LPC20/2005
ID intern unic:  312191
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 20
din  08.04.2005
pentru modificarea şi completarea Codului fiscal
Publicat : 29.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 234
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art. 814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 102 alineatul (8), litera e) va avea următorul cuprins:
"e) confirmarea destinatarului străin - pentru alte servicii, iar în cazul serviciilor acordate prin intermediul mijloacelor electronice - confirmarea prin semnătură digitală şi confirmarea primirii plăţii pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informaţia cu privire la mijloacele băneşti încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, prezentată de către bancă, în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin."
2. Articolul 111 alineatul (1) litera e):
la liniuţa a treia, textul "de prelucrare a datelor şi" se exclude;
după liniuţa a treia se introduce o liniuţă nouă, cu următorul cuprins:
"- servicii ce se referă la computere şi la activităţile conexe, acordate prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu subsecţiunea 72 a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei din 28 iunie 1994, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Moldova Standard nr. 694-ST din 9 februarie 2000;"
3. La articolul 117, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) În cazul produselor digitale exportate sub formă de servicii livrate pe cale electronică şi achitate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                Marian LUPU

Chişinău, 8 aprilie 2005.
Nr. 20-XVI.