanele rămase singure  în urma decesului soţului (soţiei), precum şi pentru celibatari.
(2) La privatizarea locuinţelor spaţiul  locativ  suplimentar  în mărime de 10 m2 se adaugă la suprafaţa normativă, care se transmite  în proprietate privată cu titlu gratuit următoarelor categorii de cetăţeni:
a) membrilor  activi  şi  membrilor corespondenţi  ai  Academiei  de Ştiinţe a Republicii Moldova;
b) decorate cu  cele  mai  înalte  distincţii  de  stat  ("Ordinul Republicii", "Ştefan cel Mare" şi distincţii asimilate lor);
c) care au titluri  onorifice ale fostei R.S.S. Moldoveneşti şi  ale fostei  U.R.S.S.  (artist  al  poporului, maestru  emerit  al  artei  şi raţionalizator emerit);
d) raţionalizatorilor;
e) membrilor tuturor uniunilor (asociaţiilor) de creaţie;
f) care au titluri  didactice de conferenţiar, profesor  universitar sau titluri ştiinţifice de doctor, doctor habilitat;
g) militarilor, lucrătorilor  Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale, care au  grad special militar de general sau alt grad asimilat lui;
[Art.10 al.(2) modificat prin L543/12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
h) foştilor proprietari ai caselor particulare demolate cărora nu li s-a plătit compensaţie;
i) care suferă de bolile enumerate în anexa nr.7 la prezenta lege;
j) care au dreptul  la  privatizarea  gratuită a  spaţiului  locativ suplimentar conform altor legi.
Membrul (membrii)  familiilor  care  nimereşte  în  cîteva  din categoriile  sus  - menţionate are dreptul de a primi cu  titlu  gratuit spaţiul locativ suplimentar în total.
(3) Costul total  al  locuinţei  se stabileşte  în  conformitate  cu metodica  de evaluare  a  locuinţei care urmează  să  fie  privatizată, aprobată de Departamentul  Privatizării.
(4) În cazul  privatizării locuinţelor contra  bonuri  patrimoniale costul 1 m2  de suprafaţă totală echivalentă  în  limitele  asigurării normative cu spaţiu locativ va fi echivalent cu una cotă-parte a bonului (un  an  vechime în muncă). Costul 1  m2  supranormativ: în limitele primilor 10  m2 - 1,5 din cota-parte a bonului, metrajul cel  depăşeşte această suprafaţă - 2 cote-părţi ale bonului. La achitarea costului locuinţei se permite utilizarea bonurilor patrimoniale transmise  în modul  stabilit  de către rudele de gradul doi (bunei, nepoţi,  nepoate, surori şi fraţi drepţi).
(5) Dacă soţii  locuiesc  în diferite  apartamente de  stat  ei  au dreptul  să  participe la privatizarea unuia din acestea la alegere.  În acest  caz normativul de asigurare cu locuinţă se calculează pentru toţi membrii familiei date înscrişi în conturile personale ale locuinţelor indicate, iar vechimea în muncă se calculează pentru ambii soţi în modul stabilit de articolul 17 alineatul (1).
Art. 10/1. - (1) Membrii uniunii de creaţie, care utilizează atelier de creaţie,  îl pot procura în proprietate comună sau în cotă-parte în limitele suprafeţei totale echivalente în mărime de 75 m2 la preţ de stat, iar supranormativ - la preţ comercial.
(2) Membrul uniunii de creaţie, independent sau împreună cu alţi membri ai uniunii de creaţie, poate procura în proprietate numai un singur atelier de creaţie în condiţiile şi modul prevăzut de prezenta lege. Procurarea cu titlu de proprietate a altor ateliere de creaţie de stat se efectuează contra mijloace băneşti la preţ comercial stabilit de Guvern.
(3) Costul atelierului de creaţie se stabileşte:
la achitare contra mijloace băneşti:
- în limitele  suprafeţei  normative, pornind de la costul 1  m2  de suprafaţă echivalentă a imobilului dat;
- supranormativ - la preţ comercial potrivit metodicii stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 3 noiembrie 1993;
- valoarea finală  se  stabileşte pe calea aplicării  coeficientului 0,5 la costul stabilit în modul indicat;
la achitare contra bonuri patrimoniale:
- în limitele  suprafeţei normative - din calculul: una cotă-parte a bonului  (un an vechime în muncă) pentru 1 m2 de suprafaţă echivalentă a imobilului dat;
- supranormativ - din calculul: trei cote-părţi ale bonului pentru 1 m2 de suprafaţă;
- coeficientul de reducere nu se aplică.
(4) Proprietarii atelierelor de creaţie nu au dreptul să  le folosească în alte scopuri, inclusiv să le transforme în locuinţă.
(5) La privatizarea  atelierelor  de creaţie se  aplică  prevederile articolelor 4, 8, 11, 12, 166, 20, 21, 25-27.
Art.11. - (1)  Cetăţenii care doresc să cumpere sau să primească cu titlu gratuit  locuinţa în proprietate privată depun cereri scrise la organele abilitate, care sînt obligate ca, în termen de două luni de la data  înregistrării cererii, să  stabilească, prin intermediul comisiilor de privatizare a fundului de locuinţe, costul locuinţei şi să adopte hotărărea respectivă.
[Art.11 al.(1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.11 al.(1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.11. - (1)  Cetăţenii care doresc să cumpere sau să primească  cu titlu  gratuit  locuinţa în proprietate privată depun cereri  scrise  la agenţiile  teritoriale ale Departamentului Privatizării, care  sînt obligate ca, în termen de două luni de la data  înregistrării cererii,  să  stabilească, prin intermediul comisiilor de privatizare  a fundului de locuinţe, costul locuinţei şi să adopte hotărărea respectivă.
(2) Costul locuinţelor  se stabileşte în baza datelor  inventarierii fondului de locuinţe, înregistrate la birourile  teritoriale  de inventariere tehnică, la organizaţiile de exploatare a locuinţelor şi la unităţile care au la  balanţă fond de locuinţe, la data efectuării calculelor, cu aplicarea coeficienţilor de indexare a valorii iniţiale a fondului de locuinţe în conformitate cu Hotărărea Guvernului nr.118 din 5 martie 1993.
(3) Încăperile  construite adăugător trebuie să fie legiferate  pînă la  prezentarea documentelor la comisie. Costul încăperilor  construite adăugător din cont propriu nu se include în costul locuinţei.
(4) Decizia pozitivă a comisiei este un temei pentru pregătirea proiectului de contract vănzare-cumpărare,  transmitere-primire a locuinţei  în proprietate privată şi  pentru  încunoştiinţarea proprietarului  locuinţei  la data încheierii contractului (autorităţile administrţiei publice locale, unitatea respectivă).
(5) Comisia adoptă  hotărăre de respingere a privatizării  locuinţei în condiţiile alineatului al doilea al articolului 5.
(6) Comisia decide  pozitiv  privatizarea  locuinţei  în  condiţiile iniţiale la momentul depunerii cererii şi în cazul cînd unul din membrii familiei a decedat în decursul examinării documentelor prezentate la comisie. Dacă  în  decursul examinării documentelor prezentate pentru privatizare a decedat chiriaşul, contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei se încheie cu un alt membru adult al familiei care trăieşte în această locuinţă cu consimţămîntul în scris al celorlalţi membri adulţi.
Art.12. - (1)  Contractul de  vănzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, încheiat în conformitate cu prezenta lege, se autentifică notarial, se înregistrează la biroul teritorial de inventariere tehnică şi serveşte titlu de proprietate.
(2) Contractul de vănzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în  proprietate privată se încheie cu unul dintre soţi cu acordul  scris al  tuturor  membrilor adulţi care locuiesc împreună (inclusiv al  celor care sînt plecaţi temporar).
Înstrăinarea  ulterioară  a  apartamentului  (casei)  privatizat  se efectuează de asemenea cu consimţămîntul în scris al tuturor membrilor majori ai familiei, care locuiesc în apartamentul (casa) în cauză şi au participat la privatizarea lui.
(3) Privatizarea  apartamentelor  (caselor) în care  locuiesc  copii minori orfani se efectuează în numele lor de tutore (curator) în temeiul autorizaţiei scrise a autorităţii tutelare cu indicarea în contractul de vînzare-cumpărare,   transmitere-primire  a  apartamentului  (casei)  a numelui de familie,prenumelui şi patronimicului tuturor copiilor minori, care  locuiesc  sau  au dreptul de a locui în acest  apartament  (casă).
Înstrăinarea ulterioară a apartamentului (casei) privatizat în numele copiilor minori poate fi efectuată numai la atingerea de către aceştia a majoratului.
Art.13. - Dacă  în  aceeaşi locuinţă trăiesc căteva familii,  partea efectivă  a  fiecăreia  se  stabileşte  de  comisie,  cu acordul scris (autentificat de comisie), al tuturor membrilor adulţi, la încheierea contractului de vănzare-cumpărare, transmitere-primire. Dacă  familiile care locuiesc  în aceeaşi locuinţă nu au ajuns la o înţelegere privind determinarea  părţilor efective ale fiecărei familii, după împărţirea spaţiului locativ pe cale judiciară fiecare din ele are dreptul, în conformitate  cu legislaţia în vigoare, să cumpere în proprietate partea ce i se cuvine.
Art.14. - (1) Locuinţele cumpărate sau primite cu titlu gratuit în proprietate privată se exclud din fondul de locuinţe de stat, obştesc, departamental şi cooperatist şi se includ fondul de locuinţe privat, fapt despre care organele abilitate comunică în scris unităţilor la balanţa cărora se află aceste locuinţe.
(2) Proprietarii blocurilor de locuinţe exclud din balanţă apartamentele privatizate (suprafaţa lor totală şi locativă, valoarea de inventar) în conformitate cu dosarul de inventar şi cu datele prezentate de organele abilitate.
(3) Transmiterea prin  moştenire a locuinţelor  privatizate şi schimbul lor se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.14 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Art.14 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.14. - (1) Locuinţele cumpărate sau primite cu titlu gratuit în proprietate privată se exclud din fondul de locuinţe de stat, obştesc, departamental şi cooperatist şi se includ fondul de locuinţe privat, fapt despre care Departamentul Privatizării comunică în scris unităţilor la balanţa cărora se află aceste locuinţe.
