LPC143/2001
ID intern unic:  312066
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 143
din  10.05.2001
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.06.2001 în Monitorul Oficial Nr. 64
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - În Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47), cu modificările ulterioare, după articolul 225 se introduce articolul 2251, cu următorul cuprins:
"Articolul 2251. Organele controlului de stat în zootehnie
  Organele controlului de stat în zootehnie examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolele 89 şi 1071 - 1074 din prezentul cod.
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative, în numele organelor controlului de stat în zootehnie, inspectorul principal de stat şi inspectorii de stat în zootehnie."
Art. II. - Articolul 19 din Legea nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 20, art. 182), cu modificările ulterioare, se exclude.
Art. III. - Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 347), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Capitolul VII va avea următorul cuprins:
"Capitolul VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGII ŞI CONTROLUL DE STAT ÎN ZOOTEHNIE
Art. 34. - (1) Încălcarea prezentei legi atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
(2) Controlul de stat în zootehnie îl exercită Direcţia generală zootehnie, selecţie şi reproducţie a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi subdiviziunile teritoriale ale acesteia."
2. În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                  Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 10 mai 2001.
Nr. 143-XV.