LPC248/2005
ID intern unic:  312255
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 248
din  21.10.2005
pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova
Publicat : 04.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 145-147     art Nr : 707
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 421:
în propoziţia întîi, cuvintele ", precum şi, prin intermediul avocatului," se înlocuiesc cu cuvîntul "şi";
propoziţia a doua se exclude.
2. La articolul 433:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) La judecarea recursului participă procurorul şi persoanele indicate la art. 401, ale căror interese sînt atinse prin argumentele invocate în recurs."
la alineatul (3), cuvintele "nu pot depăşi 30 de minute pentru fiecare din participanţi şi aceştia" se exclud.
3. Articolul 452 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Procurorul General, adjuncţii lui şi persoanele menţionate în art. 401 pct. 2)-4) pot ataca cu recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiţie orice hotărîre judecătorească irevocabilă după epuizarea căilor ordinare de atac."
4. La articolul 455:
alineatul (3) se exclude;
alineatele (4) şi (5) devin alineatele (3) şi (4).

VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Maria POSTOICO

Chişinău, 21 octombrie 2005.
Nr. 248-XVI.