LPM1216/1992*
ID intern unic:  313274
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1216
din  03.12.1992
taxei de stat *
Publicat : 02.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 53-55     art Nr : 302
    MODIFICAT
   
LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492
    LP83 din 11.05.18, MO181/01.06.18 art.329; în vigoare 01.09.18
    LP294 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.97
   
LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP7 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.147
    LP6 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.145; în vigoare 31.04.17
   
LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698
    LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
    LP162 din 30.07.15, MO241-246/28.08.15 art.469
   
LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104
    LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102
   
LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în vigoare 16.05.12
    LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446; în vigoare 01.01.12
    LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403
    LP88 din 21.04.11, MO107-109/01.07.11 art.284
    LP71 din 07.04.11, MO82/17.05.01 art.206
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114     LP107 din 04.06.10, MO126-128/23.07.10 art.404
    LP90 din 20.05.10, MO94-97/11.06.10 art.276
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586
    LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561
    LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08
    LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504
    LP130 -XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418
    LP102-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.318
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645
    LP148 -XVI din 08.06.06, MO98-101/30.06.06 art.459
    LP29-XVI din 23.02.06, MO39-42/10.03.06 art.167
    LP375-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.72
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP195-XVI din 28.07.05, MO123-125/16.09.05 art.608
    LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71
    LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04
    LP72-XV din 11.03.04, MO56-60/09.04.04 art.322
    LP573-XV din 26.12.03, MO56-60/09.04.04 art.320

    ____________________________________
    * Republicată în MO53-55/02.04.04 art.302
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176. 
    Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
    Articolul 1. Noţiunea de taxă de stat
    Taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sînt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă juridică.
    Articolul 2. Obiectele de încasare a taxei de stat
    (1) Taxa de stat se încasează:
    1) pentru cererile de chemare în judecată, pentru cererile terţilor care au revendicări de sine stătătoare, pentru cererile cu privire la litigiile precontractuale, pentru cererile (plîngerile) vizînd cauzele cu procedură specială, pentru plîngerile de apel şi de recurs, pentru cererile de revizuire, precum şi pentru eliberarea de către instanţa judecătorească a copiilor (duplicatelor) de pe documente;
    2) pentru înregistrarea actelor de stare civilă, precum şi pentru eliberarea adeverinţelor repetate de înregistrare a actelor de stare civilă şi a adeverinţelor vizînd modificarea, completarea, corectarea şi restabilirea datelor din actele de stare civilă;
    3) pentru eliberarea către cetăţenii Republicii Moldova a paşapoartelor sau a documentelor înlocuitoare în schimbul celor pierdute, a foilor suplimentare la paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova care pleacă să domicilieze în străinătate; pentru examinarea cererii de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova sau de renunţare la ea; pentru eliberarea invitaţiei în Republica Moldova; pentru eliberarea sau prelungirea vizelor; pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie; pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă; pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă; pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de aflare; pentru eliberarea confirmării de repatriere; pentru eliberarea permisului de şedere provizorie sau permanentă; pentru eliberarea buletinului de identitate pentru apatrizi; pentru eliberarea documentului de călătorie pentru apatrizi; pentru examenul de stabilire a nivelului de cunoaştere a limbii de stat;
    [Art.2 al.(1), pct.3) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.2 al.(1), pct.3) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    [Art.2 al.(1), pct.3) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504
]
    4) pentru înregistrarea domiciliului;
    [Art.2 al.(1), pct.4) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    5) pentru cererile de fondare a mijloacelor de informare în  masă;
    6) pentru eliberarea permiselor de vînătoare şi de pescuit;
    7) pentru răscumpărarea bunurilor de stat de către persoanele fizice;
    8)  pentru eliberarea certificatului vizînd dreptul la moştenirea pămîntului persoanelor fizice şi juridice;
    9) pentru înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din Registrul gajului bunurilor mobile sau pentru furnizarea oricărei alte informaţii vizînd înregistrarea gajului;
    10) pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege;
    11) pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau în marca de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial;
    [Art.2 al.(1), pct.11) modificat prin LP162 din 30.07.15, MO241-246/28.08.15 art.469]
    [Art.2 al.(1), pct.11) introdus prin LP72-XV din 11.03.04, MO56-60/09.04.04 art.322]
    111) pentru aplicarea apostilei pe actul emis pe numele sau în interesul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi) şi persoanelor juridice;
    [Art.2 al.(1), pct.111) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 01.01.12]
   
