LPM778/2001
ID intern unic:  313237
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 778
din  27.12.2001
cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 160


    NOTĂ:
  
  În cuprinsul legii, sintagma “Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru”, iar cuvintele “în domeniul geodeziei şi cartografiei” se înlocuiesc cu cuvintele “în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349  
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni de bază
În prezenta lege sînt utilizate următoarele noţiuni de bază:
geodezie - ştiinţă care se ocupă cu determinarea şi studierea parametrilor figurii şi ai cîmpului gravitaţional al Pămîntului, cu reprezentarea pe planuri şi pe hărţi a suprafeţei terestre sau a unei porţiuni a acesteia, cu determinarea coordonatelor punctelor suprafeţei terestre şi a modificărilor acestora în timp, cu efectuarea de lucrări necesare pentru soluţionarea diverselor probleme tehnice de producţie şi de apărare a statului;
cartografie - ştiinţă care se ocupă cu studierea proiecţiilor cartografice şi a metodelor de întocmire, editare şi multiplicare a hărţilor;
fotogrammetrie - ştiinţă aplicativă, care se ocupă cu studierea principiilor, cu elaborarea şi aplicarea metodelor şi procedeelor de determinare a formei şi a dimensiunilor obiectelor pe baza fotogramelor;
hartă - reprezentare pe plan a suprafeţei terestre, parţială sau totală, la o anumită scară şi după un anumit sistem de proiecţie;
plan - reprezentare micşorată pe plan, la o scară mare, a unei suprafeţe terestre concrete, fără a ţine seama de curbura Pămîntului;
plan topografic - reprezentare convenţională pe plan, la o scară mare, a unei porţiuni concrete a suprafeţei terestre, care conţine elemente ale situaţiei şi ale reliefului;
activitate geodezică şi cartografică - activitate desfăşurată în vederea asigurării necesităţilor statului în informaţie şi în producţie topografo-geodezică şi cartografică;
lucrări geodezice şi cartografice - lucrări de creare şi executare a materialelor topografo-geodezice şi cartografice;
Fondul Naţional de Date Geospaţiale - bază de informaţii şi date geodezice, topografice şi cartografice, inclusiv digitale, indiferent de tipul, locul creării şi forma de proprietate ale acestora, aflate şi păstrate pe teritoriul Republicii Moldova;
   
[Art.1 noţiunea, denumirea în redacția LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
sistem informaţional geografic GIS (Geographic Information System) - sistem de echipamente, programe, metode şi normative tehnice, destinate culegerii, prelucrării, stocării, analizării şi actualizării datelor geografice.
   
geoinformatică (GIS technology, geoinformatics) - informaţie referitoare la fenomenele care sînt legate direct sau indirect de localizarea în spaţiu faţă de suprafaţa terestră (ISO 19101);
   
[Art.1 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    infrastructură de date spaţiale (SDI) - tehnologie, politică, standarde, prelucrare, păstrare, răspîndire şi utilizare eficientă a datelor spaţiale;
   
