LPC398/2003
ID intern unic:  312422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 398
din  16.10.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 336-XIV
din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor
întreprinderilor din sectorul electroenergetic
Publicat : 07.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 223-225     art Nr : 871
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 50-52, art. 232), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Preambulul va avea următorul cuprins:
"În scopul ameliorării situaţiei financiare a întreprinderilor din sectorul energetic, al pregătirii acestora de privatizare, al executării Legii nr. 233-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic şi a Legii nr. 1189-XIV din 28 iulie 2000 cu privire la restructurarea datoriilor întreprinderilor fondate în procesul reorganizării Asociaţiei Republicane de Producţie "Termocomenergo".
2. În denumirea şi în textul legii, cuvîntul "electroenergetic" se substituie prin cuvîntul "energetic".
3. Articolul 4 se completează cu un punct nou, 5), avînd următorul cuprins:
"5) 12909,6 mii lei - datoria Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz" faţă de Ministerul Finanţelor, formată ca rezultat al preluării de către stat a datoriilor acestei societăţi faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă, concomitent anulîndu-se datoriile: Societăţii pe Acţiuni "Reţelele Termice Cahul" în sumă de 887,9 mii lei, ale Întreprinderii Municipale a Reţelelor şi Centralelor Termice Comrat în sumă de 1326,3 mii lei, ale Societăţii pe Acţiuni "Reţelele Termice Edineţ" în sumă de 8468,4 mii lei şi ale Întreprinderii Municipale "Reţelele Termice din Ceadîr-Lunga" în sumă de 2227,0 mii lei faţă de Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz".
Art. II. - Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 16 octombrie 2003.
Nr. 398-XV.