LPA720/1991
ID intern unic:  311908
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 720
din  18.09.1991
cu privire la alegerile Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 18.09.1991 în Monitorul Oficial Nr. 006     Promulgat : 18.09.1991     Data intrarii in vigoare : 04.07.1996
Abrogat la 04.07.1996
  
Titlul I
PRINCIPII GENERALE
Articolul 1. AlegerilePreşedintelui Republicii Moldova.
Preşedintele Republicii Moldova este ales de către cetăţenii Republicii Moldova prin vot uneversal, egal, direct, liber
şi secret pe un termen de cinci ani.
Preşedinte al Republicii Moldova poate fi ales numai cetăţeanul Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 35 de ani, dar n-a depăşit 60 de ani, trăeşte permament în republică în ultimii 10 ani, posedă limba de stat şi care în conformitate cu prezenta lege are dreptul de a participa la alegeri.
Una şi aceeaşi persoană nu poate fi aleasă în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decît pentru două termene consecutiv.
Numărul de candidaţi pentru postul de preşedinte alRepublicii Moldova este nelimitat.
Articolul 2. Dreptul cetăţenilor de a alega Preşedintele
                  Republicii Moldova.
Dreptul de a perticipa la alegerile Preşedintelui Republicii Moldova îl au cetăţenii _epublicii Moldova, care au împlinit vîrsta de 18 ani.
La alegerile Preşedintelui Republicii Moldova nu participă cetăţenii psihic bolnavi, declaraţi de către instanţa judecătorească drept incapabil de exerciţiu, precum şi persoanele aflate în locurile de recluziune în baza unei decizii a instanţei judecătoreşti sau cele faţă de care, în modul stabilit de legislaţia privind procedura penală, afost aleasă drept măsură de reprimare ţinerea sub arest.
Orice limitări ale drepturilor cetăţenilor de a perticipa la alegerile Republicii Moldova în funcţie de origine, stare socială şi petrimonială, de felul şi caracterul ocupaţiei, de naţionalitate, de sex, de studii şi limbă, de atitudine fată de religie, concepii politice i de alte convingeri sînt interzise.
Articolul 3. Principiile desfăşurării alegerilor
                  Preşedintelui Republicii Moldova.
Cetăţenii participă benevol la campania electorală şi la alegerile Preedintelui Republicii Moldova.
Cetăţenii participăla votare în mod nemijlocit.Fiecare cetăţean are un singur vot.
Influenţa asupra voinţei alegătorilor prin metode ce contravin legii şi controlul asupra exprimării voinţei lor se interzic.
Articolul 4. Publicitatea în timpul pregătirii şi
                  efectuării alegerilor Preşedintelui
                  Republicii Moldova.
Organizarea şi efectuarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova se desfăşoară în mod descis şi public.
Republica Moldova garantează partidelor şi altor organizaţii social - politice, precum şi cetăţenilor republicii dreptul de agitaţie pro sau contra oricărui candidat pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova.În ziua votării agitaţia sub orice formă a ei se interzice.Toate hotărîrile privind pregătirea şi desfăşurarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova urmează să fie difuzate prin intermediului mijloacelor de informare în masă tipm de trei zile din momentul adoptării lor.
Comisiile electorale informează operativ populaţia despre componenţa lor, despre sediile şi orele de lucru ale sectoarelor electorale, despre listele de alegători.
La şedinţele comisiilor electorale, în timpul votării, numărarea voturilor în sectoarele electorale, precum şi la determinarea rezultatelor votării au dreptul să asiste reprezentanţi ai comisiilor electorale ierarhic superioare şi persoanele de încredere ale candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
Mijloacele de informaţie în masă reflectă mersul pregătirii şi desfăşurării alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova. Reprezentanţilor lor le este asigurat accesul liber la toate adunările şi şedinţele legate de alegeri.Amestecul în activitatea comisiilor electorale se interzice.