(2) Proprietarii blocurilor de locuinţe exclud din balanţă apartamentele privatizate (suprafaţa lor totală şi locativă, valoarea de inventar) în conformitate cu dosarul de inventar şi cu datele prezentate de agenţia teritorială a Departamentului Privatizării.
(3) Transmiterea    prin  moştenire  a  locuinţelor  privatizate  şi schimbul lor se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.14 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
Art.15. - (1) Proprietarii de locuinţe privatizate pot înstrăina aceste locuinţe conform legislaţiei în vigoare. Ei pot fi recunoscuţi  ca  persoane care au nevoie să-şi amelioreze condiţiile de trai,  în modul stabilit, la locul de lucru sau de trai după expirarea a cinci ani la data înstrăinării locuinţei.
[Art.15 al.(1) modificat prin L350/21.10.004, MO208-211/19.11.04 art.930]
[Art.15 al.(1) modificat prin L350/21.10.004, MO208-211/19.11.04 art.930]
Art.15. - (1) Proprietarii de locuinţe le pot înstrăina cetăţenilor Republicii Moldova, altor subiecte de drept  (cooperative,  societăţi economice  etc.), autorităţilor administraţiei publice locale. Ei pot fi recunoscuţi  ca  persoane care au nevoie să-şi amelioreze condiţiile de trai,  în modul stabilit, la locul de lucru sau de trai după expirarea a cinci ani la data înstrăinării locuinţei.
(2) Vînzarea locuinţei după privatizare la care au participat indirect copii minori poate fi efectuată numai cu  consimţămîntul  autorităţii tutelare.
[Art.15 alin.2) modificat prin L893/28.02.02, MO40/21.03.02 art.258]
(2) Vînzarea  locuinţei  după  privatizare  la  care  au  participat indirect  copii  minori care au fost luaţi sub tutelă (curatelă)  sau  a căror  familie  se  află  la evidenţă organelor  respective  ca  familie needucogenă  poate  fi  efectuată numai  cu  consimţămîntul  autorităţii tutelare.
(3) Noii  proprietari  de locuinţe nu au dreptul, conform Codului cu privire la locuinţe, să le transforme în încăperi cu alte destinaţii.
Art.16. - (1) Cheltuielile implicate de examinarea locuinţelor şi determinarea costului lor, de omologarea    contractului de vănzare-cumpărare,  transmitere-primire, se acoperă din contul cetăţenilor care cumpără sau  primesc cu titlu  gratuit  locuinţă  în proprietate  privată.  Plata  pentru  aceste servicii  şi  modul  ei  de efectuare  se stabilesc de către Guvern.
[Art.16 al.(1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.16 al.(1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.16. - (1)   Cheltuielile implicate de examinarea locuinţelor  şi determinarea    costului    lor,   de   omologarea    contractului    de vănzare-cumpărare,    transmitere-primire,   se   acoperă   din   contul cetăţenilor  care  cumpără  sau  primesc cu titlu  gratuit  locuinţă  în proprietate  privată.  Plata  pentru  aceste servicii  şi  modul  ei  de efectuare   le  stabileşte Departamentul Privatizării.
(2) Pentru privatizarea  fondului de locuinţe nu se plăteşte taxă de stat.
Art.17. - (1)  Locuinţele de stat şi departamentale se transmit,  în limita normelor prezentei legi, în proprietate privată:
invalizilor singuri  de gradul I şi II, familiilor care au  invalizi de  gradul  I  sau II a căror invaliditate a survenit în  urma  apărării integrităţii  teritoriale,  independenţei şi intereselor statului  şi  a lichidării  consecinţelor  avariei de la Cernobîl,  militarilor  care-şi satisfac serviciul militar prin contract şi care au satisfăcut serviciul cel puţin 15 ani, participanţilor la acţiunile de luptă din Afghanistan-cu titlu gratuit;
familiilor  invalizilor  de  gradul I şi II în componenţa cărora  nu sînt alţi membri adulţi - cu titlu gratuit;
familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în timpul acţiunilor de luptă  pentru  apărarea integrităţii  teritoriale şi  independenţei Republicii  Moldova sau decedate ca urmare a traumatismelor căpătate  în timpul  acestor  acţiuni,  precum şi familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în timpul lichidării consecinţelor avariei de la  C.A.E. Cernobîl sau  decedate  ca urmare a  traumatismelor  şi  îmbolnăvirilor căpătate în timpul lichidării acestor consecinţe - cu titlu gratuit;
familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor  interne şi securităţii statului ale  Republicii  Moldova, familiilor  militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne şi  securităţii de stat ale fostei U.R.S.S. care şi-au  pierdut viaţa  în  timpul  îndeplinirii serviciului sau au decedat ca  urmare  a traumatismelor căpătate în timpul serviciului - cu titlu gratuit;
[Art.17 al.(1) subal.4 modificat prin L543/12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
familiilor copiilor orfani, în  componenţa  cărora nu  sînt  membri adulţi - cu titlu gratuit;
foştilor proprietari  de case proprii, demolate fără recompensă - cu titlu gratuit;
cetăţenilor care  locuiesc  permanent  în  aceste  locuinţe,  dacă vechimea  totală în muncă a membrilor familiei (soţii) în  unităţile din republică din fostele republici unionale şi unităţile de subordonare unională la data adoptării prezentei legi este:
    - de cel puţin 35 de ani - cu titlu gratuit;
    - de la 30 la  35  de  ani  -  cu plata a  25  procente  din  costul locuinţei;
    - de la 25 la 30 de ani - cu plata a 50 procente;
    - de pănă la 25 de ani - cu plata întregului ei cost;
familiilor cu  cinci  copii  şi mai mulţi - cu titlu gratuit,  cu dreptul de a  înstrăina locuinţa  privatizată  numai   în   temeiul autorizaţiei scrise a autorităţii tutelare.
(2) Dacă persoana  nu  are familie sau familia e alcătuită  din  un părinte şi copii vechimea în muncă se ia în jumătate.
(3) Vechimea  în muncă necesară pentru privatizarea locuinţelor include timpul serviciului militar în termen  în  rîndurile  Forţelor Armate, organelor afacerilor interne şi securităţii de stat ale  fostei U.R.S.S. al  cetăţenilor chemaţi de pe teritoriul  Republicii  Moldova, anii calendaristici ai serviciului militar ai  militarilor,  care  în prezent  îşi  satisfac serviciul militar, precum şi ai celor  aflaţi  în rezervă şi retragere, anii de studii în aspirantură, în instituţiile de învăţămînt  superior  şi  mediu de specialitate, situate pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei, timpul aflării în locurile de executare a  pedepsei al persoanelor supuse neîntemeiat represiunilor şi  ulterior reabilitate, anii invalidităţii pentru invalizii de gradul I şi II de la data stabilirii ei, iar pentru invalizii din copilărie - de la vîrsta de 18 ani.
(4) Apartamentele din blocurile de locuinţe nefinalizate a căror construcţie a fost finanţată din bugetul de stat, bugetele locale şi din fondurile întreprinderilor şi organizaţiilor de stat pot fi privatizate, în  modul stabilit de Guvern, prin vînzarea către persoanele fizice  şi juridice  sau  prin transmiterea, cu titlu gratuit,  persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, înscrise la îmbunătăţirea condiţiilor de trai  la data de 5 august 1999, inclusiv persoanelor devenite  disponibile  în  legătură  cu  reorganizarea  ori  lichidarea întreprinderii sau organizaţiei.
[Art.17 al.(4) modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
(5) Încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de transmitere-primire în proprietate privată a apartamentului nefinalizat se efectuează în condiţiile prezentei legi.
Art.18. - (1)  Apartamentele achitate  în întregime din blocurile cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi din blocurile de locuinţe construite prin atragerea investiţiilor particulare, în conformitate cu contractul de investire, sînt  recunoscute  proprietate  privată  şi proprietarilor  lor li se eliberează titlu de autentificare a  dreptului de proprietate.
(2) Cetăţenilor înscrişi la îmbunătăţirea condiţiilor de trai, concomitent cu repartizarea apartamentelor nefinalizate,  li  se  vor elibera titluri de autentificare a dreptului de proprietate.
Art.19. - Mijloacele obţinute de la privatizarea şi vînzarea locuinţelor de stat se varsă integral la bugetul local şi se utilizează pentru construcţia, renovarea şi întreţinerea fondului de locuinţe.
[Art.19  in redactia L1440/08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]
   Art.19. - (1)    Mijloacele  obţinute  de  la  vănzarea  locuinţelor construite  prin  investiţii capitale de stat centralizate se  varsă  în Fondul  republican  al  privatizării şi se folosesc  pentru  construcţia capitală  de  locuinţe,  pentru  întreţinerea fondului  de  locuinţe  şi dezvoltarea  bazei lui de producţie, în alte scopuri, stabilite anual de Parlament.
    (2) Mijloacele  obţinute  de la vănzarea locuinţelor construite  din contul  unităţilor  se  varsă în proporţie de 80 procente  în  fondurile acestora  şi se folosesc pentru construcţia capitală de locuinţe, pentru repararea  şi reconstrucţia fondului de locuinţe, iar 20 de procente  se varsă în Fondul republican al privatizării.
    (3) Dacă la  construirea  de  locuinţe din fondul  departamental  au fost  atrase  şi  recurse  de la bugetul de stat,  partea  respectivă  a mijloacelor  obţinute în urma vănzării lor se varsă în Fondul republican al privatizării.
Capitolul III
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIA LOCUINŢELOR PRIVATIZATE
Art.20. - Întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatizate din imobilele privatizate parţial se efectuează din    mijloacele proprietarilor   acestora,  respectăndu-se  cu  stricteţe  regulile de exploatare a locuinţelor, de întreţinere a imobilelor şi a terenurile de pe  lăngă  ele,  regulile şi normele de exploatare  a  sistemele inginereşti interioare.
