LPC287/2005
ID intern unic:  312297
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 287
din  11.11.2005
pentru modificarea şi completarea
Codului  fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 02.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 161-163     art Nr : 799
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (2),  litera c) se completează în final  cu cuvintele ", să  efectueze decontările băneşti  în numerar cu utilizarea maşinilor de casă şi  de control cu  memorie fiscală (în continuare - maşini de casă şi de control)  în modul  stabilit de Guvern".
2. La articolul 117 alineatul (5) litera a), cuvintele "în conformitate cu  legislaţia privind efectuarea decontărilor
b
ăneşti pentru operaţiile comerciale sau  serviciile prestate" se înlocuiesc cu cuvintele "cu utilizarea maşinilor de casă şi  de control".
3. La articolul 134 alineatul (1) litera k), cuvintele "numai în cazul utilizării maşinilor de casă şi de control cu  memorie fiscală" se exclud.
4. Articolul 254:
la  alineatul (1), cuvintele "legislaţia prevede" se înlocuiesc cu  cuvintele "actele normative în vigoare prevăd";
la  alineatul (2), cuvintele ", în cazul  în care legislaţia prevede folosirea ei, sau cu  funcţionarea  maşinii de casă şi  de control  fără memorie fiscală, în cazul în care legislaţia prevede folosirea unei  maşini de casă şi de control cu  memorie fiscală," se înlocuiesc cu cuvintele "sau cu utilizarea maşinii de casă şi  de control defectate, nesigilate în modul stabilit sau  neînregistrate la organul  fiscal".
Art.II. -  (1) Se propune Preşedintelui Republicii Moldova să  aducă actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
(2)  Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în  concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Marian  LUPU

Chişinău, 11 noiembrie  2005.
Nr.287-XVI.