LPA59/2005
ID intern unic:  312574
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 59
din  28.04.2005
cu privire la leasing
Publicat : 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 92-94     art Nr : 429
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopul prezentei legi
Prezenta lege stabileşte bazele juridice de reglementare a raporturilor de leasing, obiectul leasingului, participanţii la operaţiunile de leasing, drepturile, obligaţiile şi răspunderea acestora.
Articolul 2. Reglementarea juridică

     
(1) Leasingul şi raporturile juridice aferente lui se reglementează prin Codul civil, prezenta lege, actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi prin alte acte legislative.
   
[Art.2 al.(1) modificat prin LP35 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.224; în vigoare 01.10.18]
(2) Dacă tratatul internaţional în domeniul leasingului la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.
Articolul 3. Noţiuni utilizate
În sensul prezentei legi, următoarele  noţiuni semnifică:
leasing - totalitate a raporturilor care iau naştere în scopul şi în cadrul realizării unui contract de leasing;
contract de leasing -contract în a cărui bază o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să îi asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice (rată de leasing), achiziţionat sau produs de locator, iar la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale;
     [Art.3 noţiunea în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
valoare de intrare - valoare la care a fost achiziţionat sau produs bunul de către locator inclusiv, taxele vamale şi alte impozite prevăzute de legislaţia în vigoare (cu excepţia impozitelor care urmează a fi restituite agentului economic de către Serviciul Fiscal de Stat), precum şi, după caz, orice alte cheltuieli aferente achiziţionării, livrării şi punerii în funcţiune a bunului în corespundere cu contractul de leasing;
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
     [Art.3 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
valoare totală - valoare a ratelor de leasing la care se adaugă valoarea reziduală;
valoare reziduală - valoare la care, la expirarea contractului de leasing financiar, se face transferul către locatar al dreptului de proprietate asupra bunului;
rată de leasing - plată periodică, efectuată de locatar către locator, care reprezintă:
a) cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi dobînda de leasing, în cazul leasingului financiar;
b) cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante, în cazul leasingului operaţional.
Articolul 4. Formele şi obiectul leasingului
(1) În sensul prezentei legi, leasingul poate avea următoarele forme:
a) leasingul financiar, operaţiune care trebuie să îndeplinească cel puţin una din următoarele condiţii:
- riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului obiect al leasingului să fie transferate locatarului la momentul încheierii contractului de leasing;
- suma ratelor de leasing să reprezinte cel puţin 90% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing;
- contractul de leasing să prevadă expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului obiect al leasingului către locatar la expirarea contractului;
- perioada de leasing să depăşească 75% din durata de funcţionare utilă a bunului obiect al leasingului;
b) leasingul operaţional, operaţiune care nu îndeplineşte nici una din condiţiile contractului de leasing financiar;
c) leasingul barter, operaţiune în cadrul căreia locatarul achită valoarea ratelor de leasing prin bunuri al căror proprietar este;
d) leasingul compensaţional, operaţiune în cadrul căreia locatorul primeşte în contul ratelor de leasing marfă produsă cu utilajul obiect al leasingului;
e) lease-back, operaţiune în cadrul căreia o parte transmite unei alte părţi dreptul de proprietate asupra unui bun în scopul de a-l lua ulterior în leasing;
    
[Art.4 al.(1), lit.e) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
f) leasingul de consum, operaţiune de leasing în cadrul căreia locatarul are calitatea de consumator;
    
[Art.4 al.(1), lit.f) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
g) leasingul direct,  operaţiune de leasing în cadrul căreia locatorul întruneşte concomitent şi calitatea de furnizor al bunului;
h) leasingul intern, operaţiune de leasing în cadrul căreia toate subiectele sînt rezidenţi ai Republicii Moldova;
i) leasingul internaţional, operaţiune de leasing în cadrul căreia locatorul sau locatarul nu este rezident al Republicii Moldova.
(2) Obiect al leasingului pot fi orice bunuri mobile sau imobile, cu excepţia:
a) bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulaţie este limitată prin lege;
b) terenurilor agricole;
c) bunurilor consumptibile;
d) obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate.
Articolul 5. Subiectele raporturilor de leasing
Subiecte ale raporturilor de leasing sînt:
a) locatorul, persoană fizică sau juridică ce practică activitate de întreprinzător şi transmite, în condiţiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
b) locatarul, persoană fizică sau juridică ce primeşte, în condiţiile contractului de leasing, în posesiune şi folosinţă bunul specificat în contract pentru o anumită perioadă în schimbul achitării ratelor de leasing. În cazul în care locatarul este persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător, operaţiunea de leasing cade sub incidenţa actelor legislative şi actelor normative ale Guvernului cu privire la protecţia consumatorului;
    
