LPA285/1999
ID intern unic:  311645
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 285
din  18.02.1999
cu privire la jocurile de noroc
Publicat : 20.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 50-52     art Nr : 230
    LP333 -XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
    LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557

   
NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, sintagma “cerere de eliberare a licenţei” se înlocuieşte cu sintagma “declaraţie pentru eliberarea licenţei” prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul reglementat de lege
    Prin prezenta lege se stabileşte cadrul juridic al organizării şi desfăşurării jocurilor de noroc în Republica Moldova.
    Articolul 2. Noţiunea de joc de noroc
   (1) Prin joc de noroc, în sensul prezentei legi, se înţelege jocul, desfăşurat conform regulilor, participarea la care permite a cîştiga bani, alte bunuri sau drepturi patrimoniale, iar rezultatul este generat, în întregime sau parţial, de evenimente aleatorii.
    (2) În sensul prezentei legi, nu se consideră jocuri de noroc:
    a) loteriile în obiecte, care au caracter neregulat, distractiv şi care nu prevăd venit pentru organizatori în cazul în care costul total al biletelor de loterie emise nu depăşeşte 5000 lei, iar cîştigul maxim - 3 salarii minime stabilite la ziua desfăşurării tragerii la sorţi;
    b) jocurile, desfăşurate folosind maşini, aparate, dispozitive şi alte mijloace, care nu presupun elemente aleatorii, avînd drept scop exclusiv încercarea forţei, abilităţii şi dibăciei participanţilor, dacă cîştigul maxim nu depăşeşte 2 salarii  minime stabilite la ziua desfăşurării jocului;
    c) jocurile, organizate de persoane fizice şi juridice, în cadrul cărora fondul de cîştiguri se constituie din venitul propriu al acestor persoane în scopul stimulării activităţii de bază sau în scopuri de publicitate şi care nu prevăd, sub nici o formă, plată pentru participarea la joc.
    Articolul 3. Tipurile jocurilor de noroc
    (1) Jocurile de noroc se clasifică în:
    a) jocuri de şansă, al căror rezultat este generat în întregime de elemente aleatorii, cînd cifrele întîmplătoare şi combinaţiile lor distribuite egal, de care depinde rezultatul jocului, se determină cu ajutorul cărţilor de joc, ruletei, zarurilor, biletelor de loterie, automatelor de joc sau în alt mod;
    b) pariuri, al căror rezultat este generat parţial de elemente aleatorii, cînd jucătorul mizează pe caracterul real sau ireal al unui oarecare eveniment, iar organizatorul jocului se obligă să plătească cîştigătorului suma cîştigului;
    c) jocuri de abilitate, al căror  rezultat depinde parţial de abilitatea fizică a jucătorului, iar cîştigul minim nu poate fi mai mic decît miza.
    (2) În caz de apariţie a litigiului privind tipul jocului de noroc la care poate fi atribuit jocul de noroc în cauză, hotărîrea este în drept să o ia Ministerul Finanţelor.
    Articolul 4. Jocurile de noroc interzise
    Jocurile de noroc ce nu corespund cerinţelor prezentei legi sînt interzise şi practicarea  lor pe teritoriul Republicii Moldova nu se permite.
    Articolul 5. Jucătorul
    (1) Jucător este persoana care a plătit participarea sa la joc şi are dreptul să primească cîştigul prevăzut de regulile jocului.
    (2) Participarea la jocurile de noroc (cu excepţia loteriilor şi jocurilor de abilitate) a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani se interzice.
    Articolul 6. Regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc
    (1) Jocurile de noroc se desfăşoară potrivit regulilor, aprobate de Ministerul Finanţelor, care conţin:
    a) denumirea organizatorului jocului;
    b) descrierea exactă a sistemului de joc aplicat (condiţiile amănunţite ale jocului);
    c) locul, modul şi termenul limită de eliberare a cîştigurilor;
    d) modul şi termenele de satisfacere a pretenţiilor jucătorilor;
    e) alte informaţii stabilite de articolele respective ale prezentei legi.
    (2) Regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc se prezintă la Camera de Licenţiere împreună cu declaraţia pentru eliberarea licenţei pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc. Aprobarea regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc se face în parte pentru fiecare perioadă de valabilitate a licenţei (atît la eliberarea, cît şi la prelungirea ei). Regulile pot  fi modificate numai cu acordul în scris al Ministerului Finanţelor.
   
[Art.6 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    (3) Ministerul Finanţelor este în drept să stabilească condiţii suplimentare la regulile de desfăşurare a jocului de noroc sau al unui grup de jocuri de noroc.
    (4) Regulile de desfăşurare a jocului de noroc trebuie să  fie afişate în locul unde se organizează jocul şi trebuie prezentate la prima solicitare a jucătorului.
   
(5) Plata pentru participarea la jocurile de noroc se efectuează în monedă naţională.
    [Art.6 al.(5) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Articolul 7. Supravegherea şi controlul asupra
                       desfăşurării jocurilor de noroc
    Supravegherea şi controlul asupra desfăşurării jocurilor de noroc se efectuează de Ministerul Finanţelor şi Camera de Licenţiere.
    [Art.7 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Articolul 8. Licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor
                       de noroc
    (1) Licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc, denumită în continuare licenţă, este documentul care acordă persoanei juridice titulare a certificatului de înregistrare de stat autorizaţie pentru activitatea de organizare a jocurilor de şansă, pariurilor sau a jocurilor de abilitate pe adresa indicată în licenţă, cu respectarea regulilor de joc şi a prevederilor legislaţiei.
    (2) Condiţiile pentru eliberarea licenţei, precum şi termenul de valabilitate a ei, se stabilesc de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi de prezenta lege.
    [Art.8 al.(2) în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    (3) Licenţa se eliberează contra plată, care se varsă integral la bugetul de stat. Mărimea plăţii pentru eliberarea licenţei se stabileşte de lege.
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    (4) Decizia privind eliberarea licenţei sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei o adoptă Camera de Licenţiere.
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Articolul 9. Condiţii speciale pentru eliberarea licenţei
    Licenţa se eliberează, pe un termen de pînă la un an, persoanei juridice care practică orice gen de activitate în domeniul jocurilor de noroc, respectîndu-se următoarele condiţii:
    a) forma juridică de organizare este societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată;
    b) mărimea capitalului social vărsat la momentul depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei va constitui:
    - 600000 lei pentru cazinouri;
    - 250000 lei pentru loteriile naţionale;
    - 200000 lei pentru pariuri, sălile cu automate de joc;
    - 150000 lei pentru loteriile regionale;
    - 50000 lei pentru jocurile de abilitate;
    - 25000 lei pentru automatele de joc;
   