[Art.20 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
Art.21. - Proprietarii  de  locuinţe  privatizate  participă  la cheltuielile comune de întreţinere a locurilor de uz  comun,   a terenurilor  de pe lăngă imobil, de reparaţie curentă  şi  capitală  a imobilului,  a  sistemele inginereşti interioare. Cota de cheltuieli se stabileşte în funcţie de suprafaţa locativă ocupată şi de numărul de persoane care locuiesc pe ea, fapt ce se consemnează în clauzele contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe.
[Art.21 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
Art.22. - (1) În imobilul (inclusiv căminul) în care au fost privatizate cel puţin  60 procente din locuinţe, în termen de 3 luni de la data convocării adunării generale a proprietarilor de locuinţe, se înfiinţează şi se înregistrează asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate cu forma de organizare juridică cooperativă de consum, cu transmiterea către aceasta în gestiune a bunurilor mobile şi imobile şi cu vărsarea pe contul ei a mijloacelor financiare obţinute din plata pentru deservirea tehnică a blocului de locuinţe pentru ultimele 2 luni premergătoare datei transmiterii către asociaţie a acestui bloc, precum şi a compensărilor băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Asociaţii  ale  proprietarilor de locuinţe privatizate cu  forma organizatorico-jurudică  cooperatistă de consum se pot  constitui  după principiul teritorial, în cazul în care blocurile de locuinţe sînt racordate constructiv la acelaşi traseu de alimentare cu apă, energie termică şi electrică şi numărul de apartamente în ele nu depăşeşte 500 precum şi în blocurile de locuinţe nefinalizate.
(3) Iniţiatori ai convocării adunărilor de constituire a unor astfel de asociaţii sînt autorităţile administraţiei publice locale, precum şi proprietarii locuinţelor (blocurilor de locuinţe) privatizate.Adunarea constituantă este deliberativă, dacă la ea iau parte cel puţin 3/4 din numărul total al proprietarilor de locuinţe. În cazul în care adunarea constituantă nu are cvorum, ea se convoacă repetat în termen de 15 zile. În cazul convocării repetate a adunării constituante, cvorumul trebuie să constituie 51%, iar decizia de constituire a asociaţiei poate fi luată cu votul a cel puţin 51% din numărul celor prezenţi la adunare. Dacă nici adunarea constituantă reconvocată nu are cvorum, ea se convoacă a treia oară, iar decizia de constituire a asociaţiei se ia cu votul a cel puţin 1/3 din numărul proprietarilor de locuinţe prezenţi la adunare.
[Art.22 al.(3) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.22 al.(3) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
(3) Iniţiatori ai convocării adunărilor de constituire a unor astfel de  asociaţii sînt autorităţile administraţiei publice locale, agenţiile teritoriale    ale   Departamentului   Privatizării, precum şi proprietarii locuinţelor (blocurilor de locuinţe) privatizate.Adunarea constituantă este deliberativă, dacă la ea iau parte cel puţin 3/4 din numărul total al proprietarilor de locuinţe. În cazul în care adunarea constituantă nu are cvorum, ea se convoacă repetat în termen de 15 zile. În cazul convocării repetate a adunării constituante, cvorumul trebuie să constituie 51%, iar decizia de constituire a asociaţiei poate fi luată cu votul a cel puţin 51% din numărul celor prezenţi la adunare. Dacă nici adunarea constituantă reconvocată nu are cvorum, ea se convoacă a treia oară, iar decizia de constituire a asociaţiei se ia cu votul a cel puţin 1/3 din numărul proprietarilor de locuinţe prezenţi la adunare.
(4) Modul de construire şi de funcţionare a acestor asociaţii este reglementat de Statutul  asociaţiei  proprietarilor de locuinţe privatizate cu forma organizatorico-juridică cooperativă de consum. Controlul asupra constituirii şi funcţionării lor se exercită de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
[Art.22 al.(4) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.22 al.(4) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
(4) Modul  de  construire şi de funcţionare a acestor asociaţii este reglementat   de   Statutul   asociaţiei  proprietarilor   de   locuinţe privatizate  cu  forma  organizatorico-juridică cooperativă  de  consum. Controlul  asupra  constituirii  şi  funcţionării  lor  se  exercită  de Departamentul  Privatizării.
(5) Apartamentele neprivatizate din blocurile negestionate de către asociaţiile de proprietari de locuinţe privatizate sunt întreţinute şi  reparate  în modul stabilit pentru fondul de locuinţe al statului.
(6) La înregistrarea societăţilor proprietarilor de locuinţe privatizate cu forma organizatorico-juridică cooperativă de consum nu se percepe taxa de timbru şi plata de înregistrare.
[Art.22 al.(7) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]"
[Art.22 al.(7) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
(7) Asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate cu forma organizatorico-juridică cooperativă de consum sînt supuse impozitării numai pentru folosirea terenului aferent blocului de locuinţe care face parte din numărul blocurilor din aceste asociaţii în cazurile în care folosirea acestui teren aduce venit.
[Art.22 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
Art.23. - (1) Pănă la infiinţarea asociaţiei proprietarilor de locuinţe  privatizate,  cu forma organizatorico-juridică cooperativă  de consum,  locuinţele privatizate, sistemele inginereşti interioare sunt deservite de organizaţiile de exploatare a locuinţelor,în  baza contractului încheiat între proprietari şi aceste  organizaţii, concomitent cu eliberarea cărţii de imobil.
[Art.23 al.(1) modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
(2) Acoperirea cheltuielilor  pentru  întreţinerea locuinţelor privatizate şi plata serviciilor comunale se efectuează la tarifurile şi în  condiţiile  stabilite pentru fondul de locuinţe al statului după  o metodă unică de achitare.
(3) Proprietarii de locuinţe privatizate şi unităţile la balanţa cărora se află locuinţe neprivatizate încheie cu întreprinderile prestatoare de servicii contracte directe sau deleagă asociaţiei, ai cărei membri sînt,dreptul de încheiere a contractelor de deservire tehnică a blocului, de închiriere, de asigurare cu apă rece şi caldă, cu energie electrică şi termică, cu gaze, de prestare a serviciilor de canalizare, de deservire a lifturilor, de salubrizare şi de conectare la antena de televiziune colectivă. Asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate şi alte asociaţii de proprietari ai locuinţelor încheie contracte de prestare a serviciilor comunale pentru necesităţile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrică pentru iluminatul caselor scărilor şi pentru lift, asigurarea cu apă pentru spălarea anexelor de acumulare a gunoiului, pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le achită în conformitate cu clauzele contractelor încheiate.
[Art.23 al.(3) inclus prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
Art.24. - Autorităţile administraţiei publice locale, unităţile la balanţa cărora se află blocuri de locuinţe vor transmite în gestiunea asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate, la momentul fondării lor, încăperile libere din blocurile de locuinţe menţionate şi terenurile aferente acestora, în conformitate cu planurile blocurilor de locuinţe respective. Arendaşii încăperilor din blocul de locuinţe, transmis în gestiune asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi altor asociaţii de proprietari ai locuinţelor, participă la acoperirea cotei de cheltuieli reale pentru întreţinerea şi deservirea elementelor de uz comun din bloc şi terenului aferent, încheind un contract aparte cu asociaţia. Astfel de contracte încheie şi proprietarii încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă ce fac parte din imobilul gestionat de asociaţie.
[Art.24 în redacţia L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
Art.25. - Autorităţile administraţiei  publice  locale exercită controlul asupra stării tehnice a fondului  de locuinţe  privatizat, asupra  respectării termenelor de reparaţie a acestuia şi folosirii  lui conform destinaţiei.
Art.26. - Încălcarea prevederilor prezentei legi, a regulilor de exploatare a locuinţelor, de întreţinere a imobilelor şi a  terenurilor de pe lăngă ele atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Art.27. - Litigiile  ce  ţin de privatizarea fondului de locuinţe se soluţionează pe cale juridică.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                  Mircea SNEGUR
Chişinău, 10 martie 1993.
Nr.1324-XII.
Anexa nr.1
la Legea privatizării
fondului de locuinţe
(art.4)
R E G U L A M E N T U L
comisiei de privatizare a fondului de locuinţe
DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul  regulament,  elaborat  în  conformitate cu Legea  cu privire  la  privatizare şi cu Legea privatizării fondului de locuinţe, stabileşte modul de înfiinţare a comisiei de privatizare a fondului de locuinţe (denumită în continuare  comisia),  determină sarcinile principale, drepturile, obligaţiile şi  relaţiile ei cu organele abilitate şi cu autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii administrativ-teritoriale respective.
[Pct.1 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.1 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
1. Prezentul  regulament,  elaborat  în  conformitate  cu  Legea  cu privire  la  privatizare şi cu Legea privatizării fondului de  locuinţe, stabileşte  modul de înfiinţare a comisiei de privatizare a fondului  de locuinţe   (denumită   în  continuare  comisia),   determină   sarcinile principale,  drepturile,  obligaţiile  şi  relaţiile ei cu Departamentul Privatizării şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
2. Scopul activităţii  comisiei  constă în privatizarea fondului  de locuinţe.
MODUL DE ÎNFIINŢARE A COMISIEI
3. Comisia se înfiinţează prin decizie a organului abilitat, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale respective.
[Pct.3 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.3 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
3. Comisia se    înfiinţează   prin   decizie   a    Departamentului Privatizării  sau în agenţiilor lui teritoriale, cu  acordul autorităţilor     administraţiei     publice    locale    a     unităţii administrativ-teritoriale respective.
4. Comisia, în funcţie de volumul şi de complexitatea muncii, se formează din 7-11 persoane, inclusiv reprezentanţi ai:
- organului abilitat;
- autorităţilor administraţiei publice locale;
- direcţiei (secţiei) financiare sau inspectoratului fiscal;
- organizaţiei de exploatare a locuinţelor;
- biroului teritorial de inventariere tehnică;
- direcţiei (secţiei) de arhitectură;
- staţiei sanitar-epidemiologice;
- organului de supraveghere antiincendiară de stat;
- administraţiei şi comitetului sindicatului din unitatea respectivă (în cazul privatizării fondului de locuinţe departamental sau public).