[Art.1 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   certificat de competență – document eliberat de către organismele de certificare acreditate în modul stabilit de legislație pentru activitatea de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii, prin care se confirmă că deținătorul acestuia posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii;
    [Art.1 noțiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    prospecţiuni geotehnice pentru construcţii – lucrări executate pentru studierea condiţiilor naturale ale raionului, terenului, lotului, sectorului, teritoriului, traseului destinat proiectării construcţiei, pentru studierea materialelor de construcţii locale şi surselor de aprovizionare cu apă şi obţinerea datelor necesare pentru argumentarea hotărîrilor la proiectarea şi construcţia obiectelor, ţinînd cont de protecţia mediului ambiant, precum şi pentru elaborarea pronosticului despre impactul construcţiilor şi exploatărilor edificiilor asupra mediului ambiant;
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    prospecţiuni topografice – ridicări topografice speciale destinate proiectării, construcţiei, reconstrucţiei, restaurării şi exploatării obiectelor;
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    plan topografic ingineresc – plan topografic special, elaborat în baza prospecţiunilor topografice, cu reproducerea elementelor de situaţie, relief, construcţii existente, subterane şi supraterane, inclusiv a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorico-culturale şi arheologice, a monumentelor de for public, în complex cu semnele distinctive şi datele tehnice necesare pentru proiectarea, construcţia, reconstrucţia, restaurarea şi exploatarea obiectelor;
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    ridicare topografică de control – ridicare topografică specială, care se efectuează pentru: determinarea preciziei de aplicare pe teren a dimensiunilor planimetrice a construcţiei, reconstrucţiei, restaurării; determinarea coordonatelor şi cotelor reale ale obiectelor executate, a dimensiunilor părţilor separate ale obiectului, a distanţelor dintre căminele reţelelor edilitare şi a altor date numerice necesare pentru întocmirea planurilor generale de control, a paşaportului tehnic al obiectului şi pentru înregistrarea, în modul stabilit, a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară în cadastrul funcţional urban şi în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară;
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    plan topografic de control – plan topografic, executat în baza ridicărilor topografice de control, pentru orice tip de construcţie, reconstrucţie, restaurare şi amenajare, care intră în componenţa documentaţiei prezentate obligatoriu de către organizaţia de construcţie şi montaj la predarea-primirea obiectului construit;
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    sistem de coordonate MOLDREF 99 – sistem unic de coordonate al Republicii Moldova pentru toate tipurile de lucrări geodezice, cartografice, cadastrale şi de trasare;
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    obiecte de infrastructură tehnico-edilitară – reţele subterane şi supraterane de alimentare cu apă potabilă şi tehnică, de canalizare, termoficare, alimentare cu energie electrică, telefonie etc., căi de circulaţie a mijloacelor de transport, construcţii supraterane de pozare a instalaţiilor electrice, staţii de pompare şi de punere sub presiune, alte construcţii şi instalaţii care fac parte din dotarea edilitară de interes public sau comun, precum şi reţele ale bunului imobil sau conexe acestuia;
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    plan al obiectului de infrastructură tehnico-edilitară – reprezentare grafică a obiectului de infrastructură tehnico-edilitară, elaborată pe baza ridicării topografice de control sau prospecţiunilor topografice, care conţine date despre amplasamentul acestuia şi elementele din componenţa obiectului, numărul de identificare a obiectului.
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
Articolul 2. Reglementarea juridică a activităţii geodezice
                        şi cartografice
(1) Relaţiile în domeniul activităţii geodezice şi cartografice pe teritoriul Republicii Moldova sînt reglementate de prezenta lege.
(2) Tratatele internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul activităţii geodezice şi cartografice sînt parte componentă a sistemului juridic al Republicii Moldova. În cazul în care tratatul internaţional prevede alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică stipulările tratatului internaţional.
Articolul 3. Activitatea geodezică şi cartografică
(1) Activitatea geodezică şi cartografică include:
a) lucrări topografo-geodezice şi cartografice de importanţă statală şi interramurală, finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale, efectuate de persoane juridice;
   
[Art.3 al.(1), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.3 al.(1), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) întocmirea hărţilor, a atlaselor şi a planurilor tematice cu destinaţie specială.
    [Art.3 al.(1), lit.b) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
c) lucrări geodezice şi gravimetrice de precizie înaltă;
d) lucrări de aerofotografiere a teritoriului;
e) lucrări de teledetecţie asupra Pămîntului;
f) studierea bazei matematice a proiecţiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova;
g) lucrări de stabilire, cartografiere, delimitare şi demarcare a frontierei de stat a Republicii Moldova, a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor de teren ale deţinătorilor de terenuri, precum şi lucrări de schimbare a denumirilor geografice;
h) colaborarea cu serviciile geodezice ale altor ţări şi participarea la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniul  geodeziei şi cartografiei.
(2) Lucrările geodezice şi cartografice de importanţă statală includ:
a) crearea reţelelor geodezice prin metode satelit, cu ajutorul sistemului satelitar de navigaţie globală GNSS (Global Navigation Satellite System), reţelelor de nivelment, de gravimetrie şi de îndesire, a căror densitate şi precizie asigură întocmirea hărţilor şi planurilor topografice pentru soluţionarea problemelor de importanţă statală şi de apărare şi pentru desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice;
   