[Art.9 lit.b) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    c) genul de activitate de bază este organizarea jocurilor de noroc;
    d) alte activităţi (măsuri distractiv-spectaculoase, alimentaţia publică, comercializarea băuturilor spirtoase, produselor din tutun etc.) se organizează numai în locul desfăşurării activităţii de bază;
    e) în numărul acţionarilor, asociaţilor, membrilor comitetului de conducere, precum şi al persoanelor a căror obligaţie nemijlocită de serviciu este desfăşurarea jocului de noroc sau exercitarea controlului asupra lui, nu se includ persoane care au antecedente penale pentru infracţiuni premeditate ori care au intrat în componenţa persoanei juridice care organiza jocuri de noroc fără licenţa respectivă sau a cărei licenţă a fost retrasă în temeiurile prevăzute de art.48 din prezenta lege.
    Articolul 10. Organizatorul jocurilor de noroc
    Organizator al jocurilor de noroc poate fi o persoană juridică, rezidentă în Republica Moldova, care deţine licenţa respectivă şi desfăşoară nemijlocit jocuri de noroc autorizate. Cota totală a fondatorilor (acţionarilor) străini nu va depăşi  49% din capitalul social.
    Articolul 11. Obligaţiile organizatorului jocurilor de noroc
    (1) Organizatorul jocurilor de noroc este obligat:
     a) să asigure ordinea publică şi securitatea jucătorilor;
    b) să nu admită la joc persoane care, în baza prezentei legi, nu au dreptul să participe la jocul dat, precum şi persoane care, sub influenţa alcoolului, stupefiantelor sau altor substanţe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit nu sînt conştiente de acţiunile lor;
   