____________________________________
* întreprindere, asociaţie, organizaţie, instituţie.
Preşedintele  comisiei  este  numit de organul abilitat din numărul membrilor comisiei.
[Pct.4 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.4 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
4. Comisia, în  funcţie  de volumul şi de complexitatea  muncii,  se formează din 11-13 persoane, inclusiv reprezentanţi ai:
- agenţiei teritoriale    a    Departamentului    Privatizării;
- autorităţilor administraţiei publice locale;
- direcţiei (secţiei) financiare sau inspectoratului fiscal;
- organizaţiei de exploatare a locuinţelor;
- biroului teritorial de inventariere tehnică;
- direcţiei (secţiei) de arhitectură;
- staţiei sanitar-epidemiologice;
- organului de supraveghere antiincendiară de stat;
- administraţiei şi comitetului sindicatului din unitatea respectivă (în cazul privatizării fondului de locuinţe departamental sau public).
____________________________________
* întreprindere, asociaţie, organizaţie, instituţie.
Preşedintele  comisiei  este  numit de Departamentul Privatizării sau de agenţia lui teritorială din numărul membrilor comisiei.
5. Comisia este în drept să formeze grupe de lucru pentru sectoarele de exploatare a locuinţelor şi pentru unităţile care au la balanţă fond de locuinţe.
6. Comisia este  obligată  să  execute  toate dispoziţiile organului abilitat.
[Pct.6 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.6 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
6. Comisia este    obligată    să   execute   toate    dispoziţiile Departamentului Privatizării  şi ale agenţiei lui teritoriale.
SARCINILE PRINCIPALE, DREPTURILE,
OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA COMISIEI
7. Comisia efectuează muncă organizatorică şi practică în vederea privatizării locuinţelor din fondul de stat, departamental şi  public, pregăteşte  decizii  şi  pe pune spre aprobare  organului abilitat.
[Pct.7 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.7 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
7. Comisia efectuează  muncă  organizatorică şi practică în  vederea privatizării  locuinţelor  din fondul de stat, departamental şi  public, pregăteşte  decizii  şi  pe pune spre aprobare  agenţiei  teritoriale  a Departamentului  Privatizării.
8. Comisia are dreptul:
- să ceară administraţiei  unităţii care are la  balanţă  fond  de locuinţe  să prezinte informaţiile şi documentele necesare  privatizării lor;
- să atragă în  lucru experţi, inclusiv lucrători din  organizaţiile de proiectări, alţi specialişti;
- să ceară cetăţenilor  actele necesare adoptării de decizii în baza cererii lor de privatizare a locuinţei;
- să ceară cetăţenilor care doresc să cumpere sau să primească  cu titlu  gratuit locuinţă în proprietate privată actul bancar ce ar dovedi achitarea cheltuielilor de examinare şi determinare a costului locuinţei de omologare a contractului cumpărare-vănzare, transmitere-primire  şi de eliberare a titlului de proprietate.
9. Comisia este obligată:
- să examineze - la cererea organului abilitat, a autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale respective, a autorităţii administraţiei publice locale şi a administraţiei unităţii care are la balanţă fond de locuinţe -  locuinţa care urmează să fie privatizată, stabilindu-se procentul  de uzură  fizică  în ansamblu şi a elementelor de construcţie,  să  încheie actul de examinare;
- să determine costul  locuinţei care urmează să  fie  privatizată, întocmindu-se  borderoul de evaluare pe baza datelor biroului teritorial de inventariere tehnică, ale organizaţiei de exploatare a locuinţelor şi ale  unităţilor care au la balanţă fond de locuinţe, în conformitate  cu Metodica de evaluare a locuinţei care urmează să fie privatizată;
- să aducă la   cunoştinţă  cetăţenilor  care  au  depus cereri  de privatizare a locuinţei decizia luată;
- să ţină cont  în  lucru de toate modificările şi  completările  la Legea  privatizării  fondului  de  locuinţe,  precum  şi  de  decretele Preşedintelui  Republicii  şi  de  hotărările Parlamentului  privind privatizarea  fondului de locuinţe, emise sau adoptate după intrarea  în vigoare a legii sus-numite;
- să prezinte,  la  cererea  organului abilitat, alte materiale legate  de privatizarea fondului de locuinţe.
[Pct.9 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.9 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
9. Comisia este obligată:
- să examineze  - la cererea agenţiei teritoriale a  Departamentului Privatizării, a autorităţii administraţiei publice locale şi a administraţiei unităţii care are la balanţă fond de locuinţe -  locuinţa care urmează să fie privatizată, stabilindu-se procentul  de uzură  fizică  în ansamblu şi a elementelor de construcţie,  să  încheie actul de examinare;
- să determine  costul  locuinţei care urmează să  fie  privatizată, întocmindu-se  borderoul de evaluare pe baza datelor biroului teritorial de inventariere tehnică, ale organizaţiei de exploatare a locuinţelor şi ale  unităţilor care au la balanţă fond de locuinţe, în conformitate  cu Metodica de evaluare a locuinţei care urmează să fie privatizată;
- să aducă la   cunoştinţă  cetăţenilor  care  au  depus  cereri  de privatizare a locuinţei decizia luată;
- să ţină cont  în  lucru de toate modificările şi  completările  la Legea  privatizării  fondului  de  locuinţe,  precum  şi  de  decretele Preşedintelui   Republicii   şi  de  hotărările  Parlamentului   privind privatizarea  fondului de locuinţe, emise sau adoptate după intrarea  în vigoare a legii sus-numite;
- să prezinte,    la   cererea   Departamentului   Privatizării  sau  a agenţiilor lui teritoriale, alte materiale legate  de privatizarea fondului de locuinţe.
10. Fiecare membru  al  comisiei  poartă  răspundere  pentru obiectivitatea materialelor şi pentru prezentarea lor în termeni utili.
REMUNERAREA MEMBRILOR COMISIEI ŞI
REGIMUL LOR DE MUNCĂ
11. Pe durata  activităţii  comisiei,  membrii  ei  (cu   excepţia experţilor) primesc salariu la principalul loc de lucru.
Munca prestată  de  membrii experţi este retribuită  din  mijloacele prevăzute pentru aceasta.
12. Regimul de muncă al comisiei (degrevarea parţială sau completă a membrilor ei de  munca  de  bază)  este  stabilit  de  organul abilitat de comun acord cu organul de autoadministrare locală şi  cu conducătorii unităţilor în care lucrează membrii comisiei.
[Pct.12 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.12 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
12. Regimul de muncă al comisiei (degrevarea parţială sau completă a membrilor   ei  de  munca  de  bază)  este  stabilit  de   Departamentul Privatizării sau de agenţia  lui teritorială  de comun acord cu organul de autoadministrare locală şi  cu conducătorii unităţilor în care lucrează membrii comisiei.
13. În cazul   în  care cetăţeanul contestă decizia comisiei de privatizare a fondului de locuinţe, privind costul locuinţei,  litigiul este  soluţionat  de  către organul abilitat.
[Pct.13 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.13 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
13. În cazul   în  care  cetăţeanul  contestă  decizia  comisiei  de privatizare  a fondului de locuinţe, privind costul locuinţei,  litigiul este  soluţionat  de  către Departamentul Privatizării.
14. Comisia îşi încetează activitatea prin decizie a  organului abilitat.
[Pct.14 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Pct.14 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
14. Comisia îşi încetează activitatea prin decizie a Departamentului Privatizării  sau a agenţiei lui teritoriale.
Anexa nr.2
la Legea privatizării fondului
de locuinţe (art.10)
METODICA DE EVALUARE A LOCUINŢEI
CARE URMEAZĂ SĂ FIE PRIVATIZATĂ
1. Ca unitate pentru evaluarea locuinţei care urmează să fie privatizată  se ia 1m patrat de suprafaţă totală echivalentă. Suprafaţa totală echivalentă a locuinţei reprezintă suma suprafeţei încăperilor locuibile şi a dependinţelor, a verandelor, a dulapurilor încorporate, a lojelor,  balcoanelor şi a teraselor care se ia  în  considerare  cu următorii  coeficienţi:  pentru loje - 0,5, pentru balcoane cu  paravane laterale şi pentru terase - 0,35, pentru balcoane ordinare proeminente - 0,25.
2. Costul locuinţei care urmează să fie privatizată se  determină, pornindu-se de la costul  iniţial de balanţă  (de  reconstruire)  al construcţiei  la  preţurile de deviz curente, scăzăndu-se din el  costul uzurii  fizice (la data evaluării), costul reţelelor şi a  instalaţiilor exterioare  care  se  determină  după  culegerea  nr.28,  cu  aplicarea coeficienţilor  de indexare a valorii iniţiale a fondului de locuinţe în conformitate cu Hotărărea Guvernului nr.118 din 5 martie 1993.
Dacă în imobil  se află localuri nelocuibile destinate magazinelor, unităţilor de alimentaţie publică sau deservire socială,  cheltuielile legate de construirea acestor localuri nu se includ în costul apartamentelor; costul apartamentelor din astfel de imobile se  compune din costul construcţiilor părţii lui locuibile şi din partea corespunzătoare a cheltuielilor generale.
3. Costul unui  metru  pătrat  al  imobilului  se  determină  prin împărţirea costului său determinat, calculat în preţuri de deviz curente la suprafaţa lui totală echivalentă.
4. Costul locuinţei  se determină în baza datelor de inventariere a fondului  de locuinţe, înregistrate la biroul teritorial de inventariere tehnică, la organizaţia de exploatare a locuinţelor şi la unităţile care au la balanţă fond de locuinţe, la  momentul  efectuării  calculelor, luăndu-se  în  considerare  coeficientul de reglementare  a  modificării nivelului preţurilor.
Cheltuielile  pentru amenajarea încăperilor (magazinilor) monotipice destinate păstrării combustibilului şi a obiectelor de uz casnic  se distribuie egal între apartamente, potrivit numărului de apartamente din imobil; în cazul în care aceste încăperi se deosebesc  ca  dimensiuni, cheltuielile  totale  pentru  amenajarea  lor  urmează  să  se  împartă proporţional la suprafaţa pe care o au.