112) pentru eliberarea diplomei de înregistrare a simbolului public, precum şi pentru eliberarea copiilor şi a extraselor din Armorialul General al Republicii Moldova;
    [Art.2 al.(1), pct.112) introdus prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]
   
113) pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ;
    [Art.2 al.(1), pct.113) introdus prin LP83 din 11.05.18, MO181/01.06.18 art.329; în vigoare 01.09.18]
    12) pentru alte tranzacţii şi acţiuni de importanţă juridică.
    (2) Serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi de subdiviziunile acestuia nu sînt supuse taxei de stat.
    Articolul 3. Cuantumurile tarifare ale taxei de stat
    Tarifele taxei de stat se stabilesc la următoarele cuantumuri:
    1) pentru cererile de chemare în judecată, cererile terţilor care au revendicări de sine stătătoare, pentru cererile privitor la litigiile precontractuale, pentru cererile (plîngerile) privitor la cauzele cu procedură specială, pentru cererile de apel şi cererile de recurs, pentru cererile de revizuire a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti a copiilor (duplicatelor) de pe documente:
    a) pentru  cererile de chemare                3% din valoarea acţiunii sau
    în  judecată privitor                                 din suma încasată,
    la litigiile cu caracter                                dar nu mai puţin de  150 lei 
    patrimonial, cererile de                            şi nu mai mult de 25 000 lei
     contestare a unui titlu executoriu             de la persoanele  fizice şi  
    sau a unui alt document                           nu mai puţin de 270 lei
    prin care încasarea se  produce               şi nu mai mult de 50 000 lei
    în mod incontestabil                                de la persoanele juridice
    [Art.3 pct.1), lit.a) modificată prin LP90 din 20.05.10, MO94-97/11.06.10 art.276]
    b) pentru cererile de intentare a
     procesului de faliment:
     la înaintarea cererii de către
    creditor sau debitor după                           2000%*
     soluţionarea cauzei în fond
     şi pronunţarea hotărîrii de
     declarare a falimentului:
    - dacă valoarea creanţei este de
       pînă la 200000 lei                                      1,5% din suma încasată
    - dacă   valoarea   creanţei este   de
        la 200000  lei la  500000 lei                     1,3% din suma încasată
    - dacă   valoarea   creanţei este  de
       la  500000  lei la   1000000 lei                 1,1% din suma încasată
    - dacă   valoarea   creanţei este  de
       la   1000000   lei la 5000000 lei                0,9% din suma încasată
    - dacă   valoarea   creanţei este  de
       la   5000000   lei  la 10000000 lei              0,7% din suma încasată
    - dacă valoarea creanţei este mai mare  
      de 10000000 lei                                         0,6% din suma încasată
    ________________________________________________________
    *Cotele procentuale fixe sînt calculate în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională este egală cu 20 de lei.
    [Art.3 pct.1) modificat prin LP148 -XVI din 08.06.06, MO98-101/30.06.06 art.459]
    În cazul în care instanţa de judecată ia decizia de intentare a procesului de faliment, diferenţa dintre taxa de stat plătită de către creditor şi taxa de stat, exprimată în procente, din suma încasată urmează să fie restituită creditorului.
    [Art.3 pct.1), lit.b) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.3 pct.1), lit.c) exclusă prin LP375 din 29.12.05, MO16/27.01.06 art.72; lit.d-n) devin c)-m)]
    c) pentru cererile de chemare
    în judecată privitor la:
    desfacerea căsătoriei                            200%
    desfacerea celei de a doua
    căsătorii                                               1000%
    împărţirea averii la                                3% din  valoarea
    desfacerea căsătoriei                            acţiunii, dar nu mai
                                                                puţin de 150 lei
    d) pentru cererile de chemare
    în judecată privitor la
    desfacerea căsătoriei cu
    persoane considerate, în  modul
    stabilit, absente fără veste
    sau în privința cărora a fost instituită
    o măsură de ocrotire judiciară,
    cu persoane condamnate
    la privaţiune de libertate
    pe un termen de cel puţin
    trei ani                                                   100%
    [Art.3 pct.1), lit.d) modificată prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    e) pentru  cererile de  chemare
    în judecată privitor la  
    modificarea  sau rezilierea
    contractului de închiriere
    a încăperilor de locuit,
    prelungirea termenului de
    primire a moştenirii,
    ridicarea sechestrului asupra
    bunurilor şi pentru alte
    cereri de chemare în
    judecată cu caracter nepatrimonial
    (sau care nu urmează a
    fi evaluate)                                             500%
    e1) pentru cererile
    privind exercitarea dreptului
    de gaj                                                    0,5% din valoarea
                                                                 estimativă stabilită
                                                                 de părţi pentru bunul
                                                                 gajat sau din valoarea
                                                                 creanţei garantate
    [Art.3 pct.1), lit.e1) introdusă prin LP107 din 04.06.10, MO126-128/23.07.10 art.404]
    f) pentru cererile (plîngerile)
    privitor la cauzele cu  
    procedură specială                                 500%
    g) pentru cererile de chemare
    în judecată privitor la
    examinarea chestiunilor vizînd
    apărarea onoarei şi
    demnitătăţii                                             500%
    [Art.3 pct.1), lit.h) abrogată prin LP7 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.147]
