LPA404/1990
ID intern unic:  311892
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 404
din  11.12.1990
cu privire la statutul deputaţilor poporului în
Republica  Moldova
Publicat : 01.01.1990 în Veştile Nr. 12     art Nr : 316

I. Principii generale
Articolul 1. Legislaţia cu privire la statutul deputaţilor
Statutul deputaţilor poporului în R.S.S. Moldova este determinat de Constituţia R.S.S. Moldova şi de prezenta Lege.
Unele chestiuni din sfera de activitate a deputaţilor pot fi reglementate şi de alte acte legislative ale R.S.S. Moldova.
Articolul 2. Termenul împuternicirii deputaţilor
Deputatul poporului este persoană oficială.
Împuternicirile deputatului încep din momentul validării lui de către Sovietul respectiv şi expiră în ziua alegerilor deputaţilor de o nouă legislatură sau în cazurile prevăzute de articolul 7 al prezentei Legi.
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova, care este membru al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova sau al prezidiului Sovietului local de deputaţi ai poporului, îşi păstrează împuternicirile de deputat al poporului şi de membru al Prezidiului pînă la constituirea componenţei Sovietului respectiv de legislatură nouă, la prima sesiune.
Împuternicirile deputatului nu pot fi transmise altei persoane.
Articolul 3. Îmbinarea activităţii de deputaţi cu îndeplinirea
                  îndatoririlor de producţie şi de serviciu
Deputatul îşi exercită împuternicirile, de regulă, fără a-şi înceta activitatea de producţie sau de serviciu.
Deputatul este degrevat, la cererea lui, de obligaţiile de producţie sau de serviciu pe termenul necesar pentru exercitarea împuternicirilor de deputat.
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova, ales în componenţa unei comisii permanente sau numit în altă funcţie în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova, este degrevat de obligaţiile de producţie sau de serviciul pentru termenul fixat în decizia comisiei permanente respective şi a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova.
Modul de legalizare a degrevării deputatului de obligaţiile de producţie sau de serviciu pentru exercitarea împuternicirii de deputat este stabilit de Sovietul respectiv de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova.
Articolul 4. Participarea deputatului la activitatea Sovietelor
                  ierarhic inferioare de deputaţi ai poporului
Deputatul este în drept să participe cu vot consultativ la lucrările Sovietelor ierarhic inferioare de deputaţi ai poporului.
Articolol 5. Dreptul deputatului de a se uni în grupuri şi în
                  cluburi ale deputaţilor
Deputaţii au dreptul de a se uni în grupuri permanente şi temporare de deputaţi, în cluburi ale deputaţilor.
Modul de acrivitate a grupurilor de deputaţi şi a cluburilor deputaţilor lor sînt stabilite în Regulamentul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova şi în cele ale Sovietelor locale respective de deputaţi ai poporului.
Articolul 6. Etica de deputat
Deputatul trebuie să respecte cu stricteţe Constituţia (Legea Fundamentală) R.S.S. Moldova, legislaţia în vigoare, normele etice şi morale. Este indmisibil să facă abuz de drepturile sale în detrimentul intereselor statului, sociatăţii, cetăţenilor.
Deputatul este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la întărirea disciplinei de stat, îndeplinirea de către cetăţeni a obligaţiilor civile , la asigurarea drepturilor omului şi la respectarea legislaţiei.
Cazurile în care deputatul poporului din R.S.S. Moldova încalcă etica de deputat sînt examinate de Comisia pentru validare şi pentru etica de deputat a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova şi de comisia de validare a Sovietului  local respectiv în conformitate cu hotărîrea adoptată de ele.
Articolol 7. Suspendarea înainte de termen a împuternicirilor
                  deputatului
Împuternicirile deputatului de toate nivelurile pot fi suspendate înainte de termen în baza hotărîrii Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova şi a hotărîrilor Sovietelor locale respective de deputaţi ai poporului în cazurile eschivării sistemului de la şedinţele Sovietului Suprem, ale Sovietelor locale şi ale organelor lor fără motiv întemeiat, în cazurile refuzului în repetate rînduri de a executa legile şi hotărîrile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova şi ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului, participării lor la lucrările organelor anticonstituţionale si comiterii de acţiuni ce vin în contradicţie cu Constituţia R.S.S. Moldova şi cu legislaţia în vigoare a R.S.S. Moldova.