5. La calcularea suprafeţei totale echivalente a locuinţei ce se privatizează  care  revine unei singure persoane, membri ai familiei  se vor  considera chiriaşii şi membrii familiei acestora la data efectuării calculelor.
6. La determinarea  costului  real a unui metru pătrat de  suprafaţă totală  echivalentă  a  locuinţei ce urmează să fie  privatizată  se  va utiliza sistemul de coeficienţi, care iau în considerare nivelul real al calităţilor de consum ale locuinţei:
                              
Cr = Cd  Î  Km,
în care:
Cr - costul real al unui metru pătrat de suprafaţă totală echivalentă;
Cd - costul de balanţă (de deviz) al unui metru pătrat de suprafaţă totală echivalentă în preţurile curente ale          construcţiei la momentul efectuării calculelor, care se fac în conformitate cu punctul 2;
Km - coeficientul mediu se exprimă calităţile de consum ale locuinţei, determinat prin înmulţirea tuturor coefici-         enţilor aplicaţi pentru locuinţa respectivă.
7. Pentru exprimarea   calităţilor   de  consum  ale  locuinţei   se stabilesc coeficienţii prezentaţi în tabel.
COEFICIENŢII
calităţii locuinţei

Calităţile de consum Coeficientul calităţii locuinţei
ale cartieruluistarea ecologică (poluarea cu gaze, intensitatea zgomotului etc.) 0,95 - 1,05
ale imobiluluimaterialul pereţilor 0,97 - 1,04
existenţa conductei de gunoi 0,98 - 1,02
Tipul imobilului:  
a) proiect individual cu sistematizare îmbunătăţită 1,6
b) proiect în serie cu siste matizare imbunătăţită 1,2
c) cu un cat sau două pentru o familie sau două 1,5
ale apartamentuluietajul întăi şi ultimul 0,97
suprafaţa bucătăriei (mai mică sau mai mare de 7 m pătraţi) 0,96 - 1,04

8. Suprafaţa totală echivalentă a apartamentului ce revine unui membru de familie (Sm) se determină prin împărţirea suprafeţei  totale echivalenţei a apartamentului (Sa) la numărul de membri ai familiei (M):
Sa
Sm = ----------------
M
9. Prin compararea lui Sm cu normativele existente se determină suprafaţa  locuinţei în limitele normative (Sn), suprafaţa care  urmează să  fie cumpărată la preţuri de stat, precum şi suprafaţa supranormativă (Ss) care  urmează  să fie cumpărată la preţuri comerciale, respectiv costul locuinţei în limitele normative (Qn) şi costul la preţuri comerciale (Qc):
  Sn = (20 x M) + (10 x Nf)
  Ss = Sa - Sn
  Qn = Sn x Ps
  Qc = Ss x Pc
  Pr = Cr - Cuf
în care Nf reprezintă numărul de familii conlocuitoare într-o locuinţă:
Ps - preţul de stat al unui metru pătrat de locuinţă;
Pc - preţul comercial al unui metru pătrat de locuinţă determinat de Guvern la data privatizării ei, însă care să nu depăşească preţurile curente pentru construcţia locuinţelor de stat;
Cuf - costul uzurii fizice.
10. Costul total  al  locuinţei care urmează să fie  privatizată  se calculează după formula:
  Q = Qn + Qc
11. Costul total  al locuinţei se consemnează în contractul  de vănzare-cumpărare,  transmitere-primire  a  locuinţei  în  proprietatea privată  şi  serveşte drept  bază  la  calcularea  impozitului  pentru proprietate privată şi a taxei notariale.
Anexa nr.3
la legea Privatizării fondu-
lui de locuinţe (art.11)
C O N T R A C T
de vănzare-cumpărare, transmitere-primire
a locuinţei în proprietate privată
___________________________________________________________________
                             (data, luna, anul cu litere)
oraşul, orăşelul, satul, raionul_____________________________________________
     Subsemnaţii________________________________________________________
____________________________________________________________________
                   (organul abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe)
în persoana reprezentantului ______________________________________________
____________________________________________________________________
                                  (funcţia, numele de familie, prenumele, patronimicul)
[Anexa nr.3 modificată prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Anexa nr.3 modificată prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
_________________________
(agenţia teritorială pentru privatizare)
în persoana reprezentantului Departamentului Privatizării ____________________
____________________________________________________________________
      (funcţia, numele de familie, prenumele, patronimicul)
acţionănd în baza procurei nr.___________din "___"__________199__ numită
în continuare vănzătorul, şi cetăţeanul _______________________________________
                                                                      (numele de familie, prenumele,
_____________________________________________________________________
                              patronimicul, iar în cazul procurării locuinţei în proprietate
_____________________________________________________________________
   comună sau în diviziune-  numele de famile, prenumele şi patronimicul tuturor persoanelor)
numit (ţi) în continuare cumpărătorul, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:
1. Vănzătorul a văndut (a transmis), iar cumpărătorul a cumpărat (a primit)  locuinţă  
din_______camere  cu o suprafaţă  totală  echivalentă de_________m pătraţi
                (cu litere)
inclusiv suprafaţă locuibilă ____________m patraţi,  
           (cu litere)
situată pe stradă______________ amplasată pe un termen de______m pătraţi
                                (adresa)
Pe acelaşi teren se află:_____________________________________________________
În folosinţă comună a coproprietarilor trece:_____________________________________
_____________________________________________________________________
2. Vănzătorul  a  transmis gratuit în  proprietate  cumpărătorului, conform  articolului  17  
din Legea privatizării fondului  de  locuinţe, ___________________________________
normativul  de  suprafaţă  totală echivalentă, evaluat  la  echivalentul valoric   în  sumă  
de  _______  (actul  comisiei  de  privatizare   din "__"__________199__)
3. Preţul de   vănzare  al  locuinţei  este  stabilit  în  sumă  de ______________________
4. Cumpărătorul  achită  diferenţa  dintre  preţul  de  vănzare  al locuinţei  şi  echivalentul  
valoric al  suprafeţei  locative  transmise gratuit în sumă de________________________
La încheierea  prezentului contract cumpărătorul a achitat____% din preţul de vănzare al
locuinţei în sumă de ___________ care a fost depusă ___________________________.
          (cu litere)                                                 (unde, cui şi forma de plată)
Restul sumei de _________ se achită în rate pe parcursul a ____ ani,
                            (cu litere)
în  părţi  egale,  începănd  cu luna  care  urmează  după  înregistrarea contractului de vănzare-cumpărare a locuinţei. Pentru cumpărarea în rate cumpărătorul plăteşte suplimentar procentul bancar minim din suma neachitată. Pentru  asigurarea  plăţii în rate  cumpărătorul  semnează, concomitent  cu  încheierea prezentului contract, un angajament  privind achitarea acestei sume în părţi egale a căte ___________________________ pe lună şi îl remite vănzătorului.
                                                       (cu cifre şi cu litere)
Cumpărătorul poate achita datoria pentru locuinţă înainte de termen pe două luni şi mai mult sau pe deplin.
5. Datoriile  de  plată se încasează în mod incontestabil  în  baza formulei executorii a organelor care exercită funcţii de notariat.
În cazul în care  costul  locuinţei  nu a fost achitat  în  termen, cumpărătorul este obligat, conform Codului civil, să plătească  pentru termenul expirat penalitate lunară şi anuală din suma neachitată.
6. Cumpărătorul  obţine dreptul  de  proprietate  (prosesiune, folosinţă,  beneficiere)  
asupra  locuinţei  în  momentul  înregistrării contractul la _________________________
                                   (denumirea autorităţii administraţiei publice locale)
______________________________________________________________________
            (locală şi a biroului teritotial de inventariere tehnică)
7. Dacă cumpărătorul decedează, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract trec moştenitorilor lui pe principii generale.
8. Cumpărătorul se  foloseşte  de locuinţă  în conformitate  cu Regulile  de folosire  a spaţiilor locative, întreţinere a  caselor  de locuit  şi a teritoriului de pe lăngă casă, aprobate prin Hotărărea  nr.105 a Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti din 30 martie 1984.
9. Cumpărătorul întreţine şi  repară locuinţa din cont propriu, respectănd regulile şi normele unice în vigoare, în condiţiile stabilite pentru  fondul de locuinţe de stat, participă proporţional spaţiului pe care îl ocupă la cheltuielile de deservire tehnică şi  de  reparaţie, inclusiv capitală, a imobilului în ansamblu.
În cazul privatizării locuinţelor, care sînt monumente istorice, de arhitectură şi cultură, cumpărătorul este obligat să  păstreze  acest imobil conform proiectelor iniţiale, iar reconstrucţia lor se va efectua cu autorizaţia organelor de stat pentru protecţia monumentelor.
10. Cumpărătorul suportă cheltuielile de omologare a contractului.
11. Prezentul contract este întocmit în patru exemplare. Unul rămăne în  gestiunea  biroului notarial, unul se remite biroului teritorial  de inventariere  tehnică  pentru  a  fi  înregistrat,  două se eliberează vănzătorului şi cumpărătorului.
Am luat cunoştinţă   de  regulile  de  folosire  a  locuinţei,   de întreţinere a imobilului şi a terenului de pe lăngă el, pe care mă oblig să le respect.
Vănzătorul   _________________  Cumpărătorul  __________________
                       (semnătura)                              (semnătura)
Părţile au semnat  contractul  în  prezenţa mea.  Părţile  au  fost identificate. Capacitatea de acţiune, viza de reşedinţă în locuinţa care se privatizează şi cetăţenia ___________________________________________
                                                                                          (numele de familie, prenumele, patronimicul)
precum şi împuternicirile reprezentantului sunt verificate.
Prezentul contract  urmează să fie înregistrat  în autorităţile administraţiei publice locale în temeiul Codului civil într-un termen de 3 luni.
