LPC690/2001
ID intern unic:  312619
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 690
din  29.11.2001
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 1303
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, subalineatul 4 va avea următorul cuprins:
    "să păstreze mijloacele băneşti în instituţii financiare şi să se achite cu bugetul public naţional, angajaţii, creditorii, precum şi să onoreze celelalte obligaţii de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;".
    2. Articolul 10 se completează cu punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. Faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte 5 mii de lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcînd modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, organele Serviciului Fiscal de Stat, Departamentul Control Financiar şi Revizie şi organele lui teritoriale aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat. Asemenea sancţiuni se aplică faţă de toţi participanţii la operaţiunile de vînzare-cumpărare care au încălcat modul stabilit de decontare în baza obligaţiilor financiare reciproce.
    Sancţiunile menţionate nu se aplică la efectuarea decontărilor cu cetăţenii, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), titularii de patente de întreprinzător şi cu bugetul public naţional, la efectuarea decontărilor de către persoanele indicate cu bugetul public naţional, cu întreprinderile şi organizaţiile, precum şi la efectuarea decontărilor de către întreprinderile şi organizaţiile ale căror drepturi la acest capitol se reglementează altfel decît în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor efectuării decontărilor prin intermediari."
    3. La articolul 12 punctul 3, propoziţia întîi va avea următorul cuprins: "Întreprinderea este în drept să nu prezinte date ce constituie secret comercial autorităţilor administraţiei publice, cu excepţia organelor de drept şi celor de control, cărora aceste date se prezintă în limitele împuternicirilor lor."
    4. La articolul 13 punctul 2, cuvintele "se practică sub formă organizatorico-juridică a întreprinderii individuale" se înlocuiesc cu cuvintele "se desfăşoară sub forma de organizare juridică întreprindere individuală sau în baza patentei de întreprinzător".
    5. La articolul 23 punctul 3 subalineatul 5, cuvintele "hotărîrea Guvernului" se înlocuiesc cu cuvintele "decizia fondatorului".
    6. Articolul 28:
    la punctul 1 litera d), cuvintele "Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se înlocuiesc cu cuvintele "organului central de specialitate";
    la punctul 3, cuvintele "organelor financiare" se înlocuiesc cu cuvintele "organelor fiscale";
    la punctul 4 litera c), cuvintele "bugetul de stat" se înlolcuiesc cu cuvintele "bugetul public naţional".
    Art. II. - Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Hotărîrea cu privire la înfiinţarea întreprinderii se adoptă de către Guvern sau de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, alte autorităţi administrative, pe care Guvernul, în calitate de proprietar al patrimoniului de stat, le-a învestit cu atribuţii de fondator al întreprinderii.";
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3)-(6) devin alineatele (2)-(5).
    2. La articolul 6 alineatul (2) litera d), cuvintele "la propunerea ministerelor şi departamentelor de ramură, a altor organe ale administraţiei de stat," se exclud.
    Art. III. - Articolul 47 din Legea bugetului pe anul 2001 nr. 1392-XIV din 30 noiembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1199), cu modificările ulterioare, se exclude.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 29 noiembrie 2001.
    Nr. 690-XV.