Articolul 5. Asigurarea materială a de desfăşurării
                  alegerilor Preşedintelui Republicii
                  Moldova.
Chestiunile legate de pregătirea şi efectuarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova şi le asumă statul. Suma cheltuelilor este stabilită de Parlamentul Republicii Moldova pe baza propunerii Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova. Mărimea efectivă a cheltuelilor este aprobată într-un termen de trei luni, după încheerea alegerilor, de către Prezidiul Parlamentului Repunlicii Moldova pe baza avizului Comisiei electorale Centrale.
Modul de distribuire şi folosire a mijloacelor băneştiprecum şi de publicare a dării de seamă cu privire la cheltueli se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală.
Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile pun la dispoziţia comisiilor electorale încăperile şi utilajele necesare pentru desfăşurarea alegerilor.
Organele de stat de informare în masă publică fără plată materialele prezentate de comisiile electorale, programele electorale ale candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova şi alte materiale.
Articolul 6. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
                  cu privire la alegerile Preşedintelui
                  Republicii Moldova.
Persoanele care împedică prin violenţă, înşelăciune, ameninţări sau prin alte acţiuni ce contravin legii exercitarea liberă de către cetăţeanul Republicii Moldova a dreptului de a alege şi de a fi ales Preşedinte al Republicii Moldova, de a desfăşura agitaţie preelectorală, precum şi membrii comisiilor electorale şi alte persoane oficiale, care au falsificat documentele electorale, au efectuat în mod premeditat numărarea incorectă a voturilor, au divulgat secretul votării sau au comis alte încălcări ale prezentei Legi, poartă răspunderea stabilită de lege. Sînt trase la răspundere, de asemenea, persoanele care au publicat sau au difuzat pe altă cale date false despre candidatul pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
În cazul încălcării prezentei Legi de către candidatul pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală anulează hotărîrea cu privire la înregistrarea candidatului respectiv.
Titlul II
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 7. Fixarea alegerilor Preşedintelui
                  Republicii Moldova
Alegerile Preşedintelui Republicii Moldoa se fixează de către Parlamentul Republicii Moldova cu trei luni înainte de expirarea termenului împuternicirilor Preşedintelui Republicii.
În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova, dintr-un motiv sau altul, nu poate să-şi exercite împuternicirile, Parlamentul Republicii Moldova constată timp de două zile acest fapt şi fixează alegerile noului Preşedinte al Republicii Moldova, care urmează să se desfăşoare într-un termen de trei luni.
Articolul 8. Modul de propunere a candidaţilor pentru
                  postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
Propunerea pretendenţilor la calitatea de candidatpentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova începe cu 60 de zile şi se termină cu 30 de zile înainte de alegeri.
Pretendenţii la calitatea de candidat pentru postyl de Preşedinte al Republicii Moldova pot fi propuşi de către partide şi alte organizaţii social - politice, înregistrate în modul stabilit, în cadrul congreselor, conferinţelor sau plenarelor organelor lor republicane în conformitate cu statutele (regulamentele) lor şi cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, precum şi de adunările cetăţenilor la locul de trai, la care participă cel puţin 300 de persoane care au dreptul de a alege.
Fiecare dintre subiectele menţionate în prezentul articol are dreptul de a propune un singur pretendent la calitatea de candidat pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
Cetăţeanul Republicii Moldova are dreptul de a se propune pretendent la calitatea de candidat pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
Pretendenţii la calitatea de candidat pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova pot fi înregistraţi drept candidaţi pentru postul de Preşedinte, dacă sînt susţinuţi de cel puţin de 25 mii de cetăţeni, care au dreptul de a alege.
Strîngerea semnăturilor cetăţenilor în sprijinul candidaturii propuse se efectuează de către grupurile şi comitetele organizatorice corespunzătoare în modul şi în termenele stabilite de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova.
Listele de alegători care sprijină candidaţii pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova sînt autentificate de organele autoadministrării locale la locul de trai al cetăţenilor.