Anularea înainte de termen a împuternicirilor deputatului se adoptă şi la cererea personală a deputatului, prin care el îşi depune împuternicirile de deputat din motive personale sau în legătură cu alegerea sau numirea lui într-o funcţie, a cărei deţinere, conform legii, este incompatibilă cu exercitarea împuternicirilor de deputat, sau în legătură cu intrarea în vigoare a sentinţei de acuzare a instanţei judecătoreşti împotriva deputatului.
Deputatul care nu a îndreptăţit încrederea alegătorilor poate fi oricînd revocat în baza hotărîrii majorităţii alegătorilor în modul stabilit de lege.
II. Activitatea deputatului în Soviet
Articolul 8. Participarea deputatului la lucrările Sovietului
La şedinţele Sovietului deputatul perticipă activ la examinarea colectivă şi liberă a chestiunilor ce ţin de competenţa Sovietului şi la adoptarea hotărîrii asupra acestor chestiuni.
Deputatul este obligat să participe la lucrările sesiunii Sovietului şi la şedinţele comisiei permanente, în a cărei componenţă este ales. În cazul în care deputatul din motive întemeiate nu se poate prezenta la sesiunea Sovietului sau la şedinţa comisiei, el este dator să-l prevină pe preşedintele Sovietului sau al comisiei respective.
Articolul 9. Drepturile deputatului la sesiunile Sovietului
Deputatul beneficiază de drept de vot deliberativ asupra tuturor chestiunulor examinate la sesiunile Sovietului.
Deputatul este în drept:
- să aleagă şi să fie ales în organele Sovietului:
- să-şi exprime părerea asupra componenţei nominale a organelor formate de către Soviet şi asupra candidaturilor persoanelor aficiale alese, numite sau confirmate de către Soviet;
- să propună chestiuni spre a fi examinate de către Soviet;
- să facă propuneri şi observaţii privind ordinea de zi a sesiunii, privind esenţa chestiunilor puse în discuţie şi modul de examinare a lor;
-să dea dovadă de iniţiativă şi să facă propuneri privind examinarea la sesiunea Sovietului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ sau persoană oficială, aflată în subordonarea sau sub controlul Sovietului;
-să pună problemele referitoare la votul de neîncredere în Guvern, în persoanele oficiale alese, numite sau confirmate de Sovietul respecriv;
-să facă propuneri ca Sovietul să examineze chestiuni referitoare la controlul asupra executării legilor R.S.S. Moldova, hotărîrilor respective de către organele de stat şi obşteşti, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, situate pe teritoriul Sovietului;
-să participe la dezbateri, să adreseze interpelări, să pună întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri şi să le dea aprecieri;
-să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să prezinte note informative;
-să introducă amendamente la proiectele de legi, de hotărîri, de alte acte legislative;
-la sesiunile Sovietului să dea citire apelurilor de inportanţă socială ale cetăţenilor;
-să nu dea depoziţii referitor la persoanele, care i-au încredinţat ca deputat careva fapte, şi referitor la faptele înseşi. Întrucît chestiunea se referă la refuzul de a da depoziţii, nu se admite aplicarea sechestrului asupra documentelor.
-Deputatul care nu a luat cuvînt în dezbateri este în drept să transmită preşedintelui şedinţei textul cuvîntării sale, propunerile şi observaţiile asupra chestiunii examinate la sesiunea Sovietului.
Textul cuvîntării deputatului poporului din R.S.S. Moldova se include în procesul-verbal al şedinţei şi se publică în organul de presă al Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova. Textul cuvîntării deputatului Sovietului local de deputaţi ai poporului se include în procesul-verbal al sesiunii.
Deputatul este în drept să ia cunoştinţă de textele cuvîntării sale din stenogramele şi din procesele-verbale ale sesiunilor Sovietelor şi ale organelor lor, înainte de a fi publicate, să primească, de asemenea, textele cuvîntărilor care nu urmează a fi publicate.
Propunerile şi observaţiile formulate de către deputaţi la sesiunile Sovietului sînt examinate şi se ţine cont de ele în procesul definitivării şi adoptării proiectelor de legi şi a hotărîrilor. În cazul respingerii lor deputatului i se dă un răspuns întemeiat.
Deputatul care nu este de acord cu hotărîrea Sovietului sau a organelor lui are dreptul să-şi expună opinia personală.
