LM509/1999
ID intern unic:  311680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 509
din  15.07.1999
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 90
    MODIFICAT
    LP123 -XV din18.03.03, MO49/19.03.03 art.211, în vigoare 25.05.03
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - În punctul  29,  litera  i) din  Statutul  municipiului Chişinău,  aprobat prin Legea nr.431-XIII din 19 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1995, nr.31-32,  art.340),  textul "eliberează  autorizaţii pentru executarea lucrărilor de construcţie  şi reconstrucţie"  se  înlocuieşte  cu textul  "eliberează  certificate  de urbanism, autorizaţii de construire şi autorizaţii de desfiinţare".
    Art.II. - Legea  drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.690) se modifică  şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Proiectarea drumurilor şi executarea lucrărilor de drumuri se efectuează, respectiv, în baza certificatului  de urbanism şi autorizaţiei de construire şi în corespundere cu normativele şi regulamentele tehnice, elaborate şi  aprobate în modul  stabilit.
Proiectarea reparaţiei şi reparaţia drumurilor existente fără modificarea parametrilor acestora se efectuează fără  certificate  de urbanism şi autorizaţii de construire."
    2. Articolul 7 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Căile de acces la drumurile publice se amenajează în conformitate cu certificatul de urbanism şi se  execută  în  baza proiectelor  aprobate  şi  autorizaţiilor de  construire,  eliberate  de autorităţile administraţiei publice locale în modul stabilit, cu acordul organelor centrale de specialitate."
    3. Articolul  9  alineatul (3) după cuvintele "se permite numai" se completează cu cuvintele "în baza certificatului de urbanism şi".
    Art.III. - Legea  nr.534-XIII  din  13  iulie  1995  cu  privire  la concesiuni  (Monitorul Oficial  al  Republicii  Moldova,  1995,  nr.67, art.752) se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    "(4) Caracteristicile de bază (juridice, ecologice, tehnice şi arhitectural-urbanistice) ale obiectelor  concesiunii  se  aduc   la cunoştinţa concesionarilor prin certificatul de urbanism."
    2. Articolul 7 alineatul (3) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) eliberarea  certificatelor  de urbanism pentru obiectele supuse concesionării."
    Art.IV. - Legea  nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,  nr.25, art.259) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 13 alineatul (1) se completează în final cu propoziţia:
    "Elaborarea  proiectelor se efectuează în modul stabilit cu  respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi regimului  tehnic,  indicate  în certificatul de  urbanism  eliberat  de autoritatea administraţiei publice locale."
    2. Articolul 22 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) obţinerea certificatului de urbanism, autorizaţiei de construire şi avizelor prevăzute de legislaţie;"
    Art.V. - La articolul  3 alineatul (2) din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie  1997  privind  preţul normativ şi modul  de vînzare-cumpărare a pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.515; 1998,nr.39-41, art.165; nr.44-46, art.324) propoziţia a doua va avea  următorul cuprins: "Documentele de vînzare-cumpărare sînt însoţite de   certificatul   de  urbanism,  de  informaţia  privind  parametrii cantitativi  şi calitativi ai terenului, precum şi de informaţia privind dreptul  deţinătorului asupra terenului, prezentate  de  autoritatea respectivă  a  administraţiei  publice locale şi de  Serviciul  de  stat pentru  reglementarea  regimului  proprietăţii  funciare  şi   cadastru funciar."
    [Art.VI se abrogă la 25.05.2003, prin L123/18.03.03, MO49/19.03.03 art.211]
    Art.VII. - În  Codul  cu privire la  contravenţiile  administrative, aprobat  prin  Legea  R.S.S.  Moldoveneşti din 29 martie  1985  (Veştile Sovietului  Suprem  şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti,  1985,  nr.3, art.47), după articolul 231/7 se introduce articolul 231/8, cu următorul cuprins:
    "Articolul 231/8. Organele controlului de stat
                               al calităţii în construcţii
    Organele controlului  de stat al calităţii în construcţii examinează cazurile  privind  contravenţiile administrative prevăzute la  articolul 149/2 din prezentul cod.
    Sînt în drept să  examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative în numele organelor controlului de stat al calităţii în construcţii şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii şi adjuncţii lui, şefii de direcţii din cadrul Inspecţiei de  Stat în Construcţii şi adjuncţii lor, şefii inspecţiilor teritoriale în construcţii şi adjuncţii lor."
   
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                          Dumitru DIACOV

    Chişinău, 15 iulie 1999.
    Nr. 509-XIV.