    [Art.3 pct.1), lit.i) abrogată prin LP7 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.147]
    j) pentru cererile de  apel                       75%  din taxa ce urmează
    împotriva hotărîrilor                               a fi plătită la depunerea
    instanţelor judecătoreşti                         cererii de chemare în
                                                                 judecată sau altei cereri
                                                                 (plîngeri), iar  în cazul
                                                                 litigiilor cu caracter
                                                                 patrimonial - 75% din
                                                                 taxa calculată din suma
                                                                 contestată
    k) pentru cererile de recurs                    50% din taxa ce a fi
    privitor la hotărîrile                                urmează plătită la
    instanţelor judecătoreşti                          depunerea cererii de
                                                                 chemare în  judecată sau
                                                                 altei cereri (plîngeri), iar
                                                                  în cazul  litigiilor cu
                                                                 caracter patrimonial - 50%
                                                                 din taxa calculată
                                                                 din suma contestată
    l) pentru cererile de revizuire                   25% din taxa ce
   a hotărîrilor instanţelor                             urmează a fi
   judecătoreşti                                           plătită la depunerea
                                                                 cererii de chemare
                                                                 în judecată sau
                                                                 altei cereri (plîngeri), iar
                                                                 în cazul  litigiilor cu
                                                                 caracter
                                                                 patrimonial - 25% din
                                                                 taxa calculată din suma
                                                                 contestată
    m) pentru  eliberarea  copiilor                 50% pentru
    (duplicatelor) repetate de pe                  fiecare document
    hotărîrea, sentinţa, încheierea,                şi, suplimentar,
    decizia instanţei  judecătoreşti,               2%  pentru
    precum şi a copiilor                               fiecare pagină
    de pe alte documente din
    dosar, eliberate de instanţa
    judecătorească la solicitarea
    părţilor şi altor persoane
    participante la proces
    2) pentru înregistrarea actelor de stare civilă, pentru eliberarea adeverinţelor în legătură cu modificarea, completarea, corectarea şi restabilirea datelor din actele de stare civilă şi adeverinţelor repetate privind înregistrarea actelor de stare civilă, precum şi pentru eliberarea din arhivă a extraselor privind înregistrarea actelor de stare civilă:
    a) pentru înregistrarea căsătoriei                                         100%
    b) pentru  înregistrarea desfacerii căsătoriei:
        cu acordul comun al soţilor care nu au
        copii minori                                                                     500%
        în baza hotărîrii  instanţei judecătoreşti                             1000%
        cu persoane considerate,  în modul stabilit,
        absente fără veste sau  în privința cărora
        a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, cu
        persoane condamnate la privaţiune de libertate
        pe un termen de cel puţin trei ani                                      15%
    [Art.3 pct.2), lit.b) modificată prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    c) pentru înregistrarea schimbării  numelui,
        prenumelui  şi patronimicului                                            100%
    d) pentru eliberarea adeverinţelor  în legătură cu  
        modificarea, completarea,  corectarea şi
        restabilirea datelor din certificatul de naştere,
        certificatul de căsătorie, datelor privind
        desfacerea căsătoriei şi decesului                                     50%
    e) pentru eliberarea adeverinţelor repetate de
        înregistrare a actelor de stare civilă                                   50%
    f) pentru eliberarea din  arhivă a extraselor privind
        înregistrarea actelor de stare civilă                                    50%
    3) pentru efectuarea altor acţiuni:
    a) pentru eliberarea către cetăţenii Republicii Moldova
        a paşapoartelor sau a documentelor înlocuitoare în
        schimbul celor pierdute, a foilor suplimentare la
        paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova care pleacă
        să domicilieze în străinătate                                               100%
    b) pentru  examinarea cererii de acordare a cetăţeniei
        Republicii Moldova sau de renunţare la ea                        180 lei
    c) pentru eliberarea invitaţiei în Republica Moldova               100%
    d) pentru eliberarea sau prelungirea vizelor                             100 %
    d1) în situaţii de excepţie, pentru eliberarea vizei de către
         Poliţia de Frontieră la punctele de trecere a frontierei
         de stat, în condiţiile legii conform tarifelor stabilite în
         anexa nr. 2 la Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010
         cu privire la taxele consulare (se achită în lei)
    [Art.3 pct.3), lit.d1) introdusă prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
   