Deputatul nu poate fi tras la răspundere pentru poziţia sa expusă în cuvîntări şi prin vot la sesiunile Sovietului sau la şedinţele organelor lui, dacă nu a întreprins acţiuni interzise de lege în mod direct.
Modul de realizare a drepturilor menţionate în prezentul articol se stabileşte prin prezenta Lege şi prin Regulamentul Sovietului respectiv.
Articolul 10. Dreptul de iniţiativă legislativă al deputatului
                        poporului din R.S.S. Moldova
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova are dreptul de iniţiativă legislativă în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova. Realizîndu-şi acest drept, deputatul poate pune problema elaborării unei legi noi, poate propune Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova proiecte de legi noi ale R.S.S. Moldova, proiecte de legi cu privire la modificarea legilor în vigoare ale R.S.S. Moldova, precum şi modificări şi completări concrete la legile în vigoare ale R.S.S. Moldova.
Articolul 11. Înterpelarea deputatului.
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova, sau un grup de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova au dreptul la sesiunile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova să adreseze Preşedintelui R.S.S. Moldova, Preşedintelui Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, Guvernului republicii, conducătorilor organelor formate sau alese de către Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova interpelări care vizează cazurile de încălcare sau de nerespectare a Constituţiei R.S.S. Moldova, a legilor R.S.S. Moldova, a hotărîrilor şi a altor acte adoptate de către organele supreme ale puterii de stat şi ale administraţiei de stat ale R.S.S. Moldova, precum şi alte chestiuni de importanţă pentru întregul stat.
Deputatul Sovietului local are dreptul la sesiune să se adreseze prezidiului Sovietului, preşedintelui Sovietului, comitetului executiv, conducîtorilor de secţii şi direcţii ale comitetului executiv, precum şi conducătorilor de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, situate pe teritoriul Sovietului, cu interpelări vizînd chestiunile ce ţin de competenţa Sovietului respectiv.
Deputatul îşi formulează interpelarea în scris sau oral.
Interpelarea poate fi citită de deputatul respectiv sau de preşedintele şedinţei.
Organul de stat sau persoana oficială căreia îi este adresată interpelarea este obligat să dea un răspuns oficial. Răspunsul în scris se prezintă într-un termen de cel mult trei zile sau în alt termen, Stabilit de către Soviet, şi i se dă citire la sesiune.
Deputatul este în drept să aprecieze răspunsul persoanei oficiale la interpelare. În baza rezultatelor examinării interpelării se ia o decizie.
Articolul 12. Examinarea propunerilor şi sesizărilor făcute de
                       deputaţi la sesiunile Sovietelor
Propunerile şi sesizările făcute de deputaţi la sesiunile Sovietelor sau transmise în scris preşedintelui şedinţei se examinează de către Sovietul respectiv sau de comisiile permanente, ori se trimit spre examinare organelor de stat, obşteşti şi persoanelor oficiale.
Organele de stat şi obşteşti, precum şi persoanele oficiale, cărora le-au fost transmise propunerile şi sesizările deputaţilor făcute la sesiunile Sovietului, sînt obligate să le examineze într-un termen de cel mult o lună şi să comunice rezultatele nemijlocit deputaţilor, precum şi preşedintelui Sovietului.
Controlul asupra examinării şi soluţionării propunerilor şi sesizărilor deputaţilor îl exercită comisiile permanente ale Sovietului.
Articolul 13. Activitatea deputatului în organele Sovietului
Deputatul care nu face parte din componenţa unei comisii permanente sau provizorii este în drept să participe la şedinţele lor, să facă propuneri, să ia parte la examinarea chestiunilor puse în discuţie şi la adoptarea hotărîrilor cu drept de vot consultativ. În cazul în care nu este de acord cu hotărîrea comisiei permanente, deputatul poate să-şi formuleze propunerea în calitate de amendament la proiectul de lege sau la hotărîre. Amendamentele formulate de către deputat sînt examinate de Soviet şi puse la vot.
Deputatul poate fi exclus din componenţa comisiei permanente pentru neparticiparea sistematică la lucrările ei.
Articolul 14. Îndeplinirea de către deputat a însărcinărilor
                   date de Soviet şi de organele lui
Din însărcinarea Sovietului sau a organelor lui deputatul participă la controlul asupra executarii legilor R.S.S. Moldova de către organele de stat şi obşteşti, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
El poate să ia cunoştinţa de documentele necesare şi să participe la controlul, în chestiuni ce ţin de competenţă Sovietului respectiv, a activităţii organelor de stat şi obşteşti, a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor situate pe teritoriul Sovietului.
