LPM753/1999
ID intern unic:  311721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 753
din  23.12.1999
privind Serviciul de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
Publicat : 31.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 764
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP177-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.537
    LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482
    LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190
    LP438 din 06.11.03, MO239-242/05.12.03 art.960
    LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
    LP13-XV din 06.02.03, MO35-37/07.03.03 art.143
    LP333-XV din 05.07.01, MO89/31.07.01
    LP1276 din 06.10.00, MO144/16.11.00    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte scopul, cadrul juridic, principiile, direcţiile de activitate, împuternicirile, forţele şi mijloacele Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, precum şi modalităţile de exercitare a controlului şi de supraveghere a activităţii lui.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Serviciul de Informaţii şi Securitate al
                       Republicii Moldova
    (1) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Serviciu) este organul de stat specializat în domeniul asigurării securității naționale prin exercitarea tuturor măsurilor adecvate de informaţii și contrainformaţii, de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii şi contracarării oricăror acţiuni care constituie, potrivit legii, amenințare internă sau externă pentru independenţa, suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială, ordinea constituţională, dezvoltarea democratică, securitatea internă a statului, societății și cetățenilor, statalitatea Republicii Moldova, funcționarea stabilă a ramurilor economiei naționale de importanță vitală, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și peste hotare.
    [Art.1 al.(1) în redacția LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (2) Activitatea Serviciului este supusă controlului parlamentar.
    [Art.1 al.(2) în redacția LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    (3) Serviciul reprezintă un organ unitar centralizat, constituit din subunităţile aparatului central al Serviciului şi organele lui teritoriale.
    (4) Efectivul Serviciului este stabilit şi aprobat de Parlament la propunerea directorului Serviciului. Structura Serviciului este aprobată de către Colegiul Serviciului, la propunerea directorului Serviciului.
    [Art.1 al.(4) modificat prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    (5) Organele teritoriale sînt subordonate direct conducerii Serviciului. Amplasarea lor poate să nu corespundă cu împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
    (6) Serviciul este persoană juridică, are denumire oficială şi convenţională, dispune de alte atribute necesare, conturi în bănci, inclusiv valutare.
    Articolul 2. Cadrul juridic al activităţii Serviciului
    (1) Cadrul juridic al activităţii Serviciului îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului.
    (2) Activitatea Serviciului se desfăşoară şi în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 3. Principiile de activitate a Serviciului
    Serviciul îşi desfăşoară activitatea conform principiilor:
    - legalităţii;
    - respectării drepturilor şi libertăţilor omului;
    - umanismului;
    - nonpartidismului;
    - oportunităţii;
    - conspiraţiei, îmbinării  metodelor şi mijloacelor de activitate deschisă şi acoperită;
    - centralizării conducerii Serviciului, îmbinării conducerii unipersonale şi colegiale.
    Articolul 4. Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului
                       în activitatea Serviciului
    (1) În activitatea sa, Serviciul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului. Nu se admite limitarea drepturilor şi libertăţilor omului, cu excepţia cazurilor prevăzute de Constituţie şi de alte acte legislative.
    (2) Cetăţenii ale căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate de către persoane cu funcţii de răspundere ale Serviciului sînt în drept să reclame acţiunile persoanelor în cauză în organul ierarhic superior al Serviciului, la procuratură sau în instanţa judecătorească.Conducătorulorganului respectiv al Serviciului, procurorul sau judecătorul este obligat să întreprindă măsuri pentru repunerea în aceste drepturi şi libertăţi, pentru repararea prejudiciului cauzat şi tragerea  la răspundere a celor vinovaţi, conform legislaţiei.
    (3) Autorităţile administraţiei publice, precum şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate, formaţiunile politice, obşteşti şi cetăţenii au dreptul, în conformitate cu legislaţia, să obţină explicaţii şi informaţii de la Serviciu, în cazul lezării drepturilor şi libertăţilor lor, şi să ceară de la acesta repararea  prejudiciului cauzat de acţiunile ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale Serviciului aflate în exerciţiul funcţiunii.
    (4) Datele privind viaţa particulară care aduc atingere onoarei şi demnităţii cetăţeanului sau de natură să-i lezeze interesele legitime, obţinute în procesul activităţii Serviciului, nu pot fi făcute publice decît cu consimţămîntul cetăţeanului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    (5) Persoanele cu funcţii de răspundere ale Serviciului vinovate de abuz de putere sau de abuz de serviciu, fie de excesul de putere sau de depăşirea atribuţiilor de serviciu poartă răspunderea prevăzută de legislaţie.
    Articolul 5. Dreptul cetăţenilor la informaţie privind
                       activitatea Serviciului
    (1) Cetăţenii sînt informaţi despre activitatea Serviciului prin intermediul mass-media şi prin alte forme, în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Informaţiile privind drepturile şi obligaţiile, direcţiile principale de activitate ale Serviciului sînt prezentate integral.
    (3) Se interzice de a face publice informaţiile ce constituie secret de stat, secret comercial, precum şi alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, a căror divulgare ar putea prejudicia securitatea de stat, onoarea şi demnitatea persoanei sau ar putea leza drepturile şi libertăţile acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie  în interesul justiţiei.
   