b1) să solicite prezentarea actului de identitate (paşaport, buletin de identitate, permis de şedere, document de călătorie) sau a unui alt act oficial cu fotografie  pentru a se asigura că persoana care doreşte să participe la jocurile de noroc a împlinit vîrsta de 18 ani. În cazul în care persoana refuză să prezinte actul de identitate sau un alt act oficial cu fotografie, organizatorul este obligat să interzică accesul acesteia în sala de joc şi să nu o admită la jocurile de noroc;
    [Art.9 lit.b1) introdusă prin LP100 din 12.06.14, MO169-173/27.06.14 art.383]
    c) să înregistreze, în modul stabilit, la locul unde se desfăşoară jocurile de noroc, toate cîştigurile eliberate, începînd cu suma de 3000 lei;
    d) să elibereze jucătorilor cîştigurile conform regulilor jocului;
    e) să elibereze jucătorilor, la solicitarea acestora, certificatul de primire a cîştigului, după o formă stabilită;
    f) să satisfacă pretenţiile jucătorilor în termenele şi  în modul prevăzut de regulile jocului;
    g) să nu divulge mărimile cîştigurilor sau pierderilor jucătorilor, prezentînd informaţia despre ele numai în cazurile prevăzute de legislaţie;
    h) să asigure pentru jucători posibilitatea de a lua cunoştinţă personal de regulile jocului;
    i) să ţină evidenţa zilnică a jocurilor de noroc pe fiecare masă de joc, automat de joc şi loterie;
    j) să prezinte organelor de control documentele referitoare la jocurile de noroc;
    k) să îndeplinească alte obligaţii ce îi revin prin prezenta lege şi alte acte normative.
    (2) Organizatorului jocurilor de noroc i se interzice:
   a) să încheie cu persoane care nu au împlinit vîrsta de 18 ani şi cu persoane cu antecedente penale pentru infracţiuni premeditate contract individual de muncă sau contract de antrepriză, al cărui conţinut constă în îndeplinirea lucrului legat nemijlocit de desfăşurarea jocului de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestuia;
    b) să participe la jocul de noroc desfăşurat de el personal. Interdicţia dată se extinde şi asupra persoanelor fizice din rîndurile acţionarilor, asociaţilor, membrilor comitetului de conducere sau persoanelor a căror atribuţie nemijlocită de serviciu este desfăşurarea jocului de noroc sau exercitarea controlului asupra lui;
    c) să acorde credite jucătorilor pentru depunerea mizelor.
    Articolul 12. Garanţia financiară
Garanţia financiară este un instrument financiar cu ajutorul căruia organizatorul jocurilor de noroc garantează protecţia intereselor financiare ale participanţilor la joc.
    Articolul 13. Condiţiile de plată a cîştigurilor şi
                         formularea pretenţiilor
    (1) În cazul desfăşurării jocurilor de noroc, cîştigurile se plătesc în monedă naţională (inclusiv în numerar) posesorului biletului de loterie, fisei, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc şi de a primi cîştigul  în termenul prevăzut de regulile jocului.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Organizatorul jocurilor de noroc nu este obligat să verifice împuternicirile prezentatorului biletului de loterie, fisei, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc şi de a primi cîştigul. În caz de apariţie a necesităţii de a verifica autenticitatea biletului de loterie, fisei, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul  de a participa la joc şi de a primi cîştigul, organizatorul jocului este în drept să suspende plata cîştigului cuvenit pe o durată de cel mult 30 de zile.
    (3) Nu se plătesc cîştigurile în baza biletelor de loterie, fiselor, altor documente sau obiecte, ce confirmă dreptul de a participa la  joc şi de a primi cîştigul, a căror autenticitate nu poate fi verificată.
    (4) În caz de pierdere de către jucător sau de deteriorare din vina acestuia a biletului de loterie, fisei, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc şi de a primi cîştigul, jucătorul nu este în drept să formuleze pretenţii faţă de organizatorul jocului de noroc, dacă regulile de joc nu prevăd altfel.
    (5) Pretenţiile  referitoare la desfăşurarea jocurilor de noroc vor fi primite de organizatorul jocului în termenul stabilit de regulile jocului, care cuprinde un interval de la o lună pînă la 6 luni.
    Articolul 14. Sala de joc
    (1) Sala de joc este o încăpere separată, special amenajată, pentru desfăşurarea jocurilor de noroc, care corespunde următoarelor cerinţe:
    a) dispune de cel  puţin 3 mese de joc, una dintre care este masă pentru ruletă (pentru cazinouri);
    b) dispune de 15 şi mai multe automate de joc de clasa "A" în stare de funcţionare (pentru sălile cu automate de joc);
    c) dispune de 10 şi mai multe automate de joc de clasa "B" în stare de funcţionare (pentru sălile cu automate de joc);
    d) dispune de cel puţin 100 de locuri pentru jucători (pentru sălile unde se desfăşoară loterii cu tiraje);
    e) dispune de  încăpere pentru casă, special amenajată, în care se efectuează operaţii de schimb al banilor pe echivalentul lor, care se foloseşte pentru participarea la joc, şi schimbul echivalentului pe bani;
    f) corespunde normelor sanitaro-igienice şi de securitate contra incendiilor;
    g) asigură ordinea publică şi securitatea vizitatorilor;
    h) imposibilitatea accesului la utilajul de joc în lipsa personalului de serviciu.
    (2) În sălile de joc, se interzice desfăşurarea jocurilor de abilitate.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot impune restricţii în ceea ce priveşte amplasarea şi regimul de lucru al sălilor de joc din teritoriul lor.
    Articolul 15. Locul pentru jocuri
   (1) Locul pentru jocuri este un loc special amenajat, folosit în exclusivitate pentru exploatarea automatelor de joc de clasa "A" sau clasa "B", ce corespunde următoarelor cerinţe:
    a) dispune de  cel mult 14 automate de joc de clasa "A" în stare  de funcţionare;
    b) dispune de cel  mult 9 automate de joc de clasa "B" în stare de funcţionare;
    c) dispune de încăpere pentru casă, special amenajată, în care se efectuează operaţii de schimb al banilor pe echivalentul lor, care se foloseşte pentru participarea la joc, şi schimbul echivalentului pe bani.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot impune restricţii în ceea ce priveşte exploatarea automatelor de joc în locurile pentru jocuri din teritoriul lor.
    Articolul 16. Cerinţele faţă de utilajul şi inventarul de joc
    (1) Mesele de joc, automatele de joc şi alt utilaj folosit pentru organizarea jocurilor de şansă, pariurilor şi jocurilor de abilitate, precum şi inventarul suplimentar folosit în funcţie de specificul jocului concret, trebuie să se afle în proprietatea organizatorului jocurilor de noroc.
    (2) Utilajul  de joc poate fi folosit în jocurile de şansă, pariuri şi jocurile de abilitate în cazul în care se respectă următoarele cerinţe:
    a) au semne de identificare (fişă cu număr, număr de fabricaţie, data fabricării, ţara producătoare);
    b) este dotat cu un sistem electronic de informare despre joc şi cu calculatoare, ce asigură posibilitatea de a controla primirea banilor sau echivalentelor lor şi eliberarea cîştigurilor;
    c) dispune de certificat de conformitate;
    d) corespunde altor parametri  şi standarde, stabilite de actele normative respective.
    (3) Nu poate fi folosit utilajul de joc dacă acesta a fost produs cu cel puţin 10 ani în urmă.
    (4) Orice intervenţie tehnică în utilajul de joc, care influenţează, direct sau indirect, asupra procentului de cîştig stabilit sau asupra indicaţiilor calculatoarelor electronice şi mecanice, poate fi efectuată numai cu autorizaţia dată de organul care a efectuat certificarea utilajului şi inventarului de joc şi de Camera de Licenţiere, în timpul întocmirii actului respectiv, în care se va reflecta:
    [Art.16 al.(4) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    a) piesele care trebuie înlocuite, originea şi calitatea lor;
    b) indicaţiile calculatoarelor sau altui sistem de fixare a informaţiei despre joc pînă şi după intervenţie;
    c) starea caracterelor de control (plombelor).
    (5) Ministerul Finanţelor este în drept să stabilească cerinţe speciale faţă de parametrii utilajului şi inventarului de joc, de asigurarea caracterului aleatoriu al cîştigurilor, de înregistrarea operaţiilor efectuate în timpul desfăşurării jocului de noroc, precum şi faţă de aspectul lor exterior.
    Articolul 17. Producerea fiselor, blanchetelor, jetoanelor,
                         cartelelor de joc şi altor echivalente ale
                         mijloacelor băneşti
    Producerea fiselor, blanchetelor, jetoanelor, cartelelor de joc şi altor echivalente ale mijloacelor băneşti, utilizate la desfăşurarea jocurilor de noroc, se admite numai cu autorizaţia Ministerului Finanţelor, eliberată în modul stabilit.
    Articolul 18. Impozitarea şi evidenţa contabilă
    Impozitarea activităţii şi ţinerea evidenţei contabile în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu legislaţia.
Titlul II
JOCURILE DE ŞANSĂ
Capitolul 1
Cazinoul. Automatele de joc
    Articolul 19. Cazinoul
    (1) Cazinoul este un local de joc special unde, folosind ruleta, mesele pentru jocuri de cărţi şi jocuri cu zaruri, precum şi alt inventar de joc, se desfăşoară jocurile de noroc autorizate, cu anunţarea cîştigului în bani sau în alte bunuri.
    (2) Pentru a atribui localul de joc la categoria "cazinou", este necesar ca acesta să dispună de o sală de joc special amenajată, precum şi să asigure posibilitatea de a desfăşura concomitent în localul respectiv cel puţin 3 jocuri de noroc autorizate.
    (3) Numărul automatelor de joc instalate în cazinou nu trebuie să depăşească de cel mult trei ori numărul meselor de joc.
    (4) Lista jocurilor de noroc autorizate în cazinou şi interzise în alte locuri se stabileşte de Ministerul Finanţelor.
    Articolul 20. Sistemul de control în cazinou
    (1) Cazinourile, în mod obligatoriu, vor fi dotate cu un sistem de supraveghere video a întregii activităţi din săli, case, la intrări.
    Înregistrarea video se va efectua pe parcursul întregului  program de lucru al cazinoului în aşa mod, încît să fie posibil a urmări tot cursul jocului la fiecare masă de joc în parte.
    (2) Benzile magnetice cu înregistrările respective se vor păstra cel puţin 10 zile, iar în caz de apariţie a unor situaţii litigioase de joc - pînă la momentul aplanării lor, într-un loc unde poate fi asigurată integritatea  lor şi vor fi prezentate, la cererea organelor de control, pentru vizionare şi verificare.
    Articolul 21. Primirea licenţei pentru activitatea cazinoului
    Pentru examinarea chestiunii privind eliberarea licenţei pentru activitatea cazinoului, în afară de documentele indicate la art.46  din prezenta lege, la Camera de Licenţiere se prezintă suplimentar:
    a) regulamentul cazinoului, care cuprinde:
    - regulile de lucru ale cazinoului;
    - regulile jocurilor desfăşurate în cazinou;
    - mizele minime şi maxime;
    - regulile de comportare în cazinou;
    - instrucţiunea privind lucrul personalului cazinoului;
    b) descrierea măsurilor de securitate în cazinou;
    c) lista utilajului de joc instalat în cazinou, cu indicarea:
    - categoriei şi tipului utilajului;
    - fişei cu număr;
    - numărului de fabricaţie;
    - ţării producătoare;
    - anului fabricării;
    - locului instalării;
    d) certificatul de conformitate pentru utilajul de joc folosit;
    e) documentele ce confirmă originea utilajului de joc;
    f) documentele ce confirmă legalitatea importării utilajului de joc pe teritoriul Republicii Moldova şi achitarea tuturor taxelor vamale necesare (în caz de folosire a utilajului de joc de producţie străină);
    g) autorizaţia dată de banca deserventă, pentru păstrarea sumei  de asigurare;
    h) autorizaţia dată de autoritatea administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu îşi va desfăşura activitatea cazinoul.
    [Art.21 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Articolul 22. Automatele de joc
    (1) Automatele de joc sînt dispozitive mecanice sau electronice, care se pun în funcţiune cu ajutorul monedelor, jetoanelor sau în  alt mod şi la care cîştigul este generat în exclusivitate de elemente aleatorii.
   (2) Pentru examinarea chestiunii privind eliberarea licenţei pentru exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri în bani, în afară de documentele indicate la art.46 din prezenta lege, la Camera de Licenţiere se prezintă suplimentar:
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    a) contractul de arendă a localului (sau a unei părţi a acestuia) pentru  instalarea automatelor de joc (în caz de lipsă de suprafaţă proprie);
    b) lista automatelor de joc, cu indicarea denumirii, categoriei şi tipului lor, fişei cu număr, numărului de fabricaţie, ţării producătoare, anului fabricării, locului instalării;
    c) descrierea succintă a automatelor de joc, cu indicarea mizei maxime şi cîştigului maxim la un automat;
    d) certificatul de conformitate pentru automatele de joc;
    e) documentele ce confirmă originea automatelor de joc;
    f) documentele ce confirmă legalitatea importării automatelor de joc pe teritoriul Republicii Moldova şi achitarea tuturor taxelor vamale necesare (în caz de folosire a automatelor de joc de producţie străină);
    g) autorizaţia dată de autoritatea administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura genul de activitate respectiv.
    Articolul 23. Clasificarea automatelor de joc
    În funcţie de mărimile cîştigurilor şi mizelor, automatele de joc se clasifică în:
    clasa "A" - automate de joc cu cîştiguri în bani, care corespund următoarelor cerinţe:
    a) participarea la joc cu ajutorul monedei sau jetonului;
    b) miza maximă este de 1 leu;
    c) durata unui joc este de cel puţin 3 minute;
    d) cîştigul maxim nu va depăşi 50 de mize;
    clasa "B" - automate de joc cu cîştiguri în bani fără limitarea mărimilor cîştigurilor şi ale mizelor.
    Articolul 24. Cerinţe speciale
    (1) Pentru achitarea cîştigurilor se vor folosi cel puţin 70% din suma anuală a mizelor introduse în automatul de joc de orice categorie şi tip.
    (2) Toţi clienţii cazinourilor, în cazul în care cumpără sau schimbă jetoane în valoare de cel puţin 30 mii de lei, sînt identificaţi conform cerinţelor stabilite la art.5 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    [Art.24 modificat prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]
    Articolul 25. Cerinţe faţă de personal
    Întregul personal, ocupat cu asigurarea activităţii localului de joc, trebuie să corespundă cerinţelor speciale stabilite de Camera de Licenţiere şi Ministerul Finanţelor.
    [Art.25 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Capitolul 2
Loteria
    Articolul 26. Loteria
    (1) Loteria este un joc de noroc în grup sau de masă, în cadrul căruia organizatorul jocului, într-un anumit loc şi într-un anumit timp, desfăşoară  între participanţii la loterie - posesori ai biletelor de loterie - tragerea la sorţi a fondului de cîştiguri al loteriei, conform schemei stabilite în condiţiile jocului; totodată, căderea cîştigurilor pe unele bilete de loterie nu depinde de voinţa şi de acţiunile subiecţilor activităţii loteristice, este absolut aleatorie şi nu poate fi de nimeni expres organizată.
    (2) Loteria sistemică (electronică) este o formă a loteriei, în care fixarea mizelor şi pronosticurilor participanţilor se efectuează cu ajutorul dispozitivelor electronice care păstrează informaţia în memoria lor şi o transmit pentru participare la tragerea la sorţi prin canale speciale de transmitere a informaţiei la centrul informaţional principal.
   