[Art.5 lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
c) vînzătorul (furnizorul), persoană fizică sau juridică ce vinde locatorului, în condiţiile contractului de vînzare-cumpărare încheiat cu locatorul sau ale contractului complex încheiat cu locatorul şi cu locatarul, bunul solicitat de locatar.
   
Articolul 51. Reglementarea şi supravegherea activităţii
                         participanţilor la operaţiunile de leasing
                         financiar în calitate de locatori
    Activitatea participanţilor la operaţiunile de leasing financiar în calitate de locatori, desfășurată de către organizațiile de creditare nebancare, este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în conformitate cu actele normative.
    [Art.51 introdus prin LP35 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.224; în vigoare 01.10.18]
Capitolul II
CONTRACTUL DE LEASING, MODIFICAREA
ŞI ÎNCETAREA LUI
Articolul 6. Forma juridică a operaţiunilor de leasing
Forma juridică a operaţiunilor de leasing este contractul de leasing dintre locator şi locatar şi contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) dintre locator şi vînzător (furnizor), fie un contract complex, încheiat în condiţiile art.7 şi 8.
Articolul 7. Contractul de leasing
(1) Contractul de leasing trebuie să conţină clauze privind:
a) părţile contractante;
b) descrierea bunului ce face obiectul contractului de leasing;
c) valoarea de intrare a bunului, în cazul contractului de leasing financiar;
d) valoarea totală a contractului;
e) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;
f) termenul contractului;
g) dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale;
h) convenţia părţilor asupra asigurării bunului obiect al leasingului (asigurare obligatorie numai în cazul leasingului de consum).
(2) Contractul de leasing intră în vigoare la data semnării sau la o altă dată stabilită în el.
(3) Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an de la data intrării lui în vigoare.
Articolul 8. Particularităţile contractului de vînzare-cumpărare
                          (furnizare)
Contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) trebuie să conţină, pe lîngă clauzele prevăzute de legislaţie pentru acest tip de contract, stipulări privind:
a) achiziţionarea bunului de către locator anume pentru a-l da în leasing;
b) învestirea locatarului cu dreptul de cumpărător, care rezultă din contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) încheiat de locator cu vînzătorul (furnizorul) bunului, dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
c) garanţiile acordate locatarului de către vînzător, inclusiv garanţiile privind calitatea bunului obiect al leasingului.
Articolul 9. Dreptul de proprietate şi riscurile în raporturile
                   de leasing
(1)  Locatorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra bunului dat locatarului în posesiune şi folosinţă temporară.
(2) Riscul distrugerii, al pierderii sau al deteriorării accidentale a bunului se transferă locatarului în momentul în care acesta preia bunul dacă contractul de leasing nu prevede altfel. Din acest moment, locatarul poartă răspundere pentru orice prejudiciu suferit de locator.
(3) În cazurile prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a) şi b), locatarul poate obţine dreptul de proprietate asupra bunului dacă contractul de leasing nu prevede altfel.
(4) Dacă locatarul execută contractul de leasing, locatorul sau un terţ nu poate pretinde la bun, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau de contract.
Articolul 10.Modificarea şi rezilierea contractului de leasing
(1) Modificarea şi rezilierea contractului de leasing se efectuează în condiţiile legii.
    
[Art.10 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Locatorul are dreptul să rezilieze contractul şi să ceară repararea prejudiciilor dacă locatarul:
a) încalcă esenţial clauzele contractului;
b) a decis să se dizolve ori împotriva lui este intentat proces de insolvabilitate.
(3) Locatarul are dreptul să rezilieze contractul şi să ceară repararea prejudiciilor dacă:
a) bunul nu a fost furnizat în termenul stipulat în contract;
b) bunul nu corespunde calităţii, ansamblului de piese şi de accesorii, altor condiţii de furnizare (transmitere) ori clauzelor contractuale;
c) locatorul încalcă esenţial alte clauze ale contractului.
(4) Trecerea de la locator la o altă persoană a dreptului de proprietate asupra bunului dat în leasing nu poate servi temei pentru modificarea sau rezilierea contractului de leasing.
(5) Legea sau contractul de leasing poate prevedea şi alte motive de reziliere a contractului de leasing.
(6) În cazul rezilierii contractului de leasing din culpa locatarului, în temeiurile specificate în actele legislative sau în contract, sumele plăţilor efectuate de locatar nu se restituie.
    