[Art.5 al.(3) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    Articolul 6. Apărarea informaţiilor referitoare la activitatea
                       Serviciului
    (1) Cetăţenii angajaţi în Serviciu, precum şi cei admişi la informaţiile referitoare la activitatea Serviciului, sînt supuşi procedurii de acces la informaţiile ce constituie secret de stat, dacă altă modalitate nu este prevăzută  de legislaţie.
   
[Art.6 al.(1) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    (2) Cetăţenii admişi, în condiţiile legii, la informaţiile referitoare la  activitatea Serviciului ce constituie secret de stat poartă răspundere pentru divulgarea lor conform legislaţiei.
    (3) Documentele şi materialele ce conţin informaţii referitoare la efectivul Serviciului, persoanele ce îi acordă sau i-au acordat în secret sprijin, precum şi informaţiile despre organizarea, tactica, metodele şi mijloacele de desfăşurare a activităţii operative de investigaţii de către Serviciu, constituie secret de stat şi se păstrează în arhiva Serviciului. Materialele din arhiva Serviciului care prezintă valoare istorică şi ştiinţifică sînt scoase de la secret şi sînt remise spre păstrare la Arhiva Naţională a Republicii Moldova  în modul stabilit de legislaţie.
   
[Art.6 al.(3) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
Capitolul II
ATRIBUŢIILE ŞI DIRECŢIILE DE ACTIVITATE
ALE SERVICIULUI
    Articolul 7. Atribuţiile Serviciului
    Serviciului, în exercițiul asigurării securității naționale, îi revin atribuţiile:
   
[Art.7 partea introductivă modificată prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    a) elaborarea şi realizarea, în limita competenţei sale, a unui sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea următoarelor acţiuni care, conform legislaţiei, periclitează securitatea de stat, publică şi a persoanei:
    - acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale, subminarea sau lichidarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării. (Aceste acţiuni nu pot fi interpretate în detrimentul pluralismului politic, realizării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului.);
    - activitatea ce contribuie, în mod direct sau indirect, la desfăşurarea de acţiuni militare împotriva ţării sau la declanşarea războiului civil;
    - acţiunile militare sau alte acţiuni violente care subminează temeliile statului;
    - acţiunile care au ca scop răsturnarea prin violenţă a autorităţilor publice legal alese;
    - acţiunile care favorizează apariţia de situaţii excepţionale în transport, telecomunicaţii, la unităţile de importanţă vitală;
   
- acţiunile ce constituie ameninţare externă sau internă la funcţionarea stabilă a ramurilor economiei naţionale de importanţă vitală;
    - spionajul, adică transmiterea informaţiilor ce constituie secret de stat altor state, precum şi obţinerea ori deţinerea ilegală a informaţiilor ce constituie secret de stat în vederea transmiterii lor unor state străine sau structuri anticonstituţionale;
    - trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat străin în desfăşurarea de activităţi ostile împotriva Republicii Moldova;
    - acţiunile care lezează drepturile şi libertăţile constituţionale ale cetăţenilor şi pun în pericol securitatea de stat;
    - pregătirea şi comiterea atentatelor la viaţa, sănătatea şi inviolabilitatea persoanelor oficiale supreme ale ţării, a oamenilor de stat şi fruntaşilor vieţii publice din alte state aflaţi în Republica Moldova;
    - sustragerea de armament, muniţii, tehnică de luptă, substanţe explozive, radioactive, otrăvitoare, substanțe stupefiante, toxice şi de altă natură, contrabanda cu acestea, producerea, folosirea, transportarea şi păstrarea lor ilegală, dacă prin aceasta se aduce atingere intereselor de asigurare a securităţii de stat;
    - constituirea de organizaţii sau grupări ilegale care periclitează securitatea de stat sau participarea la activitatea acestora;
    [Art.7 lit.a) modificată prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    [Art.7 lit.a) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    b) protecţia secretului de stat, exercitarea controlului privind asigurarea păstrării şi prevenirii scurgerii informaţiilor ce constituie secret de stat şi altor informaţii  importante pentru stat;
    c) crearea, asigurarea funcţionării şi securităţii sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, elaborarea strategiei şi realizarea politicii naţionale în domeniul creării, administrării şi asigurării funcţionării şi securităţii sistemelor speciale de telecomunicaţii;
    d) desfăşurarea activităţii de combatere a terorismului, finanţării şi asigurării materiale a actelor teroriste;
   
e) asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor efectuate prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, cu utilizarea unor mijloace tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, la echipamentul furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
    [Art.7 lit.e) introdusă prin LP85 din 19.04.13, MO104-108/10.05.13 art.327]
   
f) efectuarea evaluării integrităţii instituţionale în condiţiile Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.7 lit.f) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
   
g) asigurarea curieratului diplomatic şi al celui special în condițiile legii.
    [Art.7 lit.g) introdusă prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    [Art.7 în redacţia LP177-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.537]
    Articolul 8. Direcţiile de activitate ale Serviciului
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce ţin de asigurarea securităţii de stat, Serviciul desfăşoară:
    a) activităţi informative;
    b) activităţi contrainformative;
    c) combaterea infracţiunilor ale căror urmărire penală sînt atribuite, conform legislaţiei, Serviciului. Alte atribuţii în domeniul combaterii criminalităţii pot fi acordate Serviciului prin legi şi alte acte normative.
    [Art.8 al.(1), lit.c) modificată prin LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
   
(2) Modul de desfăşurare a măsurilor informative şi contrainformative, precum şi condiţiile de utilizare a metodelor şi mijloacelor secrete în desfăşurarea activităţii informative şi contrainformative sînt stabilite de legislaţie.
Capitolul III
OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE SERVICIULUI
ŞI ALE COLABORATORILOR SĂI
    Articolul 9. Obligaţiile Serviciului
    Serviciul este obligat:
    a) să informeze Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul şi alte autorităţi publice asupra problemelor ce ţin de interesele securităţii de stat;
    b) să obţină date informative în interesul asigurării  securităţii Republicii Moldova, sporirii potenţialului ei economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, creării condiţiilor pentru promovarea politicii ei externe şi interne;
    c) să descopere, să prevină şi să contracareze activitatea informativă şi subversivă a serviciilor şi organizaţiilor speciale străine, precum şi a unor persoane aparte, orientată spre prejudicierea securităţii Republicii Moldova;
    d) să descopere, să prevină şi să contracareze infracţiunile ale căror urmărire penală ţin, conform legislaţiei, de competenţa Serviciului, să caute persoanele care au comis ori sînt suspectate de comitere a unor atare infracţiuni;
    [Art.9 lit.d) modificată prin LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    e) să întreprindă măsuri de asigurare contrainformativă a Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, altor formaţiuni militare, create în condiţiile legii, precum şi a organelor de control şi vamale;
   
[Art.9 lit.e) modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    f) să asigure conducerea ţării, a ministerelor, departamentelor şi a altor autorităţi publice, inclusiv şi în străinătate, conform Nomenclatorului întocmit de Guvern, cu legătură guvernamentală, cifrată, secretă şi cu alte tipuri de telecomunicaţii; să organizeze şi să asigure siguranţa exploatării lor;
    g) să asigure, în limita competenţei sale, siguranţa obiectivelor complexului defensiv, sistemului financiar-bancar, energetic, de transport şi telecomunicaţii şi a obiectivelor de importanţă vitală, a sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, a cercetărilor ştiinţifice;
    h) să exercite controlul privind asigurarea păstrării informaţiilor ce constituie secret de stat; să participe la elaborarea şi realizarea măsurilor de protejare a informaţiilor ce constituie secret de stat în autorităţile publice, formaţiunile militare, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate; să întreprindă, în modul stabilit, măsuri legate de accesul cetăţenilor la informaţiile ce constituie secret de stat;
    i) la cererea conducătorilor autorităţilor publice, în condiţiile legii, să verifice şi să ofere date cu privire la persoanele ce urmează a fi încadrate în autorităţile publice;
    j) să întreprindă, în comun cu alte autorităţi publice, măsuri de asigurare a securităţii  instituţiilor Republicii Moldova situate pe teritoriul altor state şi a cetăţenilor ei aflaţi în străinătate;
    k) să participe, în limita competenţei sale şi în  colaborare cu Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la asigurarea controlului frontierei de stat a Republicii Moldova;
   
