LPC178/2005
ID intern unic:  312162
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 178
din  22.07.2005
pentru modificarea şi completarea
Codului de procedură penală al Republicii Moldova
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 539
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 56 alineatul (1), sintagma "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova," se exclude.
2. La articolul 253 alineatul (1):
punctul 2) se exclude;
punctele 3) şi 4) devin punctele 2) şi 3).
3. Articolul 267 se exclude.
4. Articolul 270:
se completează cu un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) Procurorul exercită urmărirea penală în privinţa infracţiunilor contra păcii şi securităţii omenirii, prevăzute la art. 135-144 din Codul penal, şi infracţiunilor contra securităţii statului, prevăzute la art. 337-347 din Codul penal."
alineatele (2) - (7) devin alineatele (3) - (8).

VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Maria POSTOICO

Chişinău, 22 iulie 2005.
Nr. 178-XVI.