LPC1534/2002
ID intern unic:  312112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1534
din  13.12.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991
privind partidele şi alte organizaţii social-politice
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185     art Nr : 1406     Promulgat : 27.12.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 53, art. 340), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 15 alineatul 2 se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
"e) actele de constituire a organizaţiilor teritoriale ale partidului sau ale altei organizaţii social-politice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 lit. a) şi ale art. 20 alin. 1."
2. Articolul 18 alineatul 3 se completează cu subalineatul 4, cu următorul cuprins:
"să prezinte Ministerului Justiţiei anual, în perioada 1 ianuarie - 1 martie, listele membrilor săi pentru reconfirmarea numărului lor minim, în conformitate cu Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice, aprobat de Guvern."
3. Articolul 20 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
"Partidele şi alte organizaţii social-politice trebuie să aibă, în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, organizaţii teritoriale cu numărul de membri prevăzut de prezenta lege. Raportul privind numărul de membri ai partidului sau ai altei organizaţii social-politice, cu indicarea unităţilor administrativ-teritoriale în care au fost create organizaţii teritoriale, va fi prezentat Ministerului Justiţiei anual, în perioada 1 ianuarie - 1 martie."
4. La articolul 21 alineatul 1, după prima propoziţie se introduce următorul text: "Calitatea de membru se consemnează în listele membrilor partidului sau ai altei organizaţii social-politice în modul prevăzut de Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice."
5. La articolul 30:
alineatul 1 se completează cu punctul 3), cu următorul cuprins:
"3) constatării neconstituţionalităţii partidului sau a altei organizaţii social-politice prin hotărîrea Curţii Constituţionale.";
după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:
"În cazurile specificate la alin. 1 pct. 2) şi 3), Ministerul Justiţiei, în scopul executării hotărîrii instanţei respective, va crea o comisie de lichidare a partidului sau a altei organizaţii social-politice.";
alineatele 3 şi 4 devin alineatele 4 şi 5.
6. Articolul 32 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
Curtea Supremă de Justiţie, în baza cererii Ministerului Justiţiei, va constata încetarea activităţii partidului sau a altei organizaţii social-politice şi va dispune procedura de lichidare a acesteia în cazul în care:
partidul sau altă organizaţie social-politică nu a convocat nici un congres sau nici o conferinţă timp de 4 ani;
partidul sau altă organizaţie social-politică nu a prezentat, în termenul prevăzut de lege, listele membrilor săi, reînnoite anual, pentru reconfirmarea numărului minim de membri stabilit de lege;
la data verificării listelor membrilor partidului sau ai altei organizaţii social-politice, se constată că numărul de membri a scăzut sub limita stabilită de prezenta lege pentru înregistrarea statutului;
nu sînt respectate condiţiile prevăzute la art. 20 alin. 1."
Art. II. - Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI       Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 13 decembrie 2002.
Nr. 1534-XV.