[Art.10 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 11. Efectele expirării contractului de leasing
(1) Contractul de leasing încetează în caz de:
a) expirare;
b) reziliere cu acordul părţilor sau în condiţiile art.10;
c) alte circumstanţe prevăzute de lege.
(2) În cazul expirării contractului de leasing financiar:
a) bunul trece în proprietatea locatarului dacă durata contractului de leasing corespunde cu termenul de amortizare a bunului şi/sau au fost efectuate toate plăţile ce rezultă din obligaţiile contractuale şi dacă au fost executate alte obligaţii, în cazul în care părţile au convenit în acest sens în contract;
b) locatarul poate cumpăra bunul la valoarea lui reziduală convenită de părţi;
c) contractul poate fi prelungit, bunul rămînînd în posesiunea şi folosinţa temporară a locatarului, la ratele stabilite anterior sau  la rate reduse.
(3) În cazul expirării contractului de leasing operaţional:
a) bunul poate fi cumpărat de locatar la preţul convenit de părţi;
b) acesta poate fi prelungit de către părţi, bunul rămînînd în posesiunea şi folosinţa temporară a locatarului, la ratele stabilite anterior sau la rate modificate în funcţie de rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, ţinîndu-se cont de regulile echităţii.
(4) Dacă nu şi-a exercitat dreptul de opţiune asupra achiziţionării bunului sau prelungirii contractului, locatarul este obligat să înceteze imediat folosinţa şi exploatarea bunului primit în leasing, să asigure păstrarea şi integritatea lui şi să îl transmită, în cel mult 3 zile calendaristice, locatorului sau, la indicaţia acestuia, unei alte persoane în starea corespunzătoare clauzelor contractuale, luîndu-se în considerare uzura normală.  
Capitolul III
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR.
STIMULAREA LEASINGULUI ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR
Articolul 12.Drepturile, obligaţiile şi răspunderea locatorului
(1) Locatorul are dreptul:
a) să cesioneze sau să dispună în alt mod de drepturile sale asupra bunului sau de drepturile care rezultă din contractul de leasing. Cesiunea sau dispunerea în alt mod nu-l degrevează pe locator de obligaţiile ce rezultă din contract şi nici nu schimbă natura sau regimul juridic al contractului;
b) să folosească bunul în calitate de gaj în obligaţiile sale faţă de terţi dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
c) să ceară achitarea integrală şi înainte de termen a ratelor de leasing ori să rezilieze contractul, cu reparaţia pagubelor şi/sau cu restituirea bunului, în cazul în care locatarul încalcă în mod esenţial clauzele contractului;
d) să îmbine calitatea de locator cu cea de vînzător (furnizor) dacă acest fapt este prevăzut în contractul de leasing;
e) să solicite locatarului documentele ce reflectă starea lui financiară.
(2) Locatorul este obligat:
a) să nu intervină în alegerea bunului şi/sau a vînzătorului (furnizorului) făcută de locatar dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
b) să coordoneze cu locatarul cuprinsul contractului de vînzare-cumpărare (furnizare) a bunului;
c) să nu opereze modificări în contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) fără acordul locatarului;
d) să dea locatarului contra plată bunul său în posesiune şi folosinţă temporară;
e) să încheie, din însărcinarea locatarului, contract de vînzare-cumpărare (furnizare) cu vînzătorul (furnizorul), să plătească preţul bunului şi să încredinţeze locatarului executarea obligaţiilor sale privind recepţionarea bunului, formularea cerinţelor care izvorăsc din acest contract dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
f) să primească bunul la expirarea contractului de leasing dacă locatarul nu-şi exercită dreptul de a achiziţiona bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul conform prevederilor prezentei legi;
g) să garanteze locatarului folosinţa în condiţii normale a bunului;
    