Înregistrat cu nr. ___________________
S-a încasat taxa de stat ______________
Notar ___________________________
                    (semnătura)
    Contractul este înregistrat la __________________________________
                                                (denumirea
_________________________________________________________
                   autorităţii administraţiei publice locale)
cu nr. ________
    "____" _______________199______  L.Ş.  _______________________
                                                            (semnătura)
     Contractul este înregistrat la ____________________________________
____________________________________________________________
                     (denumirea deplină a biroului)
biroul de inventariere tehnică în ____________________________________
                                                                                 (registru)
cu nr. ________ din "_____"_________________199_____
Numărul de inventariere

Raionul Cartierul Sectorul

Executor responsabil
____________________           ______________________________________
   (semnătura)                                            (numele, prenumele, patronimicul)
                                      L.Ş.
Supliment
la contractul de vănzare-cumpărare, transmitere-
primire a locuinţelor în proprietate privată
A N G A J A M E N T
de achitare a plăţii suplimentare pentru
cumpărarea în rate proprietate privată a locuinţei
     1. Subsemnatul________________________________________________________
                       (numele de familie, prenumele, patronimicul, iar
_____________________________________________________________________
     în cazul cumpărării locuinţei în proprietate comună sau în diviziune -
_____________________________________________________________________
        numele de famile, prenumele, patronimicul tuturor persoanelor)
cumpăr  în proprietate privată locuinţa nr.____, blocul nr._____ de pe strada (stradela) ____
cu plata în rate pentru_________ani,  îmi asum obligaţia în faţa organului abilitat cu
dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe să achit plata suplimentară.
[Anexa nr.3 pct.1 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.87]
[Anexa nr.3 pct.1 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
1. Subsemnatul________________________________________________________
                       (numele de familie, prenumele, patronimicul, iar
_____________________________________________________________________
     în cazul cumpărării locuinţei în proprietate comună sau în diviziune -
_____________________________________________________________________
        numele de famile, prenumele, patronimicul tuturor persoanelor)
cumpăr  în proprietate privată locuinţa nr.____, blocul nr._____ de pe strada (stradela) ____
cu   plata   în    rate pentru_________ani,   îmi   asum  obligaţia  în   faţa   Departamentului Privatizării să achit plata suplimentară.
2. La încheierea  contractului de vănzare-cumpărare, transmitere  a locuinţei  am  depus  
la contul de  decontare  nr.______________________
_______________________________________________________________
                         (denumirea organizaţiei)
_________________care constituie_____________% din costul locuinţei.
3. Mă oblig să achit suma restantă de___________ lunar pe  parcursul
                                                           (cu litere)
a ________ ani la contul de decontare nr._______________________________
    (cu litere)
_______________________________________________________________
                                           (denumirea organizaţiei)
în părţi egale, începănd cu luna ______________ a căte _____________ şi
                                                                (cu litere)
şi suplimentar suma procentuloui bancar minim din plata neachitată.
4. Plata suplimentară conform actului de evaluare a locuinţei, este
de _____________________________________________________________
                                     (cu litere)
5. Dacă nu voi achita dcatoria în termen, mă oblig să plătesc, în conformitate cu Codul civil, penalitate lunară şi  anuală  din  suma neachitată.
6. Prezentul angajament este întocmit în trei exemplare, unul se află  la biroul notarial, unul la organul abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe, şi unul la ______________________________
                 (numele de familie, prenumele, patronimicul)
"____"______________199___         __________________________________
                                                                                       (semnătura)
"____"______________199___         __________________________________
                                                                    (semnătura reprezentantului   organului abilitat)
"____"____________________199___
[Anexa nr.3 pct.6 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.87]
[Anexa nr.3 pct.6 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
6. Prezentul  angajament  este întocmit în trei exemplare, unul  se află  la biroul notarial, unul la agenţia teritorială pentru privatizare şi unul la ______________________________
                  (numele de familie, prenumele, patronimicul)
"____"______________199___         __________________________________
                                                                                        (semnătura)
"____"______________199___         __________________________________
                                                                    (semnătura reprezentantului Departamentului Privatizării)
"____"____________________199___
Prezentul contract este autentificat de mine____________________________________
                                                                           (numele de familie, prenumele, patronimicul)
notar la biroul notarial _______________________________ Republica Moldova.
          (oraşul, raionul)
Contractul este semnat de cetăţeanul _____________________________________ în
                                                (numele de familie, prenumele, patronimicul)
prezenţa   mea.   Persoana   lui  este   identificată.   Împuternicirile reprezentantului sunt verificate.
Înregistrat cu nr._______________
Taxa de stat încasată ___________
Notarul          ________________
                                (semnătura)
L.Ş.
                     ____________
Anexa nr.4
la Legea privatizării
fondului de locuinţe
(art.20,21)
METODICA DE CALCULARE A PLĂŢII
pentru întreţinerea şi reparaţia locuinţelor
privatizate, a încăperilor auxiliare,  şi sistemelor inginereşti interioare şi a
terenurilor aferente blocurilor de locuinţe
[Denumirea modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
1. Întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatizate, a încăperilor auxiliare, a sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, se efectuează  respectăndu-se  riguros regulile şi normele de exploatare şi reparaţie a fondului de locuinţe în condiţiile stabilite pentru imobilele din fondul de locuinţe al statului, din contul mijloacelor proprietarilor lor. Proprietarii înfiinţează în aceste scopuri asociaţii ale proprietarilor de locuinţe privatizate.
[Anexa nr.4 pct.1 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
2. Proprietarii de locuinţe membri ai asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate încheie cu asociaţia contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor (inclusiv a încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare) şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, iar asociaţia, la rîndul său, încheie astfel de contracte cu întreprinderile prestatoare de servicii în condiţii avantajoase pe bază de concurs sau efectuează aceste lucrări cu forţele proprii.
[Anexa nr.4 pct.2 în redacţia L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
3. Întreţinerea şi  reparaţia  apartamentelor proprietate a cetăţenilor din imobilul privatizat parţial pînă la constituirea în el a asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi transmiterea în gestiunea acesteia a blocului de locuinţe sunt efectuate de organizaţiile de  exploatare a locuinţelor, de  întreprinderile  pentru lucrări de întreţinere a construcţiilor, care deserveau imobilul pănă la privatizare.
Proprietarii de apartamente din  imobilul privatizat parţial pînă la constituirea în el a asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi transmiterea în gestiunea acesteia a blocului de locuinţe participă la cheltuielile  de întreţinere şi reparaţie a  acestuia,  a încăperilor auxiliare, a sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe în funcţie de suprafaţa  locativă  pe care o ocupă şi de numărul de locatari.
[Anexa nr.4 pct.3 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
4. Mărimea plăţii pentru deservirea şi reparaţia locuinţelor privatizate, întreţinerea încăperilor auxiliare, a sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe depinde de volumul de lucrări şi servicii prestate şi se calculează de către asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate în cazul în care imobilul este transmis în gestiunea acesteia. Pînă la transmiterea imobilului în gestiunea asociaţiei, mărimea plăţii se calculează de organizaţiile de exploatare a locuinţelor care au deservit imobilul pînă la privatizare.
Lista unor astfel de lucrări şi servicii, modul şi condiţiile de plată pentru ele sestabilesc în contractele de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a teritoriilor aferente blocurilor de locuinţe încheiate între proprietarii locuinţelor şi asociaţie, iar în cazul în care asociaţia nu execută astfel de lucrări şi nu prestează astfel de servicii - între asociaţie şi unitatea prestatoare de servicii în condiţii avantajoase pe bază de concurs.";
[Anexa nr.4 pct.4 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
5. Întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatizate se plătesc în baza unor tarife fundamentate economic. Totodată pentru  perioada  de construire a pieţei de  locuinţe,  proprietarilor de apartamente privatizate care participă la cheltuielile de întreţinere şi reparaţie a întregului imobil li se păstrează aceleaşi condiţii de  plată  ca  şi chiriaşilor din imobilele fondului de locuinţe al statului. În perioada aceasta,  pentru  proprietarii de locuinţe privatizate, ca şi pentru chiriaşi,  trebuie să fie aplicate tarife planificate pe bază de calcul cu compensarea depăşirii lor peste tarifele fundamentate  economic  în vigoare, de la bugetul local.
Ulterior, în condiţiile unei pieţe de locuinţe stabile, în mărimea plăţii  pentru întreţinerea şi reparaţia locuinţelor  privatizate, a încăperilor auxiliare, a sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe trebuie să fie prevăzută acoperirea tuturor cheltuielilor socialmente necesare pentru lucrările şi serviciile enumerate, inclusiv cotezaţii pentru reparaţia capitală a imobilului.
[Anexa nr.4 pct.5 modificat prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]
6. Calcularea  plăţii pentru întreţinerea şi reparaţia  locuinţelor se bazează pe:
- preţul de cost normativ;
- rentabilitatea  necesară pentru asigurarea activităţii normale  a colectivelor din  întreprinderile  care execută, în bază  de  contract, lucrări de întreţinere şi reparaţie a locuinţelor.
Preţul de cost  normativ  include  cheltuielile  normative  pentru întreţinerea,  reparaţia  curentă a fondului de locuinţe şi  defalcările pentru reparaţia capitală a imobilelor.