Propunerea candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova, efectuată cu încălcarea prezentei Legi, este considerat nulă.
Articolul 9. Înregistrarea candidaţilor pentru postul de
                  Preşedinte al Republicii Moldova.
Candidaţii propuşi pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova sînt înregistraţi de către Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova într-un termen de trei zile din momentul actelor despre propunerea candidatului şi a declaraţiei lui scrise despre consimţămîntul de a candida.
Hotărîrea cu privire la înregistrarea candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova se dacă există următoarele documente:    procecul-verbal al şedinţei (  congresului, conferinţei, plenarei ) organului suprem al partidului sau al altei organizaţii social - politice, ori al adunării cetăţenilor la locul de trai, perfectat în conformitate cu prevederile stabilite de Comisia Electorală Centrală;
Listele cetăţenilor cu semnăturile în sprijinul candidatului pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova, legalizate de organele autoadministrării locale;
datele biografice ale candidatului pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova;
Declaraţia candidatului despre consimţămîntul lui de a candida la postul de Preşedinte al Republicii Moldova;
Certificatul despre starea sănătăţii candidatului la postul de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de comisia medicală formată de Comisia Electorală Centrală.
Documentele menţionate se prezintă cu cel puţin 30 de zile înainte de alegeri.
Candidaţii pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova, precum şi persoanele lor de încredere nu pot fi incluşi în nici o comisie electorală pentru alegerile  Preşedintelui Republicii Moldova.În cazul în care un membru al unei comisii electorale pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldovaeste propus ca candidat pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova sau persoana de încredere a candidatului, din momentul înregistrării lui în această calitate el se consideră eliberat din funcţia de membru al comisiei.
Într-un termen de două zile după înregistrare Comisia Electorală Centrală eliberează candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova legitimaţiile corespunzătoare.
Refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra candidatul pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi atacat la Judecătoria Supremă a Republicii Moldova, care examinează plîngerea într-un termen de trei zile. Hotărîrea Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova este definitivă.
Articolul 10. Garanţiile activităţii candidaţilor pentru
                    postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
Din momentul înregistrării lor de către Comisia Electorală Centrală candidaţii pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova participă la campania electorală pe baze egale, au dreptul egal de a folosi mijloacele de informare în masă, inclusiv radioul şi televiziunea pe teritoriul Republicii Moldova.
Tuturor candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova înregistraţi li se oferă aceleaşi posibilităţi pentru asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.
Candidaţii pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova au dreptul pentru perioada desfăşurării campaniei electorale de a fi scutiţi de exercitarea obligaţiilor de producţie sau de serviciu, menţinîndu-li-se salariul mediu la locul de lucru din contul mijloacelor alocate de stat pentru desfăşurarea alegerilor.
Candidaţii pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova au dreptul la călătorie gratuită cu toate mijloacele de transport ( cu excepţia taximetrelor ) în limitele teritoriului Republicii Moldova.
Candidaţii pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova nu pot fi traşi la răspundere penală, administrativă, disciplinară fără Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova.
Candidatul pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova poate în orice moment pînă la alegeri să-şi retragă candidatura, adresîndu-se cu o declaraţie scrisă Comisiei Electorale Centrale.
Articolul 11. Programele preelectorale ale candidaţilor
                    pentru postul de Preşedinte al Republicii
                    Moldova.
Candidatul pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova prezintă programul activităţii sale de viitor.
Programele candidaţilor nu trebue să conţină apeluri la acţiuni anticonstituţionale sau la alte acţiuni ce contravin legii.
Comisia Electorală Centrală şi cele teritoriale asigură publicarea programelor preelectorale ale candidaţilor în ziarele republicane şi locale într-un termen de trei zile din momentul prezentării lor.
Articolul 12. Persoanele de încredere ale candidatului
                    pentru postul de Preşedinte al Republicii
                    Moldova.