d2) pentru examinarea cererii de acordare sau
    de prelungire a dreptului de aflare 25 lei  
    [Art.3 pct.3), lit.d2) introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    e) pentru examinarea cererii de acordare sau pe prelungire
        a dreptului de şedere provizorie                                           180 lei
    f) pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de
        şedere permanentă                                                               200 lei
    g) pentru acordarea dreptului de ședere provizorie în scop
    de muncă                                                                                 1440 lei
    [Art.3 pct.3), lit.g) modificată prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    h) pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop
     de muncă                                                                               720 lei
    [Art.3 pct.3), lit.h) modificată prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    i) pentru eliberarea confirmării de repatriere                              100%
    j) pentru eliberarea permisului de şedere provizorie sau
        permanentă                                                                           50 lei
    k) pentru eliberarea buletinului de identitate pentru apatrizi         100%
    l)  pentru eliberarea documentului de călătorie pentru apatrizi      100%
    m) pentru examenul de stabilire a nivelului de cunoaştere a
         limbii de stat                                                                        100 lei
    [Art.3 pct.3) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    [Art.3 pct.3), lit.m-p) în redacţia LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
    4)  pentru înregistrarea domiciliului                                             50%
    [Art.3 pct.4) în redacţia LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    5) pentru  fondarea mijloacelor de informare
        în masă                                                                                 100%
    6) pentru eliberarea permiselor
    de vînătoare şi de pescuit                                                           5%
    7) pentru  răscumpărarea de                                                      0,1% din suma
    către persoanele fizice a                                                             costului bunurilor
    bunurilor de stat                                                                         răscumpărate
    8) pentru efectuarea acţiunilor legate de gaj:
    a) pentru înregistrarea gajului                                                     36 lei
    b) pentru eliberarea extrasului
     din Registrul gajului bunurilor mobile
     sau pentru furnizarea oricărei alte
     informaţii vizînd înregistrarea gajului                                           9 lei
    9) pentru actele notariale îndeplinite de  notari şi de
    alte persoane abilitate prin lege:
    a) pentru autentificarea contractelor de
    vînzare-cumpărare a terenurilor agricole
    proprietate publică, inclusiv implicate în procesul de
   consolidare a terenurilor agricole 5 lei
    [Art.3 pct.9), lit.a) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.3 pct.9), lit.a) în redacţia LP102-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.318]