[Art.9 lit.k) modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    l) să acorde,  prin forţe şi mijloace disponibile, inclusiv tehnice, sprijin organelor afacerilor interne şi altor organe de drept  la combaterea criminalităţii;
    m) să depisteze emiterile radio ale mijloacelor radioelectronice emiţătoare a căror activitate periclitează securitatea de stat;
    n) să participe, în conformitate cu legislaţia, la soluţionarea problemelor ce ţin de acordarea şi retragerea cetăţeniei Republicii Moldova, intrarea/ieşirea în/din ţară a cetăţenilor republicii, şi a străinilor, precum şi de respectarea regimului de şedere a străinilor în ţară;
   
[Art.9 lit.n) modificată prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    o) să menţină  în stare bună pregătirea de mobilizare a Serviciului, să formeze necesităţile şi să ţină evidenţa rezervelor efectivului.
    p) în limita competenţei sale, să planifice, să desfăşoare activităţi şi să prezinte organelor abilitate informaţiile necesare pentru asigurarea securităţii militare a statului;
    q) la declararea stării de asediu sau de război, în limita competenţei sale, să coordoneze cu Statul Major General al Forţelor Armate măsurile de menţinere a regimului stării de asediu sau de război şi să participe la asigurarea operaţiilor de apărare a ţării.
    [Art.9 lit. p)-q) introduse prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
   
r) să asigure curieratul diplomatic şi să exercite controlul asupra circuitului informațiilor atribuite la secret de stat și al informațiilor de serviciu între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate;
    [Art.7 lit.r) introdusă prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    s) să asigure predarea operativă, conform legii, a corespondenţei parlamentare, prezidenţiale, guvernamentale, diplomatice, a trimiterilor ce constituie secret de stat sau secret comercial ale autorităţilor administraţiei publice, de asemenea a corespondenţei şefilor de state și şefilor de guverne ale statelor participante la Acordul interguvernamental cu privire la Serviciul de Curieri Speciali al Comunităţii Statelor Independente.
    [Art.7 lit.s) introdusă prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    Articolul 10. Drepturile Serviciului
    (1) Serviciul, în limitele atribuțiilor, are dreptul:
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    a) să efectueze, în conformitate cu legislaţia, măsuri operative de investigaţii;
    b) să întreprindă măsuri de profilaxie a infracţiunilor, care, conform legislaţiei, ţin de competenţa Serviciului;
    [Art.10 al.(1), lit.c) exclusă prin LP177-XVI  din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.57 lit.d)-w) devin c)-v)]
    [Art.10 al.(1), lit.c) modificată prin LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    c) să antreneze, în condiţiile prevăzute de legislaţie, în mod deschis sau secret (inclusiv şi în calitate de colaboratori netitulari), persoane, cu acordul acestora, în vederea contribuirii la îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin Serviciului. Împuternicirile colaboratorilor netitulari sînt stabilite prin actele departamentale ale Serviciului;
    d) să folosească, în bază de contract sau înţelegere verbală, în limitele necesare pentru efectuarea măsurilor operative de investigaţii, încăperile de serviciu, alte bunuri ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor de stat, ale formaţiunilor militare, precum şi încăperile şi alte bunuri ale cetăţenilor;
    e) să utilizeze, în caz de extremă necesitate, în interes de serviciu, mijloacele de telecomunicaţii ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate, precum şi ale asociaţiilor obşteşti şi cetăţenilor, cu consimţămîntul acestora;
    f) să utilizeze, în cazurile care nu suferă amînare, mijloacele de transport ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate, precum şi ale asociaţiilor obşteşti, cetăţenilor, cu excepţia celor ce aparţin instituţiilor străine şi persoanelor cu imunitate diplomatică. La cererea proprietarilor mijloacelor de transport, Serviciul le compensează, în modul stabilit de legislaţie, cheltuielile sau prejudiciile pricinuite;
    g) să efectueze reţinerea administrativă a persoanelor care au comis delicte ce ţin de tentativa de pătrundere şi de pătrunderea  pe teritoriul pus sub pază specială al obiectivelor cu regim special şi al altor obiective păzite, precum şi să controleze actele de identitate ale acestor persoane, să le ceară explicaţii, să efectueze percheziţia lor corporală, controlul şi ridicarea obiectelor şi actelor ce le aparţin; să întocmească procese-verbale cu privire la contravenţii administrative;
    h) să înainteze autorităţilor publice, administraţiei întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate, precum şi asociaţiilor obşteşti, indicaţii executorii privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care contribuie la realizarea ameninţărilor securităţii de stat.
    [Art.10. al.(1), lit.i) modificată prin LP177-XVI  din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.537; lit.d)-w) devin lit.c)-v)]
    [Art.10 al.(1), lit.i) modificată prin LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
   