7. Normativele conţin următoarele articole de cheltuieli:
a) întreţinerea personalului de deservire: remunerarea personalului inferior de deservire (măturători, dereticătoare,  liftieri  şi  alţi lucrători care întreţin încăperile auxiliare din imobil şi terenul de pe lăngă  el),  precum şi  defalcări din fondul  de  retribuire  a  muncii personalului indicat;
b) exploatarea  gospodăriei imobiliare: iluminarea şi  întreţinerea locurilor  de  uz  comun,  a  ascensoarelor,  acţiuni  antiincendiare, întreţinerea  terenuluii de pe lăngă imobil, evacuarea deşeurilor şi  a gunoiului, curăţirea hornurilor, crearea de spaţii verzi etc.;
c) defalcări  de amortizare: pentru recondiţionarea  mecanismelor, utilajelor, inventarului şi a altor bunuri ce ţin de mijloacele fixe (cu excepţia fondului de locuinţe);
d) fondul de  repartaţii:  executarea  lucrărilor de reparaţie a imobilului, mecanismelor, utilajelor, inventarului şi al altor bunuri ce ţin de mijloacele fixe, inclusiv:
- defalcări pentru reparaţii capitale;
- defalcări pentru reparaţii curente, care includ cheltuieli pentru remunerarea lucrătorilor temporari şi sezonieri  (zidari,  tinichigii, lăcătuşi, tămplari etc.), şi defalcări din fondul de remunerare a lucrătorilor indicaţi, cheltuieli pentru materialele necesare lucrărilor de reparaţii, cheltuieli pentru lucrările executate de organizaţiile de antrepriză (control tehnic şi  reparaţia  preventivă planificată a ascensoarelor, instalaţiilor de gazificare, reparaţia colectoarelor şi a reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare etc.), alte cheltuieli;
e) plăţi de defalcări obligatorii: plata pentru lucrările prestate de biroul teritorial de inventariere tehnică, pentru asistenţa de casă, asigurarea medicală, asigurarea obligatorie a averii etc.;
f) întreţinerea  aparatului administrativ: remunerarea lucrătorilor din  aparatul  administrativ  şi defalcări din fondul  de  retribuire a acestor lucrători, întreţinerea birourilor şi a altor  localuri  ale organizaţiei  de exploatare a locuinţelor, cheltuieli de cancelarie,  de poştă şi telegraf, de telefon, de delegaţie etc.
[Anexa nr.5 se exclude prin L1068/22.06.00, MO109/31.08.00; Anexa nr.6-7 devine Anexa nr.5-6]
Anexa nr.5
la Legea privatizării
fondului de locuinţe
(art.22, 23)
                  Înregistrat                                                          Aprobat
la Camera Înregistrării de Stat                      prin decizia adunării constituante
de pe lîngă Ministerul Justiţiei                     a proprietarilor locuinţelor  privatizate,
                                                            domiciliaţi  _________________
                                                                                            (adresa)
Proces-verbal nr. nr.___din "___"________200_
din  "____"  _________________200__
  ____________________________                  _________________________________
          (semnătura, ştampila)                                                                   (semnătura preşedintelui adunării)
S T A T U T U L
Asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate
________________________________________________________
(denumirea asociaţiei)
DISPOZIŢII  GENERALE
1. Asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate
_____________________________,
  (denumirea asociaţiei)
    denumită în continuare "Asociaţie", a fost creată din iniţiativa proprietarilor de locuinţe privatizate,
    domiciliaţi ______________________________________________________,
                                (adresa)
    la adunarea constituantă în scopul bunei întreţineri a spaţiului locativ ocupat de ei, precum şi a blocului de locuinţe şi a terenului aferent acestuia, asigurării membrilor Asociaţiei, altor proprietari ai încăperilor de locuit şi încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, chiriaşilor şi arendaşilor cu servicii comunale şi cu alte servicii, reprezentării şi apărării intereselor membrilor săi.
    2. Asociaţia funcţionează în temeiul Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 şi al altor acte normative ce reglementează raporturile de proprietate asupra locuinţelor, întreţinerea, exploatarea şi deservirea lor. Întreaga activitate şi toate raporturile Asociaţiei se reglementează prin contracte respective (inclusiv prin contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă ce aparţin altor proprietari, pentru deservirea încăperilor arendate etc.).
    3. Asociaţia, de la data înregistrării statutului, este persoană juridică, are bilanţ autonom, cont de decontare şi alte conturi în instituţia financiară, poate să încheie, în nume propriu, contracte şi acorduri, să îndeplinească obligaţii, să fie reclamant şi reclamat în instanţa judecătorească.
    4. Asociaţia are ştampilă şi atributele caracteristice persoanei juridice.
    5. Sediul Asociaţiei: ______________________________
DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  ASOCIAŢIEI
    6. În conformitate cu scopurile indicate, Asociaţia:
    a) asigură întreţinerea locuinţelor, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interne, precum şi terenului aferent blocului de locuinţe în stare tehnică şi sanitară corespunzătoare;
    b) stabileşte de sine stătător modul de întreţinere şi de deservire a locuinţelor, stabileşte organizaţiile care vor deservi imobilul, inclusiv organizaţiile de exploatare a locuinţelor, întreprinderile pentru lucrări de întreţinere a construcţiilor şi alţi agenţi economici, încheie contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi terenului aferent blocului de locuinţe;
    c) asigură participarea proprietarilor de locuinţe membri ai Asociaţiei, altor proprietari ai încăperilor de locuit şi ai încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, chiriaşilor şi arendaşilor la toate cheltuielile de întreţinere şi deservire a imobilului în funcţie de suprafaţa ocupată de către aceştia;
    d) asigură încasarea la timp a contribuţiilor pentru întreţinerea şi deservirea imobilului;
    e) recepţionează şi achită la timp plăţile pentru lucrările de deservire şi reparaţie a imobilului; asigură plata lunară pentru deservirea şi reparaţia imobilului în modul stabilit de contract;
    f) asigură respectarea de către toţi membrii Asociaţiei, de către ceilalţi proprietari ai încăperilor de locuit şi ai încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, de către chiriaşi şi arendaşi a regulilor de exploatare a încăperilor de locuit, de întreţinere a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe;
    g) în conformitate cu drepturile delegate ei, încheie contracte de prestare a serviciilor comunale consumatorilor din bloc, precum şi a serviciilor comunale pentru necesităţile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrică pentru iluminatul caselor scărilor şi pentru lift, asigurarea cu apă pentru spălarea anexelor de acumulare a gunoiului, colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le plăteşte în conformitate cu indicaţiile contoarelor şi cu clauzele contractelor încheiate;
    h) aplică sancţiuni faţă de persoanele fizice şi juridice în cazul încălcării de către acestea a clauzelor contractelor;
    i) arendează de la autoritatea administraţiei publice locale, de la unităţi spaţiu locativ pentru strămutarea membrilor Asociaţiei în cazul reparaţiei capitale a imobilului, dacă lucrările nu pot fi executate fără evacuarea temporară a locatarilor;
    j) exercită atribuţiile de manager general - beneficiar al construcţiei în cazul în care Asociaţia a fost constituită în bloc de locuinţe neterminat;
    k) prezintă întreprinderilor prestatoare de servicii (asigurarea cu apă rece şi caldă, cu energie electrică şi termică, gaze, deservirea lifturilor etc.) date despre toate locuinţele şi despre numărul de persoane care locuiesc în ele; acordă întreprinderilor prestatoare de servicii ajutor contra plată la încheierea contractelor cu locatarii din bloc şi la achitarea de către aceştia a plăţilor pentru serviciile prestate;
    l) efectuează orice altă activitate, permisă de legislaţia în vigoare cooperativei de consum;
    m) utilizează imobilul aflat în gestiunea lui şi terenul aferent acestuia, transmis în folosinţa Asociaţiei; prestează altor asociaţii, precum şi proprietarilor de locuinţe private şi chiriaşilor servicii de deservire a blocurilor de locuinţe, utilizează integral mijloacele obţinute pentru întreţinerea şi reparaţia imobilului gestionat, precum şi pentru salarizarea şi pregătirea profesională a personalului angajat;
    n) determină de sine stătător sferele în care vor fi folosite creditele, donaţiile, alte mijloace disponibile în vederea îmbunătăţirii condiţiilor locative ale proprietarilor de locuinţe din imobilul gestionat;
    o) răspunde, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de folosirea şi rambursarea creditelor obţinute;
    p) participă la fondarea uniunilor şi asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor la nivel teritorial şi naţional;
    q) colaborează cu asociaţii similare din aceeaşi localitate, din ţară şi din străinătate.
MIJLOACELE  ASOCIAŢIEI
    7. Mijloacele Asociaţiei se compun din:
    a) taxa de înscriere, mijloacele financiare vărsate pentru terminarea construcţiei blocului de locuinţe în care a fost constituită Asociaţia;
    b) cotizaţiile pentru întreţinerea şi exploatarea imobilului, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocului de locuinţe;
    c) cotizaţiile pentru reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală);
    d) creditele, donaţiile, mijloacele obţinute din activitatea desfăşurată de Asociaţie;
    e) cotele de participare ale autorităţilor administraţiei publice locale (în funcţie de numărul de locuinţe neprivatizate şi de numărul de persoane care locuiesc în aceste locuinţe) la întreţinerea şi reparaţia încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare, terenurilor aferente blocurilor de locuinţe în conformitate cu contractele încheiate, precum şi din defalcări din arenda încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă;
    f) plăţile vărsate, în conformitate cu normativele în vigoare, de către întreprinderile prestatoare de servicii pentru deservirea de către Asociaţie a sistemelor inginereşti interioare şi lucrul cu locatarii pentru achitarea în termen a serviciilor prestate;
    g) alte încasări.
    Toate mijloacele Asociaţiei se varsă la conturile respective din instituţia financiară.
    Contribuţiile pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală), încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocurilor de locuinţe se folosesc numai conform destinaţiei.
    8. Cuantumul taxelor de înscriere se stabileşte la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor).
    9. Contribuţiile pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia imobilului, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocului de locuinţe se depun în mărimi ce asigură acoperirea tuturor cheltuielilor socialmente necesare pentru aceste tipuri de lucrări şi servicii, inclusiv defalcările pentru reparaţia capitală a imobilului.
    Cuantumul contribuţiilor se stabileşte la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) şi se fixează în contractul de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe.
    10. Prin decizie a adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) pot fi create fonduri speciale (pentru reparaţia capitală şi curentă a blocului de locuinţe, instalarea aparatelor pentru măsurarea cantităţilor consumate de resurse energetice, remunerarea şi premierea membrilor comitetului de conducere al Asociaţiei, amenajarea terenurilor şi crearea de spaţii verzi, munca cultural-educativă, de fortificare prin sport etc.).
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  
MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
    11. Membrul Asociaţiei are dreptul:
    a) să aleagă şi să fie ales în comitetul de conducere al Asociaţiei şi în comisia de cenzori;
    b) să perceapă de la Asociaţie costul reparaţiilor necesare efectuate pe  cont propriu în cazul în care Asociaţia nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate;
    c) pe durata reparaţiilor capitale, să primească spaţiu locativ arendat de Asociaţie, membrii Asociaţiei achitînd arenda pentru perioada de exploatare a acestui spaţiu;
    d) să se retragă din Asociaţie, la cerere.
