LPC35/2005
ID intern unic:  312369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 35
din  15.04.2005
pentru modificarea şi completarea articolului 156 din Codul fiscal
şi a articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000
pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal
Publicat : 06.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 263
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I.  - La articolul 156 alineatul (1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 102-103, art. 814), cu modificările ulterioare, cuvîntul "primăriei" se înlocuieşte cu cuvintele "primăriilor, cu excepţia Primăriei municipiului Chişinău şi Primăriei municipiului Bălţi,":
Art. II. - Articolul 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 127-129, art. 886), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (2), cifra "(7)" se înlocuieşte cu cifra "(9)";
la alineatul (6) litera b), după propoziţia întîi se introduce propoziţia: "În municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestora, calcularea sumei anuale a impozitului funciar şi întocmirea avizelor de plată a impozitului se efectuează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale."
la alineatul (8) litera b), după propoziţia întîi se introduce propoziţia: "În municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestora, calcularea sumei anuale a impozitului pe bunurile imobiliare şi întocmirea avizelor de plată a impozitului se efectuează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale."
Art. III. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                   Marian LUPU

Chişinău, 15 aprilie 2005.
Nr. 35-XVI.