(3) Videoloteria este o formă de loterie prin care se obţin cîştiguri, rezultatul participării fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, abilitatea jucătorului neavînd nicio influenţă/relevanţă în obţinerea cîştigului.
    [Art.26 al.(3) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 27. Vînzarea biletelor de loterie
    Vînzarea biletelor de loterie se efectuează numai în baza principiului liberului consimţămînt al participanţilor la loterie.
    Articolul 28. Biletul de loterie
    Biletul de loterie este un purtător de informaţie, necesară pentru stabilirea, la un grad absolut de exactitate, a faptului căderii sau necăderii cîştigului pe el la loterie, care corespunde cerinţelor prezentei legi, condiţiilor loteriei concrete,  precum şi actelor normative ce asigură protejarea de tragerea la sorţi nesancţionată.
    Articolul 29. Clasificarea loteriilor
    (1) După tipurile lor, loteriile se împart în:
    - loterii clasice;
    - loterii cifrice;
    - loterii momentane;
   
– videoloterii.
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Loteria clasică este loteria în cadrul căreia tragerea la sorţi a cîştigurilor stabilite în prealabil, ce constă în determinarea numerelor şi seriilor cîştigătoare ale biletelor, are loc după ce a luat sfîrşit  vînzarea  unui anumit număr de bilete de loterie de o anumită formă şi cu un anumit conţinut în termenele stabilite.
    (3) Loteria cifrică este loteria în cadrul căreia formarea fondului de cîştiguri şi tragerea la sorţi a cîştigurilor, ce constă  în determinarea combinaţiei cîştigătoare de cifre, au loc după ce a luat sfîrşit vînzarea biletelor respective în termenele stabilite.
    (4) Loteria momentană este loteria  în cadrul căreia  tragerea la sorţi a cîştigurilor stabilite în prealabil are loc prin identificarea informaţiei conţinute într-un anumit număr de bilete de loterie şi protejate printr-o metodă ce permite jucătorului să determine cîştigul ce i se cuvine imediat după cumpărarea biletului de loterie.
   