[Art.3 al.(2), lit.a) modificată prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
b) asigurarea cu date geodezice a navigaţiei şi monitoringul mediului înconjurător;
c) stabilirea pe teritoriul ţării a unui sistem unic de coordonate şi menţinerea lui la nivelul cerinţelor actuale;
d) întocmirea, actualizarea şi editarea hărţilor şi planurilor topografice în formă grafică, digitală, precum şi în alte forme ale căror precizie şi conţinut asigură soluţionarea problemelor de importanţă statală şi de apărare, şi desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice;
e) crearea şi ţinerea sistemelor informaţionale geografice cu destinaţie statală şi zonală;
f) crearea bazei geometrice pentru planurile  cadastrale;
g) cercetările geodinamice în baza măsurărilor geodezice şi tehnologiilor satelit;
h) proiectarea, întocmirea şi editarea hărţilor geografice generale, politico-administrative, ştiinţifico-informative, a altor hărţi şi atlase tematice cu destinaţie interstatală, precum şi a materialelor cartografice didactice;
i) executarea lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice în scopul asigurării apărării şi securităţii statului;
j) asigurarea bazei topografo-geodezice şi cartografice pentru delimitarea, demarcarea şi verificarea marcării liniei frontierei de stat a Republicii Moldova;
k) asigurarea metrologică a lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice;
l) standardizarea, evidenţa şi reglementarea utilizării denumirilor geografice;
m) organizarea procesului tehnologic de producere a materialelor topografo-geodezice şi cartografice, asigurarea cu utilaje moderne şi tehnologii avansate;
n) crearea şi actualizarea Fondului Naţional de Date Geospaţiale;
   
[Art.3 al.(2), lit.n) modificată prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
o) standardizarea materialelor geodezice şi cartografice;
p) îndeplinirea lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi experimentale în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii şi fotogrammetriei.
(3) Lucrările geodezice şi cartografice cu destinaţie specială (ramurală) includ:
a) crearea, actualizarea şi editarea planurilor topografice pentru întocmirea planurilor de amenajare a teritoriilor şi a planurilor urbanistice, a planurilor terenurilor pentru edificarea diverselor obiecte, reţelelor şi construcţiilor subterane, pentru racordarea clădirilor, precum şi pentru executarea altor lucrări speciale;
b) întocmirea hărţilor, atlaselor şi planurilor tematice cu destinaţie specială în formă grafică şi digitală (cu argumentarea editării lor), în funcţie de cererea pieţei;
c) lucrări topografo-geodezice, cartografice şi fotogrammetrice pentru crearea cadastrului;
d) lucrări de asigurare  geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor, precum şi a lucrărilor geodezice ce ţin de exploatarea şi restaurarea acestora;
e) lucrări topografo-geodezice la explorarea şi valorificarea zăcămintelor minerale;
f) lucrări topografo-geodezice de întreţinere a obiectelor publice: a drumurilor, a reţelelor de termoficare, electrice, de alimentare cu apă, de canalizare şi de telecomunicaţii;
g) lucrări topografo-geodezice în vederea folosirii raţionale a resurselor naturale şi de protecţie a mediului înconjurător;
h) crearea şi monitorizarea sistemelor informaţionale geografice cu destinaţie specială.
   
(4) Prospecţiunile topografice inginereşti în construcţii, reconstrucţii, restaurări includ:
    a) prospecţiunile topografice şi ridicările topografice de control;
    b) întocmirea planurilor topografice inginereşti şi a planurilor topografice de control.
    [Art.3 al.(4) introdus prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
   
Articolul 31. Sistemul de coordonate MOLDREF 99
    Activitatea geodezică, topografică, cartografică şi cadastrală se execută în sistemul unic de coordonate MOLDREF 99 la scara 1:10 000 şi mai mare.
    [Art.31 introdus prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
Articolul 4. Activitatea geodezică şi cartografică în scopul
                        asigurării apărării şi securităţii statului
Activitatea geodezică şi cartografică în scopul asigurării apărării şi securităţii statului prevede executarea de lucrări topografo-geodezice şi cartografice în vederea întocmirii şi editării de hărţi topografice şi aeronautice, dezvoltarea reţelelor geodezice speciale şi crearea de sisteme geoinformaţionale cu destinaţie militară şi este desfăşurată de către Ministerul Apărării în comun cu autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii.
   
