LPC71/2003
ID intern unic:  312625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 71
din  27.02.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1525-XIII
din 19 februarie 1998 cu privire la energetică
Publicat : 21.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 50     art Nr : 215
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art. 366), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4:
după litera b) se introduce o literă nouă, care devine litera c), cu următorul cuprins:
"c) monitorizarea executării, în termenele stabilite, a programelor de dezvoltare şi de investiţii în energetică;";
literele c) - f) devin literele d) - g).
2. Articolul 6:
după alineatul (3) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Întreprinderile şi organizaţiile energetice, indiferent de tipul de proprietate, care activează în sferele de producţie, de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale şi a altor combustibili prezintă, la solicitarea autorităţii publice centrale de administrare a energeticii, proiectele programelor şi planurilor de dezvoltare şi de investiţii în domeniile respective, precum şi rapoartele privind realizarea lor în perioada precedentă.";
alineatele (4) - (8) devin alineatele (5) - (9).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 februarie 2003.
    Nr. 71-XV.