(41) Videoloteria reprezintă un ansamblu de echipamente şi programe informaţionale, se realizează printr-o reţea unitară de terminale de videoloterie cu circuit închis, care funcţionează numai conectate la un sistem central la nivel naţional. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea şi stocarea datelor, precum şi validarea automată a cîştigurilor acordate jucătorilor, atît la nivel de terminal, cît şi la nivel de reţea. Videoloteria este o loterie naţională.
    [Art.29 al.(41) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (5) După metoda desfăşurării, loteriile se împart în:
    - loterii cu tiraje;
    - loterii fără tiraje.
    (6) Loteria cu tiraje este loteria al cărei proces de desfăşurare se împarte în tiraje - cicluri complete unice - de la punerea în vînzare a biletelor de loterie pînă la tragerea generală la sorţi şi  eliberarea cîştigurilor pe aceste bilete.
    (7) Loteria fără tiraje este loteria în care rezultatul tragerii la sorţi se stabileşte prin verificarea biletului de loterie imediat după cumpărarea lui sau prin metoda tragerii nemijlocit pe acest bilet.
    (8) După proporţiile desfăşurării, loteriile se împart în:
    - loterii naţionale;
    - loterii regionale.
    (9) Loteria naţională este loteria care se desfăşoară pe teritoriile a 4 şi mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale. Desfăşurarea loteriilor naţionale constituie monopolul statului.
    (10) Loteria regională este loteria care se desfăşoară pe teritoriile a cel mult 3 autorităţi ale administraţiei publice locale. Costul total al biletelor de loterie nu trebuie să depăşească 1000000 lei.
    (11) După forma de organizare, loteriile se împart în:
    - loterii de stat;
    - loterii municipale;
    - alte loterii.
    (12) Loteria de stat este loteria organizată şi desfăşurată de autorităţile administraţiei publice centrale.
    (13) Loteria municipală este loteria organizată şi desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale.
    (14) În afară de loteriile de stat şi municipale sînt, de asemenea, şi loterii organizate şi desfăşurate de agenţi economici.
    (15) După modul de formare a fondului de cîştiguri, loteriile se împart în:
    - loterii în bani;
    - loterii în obiecte;
    - loterii combinate.
    (16) Loteria  în bani este loteria la a cărei desfăşurare fondul de cîştiguri se formează exclusiv din premii băneşti.
   (17) Loteria în obiecte este loteria la a cărei desfăşurare fondul de cîştiguri se formează exclusiv din mărfuri de larg consum, prestări de servicii şi din alte valori nemateriale.
    (18) Loteria combinată este loteria la a cărei desfăşurare fondul de cîştiguri se formează atît din premii în obiecte, cît şi din  premii băneşti.
    Articolul 30. Fondul de cîştiguri
    (1) Fondul de cîştiguri al loteriei constă din totalitatea valorilor, formată fie de către participanţi, fie de către mecenatul loteriei, care se păstrează în conformitate cu condiţiile stabilite de prezenta lege şi se repartizează între participanţii la loterie, fiind trase la sorţi potrivit condiţiilor loteriei.
    (2) Fondul de cîştiguri, potrivit condiţiilor loteriei, poate să fie format din orice bunuri, inclusiv din bani şi mărfuri, precum şi din servicii.
    (3) Organizatorului loteriei i se interzice să greveze fondul de cîştiguri al loteriei cu alte obligaţii decît obligaţiile faţă de participanţii la ea, precum şi să investească mijloacele fondului de cîştiguri, integral sau parţial, în orice circuit financiar, comercial, de producţie etc.
    (4) Fondul de cîştiguri în bani al loteriei se acumulează în banca deserventă a loteriei şi din acest fond se plătesc cîştigurile. Banca răspunde de intangibilitatea fondului de cîştiguri şi de utilizarea lui de către organizatorul loteriei exclusiv conform destinaţiei.
    (5) Fondul de cîştiguri sub formă nebănească, anunţat în condiţiile loteriei, se constituie în întregime pînă la vînzarea biletelor de loterie. Fondul nebănesc de cîştiguri poate fi păstrat şi utilizat conform destinaţiei atît de către organizatorul nemijlocit al loteriei, cît  şi de către o persoană juridică antrenată special în acest scop pe bază de contract.
    (6) Cîştigul minim nu poate fi mai mic decît miza minimă.
    (7) Fondul de cîştiguri nu constituie proprietate a organizatorului loteriei şi nu poate fi urmărit pe baza obligaţiilor organizatorului loteriei.
    (8) Cîştigurile neridicate pot trece în proprietatea organizatorului loteriei numai în cazurile prevăzute de condiţiile loteriei.
    Articolul 31. Tragerea la sorţi a fondului de cîştiguri
    Tragerea la sorţi a fondului de cîştiguri este o procedură de joc a loteriei, prin care se stabileşte faptul căderii sau necăderii cîştigului pe biletul de loterie (la loteriile sistemice, rolul biletului de loterie  îl poate îndeplini o imprimare oficială a informaţiei pe hîrtie, pe un suport electronic, magnetic etc.).
    Articolul 32. Mărimile garanţiei financiare
    (1) La desfăşurarea loteriilor în bani, garanţia financiară se stabileşte în următoarele mărimi:
    a) 100% din întregul  fond de cîştiguri al loteriei fără tiraje, cu excepţia  acelei părţi care se plăteşte jucătorului imediat la locul de vînzare a biletelor de loterie;
    b) cel puţin 50% din fondul total de cîştiguri al loteriei cu tiraje.
    (2) La desfăşurarea loteriilor combinate, garanţia  financiară se aplică părţii băneşti din fondul total de cîştiguri.
    (3) Ministerul  Finanţelor este în drept să stabilească condiţii speciale de depunere a garanţiei financiare în funcţie de specificul desfăşurării loteriei concrete.
    Articolul 33. Formele garanţiei financiare
    Garanţia financiară se efectuează sub următoarele forme:
    a) încheierea contractului de asigurare cu compania de asigurări în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea cîştigurilor în bani şi acceptabile pentru Ministerul Finanţelor;
    b) acordarea garanţiei bancare în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea cîştigurilor în bani şi acceptabile pentru Ministerul Finanţelor;
   c) vărsarea sumei respective pe contul bancar, indicat de Ministerul Finanţelor, cu rambursarea ulterioară a acestei sume împreună cu dobînda după expirarea termenului de valabilitate a licenţei (dacă această sumă nu a fost folosită în corespundere cu condiţiile loteriei);
    d) gajarea imobilului  care constituie proprietatea organizatorului jocurilor de noroc.
    Articolul 34. Condiţii speciale
    (1) Toate loteriile pot fi practicate pe teritoriul  Republicii Moldova numai în baza licenţei eliberate de Camera de Licenţiere.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    (2) Desfăşurarea loteriilor se permite numai pe teritoriul prevăzut în licenţă. Schimbarea teritoriului pentru desfăşurarea loteriei implică primirea unei licenţe noi.
    (3) Loteria se desfăşoară numai de către organizatorul loteriei  şi numai în strictă conformitate cu condiţiile aprobate.
    (4) Fiecare loterie va fi  înregistrată  în registrul unic al loteriilor, care este ţinut de Ministerul Finanţelor.
    (5) Importul loteriilor străine pe teritoriul Republicii Moldova şi înregistrarea uneia şi aceleiaşi loterii ca două sau mai multe  loterii se interzice.
    6) Loteria se încheie sau încetează în corespundere cu procedura stabilită de Camera de Licenţiere şi Ministerul Finanţelor.
    [Art.34 al.(6) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    (7) La desfăşurarea loteriilor naţionale, care constituie monopolul statului, Ministerul Finanţelor stabileşte un mod special de repartizare a veniturilor obţinute de la vînzarea biletelor de loterie.
    Articolul 35. Volumul fondului de cîştiguri al loteriilor
    Volumul fondului  de cîştiguri pentru toate tipurile de loterii se stabileşte în mărime de cel puţin 50% din valoarea totală a biletelor emise sau vîndute.
    Articolul 36. Acordarea licenţei pentru desfăşurarea loteriei
    (1) Împreună cu cererea de eliberare a licenţei pentru desfăşurarea loteriei, pe lîngă documentele indicate la art.46 din prezenta lege, la Camera de Licenţiere se depun condiţiile loteriei.
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    a) proiectul de organizare a loteriei;
    b) condiţiile loteriei.
    [Art.36 al.(2) exclus prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773; al.(3)-(4) devin al.(2)-(3)]
    (2) Condiţiile loteriei sînt documentul care stabileşte modul de organizare, desfăşurare şi încheiere a loteriei.
   (3) Lista chestiunilor care urmează să fie reflectate în condiţiile loteriei se stabilesc în actele normative, elaborate de Ministerul Finanţelor în comun cu Camera de Licenţiere.
    [Art.36 al.(3) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Articolul 37. Modificarea condiţiilor loteriei
    (1) În caz de modificare a condiţiilor loteriei ce nu implică modificarea concepţiei şi tehnologiei acesteia, organizatorul loteriei este obligat să reînregistreze condiţiile modificate la Ministerul Finanţelor.
    (2) În caz de modificare a condiţiilor loteriei ce implică modificarea concepţiei şi tehnologiei acesteia, loteria urmează să fie înregistrată ca nouă.
Titlul III
PARIUL
    Articolul 38. Pariul
    Pariul (totalizatorul) este un joc de noroc, bazat pe miză nemijlocit între jucători sau între jucători şi organizatorul jocului, în ceea ce priveşte rezultatul unui eveniment discutabil; totodată, premiul depinde de volumul total al mizelor, precum şi de numărul participanţilor cîştigători. Repartizarea cîştigurilor se efectuează după sistemul stabilit de regulile jocului.
