LPC439/2001
ID intern unic:  312466
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 439
din  27.07.2001
privind modificarea şi completarea unor
 acte legislative
Publicat : 20.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 114     art Nr : 856
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.  - Codul  fiscal  nr.1163-XIII  din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 62,  art.522),  cu  modificările ulterioare,  se modifică  şi  se completează după cum urmează:
    1.  În Titlul  I "Dispoziţii  generale"  articolul 6  alineatul  (6):
    litera a)  se exclude;
    literele b) - r) devin, respectiv,  literele a) - q).
    2.  În Titlul  VI "Impozitul  pe bunurile  imobiliare" nr. 1055-XIV din  16 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.127-129,  art.884) articolul  283 alineatul  (1):
    după  litera h) se introduce din alineat textul:
    "pentru loturile de pe lîngă  casă  şi  bunurile imobiliare de pe acestea, a căror valoare  estimată constituie pînă  la 30 mii de lei:";
    la litera i), după  cuvîntul "Cernobîl)" se introduc cuvintele ", precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate)."
    Art.II. - La articolul  7 alineatul  întîi  punctul  15) din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială  a cetăţenilor care au  avut de suferit de pe urma catastrofei  de la Cernobîl (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art.25), cu modificările ulterioare,  cuvintele "şi  a fi  scutite de impozitul  funciar" se exclud.
    Art.III.  - Articolul 27 din Legea nr.979-XII  din 24 martie 1992 despre culte (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.3, art.70), cu modificările ulterioare, va avea următorul  cuprins:
    "Articolul  27 Scutiri
    Organizaţiile religioase cărora le aparţin lăcaşurile de cult, precum  şi  terenurile  pe care acestea sînt  constituite se scutesc de impozitul  pe bunurile imobiliare conform prevederilor Codului  fiscal."
    Art.IV. - La articolul 6 din Legea nr.1198-XII din 17 noiembrie 1992 privind bazele sistemului  fiscal  (republicată  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,  nr. 133-134, art.654),  cu  modificările ulterioare:
    litera a) se exclude;
    literele b) - r) devin, respectiv,  literele a) - q).  
    Art.V.  - Subalineatul  unu din alineatul  întîi al  articolului  21 din Legea nr. 1225-XII  din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134,  art.656),  cu  modificările ulterioare, va avea următorul  cuprins:
    "de a achita impozitele în mărime de 50 la sută, cu excepţia impozitului  pe venit, impozitului pe bunurile imobiliare şi  taxei  pe valoarea adăugată,  a căror achitare  se reglementează  conform  prevederilor Codului  fiscal şi  ale legilor pentru  punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului  fiscal;"
    Art.VI. - Prima propoziţie din articolul 44 al Legii nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (Monitorul Parlamentului  al Republicii Moldova, 1994,  nr.1,  art.3),  cu  modificările ulterioare,  va avea următorul  cuprins:
    "Persoanele fizice şi  juridice în a căror proprietate se află  monumentele înscrise în Registrul  monumentelor sînt scutite de impozite ori, după caz,  supuse parţial  impozitului  conform contractului,  cu  excepţia impozitului  pe venit,  impozitului pe bunurile imobiliare  şi taxei pe valoarea adăugată,  a căror achitare se reglementează conform  prevederilor Codului  fiscal  şi  ale legilor pentru  punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului  fiscal."
    Art.VII - Alineatul  (1)  al  articolului  11 din Legea nr.521-XIII  din 7 iulie 1995 cu privire la filantropie şi  sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr. 47,  art.562),  cu  modificările ulterioare,  va avea următorul cuprins:
    "(1) Organizaţiile filantropice (inclusiv cele străine şi  internaţionale care  desfăşoară  activitate pe teritoriul republicii),  recunoscute ca atare în conformitate  cu  legislaţia în vigoare, sînt scutite de impozite  şi taxe,  cu  excepţia impozitului  pe venit,  impozitului  pe bunurile imobiliare şi taxei pe valoarea adăugată,  a căror achitare se reglementează conform  prevederilor Codului  fiscal şi  ale legilor pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului  fiscal."  
    Art.VIII - Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr. 62-63,  art. 692), cu  modificările ulterioare,  se modifică  după  cum urmează:
    1. Alineatul  (9) al  articolului  61 va avea următorul  cuprins:
    "(9) Instituţiile instructiv-educative,  indiferent de forma de proprietate, sînt scutite de plata impozitelor, taxelor şi a altor plăţi,  cu  excepţia impozitului  pe venit,  impozitului  pe bunurile imobiliare şi  taxei  pe valoarea adăugată, a căror achitare se  reglementează  conform  prevederilor Codului  fiscal  şi  ale legilor pentru  punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului  fiscal."
    2.  La articolul 62:
    alineatul  (6)  se exclude;
    alineatele (7) - (10) devin, respectiv,  alineatele (6) - (9).
    Art.IX.  - Din alineatul (3)  articolul  31 al Legii  nr. 749-XIII din  23 februarie 1996 cu  privire la comerţul  interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,  nr. 31, art.318), cu modificările ulterioare, cuvintele "de impozitul funciar" se exclud.
    Art.X.  -  Prezenta lege intră în vigoare la data publicării,  cu  excepţia subalineatului întîi din  punctul  2 al articolului  I din prezenta lege, care se va pune  în aplicare de la 1 ianuarie 2002.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 iulie 2001.
    Nr. 439-XV.