LPM757/2001
ID intern unic:  312872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 757
din  21.12.2001
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 17-19     art Nr : 58
    MODIFICAT
    LP113-XVI din 27.04.07, MO90-93/29.06.07 art.399
    LP123-XV din 18.03.03, MO49/19.03.03 art.211
   
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 162 alineatul 1, cuvintele "la Camera înregistrării de stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei  -" se substituie prin cuvintele "la Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale sau la primărie -".
    2. Codul se completează cu articolele 16213 şi 1998, cu următorul cuprins:
    "Articolul 16213 Încălcarea modului de prezentare a documentelor
                                 pentru efectuarea înscrierilor în Registrul gospodăriilor
                                 ţărăneşti (de fermier)
    Neprezentarea documentelor prevăzute de legislaţie, în baza cărora se efectuează înscrieri în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) referitoare la reorganizarea sau lichidarea gospodăriei ţărăneşti (de fermier), ori prezentarea unor date eronate pentru a fi trecute în acest registru -
atrage un avertisment sau aplicarea unei amenzi de pînă la zece salarii minime.";
    "Articolul  1998 Încălcarea regulilor de ţinere a Registrului
                                gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
    Încălcarea regulilor de ţinere a Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) - atrage un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la cinci la zece salarii minime."
    3. La articolul 204 alineatul 1, după cifra "149," se introduce cifra "16213,", iar după cifrele "198-1991" se introduce cifra ", 1998".
    Art.II. - Articolul 43 alineatul (4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.522), cu modificările  ulterioare, se completează după cum urmează:
      la litera b), se introduc în final cuvintele ", cu excepţia cazului prevăzut la litera c)";
     după litera b) se introduce litera c), cu următorul cuprins:
   "c) proprietatea materială privată a membrului decedat al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), în cazul moştenirii ei de către un membru al gospodăriei sau o persoană care devine membru al acestei gospodării;";
  litera c) devine litera d).
    Art.III. - Legea nr.459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate (Monitor Oficial, 1991, nr.3-4-5-6, art.22), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, cuvintele "a gospodăriei ţărăneşti," se exclud.
    2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 17. Proprietatea membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier)
    Bunurile folosite în comun de membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) pot aparţine unui sau mai multor membri ai gospodăriei cu drept de proprietate individuală ori membrilor gospodăriei cu drept de proprietate comună în devălmăşie sau cu drept de proprietate comună în diviziune, dacă ultimul este prevăzut  în contractul încheiat între ei.
    Bunuri folosite în comun de membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) pot fi: terenurile, plantaţiile de pe ele, construcţiile gospodăreşti şi alte construcţii, instalaţiile de ameliorare şi alte instalaţii, vitele productive şi de muncă, păsările, tehnica agricolă şi altă tehnică, mijloacele de transport, utilajele, inventarul şi alte bunuri, procurate pentru gospodărie de membrii ei.
    Dispunerea de bunurile comune se efectuează cu acordul tuturor membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier).
    Alte particularităţi ce ţin de dreptul de proprietate al membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier), precum şi al altor membri sau foşti membri ai familiei fondatorului (conducătorului) gospodăriei ori al altor persoane asupra bunurilor folosite în comun de membrii gospodăriei, sînt reglementate de Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), Codul civil, Codul funciar, Codul familiei şi de alte acte legislative."
    Art.IV. - Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14:
    punctul 1 se completează cu alineatul 2, cu următorul cuprins:
    "În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - gospodăria ţărănească (de fermier).";
    punctul 3 se completează cu alineatul 2, cu următorul cuprins:
    "Particularităţile constituirii, înregistrării şi încetării activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sînt reglementate de Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)."
    2. La articolul 27 punctul 2 alineatul 1, după cuvîntul "Întreprinderile" se introduc cuvintele ", cu excepţia gospodăriei ţărăneşti (de fermier),".
    Art.V. - Articolul 26 al Legii nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.20), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "Particularităţile transmiterii spre păstrare permanentă sau spre depozitare a documentelor ce ţin de activitatea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se stabilesc de Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), de Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat şi de alte acte normative."
    Art.VI. - Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.28, art.321), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "Art.14. - (1) Agenţii economici  sînt obligaţi să ţină contabilitatea în conformitate cu prezenta lege, cu standardele naţionale de contabilitate, cu politica de evidenţă acceptată.
    (2) Agenţii economici pot utiliza, pentru ţinerea contabilităţii, partida simplă dacă:
    a) activitatea lor este bazată pe munca individuală a membrilor unei familii, iar numărul mediu anual de angajaţi atraşi din exterior nu va depăşi numărul mediu anual al acestor membri;
    b) volumul anual al vînzărilor nete sau valoarea totală de bilanţ a mijloacelor fixe nu va depăşi limita stabilită de Guvern.
    (3) Agenţii economici pot utiliza, pentru ţinerea contabilităţii, sistemul simplificat al partidei duble dacă numărul mediu anual de angajaţi, volumul anual al vînzărilor nete şi valoarea totală a bilanţului nu vor depăşi limitele stabilite de Guvern.
    (4) Agenţii economici care nu cad sub incidenţa alin.(2) şi (3) vor utiliza, pentru ţinerea contabilităţii, sistemul complet al partidei duble.