    Articolul 39. Sistemul mutual
    Sistemul mutual este o formă a pariului, bazată pe miză nemijlocit între jucători, în ceea ce priveşte rezultatul unui eveniment discutabil; totodată, premiul este direct proporţional volumului mizelor jucătorilor cîştigători. Mărimea cîştigului depinde de suma totală a mizelor după reţinerea comisionului ce se cuvine organizatorului jocului.
    Articolul 40. Sistemul bookmaker
    Sistemul bookmaker este o formă a pariului cînd organizatorul jocului garantează jucătorului, în caz de cîştig, plata sumei stabilite. Mărimea cîştigului se stabileşte prin acordul dintre părţi.
    Articolul 41. Fondul de cîştiguri la desfăşurarea pariurilor
                         după sistemul mutual
   La desfăşurarea pariurilor după sistemul mutual, drept bază a cîştigurilor se consideră suma totală a mizelor depuse după reţinerea comisionului ce se cuvine organizatorului jocului. Fondul de cîştiguri trebuie să constituie cel puţin 70% din suma totală a mizelor.
    Articolul 42. Folosirea rezultatelor competiţiilor sportive, altor
                         competiţii şi acţiuni la desfăşurarea pariurilor
    Pentru desfăşurarea pariurilor nemijlocit la competiţii sportive şi la alte competiţii şi acţiuni, este necesar acordul organizatorilor competiţiilor şi acţiunilor de a folosi rezultatele lor.
    Articolul 43. Mărimile şi formele garanţiei financiare
    Mărimile şi formele garanţiei financiare la desfăşurarea pariurilor după sistemul mutual şi pariurilor după sistemul bookmaker se stabilesc de Ministerul Finanţelor în conformitate cu condiţiile  pevăzute  la art.32 şi 33 din prezenta lege.
    Articolul 44. Acordarea licenţei pentru desfăşurarea pariurilor
    Pentru examinarea chestiunii privind eliberarea licenţei pentru desfăşurarea  pariurilor, în afară de documentele indicate la art.46 din prezenta lege, la Camera de Licenţiere se prezintă suplimentar:
    [Art.44 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    a) modelele cartelelor de joc folosite la primirea mizelor;
    b) descrierea procedurii de repartizare şi primire a cîştigurilor;
    c) calculul mărimii maxime a fondului de cîştiguri.
Titlul IV
JOCURILE DE ABILITATE
    Articolul 45. Deschiderea locului pentru jocuri de abilitate
                         şi acordarea licenţei pentru desfăşurarea lor
    (1) Persoana juridică înregistrată în modul stabilit poate organiza joc de abilitate cu autorizaţia în scris a autorităţii administraţiei publice locale, în care se indică locul şi timpul desfăşurării jocurilor şi termenul de valabilitate a autorizaţiei.
    (2) La cererea autorităţii administraţiei publice locale, organizatorul jocurilor de noroc este obligat să prezinte informaţie suplimentară despre condiţiile de desfăşurare a jocurilor de abilitate şi despre utilajul şi inventarul de joc întrebuinţate pentru practicarea lor.
    (3) Pentru examinarea chestiunii privind eliberarea licenţei pentru desfăşurarea jocurilor de abilitate, organizatorul jocurilor de noroc prezintă documentele indicate la art.46 din prezenta lege.
TITLUL IV1
JOCURILE DE NOROC ORGANIZATE PRIN
INTERMEDIUL SISTEMELOR DE COMUNICAŢII
    Articolul 451. Jocurile de noroc organizate prin
                           intermediul sistemelor de comunicaţii
    (1) Jocurile de noroc prevăzute de prezenta lege pot fi desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă în condiţiile prezentului titlu.
    (2) Activitatea de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii constituie monopol de stat şi nu se licenţiază. Jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii se organizează de către agentul economic cu capital de stat împuternicit să desfăşoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat.
    (3) Prin intermediul sistemelor de comunicaţii poate fi desfăşurat orice joc de noroc dacă sînt respectate prevederile prezentului titlu şi regulile aprobate de Ministerul Finanţelor.
    (4) Ministerul Finanţelor poate elabora cerinţe specifice de desfăşurare a jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii.
    (5) Desfăşurarea jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii, precum şi importul acestora de către persoane neautorizate sînt interzise.
    (6) Echipamentul, precum şi programele informaţionale utilizate la organizarea jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii trebuie să se afle în mod obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova.
    (7) Fondul de cîştiguri, în cazul jocurilor de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii, se acumulează de organizator pe un cont special şi constituie cel puţin 70% din sumele încasate pentru fiecare joc.
    Articolul 452. Supravegherea şi controlul
    (1) Ministerul Finanţelor este împuternicit să monitorizeze şi să efectueze verificări privind respectarea prevederilor prezentului capitol.
    (2) Activitatea de monitorizare se desfăşoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:
    a) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora, în cazurile cerute de lege, la jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii;
    b) asigurarea integrităţii şi transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorului jocurilor de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil;
    c) prevenirea şi combaterea riscului de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, precum şi identificarea şi raportarea activităţilor infracţionale desfăşurate prin intermediul jocurilor de noroc;
    d) asigurarea unui grad sporit de protecţie a drepturilor jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;
    e) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sînt accesate jocurile de noroc neautorizate în modul stabilit şi comunicarea imediată a informaţiilor cu privire la activităţile neautorizate identificate, în vederea blocării accesului către aceste website-uri.
    Articolul 453. Cerinţe specifice
    Organizatorul jocurilor de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii este obligat:
    a) să asigure conectarea permanentă, în timp real, cu platformele de joc utilizate, prin conexiuni securizate;
    b) să dispună de o platformă de joc accesibilă jucătorilor prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă care să asigure corectitudinea, integritatea, siguranţa, transparenţa şi confidenţialitatea activităţilor şi a funcţiilor exercitate;
    c) să arhiveze toate tranzacţiile financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc şi jucător în ambele sensuri şi să păstreze bazele de date respective pe o perioada de 5 ani;
    d) să îşi onoreze în termen obligaţiile de plată către bugetul de stat.
    Articolul 454. Participarea la jocurile de noroc
                           desfăşurate prin intermediul sistemelor
                           de comunicaţii
    (1) Pentru a participa la jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii, jucătorul trebuie să fie înregistrat la organizatorul acestor jocuri de noroc, care îi atribuie un cont de joc. Organizatorul de jocuri de noroc creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.
    (2) În vederea înregistrării, jucătorul furnizează cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, adresa de e-mail valabilă, numărul şi seria documentului legal de identificare şi detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/din contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respective.
    (3) Plăţile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului la jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii se fac prin intermediul unui cont bancar deschis în ţările ce nu fac parte din Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare de credit şi/sau debit.
    Articolul 455. Determinarea cîştigului şi impozitarea
    (1) Orice venit obţinut de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc se consideră cîştig şi se impozitează conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Rezultatul jocului se validează şi se furnizează pentru fiecare joc/sesiune de joc în parte.
    (3) Un joc în cazul pariurilor înseamnă înaintarea mizei, validarea acesteia, producerea evenimentului cu privire la care s-a pariat şi determinarea cîştigului/ pierderii. Pentru jocurile de tip cazino un joc înseamnă o sesiune de joc compusă dintr-o partidă sau mai multe partide succesive, pînă la întreruperea/încetarea sesiunii, care poate surveni chiar şi din motive independente de voinţa organizatorului sau a jucătorului.
    [Titlul IV1 introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
Titlul V
ELIBERAREA ŞI RETRAGEREA LICENŢEI
    Articolul 46. Solicitarea licenţei
    (1) Pentru acordarea licenţei, la Camera de Licenţiere se  depune declaraţie pentru eliberarea licenţei, în care se indică:
    [Art.46 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    a) denumirea persoanei juridice care solicită licenţă, adresa juridică şi sediul acesteia;
    b) numărul de telefon şi de fax al solicitantului;
    c) denumirea şi descrierea sistemului jocului de şansă, pariului sau jocului de abilitate, pe care solicitantul intenţionează să le organizeze;
    d) locul de desfăşurare a jocurilor de noroc.
    (2) La declaraţie se vor anexa:
   