Candidatul pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldovapoate avea pînă la 50 de persoane de încredere, care îl ajută în desfăşurarea campaniei electorale, fac agitaţie pentru alegerea lui în postul de Preşedinte, reprezintă interesele lui în relaţiile cu organele de stat şi obşteşti, cu comisiile electorale.Lapropunerea candidatului, persoanele de încredere sînt înregistrate de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova.
Persoanele de încredere ale candidatului pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova beneficiază de drepturile stabilite prin legislaţia Republicii Moldova pentru persoanele de încredere ale candidaţilor pentru alegerile de deputaţi ai poporului din Republica Moldova.
Candidaţii pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova poate, în orice moment pînă la alegeri, să suspendeze împuternicirile persoanei sale de încredere sau s-o înlocuiască cu altă persoană; persoana de încredere poate în orice moment pînă la alegeri, să-si depună împuternicirile.Comisia Electorală Centrală este informată despre aceasta în aceeaşi zi printr-o declaraţie scrisă.
Articolul 13. Organizarea alegerilor Preşedintelui
                    Republicii Moldova.
Alegerile Preşedintelui Republicii Moldova se desfăoarăpe întreg teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu divizarea administrativ-teritorială.
Pentru desfăşurarea alegerilor se formează sectoare electorale în modul şi în conformitate cu normele stabilite de Comisia Electorală Centrală.
Titlul III
COMISIILE ELECTORALE
Articolul 14. Comisiile electorale pentru alegerile
                    Preşedintelui Republicii Moldova.
Pentruorganizarea şi desfăşurarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova se formează comisii electorale:
Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova;
comisii electorale teritoriale (raionale şi orăşeneşti-înoraşele de subordonare republicană) pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova;
comisii electorale de sector pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova.
Termenul împuternicirilor comisiilor electorale pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova exprimă odată cu alegerea Preşedintelui Republicii Moldova.
Articolul 15. Comisia Electorală Centrală.
Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova este formată de către Parlamentul Republicii Moldova cel tîrziu cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor în următoarea componenţă: preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi 16 membri.
Comisia Electorală Centrală pentru desfăşurarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova:
1) exercită pe tot teritoriul Republicii Moldova controlul asupra executării prezenţei Legi şi asigură aplicarea ei uniformă; în caz de necesitate prezintă comentarii asupra prevederilor prezenei Legi;
2) dirijează activitatea comisiilor teritoriale, acordîndu-le ajutor metodic şi organizatoric;
3) distribue mijloace băneşti comisiilor teritoriale, controlează asigurarea lor cu localuri,cu mijloace de transport şi de telecomunicaţii, examinează alte chestiuni privind asigurarea tehnico-materială a alegerilor;
4) stabileşte forma listelor de alegători,proceselor-verbale ale şedinţelor comisiilor electorale, modelele ştampilelorcomisiilor, asigură confecţionarea şi distribuirea lor comisiilor teritoriale;
5) examinează comunicărule comisiilor teritoriale, ale ministerilor şi departamentelor din Republica Moldova, ale altor organe de stat şi obşteşti în problemele pregătirii şidesfăşurării alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova;
6) face bilanţul alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova;
7) examinează cererile şi plîngerile în legătură cu hotărîrile şi acţiunile comisiilor teritoriale şi de sector,adoptă  asupra lor hotărîri;
8) rezolvă chestiuni privind organizarea şi desfăşurarea votării repetate şi alegerilor repetate;
9) exercită alte împuterniciri în conformitate cu prezenta Lege.
Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale asupra chestiunilor expuse în punctele 1-5 din partea a doua a prezentului articol pot fi atacate la Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova, iar cele expuse în punctul 6 -la Parlamentul Republicii Moldova.
Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale asupra  chestiunilor expuse în punctul 7 din partea a doua a prezentului articol pot fi atacate la Judecătoria Supremă a Republicii Moldova într-un termen de cel tîrziu 5 zile din ziua primirii răspunsului Comisiei Electorale Centrale.