i) să obţină, pe gratis, de la autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate, informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului;
    j) să elaboreze coduri de stat şi mijloace tehnice de cifrare, să execute lucrări de cifru în cadrul Serviciului, precum şi să exercite controlul asupra respectării regimului de secretizare la manipularea informaţiilor cifrate în cadrul subdiviziunilor de cifru  ale autorităţilor publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate;
    k) să creeze, în modul stabilit de legislaţie, întreprinderi, instituţii, organizaţii şi subdiviziuni necesare pentru  îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului şi pentru asigurarea activităţii lui;
    l) să antreneze, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, forţele şi mijloacele acestuia la acţiuni de asigurare a securităţii de stat;
    m) să creeze subdiviziuni publice şi acoperite cu destinaţie specială în scopul executării atribuţiilor ce revin Serviciului;
    n) să efectueze constatări tehnico-științifice şi de altă natură, precum şi cercetări ce ţin de competenţa Serviciului;
    
[Art.10. al.(1), lit.n) modificată prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    o) să detaşeze în autorităţile publice, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat, în modul prevăzut de Guvern, şi în cele private cu acordul conducătorilor acestora, ofiţeri de informaţii şi securitate pentru a ocupa funcţii  în cadrul lor, aceştia continuînd să îndeplinească serviciul special;
   
[Art.10 al.(1) lit.o) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.10 al.(1), lit. p) modificată prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.4 art.708]
    p) să stabilească relaţii cu serviciile speciale şi organele de drept străine; să încheie, în modul stabilit şi în limitele competenţei sale, acorduri internaţionale;
    q) să dispună de reprezentanţi oficiali ai Serviciului în ţări străine, de comun acord cu serviciile speciale sau cu organele de drept ale acestor ţări, în scopul combaterii mai eficiente a infracţiunilor cu caracter internaţional;
    r) să întreprindă măsuri pentru asigurarea securităţii proprii;
    s) să se folosească, în scop conspirativ, de acte care codifică identitatea persoanelor cu funcţii de răspundere, apartenenţa departamentală a subdiviziunilor, organizaţiilor, încăperilor şi mijloacelor de transport ale organelor care exercită activitate operativă de  investigaţii, precum şi identitatea persoanelor care colaborează cu aceste organe în mod confidenţial;
    t) să desfăşoare cercetări ştiinţifice pe probleme ce ţin de securitatea de stat;
    u) să creeze grupuri de lucru în componenţa ofiţerilor de informaţii şi securitate şi specialiştilor invitaţi de la alte autorităţi publice pentru desfăşurarea cercetărilor pe probleme importante ce ţin de asigurarea securităţii de stat;
   
[Art.10 al.(1) lit.u) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    v) să efectueze pregătirea şi reciclarea personalului Serviciului, inclusiv  în străinătate, să pregătească, în bază de compensare sau gratuit, cadre pentru serviciile speciale străine;
   
w) să efectueze, în condițiile legii, verificări de securitate prin eliberarea și retragerea de avize  angajaților misiunilor diplomatice și oficiilor consulare;
    [Art.7 lit.w) introdusă prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
     x) să predea, conform legii, corespondența autorităţilor administraţiei publice şi corespondența agenţilor economici (inclusiv cea secretă).
    [Art.7 lit.x) introdusă prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    (2) Nu este admisă utilizarea drepturilor acordate Serviciului pentru îndeplinirea unor obligaţii care nu sînt prevăzute de legislaţie.
    Articolul 11. Dreptul la aplicarea forţei fizice, a armei
                         de foc, a muniţiilor şi a mijloacelor speciale
    Ofiţerul de informaţii şi securitate are dreptul la aplicarea forţei fizice, a armei de foc, a muniţiilor şi a mijloacelor speciale în condiţiile
Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc.
   
[Art.11 modificat prin LP240 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.61]
    [Art.11 în redacţia LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    Articolul 12. Conlucrarea Serviciului cu instituţii
                         din ţară şi din străinătate
    (1) Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conlucrare cu autorităţile publice din Republica Moldova, cu întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate.
    (2) Modul şi condiţiile conlucrării Serviciului cu alte autorităţi ale administraţiei  publice se stabilesc în baza acordurilor între ele sau în baza unor acte normative comune.
    (3) Serviciul poate utiliza disponibilităţile altor organe din sistemul organelor de securitate ale Republicii Moldova în  condiţiile prevăzute de legislaţie.
    (4) Autorităţile publice, precum şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligate să acorde sprijin Serviciului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, inclusiv să ofere, potrivit listei aprobate de Guvern, funcţii pentru încadrarea ofiţerilor de informaţii şi securitate angajaţi  în rezolvarea sarcinilor de asigurare a securităţii de stat.
   