[Art.46 al.(2) modificat  prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    a) documentele de constituire;
    b) certificatul înregistrării de stat a persoanei juridice care solicită licenţă;
    c) certificatul de atribuire a codului fiscal;
    d) planul şi descrierea locului unde se vor desfăşura jocurile de noroc;
    e) autorizaţia în scris dată de autoritatea administraţiei publice locale pentru difuzarea biletelor de loterie sau deschiderea unei săli de joc ori a unui loc de joc pe teritoriul ei;
    f) numărul, categoriile şi tipurile de utilaje de joc folosite  în locul desfăşurării jocurilor de noroc;
    g) regulile jocurilor de şansă, pariurilor sau jocurilor de abilitate, pe care intenţionează să le organizeze solicitantul;
    h) numărul planificat şi structura locurilor de muncă;
    i) darea de seamă contabilă pentru ultimul an financiar, confirmată de controlul de audit, iar în cazul în care solicitantul practică acest gen de activitate mai puţin de un an - ultima dare de seamă contabilă (trimestrială, semestrială);
    j) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra utilajului şi inventarului de joc, precum şi asupra programelor de aplicaţie folosite la desfăşurarea activităţii respective;
    k) certificatul autorităţii fiscale teritoriale despre lipsa datoriilor solicitantului la impozite şi alte plăţi obligatorii;
    l) statutul şi dările de seamă contabile pentru ultimii 3 ani financiari ale persoanei juridice, a cărei cotă depăşeşte 5% din capitalul social al persoanei juridice care solicită licenţă;
    m) certificatul băncii despre vărsămîntul în capitalul social;
    n) certificatul  persoanei juridice abilitate să confirme valoarea bunurilor transmise persoanei juridice care solicită licenţă în calitate de depunere nebănească;
    o) copiile de pe declaraţiile persoanei fizice cu privire la veniturile realizate în ultimii 3 ani, a cărei cotă depăşeşte 5% din capitalul social al persoanei juridice care solicită licenţă;
    p) caracteristica măsurilor de asigurare a securităţii în locul  de desfăşurare a jocurilor;
    r) alte documente prevăzute la articolele respective din  prezenta lege.
    [Art.46 al.(3) exclus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.46 al.(3) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    (4) Despre orice modificare, operată în documentele de constituire, referitoare la mărimea capitalului social sau la componenţa acţionarilor, asociaţilor şi membrilor comitetului de conducere, persoana juridică care practică activitate în domeniul jocurilor de noroc, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării modificărilor  în modul stabilit, va informa în scris Camera de Licenţiere.
    [Art.46 al.(4) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Articolul 47. Decizia privind eliberarea licenţei sau
                          privind respingerea cererii de eliberare
                          a licenţei
    [Art.47 titlul modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
   (1) Decizia privind eliberarea licenţei sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei se adoptă de către Camera de Licenţiere în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii declaraţiei cu toate documentele necesare.
   