[Art.12 al.(2), lit.g) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
h) să respecte dreptul locatarului de a opta pentru achiziţionarea bunului, prelungirea contractului ori restituirea bunului.
(3) Locatorul poartă răspundere, în condiţiile prezentei legi şi ale Codului civil, pentru neexecutarea sau executarea neadecvată a contractului de leasing.
(4) Locatorul nu poartă răspundere faţă de locatar pentru modul în care vînzătorul (furnizorul) execută clauzele contractului de vînzare-cumpărare (furnizare) şi nici pentru prejudiciul adus vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, bunurilor locatarului sau ale terţilor în procesul folosirii bunului, cu excepţia cazurilor în care răspunderea pentru alegerea bunului şi/sau a vînzătorului a revenit locatorului ori acesta, încălcînd clauzele contractului de leasing, a intervenit în alegerea bunului şi/sau a vînzătorului (furnizorului). În astfel de cazuri, locatorul poartă răspundere solidară cu vînzătorul.
Articolul 13. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea locatarului
(1) Locatarul are dreptul:
a) să aleagă independent bunul şi/sau vînzătorul (furnizorul) ori să încredinţeze locatorului această alegere;
b) să formuleze vînzătorului (furnizorului) cerinţe ce rezultă din contractul de vînzare-cumpărare (furnizare);
c) să refuze recepţionarea bunului ce nu corespunde condiţiilor din contractul de leasing şi să suspende plata către locator a ratei de leasing pînă cînd va fi eliminată încălcarea clauzelor contractuale;
d) să execute înainte de termen obligaţia plăţii ratei de leasing şi să cumpere bunul dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
e) să achiziţioneze, la expirarea contractului de leasing, bunul cu titlu de proprietate, să prelungească contractul de leasing ori să restituie bunul dacă contractul nu prevede altfel.
(2) Locatarul nu are dreptul fără acordul scris al locatorului:
a) să modifice contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) ori să întrerupă acţiunea lui;
b) să închirieze ori să greveze în alt mod bunul;
c) să cesioneze dreptul de folosinţă sau orice alte drepturi ce rezultă din contract.
(3) Locatarul este obligat:
a) să prezinte locatorului informaţii referitoare la bun şi/sau la vînzătorul (furnizorul) lui în vederea încheierii unui contract de vînzare-cumpărare (furnizare) dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
b) să execute obligaţiile de recepţionare a bunului şi de formulare a cerinţelor ce rezultă din contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
c) să informeze locatorul despre corespunderea bunului clauzelor din contractul de vînzare-cumpărare (furnizare);
d) să asigure, pe durata contractului de leasing, integritatea bunului, menţinerea în stare de funcţionare şi folosirea lui numai în conformitate cu clauzele contractuale;
e) să suporte toate cheltuielile de transport, recepţie, montare, demontare, exploatare, întreţinere, păstrare, deservire tehnică, reparaţie, asigurare a bunului, precum şi alte cheltuieli aferente, dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
f) să plătească ratele de leasing în modul şi în termenele stabilite în contractul de leasing;
g) să permită locatorului verificarea periodică a stării bunului şi a modului de exploatare a bunului obiect al contractului de leasing;
h) să îl informeze pe locator în timp util despre orice tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui terţ;
i) să restituie, la expirarea contractului de leasing, locatorului bunul în starea stipulată de contract, luîndu-se în considerare uzura normală, în cazul în care nu-şi va exercita dreptul, prevăzut de prezenta lege, de a achiziţiona bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul.
(4)  Locatarul poartă răspundere, în condiţiile prezentei legi şi ale Codului civil, pentru neexecutarea sau executarea neadecvată a contractului de leasing.
Articolul 14. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea vînzătorului
                           (furnizorului)
(1) Drepturile, obligaţiile şi răspunderea vînzătorului (furnizorului) se reglementează de legi, de actele normative ale Guvernului şi de contractul de vînzare-cumpărare (furnizare).
     