    b) pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare,
    transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată                    5 lei
    c) pentru autentificarea contractelor de înstrăinare
     a terenurilor (cu excepţia celor agricole implicate
     în procesul de consolidare), a caselor de locuit,
     apartamentelor, garajelor şi a altor edificii
     şi construcţii:
     copiilor, soţului, părinţilor,
     fraţilor, surorilor, buneilor                                      0,1% din preţul
                                                                                  contractului,
                                                                                  dar nu mai puţin
                                                                                  decît valoarea
                                                                                  indicată în registrul
                                                                                  bunurilor imobile
    altor persoane                                                         0,5% din preţul
                                                                                   contractului, dar nu
                                                                                   mai puţin decît
                                                                                   valoarea indicată
                                                                                   în registrul bunurilor
                                                                                    imobile1
    [Art.3 pct.9), lit.c) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    c1) pentru autentificarea contractelor                          0,1% din preţul contractului,
     de vînzare-cumpărare a locuințelor                            dar nu mai puţin decît valoarea
     în cadrul Programului de stat „Prima                          indicată în registrul bunurilor
    casă”                                                                         imobile”
    [Art.3 pct.9), lit.c1) introdus prin LP294 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.97]
    d) pentru autentificarea contractelor de înstrăinare
    a mijloacelor de transport:
    copiilor, soţului, părinţilor                                           0,1% din preţul
                                                                                     contractului
    fraţilor, surorilor, buneilor                                           0,5% din
                                                                                      preţul contractului
    altor persoane                                                            1% din preţul
                                                                                      contractului
    e) pentru autentificarea contractelor
    de gaj                                                                         0,1% din
                                                                                       preţul evaluat
                                                                                       al obiectului
                                                                                       gajat, stabilit
                                                                                       de părţi  
    e1) pentru autentificarea contractelor 
    care au ca obiect terenuri agricole
    proprietate privată                                                        5 lei
    [Art.3 pct.9), lit.e1) introdusă prin LP102-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.318]
    e2) pentru autentificarea contractelor de
      ipotecă încheiate în cadrul
     Programului de stat „Prima casă”                                  50 lei
    [Art.3 pct.9), lit.e2) introdus prin LP294 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.97]
    f) pentru autentificarea altor contracte supuse
        evaluării                                                                     0,2% din
                                                                                         preţul contractului
    g) pentru autentificarea contractelor de partaj al
        averii, de determinare a modului de folosinţă şi a
        altor tranzacţii nesupuse evaluării                                 10 lei
    g1) pentru autentificarea contractelor privind investiţiile
         în construcţii şi a celor privind cesiunea drepturilor
         care rezultă din acestea                                               36 lei
    [Art.3 pct.9), lit.g1) introdusă prin LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561]
    h) pentru autentificarea testamentelor                                5 lei
    i) pentru eliberarea certificatelor de succesiune (inclusiv de succesiune a pămîntului):
    moştenitorilor de gradul I                                                  5 lei
    moştenitorilor de gradul II                                                10 lei
    altor moştenitori                                                               15 lei
    [Art.3 pct.9), lit.i) în redacţia LP71 din 07.04.11, MO82/17.05.01 art.206]
    [Art.3 pct.9), lit.i) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.3 pct.9), lit.j) abrogată prin LP71 din 07.04.11, MO82/17.05.01 art.206]
    k) pentru eliberarea certificatelor cu privire la
        dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din
        proprietatea comună  în devălmăşie                               5 lei
    l) pentru autentificarea procurilor privind dreptul de
       folosire şi administrare a averii:
       copiilor, soţului, părinţilor                                                5 lei
       altor persoane                                                                 10 lei
    m) pentru autentificarea procurilor privind dreptul
         de folosire şi administrare a mijloacelor de transport:  
         copiilor, soţului, părinţilor                                               5 lei
         altor persoane                                                                10 lei
    n) pentru autentificarea altor procuri                                     5 lei
    o) pentru luarea măsurilor de pază a averii
    succesorale                                                                        20 lei
    p) pentru legalizarea traducerilor documentelor                   1 leu pentru
                                                                                             o pagină
    q) pentru legalizarea copiilor de pe documente şi a
        extraselor din ele                                                           0,5 lei
                                                                                             pentru o pagină
    r) pentru legalizarea semnăturilor de pe
       documente, inclusiv a semnăturii traducătorului                1 leu pentru
                                                                                             fiecaredocument
    s) pentru legalizarea semnăturilor de pe fişele bancare         5 lei pentru
                                                                                              fiecare semnătură
    t) pentru legalizarea semnăturilor de pe documentele
       de constituire a întreprinderii                                            10 lei pentru
                                                                                              fiecare document
    u) pentru eliberarea de duplicate de pe
        documentele autentificate notarial                                     1 leu
    v) pentru autentificarea contractelor matrimoniale                  10 lei
    10) pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în:
    a) marca de produs şi/sau marca de serviciu                          5000 lei
    b) desenul sau modelul industrial
    (pentru o cerere, inclusiv multiplă)                                        2500 lei
    [Art.3 pct.10) în redacția LP162 din 30.07.15, MO241-246/28.08.15 art.469]
    [Art.3 pct.10) introdus prin L72-XV din 11.03.04,MO56-60/09.04.04 art.322]
    [Art.3 pct.11) abrogat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
   
[Art.3 pct.11) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.3 pct.11) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]