[Art.47 al.(1) modificat  prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.47 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    (2) Licenţa nu se eliberează în cazurile:
    a) depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei în baza unor date eronate;
   
[Art.47 al.(2), lit.a) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    b) neprezentării de către solicitant a documentelor indicate la art.46 din prezenta lege sau refuzului de a prezenta informaţie suplimentară;
    c) necorespunderii  locului de desfăşurare a jocurilor cerinţelor prezentei legi;
   
[Art.47 al.(2), lit.c) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    d) lezării vădite în drepturi a jucătorilor prin regulile de joc prezentate sau necorespunderii regulilor jocului condiţiilor stabilite de prezenta lege;
   
[Art.47 al.(2), lit.d) modificată  prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    e) întrebuinţării utilajului şi inventarului de joc sau folosirii programelor de aplicaţie care nu corespund prevederilor prezentei legi.
   
[Art.47 al.(2), lit.e) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 48.Suspendarea licenţei
    Suspendarea (sistarea temporară) a licenţei se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Licenţa poate fi suspendată şi în cazurile:
    a) refuzului din partea autorităţii administraţiei publice locale de a prelungi autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii respective pe teritoriul ei;
    b) descoperirii faptului de înşelăciune a jucătorilor de către o persoană aflată în relaţii de muncă cu organizatorul jocurilor de noroc;
    c) organizării jocurilor de noroc în locuri neprevăzute de condiţiile licenţei eliberate;
    d) necorespunderii locului pentru desfăşurarea jocurilor, indicat în autorizaţia pentru organizarea lor, condiţiilor stabilite de prezenta lege;
    e) neîndeplinirii de către organizatorul jocurilor de noroc a condiţiilor prevăzute la art.14 şi 15 din prezenta lege;
    f) nerespectării în locul pentru desfăşurarea jocurilor a regulilor de joc sau aplicării unor reguli de joc care nu corespund cerinţelor prezentei legi;
    g) admiterii participării la jocurile de noroc (cu excepţia loteriilor şi a jocurilor de abilitate) a persoanelor sub 18 ani.
    [Art.48 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.48 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Articolul 49.Retragerea licenţei
    (1) Retragerea licenţei se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) La data intrării în vigoare a deciziei privind retragerea licenţei, organizatorul jocurilor de noroc este obligat să închidă locul de joc indicat în licenţă. Cîştigurile căzute anterior se atribuie conform regulilor jocului.
    [Art.49 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.49 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
   
[Art.50 exclus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.50 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Articolul 51. Contestarea deciziei privind respingerea
                          declaraţiei pentru eliberarea licenţei
    [Art.51 titlul modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
   
(1) Persoana juridică căreia i s-a respins declaraţia pentru eliberarea licenţei are dreptul să atace această decizie în instanţa de contencios administrativ competentă în termenele stabilite de legislaţie.
    (2) Atacarea deciziei nu dă dreptul de a practica genul de activitate în cauză.
    [Art.51 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.51 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    [Art.51 modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Titlul VI
RĂSPUNDERI
    Articolul 52. Răspunderea pentru încălcarea legii
    (1) Persoanele  fizice şi juridice vinovate de încălcarea prezentei legi poartă răspundere administrativă, penală sau civilă în conformitate cu legislaţia.
    (2) Încălcare a prezentei legi se consideră:
    a) organizarea jocului de noroc interzis;
    b) organizarea jocurilor de şansă, pariurilor sau  jocurilor de abilitate fără licenţă sau într-un loc neautorizat;
    c) nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc după reguli ce nu corespund cerinţelor prezentei legi şi ale altor acte normative;
    d) vînzarea biletelor de loterie, fiselor, altor documente sau obiecte ce confirmă dreptul de a participa la joc şi de a primi cîştigul fără licenţa respectivă sau în scop de profit;
    e) punerea de piedici colaboratorilor organelor de control în exercitarea atribuţiilor, refuzul de a prezenta documentele ce reflectă activitatea economico-financiară a organizatorului jocurilor de noroc; prezentarea de date falsificate; neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de control;
    f) admiterea la jocurile de noroc (cu excepţia loteriilor şi jocurilor de abilitate) a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, admiterea la jocurile de noroc a persoanelor care, sub influenţa alcoolului, stupefiantelor sau altor substanţe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit nu sînt conştiente de acţiunile lor, precum şi permiterea accesului acestor persoane în sala de joc;
    [Art.52 al.(2), lit.f) în redacția LP100 din 12.06.14, MO169-173/27.06.14 art.383]
    g) eliberarea cîştigului în sumă de peste 3000 lei fără înregistrare în modul stabilit;
    h) întrebuinţarea utilajului de joc fără certificat de conformitate;
    i) alte acţiuni considerate încălcări în conformitate cu legislaţia.
Titlul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 53
    (1) Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    c) va adopta acte normative care vor asigura executarea prezentei legi.
    (2) Persoanele juridice care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, pînă la 1 august 1999, vor opera în documentaţia lor toate modificările necesare, impuse de intrarea în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 18 februarie 1999.
    Nr. 285-XIV.