Articolul 16. Comisiile teritoriale.
Comisiile teritriale se formează prin hotărîri ale organelor respective ale autoadministrării locale în raioane şi oraşe  de subordonare republicană, indiferent de numărul populaţiei, cu cel tîrziu 45 de zile înainte de ziua alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova. Comisiile teritoriale se formează în următoarea componenţă: preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi 8-16 membri.
Reprezentanţii în componenţa comisiilor teritoriale pentru desfăşurarea alegerilor sînt propuşi de organele respective ale partidelor şi ale altor organizaţii social-politice, precum şi de adunările cetăţenilor la locul de trai, dacă la ele participă cel puţin 50 de oameni.
Comisia teritorială pentrudesfăşurarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova:
1) exercită controlul asupra executării prezenţei Legi pe teritoriul raionului, oraşului de subordonare republicană respectiv;
2) dirijează activitatea comisiilor de sector, acordîndu-le ajutor metodic şi organizatoric;
3) examinează comunicările organelor autoadministrării locale, ale conducătorilor de întreprinderi, instituţii şi organizaţii  asupra chestiunilor privind pregătirea şi desfăşurarea alegerilor;
4) exercită  controlul asupra întocmirii de către comisiile de sector a listelor de alegătoripentru a fi aduse la cunoştinţa opiniei publice;
5) asigură aprovizilnarea comisiilor de sector cu formulare pentru listele de alegători, pentru procesele-verbale şi buletinele de vot;
6) face bilanţul votării, prezintă Comisiei Electorale Centrale documentaţia respectivă,publică rezultatele ei în presa locală;
7) examinează cererile şi plîngerile în legătură cu hotărîrile şi acţiunile comisiilor desector, adoptă hotărîri asupra lor;
8) organizează desfăşurarea votării repetate şi a alegerilor repetate;
9) exercită alte împuterniciri în conformitate cu prezenta Lege.
Hotărîrile comisiilor teritoriale asupra chestiunilor expuse în prezentul articol pot fi atacate în Comisia Electorală Centrală sau la instanţa judecătorească.
Articolul 17. Comisiile de sector.
Comisiile de sector se formează prin hotărîrile organelor respective ale autoadministrării locale cu cel tîrziu 30 de zile  înainte de alegeri.Comisiile de sector sînt formate în componenţa preşedintelui,vicepreşedintelui,secretarului şi a 6-8 membri.
Comisiile de sector se formează după principiul administrativ-teritorial în cadrul localităţii ce ţine de comisia teritorială respectivă,avîvd sectoare cu un număr de cel puţin 50 de alegătorişi de cel mult 3 mii de alegători.
Reprezentanţii în conponenţa comisiilor de sector pentru desfăşurarea alegerilor sînt propuşi de către organizaţiile primare ale partidelor,ale altor organizaţii social-politice,precum şi de către adunările cetăţenilor la locul de trai,dacă la ele participă cel puţin 10 persoane.
comisia de sector pentru desfăşurarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova:
1) întocmeşte listele de alegători;
2) face cunoscută cetăţenilor lista de alegători,examinează cererile în legătură cu impreciziile constate în listă,rezolvă  chestiunea privind modificările din ea;
3) informează populaţia asupra zilei alegerilor şi locul votării;
4) eliberează la rugămintea alegătorilor,în perioada  dintre mmomentul prezentării listelor de alegători pentru familiarizarea generală şi ziua alegerilor,adeverinţe ce le oferă dreptul de a vota, în cazul în care  ei îşi schimbă locul de aflare;
5) asigură pregătirea localului pentru votare şia urnelor pentru buletine;
6) organizează votarea în ziua alegerilor;
7) eliberează alegătorilor buleyine de vot;
8) întocmeşte o listă suplimentară de alegători pentru persoanele care au sosit la sectoarele electorale şi care au adeverinţece le oferă dreptul de a vota;
9) face bilanul votării pe sector şi îl prezintă comisiei teritoriale;
10) examinează cererile şi plîngerile vizînd chestiunile  pregătirii şi desfăşurării alegerilor,adoptă asupra lor hotărîri;
11) exercită  alte împuterniciri în conformitate cu prezenta Lege.
