LPC155/2005
ID intern unic:  312117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 155
din  21.07.2005
privind  modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 525
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 4 alineatul  (1) litera a) din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modificările ulterioare, cuvintele "şi cu Legea privind taxele locale" se exclud.
    Art.II. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul  codului, cuvintele "valoarea (fără T.V.A)" se substituie prin cuvintele "venitul din vînzări".
    2. La articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6)  Sistemul impozitelor şi  taxelor locale include:
    a)  impozitul  pe bunurile imobiliare;
    b) taxele pentru folosirea resurselor naturale;
    c)  taxa pentru amenajarea teritoriului;
    d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
    e)  taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
    f)  taxa de aplicare a simbolicii locale;
    g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări  servicii de deservire socială;
    h)  taxa de piaţă;
    i)  taxa pentru cazare;
    j)  taxa balneară;
    k)  taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale);
    l)  taxa pentru parcare;
    m)  taxa de la posesorii de cîini;
    n)  taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi)  vamale de trecere a frontierei vamale."
    3. La articolul 283 alineatul (2), expresia "lit.i)-m)" se substituie prin expresia "lit.h)- l)".  
    4. Articolul 288:
    la punctul 4), cuvîntul "întreprindere" se substituie prin cuvîntul "unitate";
    punctul  9) se completează în final cu textul "şi care nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă socială";
    articolul se completează cu punctele 13)-16), cu următorul  cuprins:
    "13)  Simbolică locală - stema unui  oraş  sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.
    14)  Unitate de transport - orice autocar, autobuz, microbuz, autoturism, motocicletă, scuter, motoretă, camion, tractor, tractor cu  remorcă, altă tehnică  gricolă, vehicul cu  tracţiune animală.
    15)  Autoritate deliberativă a administraţiei publice locale - autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale (consiliul local).
    16) Autoritate executivă a administraţiei  publice locale - autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local  (primarul)."
    5.  La articolul  289 alineatul (2):
    la litera i), cuvintele "auto de călători" se substituie prin  cuvintele "de transport auto de călători pe  rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale)";
    alineatul  se completează  cu  litera l), cu următorul  cuprins:
    "l)  taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale."
    6. Articolul 290 va avea următorul  cuprins:
    "Articolul 290. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai  impunerii sînt pentru:
    a)  taxa pentru amenajarea teritoriului - persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă;
    b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale - persoanele juridice sau  fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-organizator al  licitaţiilor şi  loteriilor;
    c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul  serviciilor cinematografice, video,  prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport, prin alte mijloace, precum şi cele care amplasează publicitatea exterioară prin intermediul afişelor, pancartelor, panourilor şi altor mijloace tehnice;
    d) taxa de aplicare a simbolicii locale - persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică  simbolica locală  pe producţia fabricată;
    e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
    f) taxa de piaţă - persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-administrator al  pieţei;
    g)  taxa pentru cazare - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare;
    h) taxa balneară - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament;
    i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale) - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti, săteşti (comunale);
    j)  taxa pentru parcare - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează  servicii de parcare;
    k) taxa de la posesorii de cîini - persoanele fizice care locuiesc în blocuri locative - locuinţe de stat, cooperatiste şi  obşteşti, precum şi  în apartamente privatizate;  
    l) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au  birouri (posturi)  vamale de trecere a frontierei vamale - persoanele  juridice sau fizice posesoare ale unităţilor de transport, care intră în şi/sau ies din Republica  Moldova."  
    7. La articolul 291:
    la litera a), cuvîntul "anual" se substituie prin cuvîntul "trimestrial", iar litera se completează în final cu textul "şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul  în care aceştia activează  în întreprinderile fondate, însă  nu  sînt incluşi în efectivul trimestrial  de salariaţi";  
    litera c):
    la liniuţa întîi, cuvintele "TV, radioului, presei periodice," se exclud;
    liniuţa a doua va avea următorul cuprins:
    "- numărul unităţilor de publicitate exterioară (afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice);"
    la litera e), cuvîntul "întreprinderile" se substituie prin cuvîntul "unităţile";
    la litera i), cuvintele "auto de călători" se substituie prin cuvintele "de transport auto  de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale)";
    articolul se completează cu litera l), cu următorul  cuprins:
    "l) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au  birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - numărul unităţilor de transport care intră în şi/sau ies din Republica  Moldova."
    8.   La articolul  292 alineatul (1), cuvintele "persoanele fizice şi persoanele juridice" se substituie prin cuvintele "subiecţii impunerii".
    9. Articolul 293 va avea următorul  cuprins:
    "Articolul 293. Modul de calculare
    (1)  Calculul  taxelor enumerate la art.291, cu excepţia celor stipulate la lit.a) - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit.k)  şi l), se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora.
    (2) Calculul taxelor stipulate la art.291 lit.a) - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit.k) şi l) se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.
    (3)  Plata taxelor enumerate la art.291 se efectuează de subiecţii impunerii.
    (4) În cazul în care obiectul impunerii stipulat la art.291 lit.c) liniuţa a doua şi la lit.e) este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor, taxa se calculează de contribuabil în mod individual, proporţional suprafeţei aflate pe teritoriul administraţiei publice locale."
    10. La articolul 294:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) pot achita taxa pentru amenajarea teritoriului nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale."
articolul se completează  cu  alineatul  (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Taxa de la posesorii de cîini şi taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale pot fi achitate organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale."
    11. La articolul  295:
    litera e)  va avea următorul  cuprins:
    "e) taxei pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)  care au atins vîrsta de pensionare;"
    articolul se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
    "g)  taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au  birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - persoanele fizice cu  aparatul locomotor dereglat care folosesc autoturisme cu  dirijare manuală, precum şi vehiculele care transportă ajutor umanitar."
    12. Articolul  297:
    la alineatele (1)-(3), după cuvîntul "Autoritatea" se introduc cuvintele "deliberativă a";
    la alineatul (4), după cuvîntul "Autoritatea" se introduc cuvintele "executivă a".
    13. Articolul  298 va avea următorul  cuprins:
    "Articolul 298. Responsabilitatea
    (1) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale, cu excepţia celor stipulate la art.289 lit.a) - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit.k) şi l), şi pentru  prezentarea dărilor de seamă fiscale revine contribuabililor.
    (2) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale stipulate la art.289 lit.a) - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit.k) şi l) revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.
    (3)  Inspectoratele fiscale de stat teritoriale exercită controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale execută  prezentul titlu.
    (4) Taxele netransferate în termen sînt percepute conform legislaţiei."
    14. La anexă:
    în denumirea coloanei a patra, cuvintele "agenţii economici" se substituie prin cuvintele "subiecţii impunerii şi organele împuternicite";
    la litera a), textul din coloana a doua va avea următorul cuprins:
    "Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul  în care aceştia activează  în  întreprinderile fondate,  însă  nu  sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi";
    la litera c), textele din coloanele a doua şi a treia vor avea următorul cuprins:

2 3
"Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare  a anunţurilor publicitare prin intermediul  serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu  excepţia amplasării publicităţii exterioare 5%
Numărul unităţilor de publicitate exterioară (afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice) 1800 lei pentru o unitate"

    la litera e):
    în coloana a doua, cuvîntul "întreprinderile" se substituie prin cuvîntul "unităţile";
    în coloana a treia, cifrele "9000" şi "5400" se substituie prin cifrele "12000" şi "7200", iar cuvîntul "întreprindere", în toate 3 cazuri, se substituie prin cuvintele "unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială";
    la litera i):
    în coloana întîi, cuvintele "auto de călători" se substituie prin cuvintele "de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi  săteşti (comunale)";
    în coloana a treia liniuţa a doua, cuvîntul "(minibus)" se substituie prin cuvîntul "(microbuz)";
    textul din coloana a patra va avea următorul cuprins:
    "Lunar, pînă  la data de 5 a lunii următoare";
    la litera k):
    textul din coloana a patra va avea următorul  cuprins:
    "Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după  trimestrul gestionar";
    coloana a cincea se exclude;
    anexa se completează cu  litera l), cu următorul cuprins:

1 2 3 4
"l) Taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au  birouri (posturi)  vamale de trecere a frontierei vamale Numărul  unităţilor de transport - 10 lei pentru un autocar, autobuz, microbuz, camion, tractor cu remorcă - 5 lei pentru un autoturism - 3 lei pentru un tractor şi altă tehnica agricolă, motocicletă, scuter, motoretă, vehicul  cu  tracţiune animală Plata se efectuează la intrarea în şi/sau ieşirea din Republica  Moldova.Prezentarea dărilor de seamă fiscale se efectuează trimestrial, pînă  la ultima zi a lunii imediat următoare după  trimestrul gestionar"

    Art.III. -  Articolul 4 din Legea nr.94-XV din 1 aprilie 2004  privind punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.417) se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile art.289 alin.(2) lit.e), ale art.291 lit.e) şi ale lit.e) din anexa la titlul VII al Codului fiscal, organizaţiile şi  întreprinderile din cadrul cooperaţiei de consum se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe anii 2005 şi 2006."
    Art.IV. - La articolul 18 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.154-156, art.1156), cu modificările ulterioare, alineatul (4)  se modifică  după cum urmează:
    litera a) se exclude;
literele b) şi c) devin literele a) şi b).
    Art.V. - Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2006, cu excepţia punctului 3 din articolul II şi a articolelor III şi IV, care intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                  Marian  LUPU

    Chişinău, 21 iulie 2005.
    Nr.155-XVI.