Rezultatele controlului deputatul le aduce la cunoştinţa Sovietului sau a organelor lui. În caz de necesitate, face propuneri privind lichidarea carenţelor descoperite, privind anularea hotărîrilor nelegale, tragerea la răspundere a persoanelor care au admis încălcarea legii, neîndeplinirea hotărîrilor şi deciziilor Sovietului.
Toate organele de stat şi persoanele oficiale sînt obligate să acorde sprigin necesar la efectuarea cercetărilor. La cererea deputatului sau a comisiei formate din deputaţi, care se ocupă de cercetarea cazurilor, ele sînt obligate să prezinte fără obstacole datele şi documentele necesare pentru examinarea obiectivă a chestiunii. Nimeni nu este în drept să se eschiveze de la prezentarea explicaţiilor cerute de deputaţii care efectuiază cercetările.
III. Activitatea deputatului poporului în circumscripţia
electorală
Articolul 15. Împuternicirile deputatului în circumscripţia
                   electorală
În scopul exercitării împuternicirilor sale în circumscripţia electorală deputatul are dreptul:
- să participe la examinarea în organele puterii de stat şi ale administraţiei de stat, În organele organizaţiilor obşteşti respective a oricăror chestiuni care vizează interesele alegătorilor;
- să participe la organizarea controlului şi la controlul asupra executătrii legilor, hotărîrilor şi deciziilor Sovietului şi ale organelor lui;
- să verifice din propria iniţiativă, creînd în caz de necesitate comisii sau atrăgînd reprezentanţi ai organelor de stat şi ai organizaţiilor obşteşti, cazurile de încălcare a legilor, a drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, cazurile de tergiversare şi birocratism;
- să exercite controlul asupra examinării propunerilor, cererilor şi plîngerilor, pe care le-a trimis el însuşi organelor de stat şi obşteşti, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, să participe personal la examinarea lor;
- să desfăşoare adunări sau conferinţe ale alegătorilor din circumscripţie, întîlnirile cu colectivele de muncă;
- să participe la activitatea diferitelor asociaţii ale deputaţilor, ale alegătorilor, la acţiunile organelor autoadministrării teritoriale, obşteşti, la adunările colectivalor de muncă, ale cetăţenilor la locul de trai şi ale militarilor în unităţile militare.
Articolul 16. Examinarea de către deputat a propunerilor,
                    cererilor şi plîngerilor cetăţenilor
Deputatul examinează în modul stabilit de legislaţie propunerile, cererile şi plîngerile primite, ia măsuri pentru rezolvarea lor justă şi la timp, primeşte în audienţă cetăţeni, studiază opinia publică, face propuneri şi le adresează Sovietului respectiv de deputaţi ai poporului, iar în caz de necesitate - Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, altor organe de stat şi obşteşti.
La rugămintea deputatului, conducătorii organelor de stat şi obşteşti, ai întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi alte persoane oficiale participă în orele de recepţie la întîlnirea deputatului cu alegătorii.
Articolul 17. Darea de seamă a deputatului în faţa
                    alegătorilor
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova este obligat să prezinte cel puţin o dată pe an, iar deputatul Sovietului local de deputaţi ai poporului - cel puţin de două ori pe an în faţa alegătorilor circumscripţiei, precum şi în faţa colectivelor şi organizaţiilor obşteşti, care l-au propus candidat pentru alegerile de deputaţi, dări de seamă privind activitatea sa în Soviet.
Darea de seamă a deputatului poate fi prezentată, de asemenea, la cererea alegătorilor.
Organele locale ale puterii de stat, mijloacele de informare în masă instituite de către Sovietele de deputaţi ai poporului, asigură reflectarea dărilor de seamă ale deputaţilor.
Articolul 18. Ajutorul acordat deputatului la prezentarea
                    dărilor de seamă şi în cadrul întîlnirilor cu
                    alegătorii
Deputatului îi sînt asigurate condiţiile necesare pentru prezentarea dărilor de seamă şi desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii din circumscripţie. La rugămintea lui, prezidiul sau comitetul executiv al Sovietului local respectiv de deputaţi ai poporului, administraţiile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor sînt obligate să pună la dispoziţie încăpere, să-i anunţe pe cetăţeni despre timpul şi locul unde deputatul îşi va prezenta darea de seamă, despre întîlnirea lui cu alegătorii, să trimită la invitaţia deputatului reprezentanţi pentru a participa la întîlnire, să acorde ajutor de altă natură.