Hotărîrile comisiei de sector asupra chestiunilor expuse în prezentul articol pot fi atacate în comisia teritorială respectivă,în Comisia Electorală Centrală sau la instanţa  judecătorească.
Articolul 18. Organizarea activităţii comisiilor pentru
                    desfăşurarea alegerilor Preşedintelui
                    Republicii Moldova.
Şedinţele comisiilor pentru desfăşurarea alegerilor sînt deliberative, dacă la ele participă cel puţin două treimi din componenţa comisiei. Hotărîrile comisiilor se adoptă prin vot deschis cu majoritatea voturilor membrilor ei. Membrii comisiei care nu sînt de acord cu hotărîrile ei au  dreptul să-şi exprime opinia proprie, care se anexează în formă scrisă la procesul-verbal şi se trimite împreună cu el comisiei ierarhic superioare.
Hotărîrile  comisiilor pentru desfăşurarea alegerilor, adoptate în limitele împuternicirelor lor, sînt obligatorii pentru toate organele de stat, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, pentru taote persoanele oficiale şi pentru toţi cetăţenii, pentru toate partidele şi alte organizaţii social-politice.
Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiilor pot fi scutiţi de obligaţiile de producţiesau de serviciu pentru perioada de pregătire şi desfăşurare a alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova,păstrîndu-li-se salariul mediu, plătit din contul mijloacelor alocate pentru desfăşurarea alegerilor.
Articolul 19. Acordarea de sprijin comisiilor pentru
                    desfăşurarea alegerilor Preşedintelui
                     Republicii Moldova.
Organele de stat, întreprinderile, instituţiile  şi organizaţiile, persoanele oficiale, partidele şi alte organizaţii social-politice şi organele lor sînt obligate să sprijine comisiile electorale în exercitarea împuternicirilor, să le furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitatea lor.
Comisiile electorale au dreptul să se adreseze în problemele pregătirii şi desfăşurării alegerilor organelor de stat întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi persoanelor ofociale, partidelor şi altor organizaţii social-politice şi organelor lor, care sînt obligate să examineze problema şi să dea răspuns în termen de trei zile.
Articolul 20. Listele de alegători şi modul de întocmire a lor.
Listele de alegători din sectorul respectiv se întocmesc de către comisia de sector, sînt semnate de preşedintele şi secretarul comisiei şi sînt afişate pentru familiarizarea cetăţenilor cu cel tîrziu 10 zile înaintea de ziua votării. Comisia de sector poate atrage la activitatea de întocmire a listelor reprezentanţi ai obştimii.
Articolul 21. Buletinul de vot.
Forma şi textul buletinului de vot pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova se stabilesc de către Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova. În buletin se includ în ordine alfabetică numele de familie, prenumele şi patronimicul, anul naşterii, funcţia (ocupaţia) şi locul de lucru ale fiecărui candidat.
Buletinele de vot se tipresc în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova", sub controlul şi în modul stabilit de Comisia Electorală Centrală.
Articolul 22. Organizarea votării.
Votarea se face în ziua stabilită între orele 8 şi 20 în localuri special amenajate cu locuri de eliberare  a buletinelor  de vot,cu cabine sau camere pentru vot secret,cu urne de vot,care se înstalează în aşa fel, încît cei care votează, apropiinduse de ele, să treacă numaidecît prin cabina sau camera pentru vot secret.
Răspunderea pentru organizarea votării,asigurarea exprimării prin vot secret a voinţei alegătorilor, pentru amenagarea localilor şi menţinerea în ele a ordinii cuvenite o poartă comosia de sector.
În ziua votării, înaintea de începerea ei, urnele de vot se verifică, se sigilează de către preşedintele comisiei de sector în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei.