    12. Membrul Asociaţiei este obligat:
    a) să îndeplinească prevederile statutului Asociaţiei şi deciziile adunării generale a membrilor ei (adunării împuterniciţilor);
    b) să achite la timp plăţile pentru locuinţa cumpărată în rate;
    c) să folosească locuinţa după destinaţie, să asigure integritatea ei, să respecte regulile de exploatare a încăperilor de locuit, de întreţinere a imobilului şi a terenului aferent;
    d) să achite plata lunară pentru deservirea şi întreţinerea imobilului pînă la data de 10 a lunii următoare.
    13. Membrul Asociaţiei exercită dreptul de proprietate asupra locuinţei, precum şi asupra locuinţei neterminate, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    14. În cazul absenţei provizorii, membrul Asociaţiei îşi păstrează drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de statutul Asociaţiei.
    15. Membrul Asociaţiei poate fi exclus din ea în cazul în care:
    a) nu respectă statutul Asociaţiei;
    b) nu îndeplineşte obligaţiile stabilite de adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor).
    16. Proprietarului locuinţei care s-a retras din Asociaţie nu i se restituie taxa de înscriere şi nici mijloacele depuse pentru reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală), precum şi pentru alte scopuri prevăzute de statutul Asociaţiei şi de deciziile organelor de administrare ale Asociaţiei. De la persoana care s-a retras din Asociaţie restanţele de plată se percep în modul stabilit.
    17. În cazul deteriorării şi distrugerii locuinţei de către proprietar şi de membrii familiei lui, precum şi în cazul încălcării sistematice a regulilor de convieţuire, care face imposibilă pentru alţi locatari coabitarea în acelaşi imobil, vinovaţii răspund în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ORGANELE DE ADMINISTRARE ALE  ASOCIAŢIEI
    18. Organul suprem al Asociaţiei este adunarea generală a membrilor ei. Dacă din Asociaţie fac parte mai mult de 50 de membri, în locul adunării generale poate fi convocată adunarea împuterniciţilor. Împuterniciţii se aleg la adunarea generală - cîte o persoană din partea a 3-4 membri ai Asociaţiei pe un termen de 3 ani.
    19. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) hotărăşte în următoarele probleme:
    a) aprobarea statutului Asociaţiei;
    b) primirea în Asociaţie şi excluderea din ea;
    c) alegerea comitetului de conducere şi a comisiei de cenzori a Asociaţiei;
    d) stabilirea cuantumului taxei de înscriere;
    e) primirea, utilizarea şi rambursarea creditelor, beneficierea de asistenţă tehnică, aprobarea devizului pentru reparaţia capitală a imobilului;
    f) formarea fondurilor Asociaţiei, inclusiv speciale, şi determinarea modului lor de cheltuire;
    g) dezbaterea şi aprobarea clauzelor contractelor pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe;
    h) examinarea plîngerilor împotriva comitetului de conducere şi comisiei de cenzori ale Asociaţiei;
    i) aprobarea dării de seamă a comitetului de conducere cu privire la activitatea economico-financiară a Asociaţiei pe anul încheiat, raportului comisiei de cenzori cu privire la rezultatele controlului efectuat şi aprobarea planului economico-financiar al Asociaţiei pe anul următor;
    j) stabilirea modului şi condiţiilor de premiere a membrilor comitetului de conducere şi a altor membri ai Asociaţiei;
    k) aderarea la uniuni şi asociaţii similare din aceeaşi localitate, din ţară şi din străinătate, precum şi retragerea din ele;
    l) lichidarea Asociaţiei;
    m) alte probleme ce ţin de competenţa Asociaţiei.
    20. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) se convoacă de comitetul de conducere cel puţin o dată pe an.
    Adunările extraordinare se convoacă la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total de membri ai Asociaţiei, a comisiei de cenzori, precum şi a autorităţii respective a administraţiei publice locale.
    21. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) este deliberativă dacă la ea asistă cel puţin 2/3 din numărul total de membri ai Asociaţiei (împuterniciţi).
    Deciziile adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor Asociaţiei (împuterniciţilor) prezenţi.
    Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor), convocată pentru soluţionarea chestiunilor privind stabilirea taxei de înscriere, aprobarea clauzelor contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, excluderea din Asociaţie, lichidarea Asociaţiei, este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 3/4 din numărul total de membri ai Asociaţiei (împuterniciţi). Decizia în acest sens se adoptă cu votul a cel puţin 3/4 din membrii Asociaţiei (împuterniciţii) prezenţi.
    22. Organul executiv al Asociaţiei este comitetul de conducere care se subordonează adunării generale.
    23. Comitetul de conducere al Asociaţiei, în număr de cel puţin 3 persoane, se alege la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) pe un termen de 2 ani.
    Comitetul de conducere alege, din componenţa sa, preşedintele şi vicepreşedintele.
    Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comitetului de conducere îşi exercită obligaţiile fără remuneraţie sau contra unei remuneraţii stabilite prin decizie a adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor).
    24. Dacă din Asociaţie fac parte mai puţin de 20 de membri, adunarea generală alege preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei, care hotărăsc problemele atribuite de statut competenţei comitetului de conducere al Asociaţiei.
    25. Obligaţiile comitetului de conducere al Asociaţiei sînt:
    a) încheierea contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, altor contracte legate de activitatea Asociaţiei;
    b) organizarea activităţii de producţie şi activităţii de prestare a serviciilor în conformitate cu legislaţia privind cooperativa de consum;
    c) întocmirea planurilor de lucru, devizelor şi dărilor de seamă;
    d) exercitarea controlului asupra întreţinerii şi reparaţiei locuinţelor, respectării obligaţiilor contractului de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe, numirea unui reprezentant în comisia de primire în exploatare a imobilului după reparaţia capitală;
    e) angajarea muncitorilor şi funcţionarilor pentru deservirea imobilului şi a terenului aferent blocului de locuinţe;
    f) dispunerea de mijloacele Asociaţiei în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat de adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor); întocmirea şi prezentarea adunării generale (adunării împuterniciţilor) a dării de seamă cu privire la activitatea economico-financiară pe anul încheiat şi a proiectului planului economico-financiar al Asociaţiei pe anul următor;
    g) reprezentarea intereselor Asociaţiei în autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în unităţile economice şi în instanţele judecătoreşti;
    h) exercitarea controlului asupra încasării de la membrii Asociaţiei a cotizaţiilor a căror mărime a fost stabilită de adunarea generală (adunarea împuterniciţilor), precum şi a plăţilor pentru serviciile comunale şi a altor plăţi; aplicarea, în modul stabilit, a măsurilor faţă de membrii Asociaţiei în cazul în care aceştia nu depun în termen contribuţiile şi plăţile respective;
    i) ţinerea lucrărilor de secretariat şi întocmirea dărilor de seamă contabile;
    j) exercitarea altor obligaţii ce rezultă din statutul Asociaţiei.
    26. Comisia de cenzori a Asociaţiei este organul care controlează şi verifică activitatea comitetului de conducere al acesteia şi se alege, în număr de cel puţin 3 persoane, la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) pe un termen de 2 ani.
    Comisia de cenzori alege, din componenţa sa, preşedintele comisiei.
    Dacă din Asociaţie fac parte mai puţin de 20 de membri, în locul comisiei de cenzori adunarea generală alege un cenzor.
    Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului său, prezintă adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) raportul anual cu privire la rezultatele controlului şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii Asociaţiei, iar în cazul stabilirii unor încălcări grave ale disciplinei financiare, cere convocarea adunării generale extraordinare.
    27. Litigiile dintre Asociaţie şi membrii ei, precum şi dintre Asociaţie şi unităţi şi alţi agenţi economici, se examinează în modul stabilit.
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI
    28. Activitatea Asociaţiei încetează în cazul demolării blocului (blocurilor) de locuinţe sau fuzionării Asociaţiei cu altă asociaţie, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
    29. Lichidarea Asociaţiei se efectuează în conformitate cu modul în vigoare de încetare a activităţii cooperativelor de consum.
    [Anexa nr.5 în redacţia L1068/22.06.00, MO109/31.08.00]    
Anexa nr. 6
la Legea privatizării
fondului de locuinţe (art.10)
L I S T A
bolilor care dau persoanelor ce suferă de ele
dreptul de a privatiza cu titlu gratuit
spaţiul locativ suplimentar
I. Lista bolilor care dau dreptul de a privatiza cu titlu gratuit spaţiul locativ suplimentar sub formă de cameră aparte
a) formele active de  tuberculoză pulmonară şi tuberculoză a altor organe cu secreţia bacilului tuberculos, stabilite  prin  control  de laborator repetat;
b) bolile în  cazul  cărora coabitarea cu persoanele care suferă de ele este imposibilă pentru cei din jur: alienaţia mintală, formele grave de psihonevroze, epilepsie, psihonevroză traumatică, psihostenie şi isterie urmate de pierderea cunoştinţei, de accese puternic pronunţate;
c) bolile care nu se supun tratamentului în cazul cărora în urma disconfortului cauzat de ele coabitarea cu persoanele care suferă de aceste boli este imposibilă: fistula fecaloidă şi urinară,  precum  şi incontinenţa  fecalelor  şi  urinei;  tumorile  malig  ne cu  secreţii abundente; leziuni multiple ale pielii cu secreţii abundente, gangrena pulmonară şi abces pulmonar, gangrenă a  extremităţilor.
II. L I S T A
bolilor care dau dreptul
de a privatiza cu titlu gratuit spaţiul
locativ suplimentar în mărime de 10 m2
a) tuberculoza  pulmonară  şi  tuberculoza  altor  organe  în  formă activă;
b) tulburarea  respiratorie  gravă ca urmare a emfizemului  pulmonar sau a astmului;
c) tulburări   organice  grave  cronice  ale  activităţii  cardiace:
endocardită, miocardită, stenocardie.