   1 În lipsa valorii indicate în registrul bunurilor imobile se folosește prețul normativ al terenului, calculat conform Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, iar pentru alte bunuri imobile – costul bunurilor imobile determinat conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal. 
    [Art.3 note modificate prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
     [Art.3 note introduse prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    12) pentru aplicarea apostilei pe actul emis pe numele sau în interesul:
    a) cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor
    străini şi apatrizilor                                                   100 lei;
    b) persoanelor juridice                                             150 lei.
    [Art.3 pct.12) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 01.01.12]
    13) pentru eliberarea:
    a) diplomei de înregistrare a simbolului public
    sau a duplicatului acesteia pe numele sau în interesul:
    persoanei fizice                                                       2500%
    persoanei juridice                                                    7500%
    b) copiilor şi a extraselor din Armorialul General
    al Republicii Moldova pe numele sau în interesul
    posesorilor                                                              1000%.
    [Art.3 pct.13) introdus prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]
   
14) pentru eliberarea permisiunii de folosire
    a denumirii oficiale sau istorice a statului ori
    a abrevierilor sau derivatelor denumirii
    oficiale sau istorice a statului în denumirea
    persoanei juridice cu scop lucrativ                            100 000 lei
    [Art.3 pct.14) introdus prin LP83 din 11.05.18, MO181/01.06.18 art.329; în vigoare 01.09.18]
    Articolul 4. Înlesnirile vizînd taxa de stat
    (1) Sînt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti:
    1) reclamanţii  - persoane fizice - în acţiunile de încasare a sumelor retribuirii muncii şi alte cerinţe legate de activitatea de muncă;
    2) reclamanţii  - în acţiunile ce reies din dreptul de autor şi drepturile conexe, din dreptul asupra invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, precum şi asupra propunerilor de raţionalizare;
    3) reclamanţii - în acţiunile de încasare a pensiei alimentare;
    4) reclamanţii - în acţiunile de încuviinţare a adopţiei;
    41) reclamanţii – în acţiunile de solicitare a ordonanţei de protecţie și în acțiunile de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin acte de violență în familie;
    [Art.4 al.(1), pct.41) modificat prin LP7 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.147]
    [Art.4 al.(1), pct.41) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    5) reclamanţii - în acţiunile de acoperire a daunei pricinuite de schilodire sau o altă lezare a sănătăţii, precum şi de decesul întreţinătorului;
    6) reclamanţii - în cauzele de încasare a pagubei pricinuite prin poluarea mediului  înconjurător şi folosirea iraţională a resurselor naturale;
    7) reclamanţii - în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ;
    [Art.4 al.(1), pct.7) introdus prin LP375 din 29.12.05, MO16/27.01.06 art.72, pct.7)-18) devin 8)-19)]
    71) reclamanţii – în acţiunile de protecţie a drepturilor consumatorilor;
    [Art.4 al.(1), pct.71) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446; în vigoare 01.01.12]
    72) reclamanţii – în acţiunile legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    [Art.4 al.(1), pct.72) introdus prin LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în vigoare 16.05.12]
   
73) reclamanţii – în acţiunile privind faptele de discriminare;
    [Art.4 al.(1), pct.73) introdus prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
   
74) reclamanții – în acțiunile de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin infracțiune;
    [Art.4 al.(1), pct.74) introdus prin LP7 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.147]
    8) procurorii - în cazurile stabilite de legislaţie privind apărarea drepturilor altor persoane şi a intereselor ocrotite de stat;   
    9) Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului - pentru cererile privind apărarea intereselor petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;
    [Art.4 al.(1), pct.9) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    10) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat - pentru cererile privind declararea invalidităţii unui act emis de o autoritate a administraţiei publice locale;
    [Art.4 al.(1), pct.10) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Art.4 al.(1), pct.10) modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 rt.645]
    [Art.4 al.(1), pct.9) modificat prin LP195 din 28.07.05, MO123-125/16.09.05 art.608]
    11) părţile - în litigiile legate de recuperarea pagubei cauzate persoanei în legătură cu condamnarea nelegală, tragerea la răspundere penală, arestarea ca mod de aplicare a măsurii preventive, arestarea în calitate de sancţiune administrativă;
    111) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
    [Art.4 al.(1), pct.111) introdus prin LP88 din 21.04.11, MO107-109/01.07.11 art.284]
    112) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a documentelor executorii şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
    [Art.4 al.(1), pct.112) introdus prin LP88 din 21.04.11, MO107-109/01.07.11 art.284]
   