[Art.12 al.(4) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    (5) Organele de drept şi de urmărire penală sînt obligate să comunice Serviciului orice date şi informaţii, rezultate din activitatea lor de serviciu, ce ţin de asigurarea securităţii de stat.
    [Art.12 al.(5) modificată prin LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
   
(6) Cetăţenii, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate, prestatoare de servicii poştale, de telecomunicaţii de toate tipurile, inclusiv de servicii în sistemul de legătură cifrată, confidenţială, prin satelit, prin reţelele informaţionale globale, regionale şi departamentale, sînt obligate, în conformitate cu legislaţia, să creeze condiţiile necesare pentru efectuarea de către Serviciu a măsurilor operative de investigaţii.
    (7) Conlucrarea Serviciului cu serviciile şi organizaţiile speciale străine, cu organele de drept şi alte organizaţii din străinătate are loc în baza acordurilor internaţionale.
Capitolul IV
CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SERVICIULUI
    Articolul 13. Conducerea Serviciului
    (1) Serviciul este condus de un director, numit în funcţie de Parlament, la propunerea a cel puțin 10 deputați, cu avizul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, pe un termen de 5 ani. Eliberarea din funcţie a directorului Serviciului se face de către Parlament, la propunerea a cel puțin unei treimi din numărul de deputați, în cazurile:
    a) în care se stabilește, printr-un act de constatare rămas definitiv, emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese;
    b) în care acesta se află în stare de incompatibilitate, fapt stabilit printr-un act de constatare rămas definitiv;
    c) nedepunerii de către acesta a declaraţiei de avere şi interese personale sau al refuzului de a o depune în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate;
    d) în care instanţa de judecată dispune, printr-o hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate a acestuia;
    e) exprimării neîncrederii.
    [Art.13 al.(1) în redacția LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    [Art.13 al.(1) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP1276-XIV din 06.10.00, MO144/16.11.00]
    (2)  La data numirii în funcţie, directorul Serviciului depune în faţa Parlamentului următorul jurămînt:
    "Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei."
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    [Art.13 al.(2) introdus prin LP13-XV din 06.02.03, MO35/07.03.03 art.143; al.(2)-(5) devin al.(3)-(6)]
    (3) Directorul Serviciului este în drept să participe la  şedinţele Guvernului.
    (4) Directorul Serviciului are un adjunct, numit în funcție de Parlament, la propunerea directorului Serviciului.
    [Art.13 al.(4) în redacția LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului se constituie un colegiu în a cărui componenţă intră directorul (preşedinte), directorul adjunct și alte persoane cu funcţii de conducere din cadrul Serviciului.
    [Art.13 al.(5) în redacția LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    (6) Componenţa numerică și nominală a Colegiului Serviciului se aprobă prin ordinul directorului Serviciului.
   
[Art.13 al.(6) în redacția LP327 din 30.11.18, MO499-503/21.12.18 art.827; în vigoare 21.12.18]
    [Art.13 al.(6) în redacția LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    Articolul 14. Personalul Serviciului
    (1) Personalul Serviciului este format din ofiţeri de informaţii şi securitate şi din salariaţi civili (în continuare – colaboratori), angajaţi în bază de contract. În funcţie de atribuţiile ce le revin, ofiţerii de informaţii şi securitate fac parte din personalul scriptic sau din cel criptic.
    (2) Statutul juridic, modul de îndeplinire a serviciului special prin contract, regimul disciplinar, interdicţiile şi răspunderea ofiţerului de informaţii şi securitate sînt reglementate prin Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.
    (3) Activitatea de muncă, condiţiile de odihnă, salarizarea şi normarea muncii salariaţilor civili sînt reglementate de legislaţia muncii, de legislaţia privind statutul funcţionarului public şi de alte acte normative, ţinînd cont de particularităţile prevăzute de prezenta lege.
    (4) În calitate de salariat civil poate fi angajată persoana care întruneşte condiţiile generale de angajare, are pregătire profesională, calificare şi stare de sănătate necesare ocupării funcţiei şi corespunde criteriilor de securitate.
    (5) Pe perioada activităţii în Serviciu colaboratorii nu pot deţine cetăţenia altor state.
    (6) Colaboratorii Serviciului nu pot face parte din partide şi din alte organizaţii social-politice. Salariaţii civili pot întemeia şi se pot afilia la sindicate.
    (7) Colaboratorii Serviciului nu pot să desfăşoare sau să fie implicaţi în vreun fel în activitate de întreprinzător, să acorde sprijin altor persoane în astfel de activităţi, să fondeze societăţi comerciale, cooperative şi organizaţii necomerciale şi să participe la administrarea lor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    (8) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, ofiţerii de informaţii şi securitate şi funcţionarii publici ai Serviciului sînt obligaţi să depună declaraţie
de avere și interese personale în condiţiile prevăzute de lege.
   