[Art.14 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Dacă în contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) este prevăzută obligaţia vînzătorului (furnizorului) de a livra şi instala bunul în termenul şi în locul stabilit de comun acord cu locatarul, îndeplinirea acestei condiţii se autentifică prin acte de recepţionare-predare şi montare semnate de vînzător (furnizor) şi locatar dacă contractul nu prevede altfel.
(3) Vînzătorul (furnizorul) este obligat direct faţă de locatar pentru garanţiile legale sau convenţionale inerente unui contract de vînzare-cumpărare. Vînzătorul nu răspunde însă în faţa locatorului şi a locatarului pentru acelaşi prejudiciu.
Articolul 15. Măsurile de stimulare a leasingului
     Măsurile de stimulare a operaţiunilor de leasing în Republica Moldova sînt reglementate de legile şi actele normative ale Guvernului din domeniul activităţii economice.
      [Art.15 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 16. Protecţia drepturilor patrimoniale
(1) Locatarului i se asigură protecţia drepturilor asupra bunului, primit în bază de contract de leasing în posesiune şi folosinţă temporară, în aceeaşi măsură ca şi protecţia stabilită de legislaţia civilă asupra dreptului de proprietate.
(2) Este interzisă urmărirea, pentru datoriile locatarului, a bunului dat acestuia în bază de contract de leasing. Dreptul de proprietate al locatorului asupra bunului transmis locatarului în baza de contract de leasing se recunoaşte şi în caz de insolvabilitate a locatarului.
(3) Contractul de leasing îşi menţine efectul pe întreaga sa durată şi în cazurile în care, după încheierea sa, legislaţia stabileşte norme care înrăutăţesc situaţia părţilor.
   
Articolul 161. Publicitatea operaţiunilor de leasing
    (1) Locatorul sau locatarul este în drept să înregistreze leasingul financiar într-un registru public.
    (2) Leasingul financiar al bunurilor imobile se înregistrează prin notare în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu procedura prevăzută în Legea cadastrului bunurilor imobile.
    (3) Leasingul financiar al bunurilor mobile se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare, în conformitate cu procedura prevăzută în Legea cu privire la gaj.
    (4) Leasingul financiar devine opozabil faţă de persoanele terţe din momentul înregistrării.
    (5) Gradul de prioritate între leasingul financiar şi alte drepturi de garanţie este determinat de momentul înregistrării în registrul respectiv.
    [Art.161 introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 17. Revendicarea bunului
(1) Locatorul are dreptul la revendicarea bunului obiect al leasingului în modul stabilit de prezenta lege, de Codul civil şi de contractul de leasing.
(2) Locatorul are dreptul la revendicarea incontestabilă a bunului dat în leasing în cazul în care locatarul:
a) utilizează bunul cu încălcarea esenţială a clauzelor contractuale sau contrar destinaţiei acestuia;
b) limitează accesul locatorului la bun;
c) nu achită rata de leasing mai mult de 30 de zile calendaristice de la scadenţa stabilită în contractul de leasing;
d) nu restituie obiectul leasingului dacă acest fapt este prevăzut în contract.
(3) Revendicarea incontestabilă a obiectului leasingului se face conform procedurii în ordonanţă (procedura simplificată) reglementată de Codul de procedură civilă.
(4) Pentru eliberarea ordonanţei judecătoreşti, locatorul prezintă următoarele documente:
a) cerere;
b) contractul de leasing;
c) notificarea de revendicare a bunului, expediată locatarului recomandat prin poştă, cu cel puţin o lună pînă la depunerea cererii, cu confirmare de primire.
(5) Cheltuielile de revendicare şi de restituire a bunului, inclusiv cheltuielile de demontare, păstrare, transportare, alte cheltuieli aferente restituirii bunului sînt suportate de către locatar.
(6) Dacă nu restituie obiectul leasingului sau nu l-a restituit la timp, locatarul plăteşte locatorului, pentru perioada de întîrziere, în mărimi duble toate ratele de leasing şi alte sume prevăzute de contractul de leasing.
(7) În cazul în care, pentru nerestituirea la timp a obiectului leasingului, contractul de leasing prevede penalităţi, acestea vor fi percepute de la locatar în afara celor stipulate la alin.(6) dacă în contract nu este prevăzut altfel.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 18
(1) Pînă la aducere în concordanţă cu prezenta lege, actele legislative şi alte acte normative se aplică în partea care nu contravine prezentei legi.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.731-XIII din 15 februarie 1996 cu privire la leasing.
Articolul 19
Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

Chişinău, 28 aprilie 2005.
Nr.59-XVI.