Fiecare cetăţean care participă la alegeri votează personal. Votarea pentru alte persoane nu se admite. Buletinele de vot se eliberează de către comisia de sector conform listei de alegători la prezentarea buletinului  de identitate sau a altei legitimaţii. Primind buletinul, alegătorul semnează în  dreptul numelui său în listă folosind cerneală sau substituienţi ai ei.
În cazul în care un alegător nu poate veni din motive de sănătate sau din alte motive în localul pentru votare, comisia de sector dă, la rugămintea lui, unui grup format din trei membri ai comisiei însărcinarea să organizeze votarea la locul lui de aflare.
Articolul 23. Desfăşurarea votării.
Buletinul de vot este completat de alegător în cabina sau în camera pentru vot secret cu cerneală sau cu substituienţi ai ei. În timpul completării buletinului de vot este interzisă prezenţa oricărei alte persoane. Alegătorul, care nu are posibilitatea de a completa el însuşi buletinul, poate să învite în cabina sau în camera pentru vot secret o altă persoană, în  afară de membrii comisiilor şi de persoanele de încredere ale candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
Cel ce votează lasă în buletin numele de familie al candidatului pentru care votează, ştergînd numele de familie ale celorlalţi candidaţi.
Alegătorul întroduce buletinul completat în urna de vot în prezenţa unui membru al comisiei.
        Titlul IV
REZULTATELE ALEGERILOR PREŞEDINTELUI
REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 24. Numărarea voturilor de către comisia de sector.
După ce preşedintele comisiei declară votarea încheiată comisia de sector numără şi anulează toate buletinele de vot nefolosite, deschide urnele cu buletinele de vot. Deschiderea urnelor înainte de încheierea votării este interzisă.
Pe baza listelor de bază şi suplimentare ale alegătorilor şi a buletinelor extrase din urnele de vot comisia stabileşte numărul cetăţenilor incluşi în listele alegătorilor pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova;
numărul cetăţenilor care au primit buletine de vot pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova;
numărul cetăţenilor care au participat la alegerile Preşedintelui Republicii Moldova;
numărul de voturi date pro şi numărul de voturi date contra fiecărui candidat pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova;
numărul de buletine date contra tuturor candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova;
numărul de buletine declarate nevalabile (în care a fost lăsat mai mult de un candidat pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova sau de modelul nestabilit).
Aceste date sînt incluse într-un proces-verbal care este semnat de toţi  membrii comisiei şi este prezentat comisiei electorale teritoriale.
   Articolul 25. Totalizarea rezultatelor alegerilor
                       Preşedintelui Republicii Moldova.
Comisiile teritoriale electorale efectuează, pe baza datelor prezentate de comisiile electorale de sector, totalizarea rezultatelor votării în teritoriul respectiv şi întocmesc procese-verbale, care sînt semnate de toţi membrii comisiei şi sînt prezentate Comisiei Electorale Centrale în modul stabilit de aceasta.
Articolul 26. Modul de totalizare şi de publicare a
                   rezultatelor alegerilor Preşedintelui
                               Republicii Moldova.
Pe baza proceselor-verbale prezentate de comisiile electorale teritoriale Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova întocmeşte într-un termen de cel tîrziu trei zile după  alegeri un proces-verbal cu următoarele date:
numărul total al cetăţenilor Republicii Moldova incluişi în listele de alegători;
numărul total al cetăţenilor care au primit buletine de vot pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova;
numărul total al cetăţenilor care au participat la alegerile Preşedintelui Republicii Moldova;
numărul total dee voturi date pro şi numărul total de voturi date contra fiecărui candidat pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova;
numărul total de buletine date contra tuturor candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova;
numărul total de buletine declarate nevalabile.
Se considere ales Preşedinte al Republicii Moldova candidatul care a întrunit în timpul alegerilor mai mul dee jumătate din voturile alegătorilor ce au participat la scrutin.
