LPC235/2005
ID intern unic:  312241
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 235
din  14.10.2005
pentru modificarea articolului 284 din titlul VI al Codului fiscal
Publicat : 04.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 697     Promulgat : 31.10.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 284 din titlul VI al Codului fiscal nr. 1055-XIV din 16 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 127-129, art. 884), cu modificările ulterioare, denumirea articolului şi partea introductivă la alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
"Articolul 284. Scutirea de impozit acordată de autorităţile administraţiei publice locale
(1) Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea sînt în drept să acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare în limita defalcărilor de la acest impozit în bugetele respective, conform normelor procentuale aprobate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea pe anul fiscal respectiv, în caz de:"
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Marian LUPU
Chişinău, 14 octombrie 2005.
Nr. 235-XVI.