[Art.4 modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
Articolul 5. Subiecţii relaţiilor juridice în domeniul activităţii
                        geodezice şi cartografice
(1) Subiecţi ai relaţiilor juridice în domeniul activităţii geodezice şi cartografice sînt: Republica Moldova; autorităţile administraţiei publice care, în limitele competenţei lor, reglementează activitatea geodezică şi cartografică; persoanele fizice şi juridice care sînt beneficiari sau executanţi ai lucrărilor geodezice şi cartografice, precum şi cele care comercializează producţia geodezică şi cartografică; cetăţenii străini, persoanele juridice din alte state, organizaţiile internaţionale, statele străine, care pot fi doar beneficiari.
(2) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv  cele străine, participă la acţiunile din domeniul activităţii geodezice şi cartografice în condiţiile prezentei legi.
Articolul 6. Obiectul activităţii geodezice şi cartografice
Obiectul activităţii geodezice şi cartografice este teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul I1
ATESTAREA ŞI CERTIFICAREA
ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL GEODEZIEI, CARTOGRAFIEI,
PROSPECŢIUNILOR TOPOGRAFICE ŞI GEOINFORMATICII
[Capotolul I1 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 61. Atestarea specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei,
                         prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii
    Atestarea specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii se efectuează de către organismele de certificare acreditate în modul stabilit de legislație pentru activitatea de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii în scopul aprecierii pregătirii profesionale şi a experienţei practice a acestora, precum şi al verificării cunoştinţelor privind cadrul legislativ, metodologic şi tehnic al activităţii desfăşurate.
    [Art.61 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.62 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 63. Certificatul de competență în domeniul geodeziei,
                         cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii
    [Art.63 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Certificatul de competență este eliberat persoanei fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    [Art.63 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) are studii superioare de specialitate şi/sau studii medii speciale;
    c) a susţinut examenul de atestare;
    d) are experienţă profesională în domeniu: nu mai puţin de 3 ani consecutivi, în cazul persoanei cu studii superioare şi în cazul cadrelor didactice universitare din domeniu; nu mai puţin de 7 ani consecutivi, în cazul persoanelor cu studii medii speciale în domeniu.
   [Art.61 al.(2) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   [Art.61 al.(3) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Certificatul de competență se acordă gratuit pe un termen de 5 ani.
    [Art.63 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Persoana căreia i s-a retras certificatul de competență nu este în drept să fie atestată timp de un an.
    [Art.63 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   Articolul 64. Condiţiile pentru activitatea de certificare a specialiștilor
                         în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor
                         topografice şi geoinformaticii
    (1) Organismele de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii sînt supuse procedurii de acreditare în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    (2) Organismele de certificare trebuie să fie acreditate conform cerințelor standardului ISO/CEI 17024.
    (3) În cadrul organismului de certificare trebuie să activeze cel puțin 3 persoane, dintre care 2 să fie angajate permanent.
    (4) Cerințele obligatorii față de candidatul supus certificării în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii, precum și cerințele față de entitățile care oferă cursuri de instruire candidaților (programe de instruire coordonate cu autoritatea responsabilă de administrarea domeniului; nivelul de calificare și condițiile speciale față de personalul de instruire etc.) se aprobă de către Guvern.
    (5) Certificatul de competență se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (6) Certificatele eliberate de către organismele de certificare acreditate de către organismele naționale de acreditare semnatare ale acordurilor europene și internaționale de recunoaștere bilaterale și/sau multilaterale se recunosc automat, cu excepția cazurilor în care legislația Republicii Moldova stabilește condiții specifice obligatorii.
    (7) Pentru recunoașterea certificatelor, candidatul prezintă organismului de certificare copiile de pe certificate, traduse în limba de stat și autentificate notarial, pentru înregistrare. În cazul în care legislația Republicii Moldova prevede cerințe suplimentare, candidatul trebuie să demonstreze întrunirea cerințelor suplimentare în conformitate cu procedura organismului de certificare.
    (8) Organismele de certificare acreditate care intenționează să inițieze activitatea de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii sînt obligate să notifice despre aceasta organul abilitat, după care pot demara activitatea pentru domeniul în care au fost acreditate de Centrul Național de Acreditare MOLDAC.
    [Art.64 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.65 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.66 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.67 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.68 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Capitolul 11 introdus prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
Capitolul  II
COMPETENŢELE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
 PUBLICE ÎN DOMENIUL GEODEZIEI, CARTOGRAFIEI ŞI
GEOINFORMATICII
    Articolul 7. Competenţa Guvernului
    Întru elaborarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii şi întru asigurarea executării prezentei legi, Guvernul:
    1) aprobă:
    a)  programele de stat privind asigurarea necesităţilor Republicii Moldova în produse şi date topografice, geodezice, cartografice şi geoinformatice;
    b)  concepţia creării sistemului geoinformaţional naţional;
    c) actele normative tehnice în domeniul geodeziei, cartografiei şi  geoinformaticii;
    2) asigură:
    a) crearea sistemelor de stat unice de coordonate, altitudini şi date gravimetrice;
    b) elaborarea proiecţiilor cartografice şi a nomenclaturii hărţilor şi a planurilor topografice;
    c) crearea infrastructurii de date spaţiale la nivel naţional şi gestionarea bazei de date, precum şi integrarea în Infrastructura Europeană de Date Spaţiale;
    [Art.7 al.(2), lit.c) modificată prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    d) standardizarea datelor spaţiale pentru teritoriul ţării;
    3) stabileşte împuternicirile autorităţilor administraţiei publice în domeniul geodeziei, cartografiei şi  geoinformaticii.
    [Art.7 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 8. Competența organului central de specialitate
                       în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii
    Organul central de specialitate responsabil de realizarea politicii statului în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii (în continuare – organ central de specialitate):
    a) asigură elaborarea și promovarea unei politici unice în domeniu;
    b) elaborează și examinează, precum și, după caz, aprobă, în condițiile legii, actele normative în domeniu;
    c) realizează colaborarea internațională în domeniu.
   