Alegerile se declară neefectuate,dacă la votare a participat mai puţin de jumătate din numărul alegătorilor incluşi în listele de alegători,precum şi în legătură cu retragerea tuturor candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
Alegerile pot fi declarate nule integral,precum şi în unele localităţi sau în unele sectoare electorale din cauza încălcărilor admise în timpul alegerilor sau la numărarea voturilor, fapt care a influenţat rezultatele votării. Hotărîrea cu privirea la declararea alegirilor drept neefectuate sau nule este adoptată de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova şi poate fi atacată la Judecătoria Supremă a Republicii Moldova într-un termen de trei zile din ziua publicării rezultatelor alegerilor. Dreptul de a atăca hotărîrea cu privire la declararea alegerilor neefectuate sau nule îl au  candidaţii pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova.
Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova publică comunicatul cu privire la rezultatele alegerilor într-un termen de trei zile din momentul semnării procesului-verbal despre rezultatele alegerilor.
Articolul 27. Votarea repetată.
Dacă în buletinul de vot au fost incluşi mai  mulţi de doi candidaţi pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova şi nici unul dintre ei nu a fost ales, Comisia Electorală Centrală fixează votarea repetată pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova cu participarea a doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi. Votarea repetată se efectuează într-un termen de cel tîrziu două săptămîni din ziua primei runde a scrutinului, cu respectarea prevederilor prezentei Legi. Informarea despre efectuarea votării repetate se publică în presă.
Se consideră ales candidatul care a întrunit întimpul votării repetate un număr de voturi mai mare ale alegătorilor ce au participat la scrutin, cu condiţia că numărul de voturi întrunite de candidat să fie  mai mare decît numărul de voturi date contra lui şi dacă la alegeri au participat cel puţin 50 procente din cetăţenii incluşi în listele de alegători. În cazul  cînd ambii candidaţi au întrunit acelaşi număr de voturi se consideră ales candidatul pentru care laprima rundă a scrutinului a votat un număr mai mare de alegători.
În cazul în care în ziua votării repetate a rămas un singur candidat,el se consideră ales, dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile alegătorilor care au participat la scrutin.
În cazul în care alegerile sînt declarate neefectuate sau nule toţi candidaţii care au participat la alegerile de bază au dreptul de a participa la votarea repetată.
În cazul în care alegerile sînt declarate neefectuate sau nule în unele localităţi sau sectoare electorale, şi acest lucru nu influenţează rezultatele generale ale alegerilor, în aceste localităţi sau sectoare electorale votarea repetată nu se desfăşoară.
Articolul 28. Alegerile repetate.
În cazul în care au candidat numai mult de  doi candidaţi pentru postul de Preşedinte al Republicii Moldova şi nici unul dintre ei nu a fost ales, ori dacă alegerile Preşedintelui Republicii Moldova au fost declarate neefectuate sau nule, ori dacă votarea repetată nu a permis să fie determinat Preşedintele ales, Comisia Electorală Centrală pentru alegerile Preşedintelui republicii Moldova ia dicizia privind fixarea alegerilor repetate.
Totodată se adoptă hotărîrea cu privire la desfăşurarea alegerilor de către comisiile  electorale teritoriale şi de sector într-o nouă componenţă. Votarea se desfăşoară la aceleaşi sectoare electorale şi conform aceloraşi liste de alegători care au fost întocmite pentru desfăşurarea alegerilor de bază.
Formarea comisiilor,propunerea şi înregistrarea candidaţilor pentru postul de Preşedinte al Republicii  Moldova, celelalte acţiuni legate de desfăşurarea alegerilor repetate ale Preşedintelui Republicii Moldova se înfăptuiesc în modul stabilit de prezenta Lege.
Comunicatul cu privire la desfăşurarea alegerilor repetate se publică în presă.
Alegerile repetate se desfăşoară într-un termen de două luni dipă alegerile de bază.