LPC403/2003
ID intern unic:  312428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 403
din  17.10.2003
pentru completarea articolului 13 din Legea nr.1525-XIII
din 19 februarie 1998 cu privire la energetică  
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 2
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 13 din Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.366), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Activitatea organului supravegherii energetice de stat se finanţează din mijloacele ce se includ în tariful pentru energia electrică."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                   Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 17 octombrie 2003.
Nr.403-XV.