[Art.8 în redacția LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
   
[Art.8 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.8 modificat prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    [Art.8 modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
   
[Art.8 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 81. Competența autorității administrative responsabile
                         de implementarea politicilor în domeniul geodeziei,
                         cartografiei și geoinformaticii
    Autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii (în continuare – autoritate responsabilă de implementarea politicilor):
    a) creează și menține rețeaua geodezică națională, rețeaua de nivelment și rețeaua gravimetrică;
    b) ține evidența generală a punctelor geodezice de pe teritoriul țării, supraveghează întreținerea și integritatea lor;
    c) exercită funcțiile de posesor al materialelor și al datelor topografo-geodezice, cartografice și geoinformatice;
    d) efectuează cartografieri, aerofotografia teritoriului țării și execută lucrări fotogrammetrice;
    e) creează infrastructura de date spațiale la nivel național;
    f) asigură ținerea Fondului Național de Date Geospațiale;
    g) participă și asigură suport metodologic și tehnic la stabilirea, cartografierea și demarcarea frontierei de stat a Republicii Moldova, la schimbarea denumirilor geografice ale obiectelor, precum și a hotarelor unităților administrativ-teritoriale, asigură, în modul stabilit, reprezentarea grafică amplă și corectă pe hărți a acestora;
    h) verifică, împreună cu Ministerul Apărării și cu Serviciul de Informații și Securitate, conținutul topografic al hărților, corectitudinea reprezentării în ele a frontierei de stat și a hotarelor unităților administrativ-teritoriale, a obiectelor cu regim special și a informației specifice pentru care se stabilesc restricții de acces.
    [Art.81 introdus prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    Articolul 82. Competența Agenției pentru SupraveghereTehnică
    Agenția pentru Supraveghere Tehnică:
    a) efectuează controlul asupra respectării legislației în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii;
    b) efectuează controlul asupra nivelului tehnic, calității, gradului de asigurare metrologică a lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, geoinformatice și fotogrammetrice pe teritoriul țării;
    c) efectuează controlul lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, geoinformatice și al prospecțiunilor tehnice executate de către întreprinderi, instituții și organizații (cu excepția celor ce sînt de competența Ministerului Apărării), inclusiv asupra respectării regimului și a modului de elaborare, utilizare, multiplicare, păstrare, transmitere și evidență a materialelor speciale și a geoinformației în cadrul executării acestor lucrări;
    d) efectuează controlul asupra evidenței punctelor geodezice de pe teritoriul țării;
    e) efectuează controlul și supraveghează demarcarea corectă a frontierei de stat;
    f) ține evidența și efectuează recepția de stat a lucrărilor geodezice, cartografice și geoinformatice;
    g) ține evidența schimbării denumirilor geografice și controlul asupra corectitudinii folosirii acestora;
    h) înregistrează în regim on-line lucrările topografo-geodezice, cartografice și geoinformatice;
    i) deține atribuții în domeniul standardizării, metrologiei și certificării, cum ar fi: asigurarea măsurărilor geodezice, verificarea și standardizarea mijloacelor geodezice de măsurat, certificarea produselor geodezice, cartografice și geoinformatice, controlul metrologic și supravegherea în domeniu;
    j) supraveghează respectarea de către subiecții activității geodezice și cartografice a cerințelor actelor normative tehnice în domeniu.
    [Art.82 introdus prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    Articolul 9. Fondul Naţional de Date Geospaţiale
[Art.9 titlul în redacția LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
(1) Fondul Naţional de Date Geospaţiale, denumit în continuare Fond, este creat pe lîngă autoritatea responsabilă de implementarea politicilor şi îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, aprobat de Guvern.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
(2) Fondul are ca scop acumularea, evidenţa centralizată şi păstrarea materialelor şi datelor geodezice, cartografice, topografice, hidrografice, obţinute din imagini aerocosmice, aerofotogeodezice, fotogrammetrice, gravimetrice, inclusiv în formă digitală, obţinute în urma activităţii geodezice şi cartografice, indiferent de tipul, locul  de creare şi forma de proprietate a lor, aflate şi păstrate pe teritoriul Republicii Moldova.
(3) Supravegherea geodezică de stat a transmiterii către Fond a materialelor şi datelor geodezice, a păstrării şi utilizării acestor materiale şi date, precum şi ţinerea Registrului de stat al fondurilor cartografo-geodezice departamentale se efectuează de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
(4) Persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea geodezică şi cartografică pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate să transmită gratuit Fondului un exemplar de copii ale materialelor şi datelor geodezice şi cartografice create de ele, rezervîndu-şi dreptul de autor.
(5) Utilizarea materialelor şi datelor Fondului la efectuarea de lucrări în scopul obţinerii de profit, cu excepţia lucrărilor finanţate din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor locale, se efectuează gratuit, cu excepţia cheltuielilor de imprimare şi de copiere, conform regulamentului Fondului.
    [Art.9 al.(5) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(6) Materialele şi datele Fondului nu se includ în patrimoniul întreprinderilor supuse privatizării.
(7) Modul de recepţionare, păstrare şi utilizare a materialelor şi datelor Fondului se stabileşte de către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor, conform regulamentului Fondului.
    [Art.9 al.(7) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
(8) Accesul la materialele, datele şi informaţiile ce constituie secret de stat se permite în condiţiile Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.
   