[Art.14 al.(8) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (9) Colaboratorii Serviciului sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
    (10) Colaboratorii Serviciului sînt obligaţi să păstreze cu stricteţe secretul de stat, alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv după părăsirea, indiferent din care motiv, a Serviciului. Divulgarea datelor şi a informaţiilor care le-au devenit cunoscute pe parcursul activităţii în Serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, este interzisă şi se pedepseşte conform legii.
   
[Art.14 în redacţia LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
Capitolul V
PERSOANELE CARE ACORDĂ SPRIJIN SERVICIULUI
    Articolul 15. Persoanele care acordă sprijin Serviciului
    (1) Persoanele care acordă sprijin Serviciului au dreptul:
    a) să încheie cu Serviciul, în cazurile prevăzute de actele departamentale ale Serviciului, contracte de colaborare secretă;
    b) să primească de la colaboratorii Serviciului explicaţii ce ţin de atribuţiile, drepturile şi obligaţiile lor;
    c) să utilizeze, în scopuri conspirative, acte de identitate cifrate;
    d) să primească recompensă;
    e) să fie despăgubite pentru daunele aduse sănătăţii sau bunurilor lor în procesul de colaborare cu Serviciul.
    (2) Persoanele care acordă sprijin Serviciului sînt obligate:
    a) să respecte clauzele contractului sau înţelegerii de colaborare cu Serviciul;
    b) să îndeplinească misiunile date de Serviciu, îndreptate spre realizarea obligaţiilor ce le revin;
    c) să nu admită prezentarea premeditată a informaţiilor necomplete, neobiective, false sau calomnioase;
    d) să nu divulge datele ce constituie secret de stat, precum şi alte date de care au luat cunoştinţă în procesul colaborării cu Serviciul.
    (3) Informaţiile privind persoanele care au acordat sau acordă sprijin Serviciului în mod confidenţial constituie secret de stat şi pot fi făcute publice numai cu acordul scris al acestor persoane şi numai în cazurile prevăzute de legislaţie.
Capitolul VI
PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI JURIDICĂ
A COLABORATORILOR SERVICIULUI
    Articolul 16. Protecţia socială şi juridică
                         a colaboratorilor Serviciului
    (1) Protecţia socială şi juridică a colaboratorilor Serviciului şi membrilor familiilor lor este asigurată de stat.
    (2) Protecţia socială şi juridică a ofiţerului de informaţii şi securitate este reglementată de Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.
    [Art.16 al.(2) în redacţia LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    (3) Protecţia socială şi juridică a salariaţilor civili este reglementată de Codul muncii şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii.
    [Art.16 al.(3) în redacţia LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    (4) Informaţiile privind colaboratorii Serviciului care îndeplinesc sau au îndeplinit misiuni speciale privind asigurarea securităţii statului constituie secret de stat şi pot fi făcute publice numai în cazurile prevăzute de legislaţie.
    (5) Perioada îndeplinirii de către colaboratorii Serviciului a misiunilor speciale legate de asigurarea securităţii de stat, precum şi de executarea obligaţiilor de serviciu în alte condiţii ce periclitează viaţa şi sănătatea lor, se include în vechimea în muncă generală, în vechimea în muncă specială, în vechimea în serviciul public, în stagiul de cotizare, precum şi în stagiul ce acordă dreptul la spor pentru vechime în muncă, în conformitate cu legislaţia.
    [Art.16 al.(5) în redacţia LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
Capitolul VII
ASIGURAREA INFORMAŢIONALĂ, FINANCIARĂ
ŞI TEHNICO-MATERIALĂ A SERVICIULUI
    Articolul 17. Asigurarea informaţională a Serviciului
    (1) Pentru realizarea activităţii sale, Serviciul are dreptul să elaboreze, să creeze şi să exploateze, în condiţiile legii, sisteme informaţionale, de comunicaţii şi de transmitere a datelor, precum şi mijloace de apărare a informaţiilor, inclusiv mijloace de protecţie criptografică.
    (2) În interesul asigurării securităţii de stat, Serviciul, în modul stabilit de legislaţie, are drept de acces, pe gratis, la sistemele informaţionale ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate.
    Articolul 18. Mijloacele de înarmare şi echipare
                          a Serviciului
    (1) Serviciul elaborează, creează, achiziţionează şi utilizează mijloace de înarmare şi echipare, inclusiv mijloace tehnice speciale şi de altă natură, procură şi foloseşte armamentul de luptă intrat în dotarea Serviciului prin hotărîre de Guvern, precum şi alt armament şi muniţii pentru el.
    (2) Vînzarea, transmiterea, scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova şi introducerea pe teritoriul ei a mijloacelor de înarmare şi echipare, inclusiv a celor tehnice speciale, precum şi a altor mijloace, a armelor de foc şi muniţiilor pentru  ele, pentru  folosire  în activitatea Serviciului, se efectuează în modul stabilit de Guvern.
    Articolul 19. Asigurarea financiară şi tehnico-materială
                          a Serviciului
    (1) Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Serviciului se efectuează din bugetul de stat.
    (2) Bunurile Serviciului, inclusiv clădirile, construcţiile, utilajele, create sau care vor fi create, procurate sau care vor fi procurate din contul mijloacelor bugetului de stat, precum şi al altor mijloace, sînt proprietate publică.
    (3) Finanţarea Serviciului poate fi efectuată şi din contul mijloacelor speciale, în condiţiile prevăzute de legislaţie.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611]
   