La cererea deputatului organele de stat, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile îi furnizează materialele informative şi de referenţă necesare pentru darea de seamă şi pentru luările de cuvînt în cadrul întîlnirilor cu alegătorii.
IV. Garanţiile de bază ale activităţii deputaţilor
Articolul 19. Garanţiile realizării dreptului de iniţiativă
                     legislativă a deputatului poporului din R.S.S.
                      Moldova
Dreptul de iniţiativă legislativă al deputatului poporului din R.S.S. Moldova se garantează prin:
- examinarea obligatorie a propunerii, făcute cu titlu de iniţiativă legislativă la sesiunea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova şi adoptarea uneia dintre următoarele hotărîri: adoptarea unei legi; adoptarea unei hotărîri cu privire la elaborarea unui nou proiect de lege; trimiterea proiectului de lege propus pentru a fi definitivat în comisiile permanente respective; respingerea întemeiată a iniţiativei legislative;
- punerea în mod obligatoriu la vot a propunerilor şi amendamentelor la lege, formulate de către deputatul poporului din R.S.S. Moldova.
Articolul 20. Dreptul deputatului de a fi primit în audienţă
                 fără intîrziere de către persoanele oficiale
Pentru  a soluţiona problemele legate de interesele alegătorilor deputatul poporului din R.S.S. Moldova şi deputatul în Sovietul local beneficiază de dreptul de a fi primit în audienţă fără întîrziere de către conducători şi de alte persoane oficiale, precum şi de dreptul de a vizita liber, la prezentarea legitimaţiei de deputat, toate organele de stat şi obşteşti, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, situate pe teritoriul republicii sau al Sovietului local respectiv.
Articolul 21. Obligaţiile persoanelor oficiale de a examina
                   adresările deputatului
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova, deputatul Sovietului local este în drept să se adreseze tuturor organizaţiilor de stat şi obşteşti, situate pe teritoriul republicii sau al Sovietului local, precum şi persoanelor oficiale asupra chestiunilor legate de activitatea de deputat şi să participe la examinarea lor. Organul respectiv sau persoana oficială sînt obligate să-i dea deputatului fără întîrziere răspuns la adresare, iar în caz de necesitate, să examineze sau să verifice suplimentar chestiunea respectivă intr-un termen de cel puţin o lună.
Adresările deputatului în legătură cu chestiunile care ţin de competenţa Sovietelor de deputaţi ai poporului şi a organelor lor, de competenţa Guvernului R.S.S. Moldova, a ministerelor şi departamentelor, urmează să fie examinate de către aceste organe. Despre ziua examinării deputatul trebuie să fie anunţat din timp.
Articolul 22. Dreptul deputatului de a cere să se oprească
                     încălcarea legislaţiei
Deputatul ca reprezentant al puterii de stat este în drept să ceară la faţa locului încetarea încălcării, iar în caz de necesitate, să se adreseze organelor şi persoanelor oficiale respective cu cerinţa de a opri încălcarea legii, lezarea drepturilor şi a intereselor legitime ale cetăţenilor.
Persoanele oficiale din organele de stat şi obşteşti, de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cărora le este adresată cerinţa deputatului, sînt obligate să ia fără întîrziere măsuri pentru oprirea încălcării, iar în caz de necesitate - măsuri pentru tragerea la răspundere a vinovaţilor şi să-l informeze ulterior pe deputat.
Articolul 23. Dreptul deputatului de a primi şi a difuza
                    informaţii
Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, prezidiile şi comitetele executive ale Sovietelor locale îi asigură pe deputaţii poporului din R.S.S. Moldova cu documentele Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, precum şi cu materiale informative şi de referinţă, difuzate oficial de către organele guvernamentale şi de alte organe de stat şi obşteşti, iar pe deputaţii Sovietelor locale - cu materiale informative ale Sovietelor şi ale organelor lor.
Orice persoană oficială, inclusiv reprezentanţii organizaţiilor obşteşti, este obligată la legitimarea deputatului poporului din R.S.S. Moldova, a deputatului în Sovietul local de deputaţi ai poporului, sa-i pună la dispoziţie informaţia necesară fără careva concordanţe şi permisiuni suplimentare. În cazul în care această informaţie conţine secrete de stat, deputatul depune o garanţie în scris de a nu le divulga.
Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, prezidiile şi comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporulu, alte organe de stat şi obşteşti, precum şi persoanele oficiale sînt obligate să-l asigure pe deputat, dacă acesta se adresează, cu consultaţii ale specialiştilor în problemele legate de activitatea de deputat şi să-i furnizeze fără întîrziere informaţia necesară.
În activitatea sa deputatul are dreptul să folosească tehnica de multiplicat şi de calcul a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor situate pe teritoriul Sovietului respectiv.
Deputatul are dreptul prioritar de a lua cuvînt asupra activităţii sale de deputat în organele de presă instituite de către Sovietele de deputaţi ai poporului, la televiziune şi radio. Redactarea materialelor prezentate de către deputat nu se admite fără consimţămîntul lui.
Deputatul poate să nu divulge unele fapte, aflate din discuţii confidenţiale cu alegătorii, dacă aceste fapte nu contravin legii.
Articolul 24. Acordarea de asistenţă juridică deputatului
Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, prezidiile Sovietelor locale de deputaţi ai poporului, comitetele lor executive şi organele de dispoziţie, administraţia întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor ştiinţifice şi juridice, instituţiilor de învăţămînt, organele de ocrotire a drepturilor acordă deputatului asistenţa în problemele juridice, care apar în activitatea lui de deputat.
Articolul 25. Imunitatea de deputat a deputaţilor poporului
                    din R.S.S. Moldova, a deputaţilor în Sovietele
                   locale de deputaţi ai poporului
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova, deputatul în Sovietul local de deputaţi ai poporului nu poate fi tras la răspundere penală, arestat sau supus sancţiunilor administrative fără consimţămîntul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova sau al Sovietului local de deputaţi ai poporului în care este ales, iar în perioada dintre sesiuni - fără consimţămîntul prezidiului respectiv.
Imunitatea deputatului poporului din R.S.S. Moldova se menţine pe întreg teritoriul R.S.S. Moldova.
Imunitatea deputatului poporului în Sovietul local se menţine pe teritoriul Sovietului respectiv de deputaţi ai poporului.
Acţiunea penală împotriva deputatului poporului din R.S.S. Moldova poate fi intentată numai de către Procurorul R.S.S. Moldova, iar împotriva deputatului în Sovietul local de deputaţi ai poporului şi de către procurorul raionului sau al oraşului respectiv.
Nu se admite aducerea forţată a deputatului poporului din R.S.S.
Moldova, precum şi controlul obiectelor personale, al bagajului, mijloacelor de transport, al locuinţei sau al încăperii de serviciu.
Articolul 26. Procedura obţinerii consimţămîntului pentru
                    tragerea la răspundere a deputatului
Pentru obţinerea consimţămîntului Sovietului în vederea tragerii la răspundere penală a deputatului, arestării sau aplicării faţă de el a sancţiunilor administrative pe cale juridică, procurorul respectiv prezintă un raport Sovietului. Raportul poate fi prezentat şi de către procurorul ierarhic superior.
Raportul este prezentat înainte de formularea învinuirii aduse deputatului, de sancţionarea arestării ori înainte de a trimite instanţei judecătoreşti dosarul despre litigiul cu caracter administrativ.
Procurorul ierarhic superior poate să retragă raportul în care procurorul ierarhic inferior cere consimţămîntul Sovietului pentru tragerea la răspundere a deputatului.
Raportul procurorului pentru obţinerea consimţămîntului în vederea tragerii la răspundere penală a deputatului poporului din R.S.S. Moldova, arestării sau aplicării faţă de el a sancţiunilor administrative se examinează de sesiunea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, iar în intervalul dintre sesiuni - de Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova într-un termen de cel mult zece zile din ziua prezentării raportului la Soviet. Materialele în care sînt fixate contravenţiile administrative fără aplicarea sancţiunilor pe cale judiciară se trimit Sovietului respectiv, care, după avizul Comisiei de validare şi pentru etica de deputat, adoptă decizia respectivă.
Raportul procurorului pentru obţinerea consimţămîntului în vederea tragerii la răspundere penală a deputatului în Sovietul local de deputaţi ai poporului, arestării sau aplicării faţă de el a sancţiunilor administrative se examinrază de sesiune sau de prezidiul (în intervalul dintre sesiuni) Sovietului raional, orăşenesc de deputaţi ai poporului, iar în Sovietele orăşeneşti (ale oraşelor de subordonare raională), de orăşel şi săteşti - de sesiunile Sovietelor respective de deputaţi ai poporului într-un termen de cel mult cinci zile din ziua prezentării raportului la Soviet.
