LPC277/2005
ID intern unic:  312286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 277
din  04.11.2005
pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile
administrative, a Codului penal  al Republicii Moldova şi a Codului
de procedură penală al Republicii Moldova
Publicat : 02.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 161-163     art Nr : 795
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1053 va avea următorul cuprins:
"Articolul 1053  Cultivarea ilegală a plantelor care  
                            conţin  substanţe narcotice sau
                           psihotrope
Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare, -
atrage aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la trei sute de unităţi convenţionale."
2. După articolul 15212 se introduce articolul 15213, avînd următorul cuprins:
"Articolul 15213. Circulaţia ilegală a precursorilor
Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu precursori fără autorizaţie -
atrage aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la trei mii de unităţi convenţionale.
Notă. Prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanţe narcotice sau psihotrope. Lista precursorilor se aprobă de Guvern."
3. La articolul 210 alineatul 1, după cifrele "15212," se introduc cifrele "15213,"
Art.II. - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 21:
la alineatul (2), textul "art.217 alin.(2) şi (3)" se înlocuieşte cu textul "art.217 alin.(4) lit.b), art.2171 alin.(3) şi alin.(4) lit.b) şi d), art.2173 alin.(3) lit.a) şi b), art.2174, art.2176 alin.(2)";
la alineatul (4), cifrele "215-218" se înlocuiesc cu cifrele "215-2173, 218".
2. La articolul 126, alineatul (3) se exclude.
3. După articolul 134 se introduce articolul 1341, avînd următorul cuprins:
"Articolul 1341.  Substanţe narcotice, psihotrope şi
                           precursori
(1) Prin substanţă narcotică sau psihotropă se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică şi preparatul conţinînd o astfel de substanţă, care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul lor abuziv.
(2) Prin analog al substanţei narcotice sau psihotrope se înţelege substanţa care, conform componenţei sale şi efectului pe care îl produce, se asimilează cu substanţa narcotică sau psihotropă.
(3) Prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanţe narcotice sau psihotrope.
(4) Listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor se aprobă de Guvern.
(5) În cazul sustragerii, însuşirii, extorcării sau altor acţiuni ilegale cu substanţe narcotice, psihotrope, cu analoage ale acestora şi cu plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, proporţiile mici, mari sau deosebit de mari se determină conform cantităţilor mici, mari sau deosebit de mari ale substanţelor narcotice, psihotrope şi ale plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope."
4. Articolul 217 va avea următorul cuprins:
"Articolul 217.  Circulaţia ilegală a substanţelor    
                         narcotice, psihotrope sau a analoagelor  
                         lor fără scop de înstrăinare
(1) Cultivarea ilegală de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, prelucrarea, utilizarea sau alte operaţiuni ilegale cu astfel de plante, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 100 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 150 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) repetat;
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu utilizarea substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu;
e) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 4 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite:
a) de o persoană care a atins vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;
b) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 6 ani  cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(5) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la art.217 sau 2171 este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracţiunii ce ţine de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor, după caz, prin autodenunţare, predare benevolă a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, indicare a sursei de procurare a acestor substanţe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, la indicarea mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune. Nu poate fi considerată predare benevolă a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea lor."
5. După articolul 217 se introduc articolele 2171-2176, avînd următorul cuprins:
"Articolul 2171 Circulaţia ilegală a substanţelor
                            narcotice, psihotrope sau a
                           analoagelor lor în scop de înstrăinare
(1) Semănatul sau cultivarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante fără autorizaţie, săvîrşite în scop de înstrăinare,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 900 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte operaţiuni ilegale cu substanţele narcotice, psihotrope sau cu analoagele lor, săvîrşite în scop de înstrăinare, ori înstrăinarea ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) repetat;
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu utilizarea substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu;
e) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora;
f) în proporţii mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani  cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite:
a) de o persoană care a atins vîrsta de 18 ani în privinţa sau cu atragerea minorilor;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu;
d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 20 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.
Articolul 2172. Circulaţia ilegală a precursorilor în
                         scopul producerii sau prelucrării
                         substanţelor  narcotice, psihotrope sau
                         analoagelor lor
Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu precursori în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2173.  Circulaţia ilegală a materialelor şi
                          utilajelor destinate producerii sau  
                          prelucrării substanţelor narcotice,
                          psihotrope sau a analoagelor lor
(1) Producerea, fabricarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea sau înstrăinarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii, preparării sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 100 la 300 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) repetat;
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
b) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora;  
c) cu folosirea situaţiei de serviciu,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani  cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2174  Sustragerea sau extorcarea
                           substanţelor narcotice sau psihotrope
(1) Sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau psihotrope
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 2000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 7 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) repetat;
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu;
d) prin pătrundere în încăpere, într-un alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
e) cu aplicarea  violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 500 la 3000 unităţi convenţionale.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;
c) în proporţii mari sau deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu aplicarea unei amenzi în mărime de la 1000 la 5000 unităţi convenţionale.
Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea
                         consumului ilegal de substanţe
                         narcotice, psihotrope sau analoage
                         ale acestora
(1) Consumul ilegal de substanţe narcotice, psihotrope sau analoage ale acestora, săvîrşit în mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,  
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Organizarea consumului ilegal de substanţe narcotice sau psihotrope
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2176.  Introducerea ilegală intenţionată în    
                          organismul altei persoane, împotriva    
                          voinţei acesteia, a substanţelor
                          narcotice, psihotrope sau a
                          analoagelor acestora
(1) Introducerea ilegală intenţionată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) repetat;
b) faţă de două sau mai multe persoane;
c) faţă de un minor sau o persoană care se află în stare de neputinţă;
d) faţă de o femeie gravidă;
e) cu substanţe narcotice sau psihotrope a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani."
6. Articolul 218:
denumirea articolului va fi următoarea: "Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor narcotice sau psihotrope";
articolul se completează cu alineatele (4) şi (5), avînd următorul cuprins:
"(4) Încălcarea regulilor stabilite de producere, preparare, prelucrare, procurare, păstrare, evidenţă, eliberare, înstrăinare, distribuire, transportare, expediere, utilizare, import, export, nimicire a substanţelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope, de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, care a cauzat pierderea lor, săvîrşită de către persoana în obligaţiile căreia intră respectarea regulilor menţionate,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(5) Acţiunile prevăzute la alin.(4), săvîrşite din interes material sau care au cauzat din imprudenţă vătămarea sănătăţii persoanei sau au avut alte urmări grave,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii."
Art.III. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 133 alineatul (1), după cuvintele "mai multe infracţiuni" se introduce cuvîntul "grave,".
2. La articolul 135 alineatul (1), după cuvintele "cu privire la infracţiunile" se introduce cuvîntul "grave,".
3. Articolul 159:
articolul se completează cu un nou alineat (3), avînd următorul cuprins:
"(3) Substanţele narcotice, psihotrope şi precursorii pot fi păstraţi în calitate de corpuri delicte în cantităţi mici (mostre), suficiente pentru utilizarea lor în calitate de probe şi pentru efectuarea expertizei, împachetate şi sigilate de către un expert. Excedentele de aceste substanţe vor fi predate instituţiilor abilitate sau nimicite în baza ordonanţei organului de urmărire penală autorizate de judecătorul de instrucţie."
alineatele  (3)-(6) devin alineatele (4)-(7).

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Marian  LUPU

Chişinău, 4 noiembrie 2005.
Nr. 277-XVI.