LPA994/2002
ID intern unic:  312723
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 994
din  18.04.2002
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor
Publicat : 30.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 557

   
Abrogată prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.651) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În textul legii:
sintagmele "Registrul de stat al pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale" şi "Lista preparatelor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor" se înlocuiesc cu sintagma "Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor";
sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare";
sintagma "Ministerul Mediului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului";
sintagma  "Departamentul Standardizare, Metrologie  şi Supraveghere Tehnică" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Standardizare şi Metrologie";
cuvintele "preparate chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor" se înlocuiesc cu cuvintele "produse de uz fitosanitar".
2. Articolul 1 se completează în final cu următoarele noţiuni principale:
"produse de uz fitosanitar - toate produsele de natură chimică, biologică sau biotehnică, precum şi cele cu efect regulator de creştere, cu efect desicant, repelent, adjuvant, sinergetic, capcanele feromonale, alte produse a căror utilizare are drept scop îmbunătăţirea stării fitosanitare a culturilor agricole, a vegetaţiei forestiere şi a produselor depozitate;
omologare a produselor de uz fitosanitar - procedură prin care autorităţile competente recunosc oficial şi aprobă utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi în silvicultură, pe baza datelor ştiinţifice care atestă eficienţa şi inofensivitatea lor pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi pentru mediul înconjurător."
3. La articolul 8, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
"(2) Specialiştilor şi altor lucrători ai Serviciului de Stat pentru Protecţia Plantelor care lucrează nemijlocit cu produsele de uz  fitosanitar şi cu fertilizanţii specificaţi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor li se acordă, în modul stabilit, înlesnirile prevăzute de Codul muncii."
4. La articolul 12, în titlu şi la alineatul (2), cuvîntul "înregistrarea" se înlocuieşte cu cuvîntul "omologarea".
5. La articolul 13 alineatul (4), sintagma "Centrului de stat pentru atestarea preparatelor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor" se înlocuieşte cu sintagma "Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor".
Art.II. - Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 aprilie 2002.
    Nr. 994-XV.