    (5) Agenţii economici  care au dreptul să utilizeze, pentru ţinerea contabilităţii, partida simplă pot opta pentru sistemul simplificat sau complet al partidei duble, iar cei care au dreptul să utilizeze, pentru ţinerea contabilităţii, sistemul simplificat al partidei duble pot opta pentru sistemul complet al partidei duble.
    (6) Condiţiile şi modul de ţinere a evidenţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) conform partidei simple se stabilesc de Guvern.
    (7) Dacă agentul economic care utilizează, pentru ţinerea contabilităţii, partida simplă sau sistemul simplificat al partidei duble va depăşi, timp de 2 ani consecutivi, limitele prevăzute la alin.(2) sau (3), acest agent va fi obligat să schimbe modul de ţinere a contabilităţii şi de prezentare a dărilor de seamă financiare pentru următoarele perioade.
    (8) Dacă agentul economic care utilizează, pentru ţinerea contabilităţii, sistemul simplificat sau complet al partidei duble nu va depăşi, timp de 2 ani consecutivi, limitele prevăzute la alin.(2) sau (3), acest agent îşi va putea schimba modul de ţinere a  contabilităţii şi de prezentare a dărilor de seamă financiare pentru următoarele perioade."
    2. Articolul 44:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Agenţii economici care utilizează, pentru ţinerea contabilităţii, sistemul simplificat sau complet al partidei duble sînt obligaţi să întocmească dările de seamă financiare trimestriale şi anuale.";
    la alineatul (2), cuvintele "şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)" se exclud;
articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care utilizează, pentru ţinerea contabilităţii, partida simplă prezintă dările de seamă în modul stabilit de Guvern."
    3. La articolul 48 alineatul (1), cuvintele "Persoanele juridice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)," se substituie prin cuvintele "Agenţii economici care utilizează, pentru ţinerea contabilităţii, sistemul simplificat sau complet al partidei duble".
    4. La articolul 49 alineatul (1), cuvintele "Persoanele juridice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), sînt obligate să prezinte:" se substituie prin cuvintele "Agenţii economici care utilizează, pentru ţinerea contabilităţii, sistemul simplificat sau complet al partidei duble sînt obligaţi să prezinte:".
    [Art.VI abrogat din 01.01.08 prin LP113-XVI din 27.04.07, MO90-93/29.06.07 art.399]
    Art.VII. - Articolul 63 alineatul (4) din Legea nr.633-XIII din 10 noiembrie 1995 cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.80), cu modificările ulterioare: după litera e) se introduce litera f), cu următorul cuprins:
    "f) următoarelor bunuri folosite în comun de membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier), care le aparţin cu drept de proprietate individuală sau cu drept de proprietate comună: instalaţii de irigaţie, un tractor, o unitate de transport folosită la obţinerea producţiei agricole, o unitate de alt echipament cu destinaţie agricolă, două vite de muncă;";
    litera f) devine litera g).
    Art.VIII. - Legea nr.1153-XIII din 11 aprilie 1997 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.61, art.520), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), cuvintele "secretarii primăriilor satelor (comunelor)," se substituie prin cuvintele "secretarii consiliilor locale (săteşti, comunale),".
    2. Articolul 381:
    În titlul şi în cuprinsul articolului, cuvintele "secretarul primăriei satului (comunei)" se substituie prin cuvintele "secretarul consiliului local (sătesc, comunal)";
    litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) legalizează alte procuri, cu excepţia procurilor de substituire."
    Art.IX. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 39:
    după alineatul (2) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra terenului atribuit, conform legislaţiei, întregii familii, în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor persoanelor care erau membri ai familiei la data atribuirii, în baza extrasului din registrul de evidenţă a gospodăriilor sau a certificatului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.";
    alineatul (3) devine alineatul (4);
    alineatul (4):
    cuvintele "La înregistrarea dreptului" se substituie prin cuvintele "La înregistrarea primară a dreptului", iar cuvintele "membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier)" - prin cuvintele "membrilor fostei gospodării ţărăneşti (de fermier)";
    alineatul se completează cu textul: "Bunurile imobile procurate sau create în urma activităţii în comun a  membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier) se înregistrează cu drept de proprietate comună în devălmăşie a membrilor acestei gospodării, enumeraţi în extrasul din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, dacă contractul încheiat între membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau hotărîrea instanţei de judecată nu prevede proprietatea comună în diviziune."
    2. Articolul 55:
    după alineatul (4) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Înregistrarea primară a bunurilor imobile atribuite sau procurate în alt mod în procesul privatizării, precum şi a drepturilor asupra acestor bunuri, este reglementată de prezenta lege şi de legislaţia cu privire la privatizare.";
   alineatele (5) şi (6) devin alineatele (6) şi (7).
    [Art.X abrogat la 25.05.03 prin LP123 din 18.03.03, MO49/19.03.03 art.211]
    Art.XI. - Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura secretarii consiliilor locale (săteşti, comunale) cu încăperi şi le vor crea condiţii pentru perfectarea şi păstrarea actelor notariale, a Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
    Art.XII. - Guvernul, în termen de 2 luni:
    va stabili plafonul taxelor pentru efectuarea actelor notariale de către secretarii consiliilor locale (săteşti, comunale);
    va organiza instruirea secretarilor consiliilor locale (săteşti, comunale) şi va asigura controlul activităţii acestora în vederea efectuării actelor notariale în conformitate cu cerinţele legislaţiei.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                             Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 decembrie 2001.
    Nr. 757-XV.