113) părţile – în cazul confirmării tranzacţiei de către instanţa judecătorească în cadrul unui proces de mediere care a avut loc în afara procesului civil;
    [Art.4 al.(1), pct.113) introdus prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    12) organizaţiile obşteşti ale invalizilor, instituţiile acestora, întreprinderile şi asociaţiile de instruire şi producţie -  în toate acţiunile;
    [Art.4 al.(1), pct.12) în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    13) autorităţile publice centrale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, Curtea de Conturi şi organele subordonate lor, finanţate de la bugetul de stat, precum şi autorităţile administraţiei publice locale - la înaintarea acţiunilor şi la contestarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, inclusiv în cauzele examinate în procedură de contencios administrativ, indiferent de calitatea lor procesuală;    14) organele de asistenţă socială - în acţiunile în regres de încasare a sumelor de ajutoare şi pensii plătite părţii lezate, precum şi de încasare a ajutoarelor şi pensiilor plătite greşit;
    141) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale):
    - în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice sau juridice care se eschivează de la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    - în acţiunile intentate împotriva prestatorilor de servicii medicale sau lucrătorilor medicali, în scopul compensării materiale a prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate din culpa acestora;
    - în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice sau juridice responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii persoanei asigurate şi în acţiunile în regres.
    [Art.4 al.(141) introdus prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104, în vigoare 01.01.08]
    15) Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale de pe lîngă Guvern, întreprinderile şi organizaţiile subordonate acesteia - în acţiunile legate de încălcarea drepturilor lor;
    16) administratorii din oficiu şi lichidatorii băncilor în acţiunile legate de lichidarea băncilor;
    [Art.4 al.(1), pct.16) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    17) Comisia Naţională a Pieţei Financiare - în cazurile de intentare a acţiunilor legate de încălcările legislaţiei pe piaţa financiară nebancară.
    [Art.4 al.(1), pct.17) în redacţia LP130 -XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    [Art.4 al.(1), pct.17) abrogat prin LP1396-XV din 17.10.02]
    18) consiliile raionale şi primăriile - în cazurile de intentare a acţiunilor privind apărarea intereselor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
    19) Banca Naţională a Moldovei - în toate acţiunile.
    [Art.4 al.(1), pct.19) introdus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Plîngerile particulare asupra deciziilor judiciare nu sînt supuse taxei de stat.
    În cazurile prevăzute de lege, la cerere, judecătorul sau instanţa judecătorească, în funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens, este în drept să elibereze, complet sau parţial, de plata taxei de stat persoanele fizice şi juridice, precum şi să eşaloneze sau să amîne achitarea taxei de stat.
    [Art.4 al.(1) subalineat în redacţia LP107 din 04.06.10, MO126-128/23.07.10 art.404]
    Taxa de stat, de a cărei plată reclamantul a fost scutit, se încasează de la reclamat proporţional cu partea pretenţiilor satisfăcute.
    (2) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru întocmirea actelor şi eliberarea documentelor de stare civilă:
    1) persoanele - pentru înregistrarea naşterii, decesului, înfierii şi stabilirii paternităţii, de asemenea pentru rectificarea greşelilor, comise la înregistrarea acestor acte;
    2) persoanele - pentru eliberarea conform hotărîrii instanţei judecătoreşti a adeverinţei privind desfacerea căsătoriei, dacă căsătoria se desface cu persoane considerate în modul stabilit absente fără de veste sau în privința cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, cu persoane condamnate la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de trei ani;
    [Art.4 al.(2), pct.2) modificat prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    3) persoanele fizice - pentru eliberarea repetată a certificatelor de deces ale rudelor  reabilitate sau  substituirea celor eliberate anterior;
    4) Ministerul Afacerilor Externe, organele de justiţie, birourile notariale - pentru eliberarea datelor din actele de stare civilă;
    5) organele învăţămîntului public, inspecţiile pentru minori - pentru eliberarea repetată a certificatelor de naştere a copiilor orfani şi a copiilor rămaşi fără tutela părinţilor, pentru a-i repartiza în instituţii pentru copii de tip internat şi în instituţii de învăţămînt.
    (3) Sînt scutiţi de plata taxei de stat, încasată de serviciile Ministerului Afacerilor Interne:
    1) cetăţenii Republicii Moldova pentru eliberarea paşaportului sau pentru servicii legate de ieşirea din Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat, dacă plecarea este legată de decesul unor persoane apropiate (părinţi, copii, soţ, fraţi, surori) sau de vizitarea mormintelor, cel mult o dată pe an;
    [Art.4 al.(3), pct.1) în redacţia LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    2) persoanele oficiale de stat ale Republicii Moldova pentru eliberarea paşapoartelor diplomatice;
    3) turiştii străini  pentru  înregistrarea paşapoartelor de străinătate;
    4) persoanele fizice invitate în instanţele judecătoreşti străine în conformitate cu tratatele de acordare a asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale în calitate de părţi, martori, experţi în cauzele civile şi penale - pentru eliberarea documentelor de plecare peste hotare;
    5) minorii  în vîrstă de pînă la 16 ani - pentru eliberarea primului paşaport;
    [Art.4 al.(3), pct.5) modificat prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04]
    6) persoanele care pleacă peste hotare pentru a se trata;
    7) străinii sosiţi în Republica Moldova la studii sau pentru a desfăşura activităţi didactice ori didactico-ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte - pentru eliberarea permiselor de şedere provizorie.
    [Art.4 al.(3), pct.7) modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
   