Raportul procurorului pentru obţinerea consimţămîntului în vederea tragerii la răspundere penală a deputatului - membru al prezidiului, arestării sau aplicării faţă de el a sancţiunilor administrative se examinează numai de sesiunea Sovietului respectiv. Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova (Prezidiul lui), Sovietul local de deputaţi ai poporului (prezidiul lui) pot solicita procurorului respectiv materiale suplimentare, necesare pentru soluţionarea chestiunii ridicate în raport, adoptă o hotărîre motivată pe care o comunică neîntîrziat procurorului.
În cazul în care procurorul respectiv sau ierarhic superior nu este de acord cu hotărîrea Sovietului orăşenesc (al oraşului de subordonare raională), de orăşel, sătesc de deputaţi ai poporului, precum şi în cazul neexaminării raportului în termenul stabilit, el prezintă un raport Sovietului ierarhic superior (raional sau orăşenesc) de deputaţi ai poporului, a cărui sesiune sau prezidiu (în intervalul dintre sesiuni) examinează acest raport într-un termen de cel mult cinci zile şi comunică neîntîrziat procurorului hotărîrea adoptată.
În cazul în care procurorul respectiv sau ierarhic superior nu este de acord cu hotărîrea sesiunii sau a prezidiului Sovietului raional sau orăşenesc de deputaţi ai poporului, atît în baza raportului în care este vizat deputatul Sovietului respectiv, cît şi în baza raportului în care este vizat deputatul Sovietului iararhic inferior, precum şi în cazul neexaminării raportului în termenul stabilit, el prezintă un raport Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, care examinează în esenţă raportul procurorului şi adoptă o hotărîre definitivă într-un termen de cel mult zece zile, pe care o comunică procurorului.
În cazuri excepţionale, dacă Sovietul local de deputaţi ai poporului se eschivează nemotivat de la examinarea raportului procurorului în modul şi în termenul stabilit, dacă există dovezi suficiente care demonstrează că deputatul a comis o infracţiune, precum şi atunci cînd Sovietul local respectiv de deputaţi ai poporului împiedică executarea prevederilor Constituţiei şi ale altor legi ale R.S.S. Moldova pe teritoriul subordonat lui, iar activitatea de mai departe periclitează evident principiile organizării statale şi sociale ale republicii, viaţa şi securitatea cetăţenilor, Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova este în drept să examineze raportul Procurorului R.S.S. Moldova referitor la deputatul respectiv şi să soluţioneze în esenţă chestiunea privind darea consimţămîntului sau refuzul de a da consimţămîntul pentru tragerea la răspundere penală a deputatului, arestarea sau aplicarea faţă de el a sancţiunilor administrative, evitînd procedura stabilită de prezentul articol.
Articolul 27. Garanţia drepturilor de muncă ale deputatului
În perioada împuternicirilor sale deputatul nu poate fi concediat de la întreprindere, instituţie sau organizaţie din iniţiativa administraţiei sau în baza concluziei comisiei de atestare, nu poate fi exclus din colhoz, din cooperativă, dintr-o instituţie de învăţămînt şi nici nu poate fi trecut, pe baza unei sancţiuni disciplinare, la o muncă cu remunerare mai mică (retrogradat) fără consimţămîntul Sovietului respectiv. Nu se cere consimţămîntul Sovietului pentru eliberarea din funcţie în cazul în care deputatul este angajat în serviciu la o întreprindere, organizaţie particulară, precum şi în cazul în care el lucrează pe bază de arendă sau ocupă un post în care a fost numit prin concurs.
Deputatul ales în componenţa organelor Sovietului şi degrevat de obligaţiile de producţie sau de serviciu, după expirarea termenului împuternicirilor de deputat primeşte locul de lucru (serviciu) anterior. iar în cazul lipsei acestuia - un loc de lucru (serviciu) echivalent, la aceeaşi sau la altă întreprindere, instituţie, organizaţie, cu consimţămîntul lui.
Termenul împuternicirilor deputatului intră în vechimea totală şi neîntreruptă de muncă, de serviciu, în vechimea de muncă la specialitatea precedentă.
