LPC417/2001
ID intern unic:  312441
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 417
din  26.07.2001
pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 108     art Nr : 824
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I.  - Articolul 12 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu  privire la poliţie (Veştile Sovietului  Suprem  şi  ale Guvernului  R.S.S.Moldova, 1990, nr.12, art.321),  cu  modificările ulterioare,  se modifică după  cum urmează:
1.  La punctul  15),  cuvintele ",  să  efectueze înregistrarea şi  evidenţa mijloacelor de transport auto  şi  eliberarea permiselor de conducere" se exclud.
2.  La punctul  17), cuvintele "să  elibereze cetăţenilor paşapoarte,  să  efectueze înregistrarea în cartea de imobil  şi  ştergerea din ea a cetăţenilor," se exclud.
3.  Punctul  18) va avea următorul  cuprins:
"18)  să  efectueze, în modul  stabilit de lege,  controalele necesare privind cererile depuse pentru  acordarea sau  retragerea cetăţeniei;"
4.  La punctul 19), cuvintele "să  elibereze,  în limitele competenţei, acte de plecare în străinătate şi  de intrare în Republica Moldova," se exclud,  iar textul "de intrare şi  de ieşire" se înlocuieşte cu  textul "de ieşire şi  de intrare în Republica Moldova".
Art.II.  - În tot cuprinsul  Legii  nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi  întreprinderi (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33),  cu modificările ulterioare, sintagma "Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă  Ministerul  Justiţiei" se înlocuieşte cu  sintagma "Camera Înregistrării  de  Stat a  Departamentului  Tehnologii  Informaţionale".
Art.III.  - La articolul  12 alineatul (1)  din Legea nr.112-XIII din 20 mai  1994 cu  privire la susţinerea şi  protecţia micului  business (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994,  nr.2, art.7), cu modificările ulterioare,  sintagma  "Camera Înregistrării de stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se înlocuieşte cu  sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului  Tehnologii  Informaţionale".
Art.IV.  - La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu  privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994,  nr.2,  art.9),  cu  modificările ulterioare,  sintagma "Camera Înregistrării de stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se înlocuieşte cu  sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii  Informaţionale".
Art.V. - La articolul 7 alineatul (1)  din Legea nr.269-XIII din  9 noiembrie  1994 cu  privire la ieşirea şi  intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr.6,  art.54),  cu  modificările ulterioare,  textele "organele afacerilor interne teritoriale", "organele afacerilor interne" se înlocuiesc cu textul "organele teritoriale ale   Departamentului  Tehnologii  Informaţionale".
Art.VI. - Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din  7 iulie  1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  
nr. 65-66,  art.713),  cu  modificările ulterioare,  se modifică  după  cum urmează:
1.  Articolul  7:
la alineatul (1), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul  Transporturilor şi Comunicaţiilor";
la alineatul  (2):
în partea introductivă,  cuvintele "şi  informaticii" se exclud;
punctele 4) şi  5) se exclud;
punctele 6)-11) devin punctele 4)-9).
2.  La articolul  9 alineatul  (1) litera o), cuvintele "şi  fondului  extrabugetar de informatizare" se exclud.
Art.VII.  - La articolul  4 alineatul  (1) litera d) din Legea Fondului  republican  şi  a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei  nr.827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.460),  sintagma "Departamentul Evidenţă  şi  Documentare a Populaţiei  al Ministerului Afacerilor Interne"  se înlocuieşte cu  sintagma " Departamentul  Tehnologii  Informaţionale".
Art.VIII.  - La articolul  17 alineatul  (2) din Legea condominiului  în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie  2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.130-132, art.915), sintagma  "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă  Ministerul Justiţiei" se înlocuieşte cu sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii  Informaţionale".
Art.IX.- Legea cetăţeniei Republicii Moldova  nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.98-101,  art.709) se modifică  şi  se completează  după  cum urmează:
1.  Articolul  28:
în denumirea articolului  şi  în partea introductivă,  sintagma  "Ministerul Afacerilor Interne"  se înlocuieşte cu  sintagma
"Departamentul  Tehnologii  Informaţionale" la cazul  respectiv;
la litera a),  textul  "avizul  Serviciului  de Informaţii  şi  Securitate"  se înlocuieşte cu  textul "avizele Ministerului  Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii  şi  Securitate";
litera c)  va avea următorul  cuprins:
"c) pregătesc materialele de retragere a cetăţeniei Republicii Moldova şi le înaintează Preşedintelui Republicii Moldova;".
2.  La articolul  29   litera a),  sintagma  "Ministerului Afacerilor Interne"  se înlocuieşte cu  sintagma " Departamentului  Tehnologii  Informaţionale".
3.  După  articolul  29 se introduce articolul  291, cu  următorul  cuprins:
"Articolul  291.  Atribuţiile Ministerului  Afacerilor Interne
Ministerul  Afacerilor Interne:
a)  adună  date despre solicitant,  efectuează  controalele necesare pentru a stabili  temeiurile de refuz al  acordării  cetăţeniei,  întocmeşte avize privind acordarea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi  le prezintă   Departamentului  Tehnologii  Informaţionale;
b) constată  cazurile de deţinere ilegală  de către cetăţenii  Republicii  Moldova  a cetăţeniei  altor state şi   înaintează  propuneri  privind retragerea cetăţeniei  Republicii Moldova."
4. La articolul  33 alineatul  (1),  textul "organul  afacerilor interne" se înlocuieşte cu textul "organul teritorial  al Departamentului  Tehnologii  Informaţionale".
5. La articolul  34 alineatul  (1), sintagma  "Ministerul Afacerilor Interne"  se înlocuieşte cu  sintagma " Departamentul  Tehnologii  Informaţionale".
6. La articolul 40, sintagma  "organul  afacerilor interne"  se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul  Tehnologii  Informaţionale".
Art.X. - La articolul 5 alineatul  (1) din Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu  privire la înregistrarea de stat  a Întreprinderilor şi  organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.31-34, art.109), sintagma  "Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se înlocuieşte cu  sintagma "Camera înregistrării de Stat a  Departamentului  Tehnologii  Informaţionale".
Art.XI.  - Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă  cu  prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI              Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 26 iulie 2001.
Nr. 417-XV.