[Art.9 al.(8) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
(9) Persoanele fizice şi juridice sînt în drept să se folosească de materialele şi datele Fondului în modul stabilit, fiind obligate să respecte următoarele condiţii:
a) să asigure integritatea materialelor şi datelor eliberate de Fond în folosinţă temporară şi să le restituie în termenul stabilit;
b) să nu divulge informaţia ce constituie secret de stat, care se conţine în materiale şi date;
c) să nu admită copierea nesancţionată a materialelor şi a datelor eliberate de Fond;
d) să nu transmită unor terţi materialele şi datele eliberate de Fond fără permisiunea autorității responsabile de implementarea politicilor.
   
[Art.9 al.(9) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
(10) Lucrările de creare şi ţinere a Fondului se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat.
Capitolul III
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  ÎN DOMENIUL
GEODEZIEI ŞI CARTOGRAFIEI
Articolul 10. Actele normative tehnice
(1)  Actele normative tehnice de bază (regulamentele şi instrucţiunile) în domeniul activităţii geodezice, cartografice şi geoinformatice care stabilesc sarcinile tehnice, normele şi regulile de executare a acestora se elaborează şi se aprobă de către organul central de specialitate după coordonarea lor cu organizaţiile interesate. Actele normative tehnice de bază (regulamentele şi instrucţiunile) în domeniul activităţii geodezice, cartografice şi geoinformatice care stabilesc modul de organizare a lucrărilor geodezice, cartografice şi geoinformatice se elaborează de către organul central de specialitate după coordonarea lor cu organizaţiile interesate şi se aprobă de Guvern.
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.10 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.10 al.(2) abrogat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
(3) Prevederile actelor normative tehnice în domeniul activităţii geodezice şi cartografice servesc ca bază la efectuarea expertizelor de stat şi a altor expertize în domeniu, fiind obligatorii pentru toţi subiecţii implicaţi în desfăşurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităţilor în cauză.
Articolul 11. Finanţarea
(1) Lucrările geodezice şi cartografice executate pentru necesităţile statului se finanţează în limitele mijloacelor bugetare prevăzute în legea bugetului de stat pe anul corespunzător.
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
(2) Finanţarea lucrărilor geodezice şi cartografice cu destinaţie specială (ramurală), executate în temeiul deciziei autorităţilor administraţiei publice locale, se efectuează din contul bugetelor locale.
(3) Lucrările geodezice şi cartografice executate la comanda agenţilor economici şi altor persoane fizice sau juridice sînt finanţate din contul beneficiarului.
(4) Subiecţii activităţii geodezice şi cartografice, care sînt beneficiari sau executanţi ai lucrărilor cartografice, topografice şi ai altor lucrări finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sînt obligaţi să utilizeze materialele şi datele geodezice şi cartografice elaborate în anii precedenţi.
Articolul 12. Asigurarea metrologică
(1) Asigurarea metrologică a activităţii geodezice şi cartografice include sistemul de standarde, etaloane şi condiţii tehnice, care asigură unitatea măsurărilor geodezice şi care sînt obligatorii pentru toţi subiecţii implicaţi în activitatea geodezică şi cartografică.