Cu lucrătorul primit pentru suplinirea funcţiei deţinute anterior de deputat se încheie un contract de muncă de durată determinată, care se reziliază odată cu reîntoarcerea deputatului la locul de muncă precedent.
Apticolul 28. Asigurarea condiţiilor materiale şi financiare
                     pentru  exercitarea  de  către  deputat  a
                     împuternicirilor sale
Deputaţilor poporului din R.S.S. Moldova li se recuperează cheltuielile legate de activitatea de deputat în modul şi proporţiile stabilite de Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova.
Pe durata sesiunilor Sovietului local de deputaţi ai poporului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, de exercitare a împuternicirilor de deputat, deputatul este degrevat de obligaţiile de producţie sau de serviciu. Cheltuielile legate de activitatea de deputat sînt recuperate din bugetul local.
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova, degrevat de obligaţiile de producţie sau de serviciu şi transferat la lucru în organele Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, beneficiază pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de deputat de salariu în mărimea stabilită de Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova.
Prezidiile, comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului pun la dispoziţia deputatului din R.S.S. Moldova, pentru a-şi exercita împuternicirile de deputat, o încăpere separată, dotată cu mijloace de telecomunicaţie. Deputatul poporului din R.S.S. Moldova are dreptul de a se caza peste rînd în hoteluri.
Articolul 29. Dreptul deputatului la călătorie gratuită
Deputatul poporului din R.S.S. Moldova beneficiază pe teritoriul republicii de dreptul la călătorie gratuită cu toate tipurile de transport de pasageri, cu excepţia taximetrelor, precum şi de dreptul de a obţine peste rînd acte de călătorie. Aceste drepturi se extind şi asupra persoanei care îl însoţeşte pe deputatul poporului din R.S.S. Moldova, dacă această persoană e invalid de grupa întîi.
Sovietele locale de deputaţi ai poporului, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile sînt obligate să pună la dispoziţia deputatului poporului din R.S.S. Moldova mijloace de transport pentru a se deplasa în timpul îndeplinirii obligaţiilor de deputat.
Deputatul Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraş, de orăşel şi sătesc beneficiază pe teritoriul raionului, al oraşului, orăşelului şi al Sovietului sătesc de dreptul la călătorie gratuită cu toate tipurile de transport de pasageri, cu exepţia taximetrelor.
Articolul 30. Concediile acordate deputaţilor poporului din
                    R.S.S. Moldova
Deputatului poporului din R.S.S. Moldova i se acordă un concediu anual plătit cu o durată de 36 de zile lucrătoare, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia prevede un concediu mai îndelungat. Modul de plătire a concediului îl stabileşte Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova.
Articolul 31. Recuperarea cheltuielilor în legătură cu
                    exercitarea împuternicirilor de deputat
Cheltuielile prevăzute de prezenta Lege, inclusiv cele făcute de întreprinderi, instituţii, organizaţii, precum şi de către Sovietele locale de deputaţi ai poporului în legătură cu exercitarea împuternicirilor de deputat al poporului din R.S.S. Moldova, sînt recuperate pe contul bugetului republicii.
   Compensarea cheltuielilor, legate de activitatea deputatului în Sovietul local de deputaţi ai poporului - de scutirea lui de îndeplinirea obligaţiilor de producţie sau de serviciu în timpul sesiunilor Sovietului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, se face pe contul mijloacelor bugetului local.
Articolul 32. Răspunderea persoanelor oficiale pentru
                    neîndeplinirea cerinţelor prezentei Legi
Persoanele oficiale ale organelor de stat şi obşteşti, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care nu-şi îndeplinesc obligaţiile faţă de deputaţi, zădărnicesc activitatea lor, le furnizează în mod conştient informaţii falsificate, încalcă garanţiile activităţii de deputat urmează să fie trase la răspundere în conformitate cu legea.
Articolul 33. Legitimaţia de deputat şi insigna de deputat
Deputatul are legitimaţie de deputat şi insignă de deputat, care i se eliberează după recunoaşterea de către Soviet a împuternicirilor lui. Deputatul beneficiază de legitimaţia şi insigna de deputat atît timp, cît durează împuternicirile sale.
Regulamentele cu privire la legitimaţiile şi insignele de deputat al poporului din R.S.S. Moldova şi de deputat în Sovietul local de deputaţi ai poporului, precum şi modelele legitimaţiilor şi insignelor, sînt aprobate de Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVA                                  M. SNEGUR
Chişinău, 11 decembrie 1990.
Nr. 404-XII.