LPM261/2005
ID intern unic:  312802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 261
din  27.10.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 782     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006

    MODIFICAT
    Rectificat prin MO164-167/09.12.05 pag.59

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 20 litera y), textul "produse de ei, venituri confirmate în modul stabilit de Guvern" se exclude.
2. Articolul 49 alineatul (2) se completează cu litera i), cu următorul cuprins:
"i) agenţilor economici producători agricoli specificaţi la art. 24 alin. (22) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
      [Art.I pct.2 rectificat prin MO164-167/09.12.05 pag.59]
3. La articolul 102 alineatul (2), cifra "25)" se substituie prin cifra "24)".
Art. II. - Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 24:
după alineatul (21) se introduce un nou alineat (22), cu următorul cuprins:
"(22) Se scutesc, pe un termen de 5 perioade fiscale consecutive, începînd cu 1 ianuarie 2006, de plata impozitului pe veniturile obţinute exclusiv din activitatea de bază efectivă prevăzută la anexa nr. 3 agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare. Scutirea menţionată se acordă, începînd cu 1 ianuarie 2006, şi agenţilor economici producători agricoli care beneficiază, în baza art. 49 din Codul fiscal, de scutire de plata impozitului pe veniturile obţinute exclusiv din activitatea de bază efectivă prevăzută la anexa nr. 3."
alineatele (22)-(25) devin alineatele (23)-(26).
2. Legea se completează cu anexa nr. 3, cu următorul cuprins:
                    
"Anexa nr. 3
LISTA
activităţilor efective din agricultură*

Divi-ziunea Grupa Clasa Sub-clasa Denumirea
1 2 3 4 5

  01                     AGRICULTURA, ECONOMIA VÎNATULUIŞI SERVICII AUXILIARE
    01.1                 Cultura vegetală
      01.11             Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
        01.11.1    Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
        01.11.2    Cultura cartofului şi a materialului săditor
        01.11.3    Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor
        01.11.4    Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor
        01.11.5    Cultura plantelor furajere şi a seminţelor
        01.11.8    Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: cuiesul şi uscarea frunzelor
        01.11.9    Alte specializări în cultura plantelor
      01.12             Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
        01.12.1    Cultura legumelor şi seminţelor
        01.12.2    Cultura bostănoaselor şi seminţelor
        01.12.3    Cultura florilor şi semînceră
        01.12.4    Creşterea producţiei de pepinieră
      01.13             Cultura fructelor
        01.13.1    Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere
        01.13.2    Cultura plantelor aromatice şi a culturilor pentru fabricarea băuturilor
        01.13.3    Cultura strugurilor
    01.2                Creşterea animalelor
      01.21            Creşterea bovinelor
        01.21.0   Creşterea bovinelor
      01.22           Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor
        01.22.1   Creşterea ovinelor şi caprinelor
        01.22.2   Creşterea cabalinelor
        01.22.3   Creşterea măgarilor şi catîrilor
      01.23            Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă
        01.23.0   Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă
      01.24            Creşterea păsărilor
        01.24.1   Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere
        01.24.2   Producerea ouălor
        01.24.3   Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor)
        01.24.4   Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie
      01.25           Creşterea altor specii de animale
        01.25.1   Apicultura
        01.25.2    Creşterea altor specii de animale
    01.3                Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor
      01.30            Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor
        01.30.0   Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor.
* Conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), 2005, secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1 - 01.3.
Art. III. - Articolul 5 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 14-15, art. 147), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) În anii 2006-2010 inclusiv, de taxă sînt scutiţi agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută la anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
Art. IV. - Articolul 4 din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (2), cifra "(9)" se substituie prin cifra "(10)";
după alineatul (9) se introduce un nou alineat (10), cu următorul cuprins:
"(10) În anii 2006-2010 inclusiv, de impozitul pe bunurile imobiliare (pentru clădiri şi construcţii) sînt scutiţi agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută la anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
alineatul (10) devine alineatul (11);
la alineatul (11), cifra "(9)" se substituie prin cifra "(10)".
Art. V. - Articolul 3 din Legea nr. 68-XVI din 5 mai 2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 80-82, art. 355) se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul unic devine alineatul (1);
după alineatul (1) se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În anii 2006-2010 inclusiv, nu se aplică taxa pentru apa captată de agenţii econoici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută la anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
Art. VI. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2006.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                              Marian LUPU

Chişinău, 27 octombrie 2005.
Nr. 261-XVI.