(2) Asigurarea unităţii măsurărilor geodezice, verificarea mijloacelor geodezice de măsurare, standardizarea lor, certificarea producţiei geodezice şi cartografice, exercitarea controlului şi supravegherii metrologice în domeniul activităţii geodezice şi cartografice se pun în sarcina Agenției pentru Supraveghere Tehnică şi se realizează în conformitate cu legislaţia în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
Articolul 13. Evidenţa de stat a materialelor referitoare la
                          lucrările geodezice şi cart
ografice
(1) Materialele şi datele obţinute ca rezultat al lucrărilor astronomo-geodezice, de nivelment, gravimetrice, cartografice, de aerofotografiere şi altor lucrări în domeniu sînt  supuse evidenţei de stat obligatorii.
(2) Evidenţa de stat a materialelor şi datelor specificate la alin.(1) se efectuează de către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor şi Ministerul Apărării.
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
Articolul 14. Dreptul de proprietate al statului asupra
                          producţiei geodezice şi cartografice
Producţia geodezică şi cartografică, inclusiv materialele şi datele geodezice, cartografice, obţinute din imagini aerocosmice, fotogrammetrice, topografice, hidrografice şi gravimetrice, obţinute din contul mijloacelor bugetelor de stat şi locale, precum şi materialele şi datele Fondului sînt proprietate a statului, gestionată de Guvern.
Articolul 15. Protecţia punctelor reţelelor geodezice de stat
(1) Semnalele terestre şi centrele punctelor astronomo-geodezice, geodezice, de nivelment şi gravimetrice, precum şi punctele geodezice amplasate pe farurile de iluminaţie, pe semnele de navigaţie şi pe alte construcţii inginereşti, sînt proprietate a statului şi se află sub protecţia acestuia. Lucrările de distrugere şi schimbare a locului punctelor reţelelor geodezice, gravimetrice şi de nivelment pot fi executate la cererea autorităţilor administraţiei publice locale cu permisiunea autorității responsabile de implementarea politicilor.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Proprietarii, deţinătorii şi beneficiarii terenurilor pe care sînt amplasate punctele geodezice sînt obligaţi să anunţe autoritatea responsabilă de implementarea politicilor despre toate cazurile de defectare sau deteriorare a punctelor geodezice, precum şi să asigure accesul la acestea pentru executarea lucrărilor geodezice şi cartografice.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
(3) Atribuirea terenurilor pentru amplasarea pe ele a punctelor geodezice se face în condiţiile legii.
(4) Regulamentul cu privire la protecţia punctelor geodezice este aprobat de către Guvern.
Articolul 16. Responsabilitatea pentru încălcarea legislaţiei
                          cu privire la activitatea geodezică şi cartografică
Distrugerea intenţionată a punctelor reţelei geodezice naţionale, reţelei astronomo-geodezice, de nivelment şi gravimetrice, precum şi alte încălcări ale legislaţiei cu privire la activitatea geodezică şi cartografică atrag după sine răspunderea penală prevăzută de legislaţie.
Capitolul  IV
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 17
Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 decembrie 2001.
    Nr. 778-XV.