LPC927/2002
ID intern unic:  312702
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 927
din  21.03.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV
din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Publicat : 04.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 46-48     art Nr : 310
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72-73, art. 485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (7) litera a), cuvintele "la poziţia 1.1" se înlocuiesc cu cuvintele "la compartimentul 1".
2. Articolul 16 litera d), după cuvîntul "studenţi" se completează cu cuvintele "şi pensionari".
3. Articolul 19 se completează cu un nou subalineat, cu următorul cuprins:
"va elabora nomenclatorul-tip al unităţilor ce practică comerţul cu amănuntul."
4. Compartimentul 1 al anexei:
la poziţia 1.1, cuvintele "pe pieţe organizate" se înlocuiesc cu cuvintele "pe pieţe autorizate";
compartimentul se completează cu poziţiile 1.2, 1.3, 1.4 şi 1.5, cu următorul cuprins:
"1.2. Comerţul cu amănuntul în chioşcuri
şi în alte încăperi ce ocupă terenuri separate,
a căror suprafaţă nu depăşeşte 12 m2                         400 200 100
1.3. Comerţul cu amănuntul în chioşcuri
şi în alte încăperi ce ocupă terenuri separate,
a căror suprafaţă nu depăşeşte 7 m2                          250 150 75
1.4. Comercializarea cu amănuntul a apei
îmbuteliate în locurile autorizate de
autoritatea administraţiei publice locale                     250 150 75
1.5. Comerţul cu amănuntul la tarabe,
tejghele şi în alte tipuri de puncte
comerciale, autorizate de autoritatea
administraţiei publice locale, cu cărţi şi
alte tipărituri, precum şi cu publicaţii
muzicale (note)                                                        30 25 10"

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                           Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 martie 2002.
    Nr. 927-XV.