(4) Serviciul poate deţine un fond locativ de serviciu, format în condiţiile stabilite de legislaţie.
Capitolul VIII
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA
ACTIVITĂŢII SERVICIULUI
    Articolul 20. Controlul asupra activităţii Serviciului
    (1) Controlul asupra activităţii  Serviciului este exercitat de Parlament, Procuratură şi instanţele judecătoreşti, în limita competenţei lor.
    (2) Serviciul prezintă, în modul stabilit, anual şi în caz de necesitate la cerere, Parlamentului, în şedinţă plenară, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului rapoarte privind desfăşurarea activităţii sale.
   
[Art.20 al.(2) modificat prin LP12 din 11.02.11, MO34-36/04.03.11 art.58]
    (3) Auditul public extern al parlamentar asupra activităţii Serviciului se efectuează de către Comisia pentru securitatea naţională, conform regulamentului acesteia.
   
[Art.20 al.(3) în redacţia LP333-XV din 05.07.01, MO89 din 31.07.01]
    (4) Controlul activităţii financiare a Serviciului este exercitat de Curtea de Conturi.
   
[Art.20 al.(4) modificat prin LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213]
    Articolul 21. Supravegherea exercitată de procuror
    (1) Supravegherea respectării legislaţiei Republicii Moldova de către Serviciu este exercitată de Procuratura Generală.
    (2) Activitatea persoanelor care au acordat sau acordă, în modul stabilit, sprijin Serviciului se află în supravegherea Procurorului General sau a unui procuror împuternicit special prin ordin al Procurorului General.
    (3) Informaţiile privind organizarea, tactica, metodele şi mijloacele de desfăşurare a activităţii Serviciului nu  fac obiectul supravegherii procurorului.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 22
    (1) Serviciul este creat prin reorganizarea Ministerului Securităţii Naţionale, fiind succesorul de drepturi al acestuia.
    (2) Colaboratorii Ministerului Securităţii Naţionale se consideră că îndeplinesc serviciul special (lucrează) în Serviciu în funcţiile pe care le deţin, fără reatestare.
   
[Art.22 al.(2) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
   
Articolul 23
    Pînă la punerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, actele normative ce reglementează activitatea Serviciului se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    [Art.24 exclus prin LP333-XV din 05.07.01, MO89/31.07.01; art.25-26 devin art.24-25]
    Articolul 24
    Directorul Serviciului, în termen de 2 luni după numirea în funcţie, va prezenta Parlamentului spre aprobare efectivul Serviciului.
    Articolul 25
    Guvernul:
    - va asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, plasarea în cîmpul muncii a funcţionarilor disponibilizaţi în legătură cu reorganizarea Ministerului Securităţii Naţionale;
    - va aduce, în termen de 2 luni, actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    - va adopta actele normative necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi;
    - va prezenta Parlamentului, în termen de 3 luni, propuneri privind modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare;
    - va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Dumitru DIACOV

    Chişinău, 23 decembrie 1999.
    Nr. 753-XIV.