LPC279/2005
ID intern unic:  312288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 279
din  04.11.2005
pentru modificarea articolului 21 din Codul fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 09.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 164-167     art Nr : 814
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 21 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Venitul obţinut sub formă nemonetară se evaluează de către fiecare subiect al impunerii şi constituie valoarea medie a preţului de livrare a mărfurilor şi/sau de prestare a serviciilor analoage pe luna precedentă lunii în care a fost obţinut venit sub formă nemonetară. În cazul în care, pe luna precedentă lunii în care a fost obţinut venit sub formă nemonetară, nu au fost efectuate livrări de mărfuri şi/sau prestări de servicii, venitul obţinut sub formă nemonetară nu poate fi mai mic decît preţul de cost al mărfurilor livrate şi/sau al serviciilor prestate în luna curentă."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

Chişinău, 4 noiembrie 2005.
Nr. 279-XVI.