8) străinii care sînt sau care au fost victime ale traficului de fiinţe umane – pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie şi pentru eliberarea permisului respectiv.
      [Art.4 al.(3), pct.8) introdus prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
    (4) Sînt scutiţi de plata  taxei de stat pentru înregistrarea domiciliului:
    1) persoanele de vîrstă  înaintată şi invalizii care locuiesc în aziluri de bătrîni şi invalizi;
    2) elevii şcolilor-internat şi şcolilor profesional-tehnice care se află în asigurarea deplină a statului şi locuiesc în cămine.
    La întocmirea paşapoartelor pentru cetăţenii trimişi în străinătate de întreprinderi, instituţii şi organizaţii în scop de serviciu taxa de stat este plătită de aceste întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
    (5) În conformitate cu Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), sînt scutite de taxa de stat cererile adresate Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.
    [Art.4 al.(5) în redacţia LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    (6) Sînt scutiţi de plata taxei de stat, încasată de Ministerul Afacerilor Interne:
    1) străinii sosiţi în Republica Moldova la studii în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte - pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere  provizorie;
    [Art.4 al.(6), pct.1) modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    2) străinii sosiţi în Republica Moldova pentru a desfăşura activităţi didactice sau didactico-ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte - pentru eliberarea permisului de muncă
    [Art.4 al.(6), pct.2) modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]

    (7) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru îndeplinirea actelor notariale:
    a) persoanele fizice - pentru legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele necesare pentru primirea alocaţiilor de stat, pentru tutelă şi curatelă;
    a1) părţile – în cazul învestirii cu formulă executorie de către notar, în condiţiile stabilite de lege, a tranzacţiei încheiate între persoane juridice în cadrul unui proces de mediere care a avut loc în afara procesului civil;
    [Art.4 al.(7), lit.a1) introdusă prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    b) persoanele fizice - pentru autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului sau în scop de caritate;
    c) persoanele fizice - pentru eliberarea certificatelor de succesiune a casei de locuit, a apartamentului sau a cotei de contribuţie la construcţia casei de locuit ori a apartamentului, dacă moştenitorii au trăit cu cel care a lăsat moştenire în aceeaşi casă sau apartament pînă la decesul acestuia;
    c1) persoanele fizice - pentru eliberarea certificatului ce confirmă dreptul de  moştenire a terenului agricol inclus în proiectul de consolidare;
    [Art.4 al.(7), lit.c1) introdus prin LP102-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.318]
    c2) persoanele fizice şi juridice - pentru autentificarea contractelor de schimb al terenurilor agricole incluse în proiectul de consolidare
    [Art.4 al.(7), lit.c2) introdus prin LP102-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.318]
    d) persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani - pentru eliberarea certificatelor de succesiune;
    e) mamele cu mulţi copii - pentru legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii;
    f) moştenitorii salariaţilor asiguraţi pe viaţă din contul organizaţiilor şi întreprinderilor, care au decedat în urma accidentelor produse la locul de muncă - pentru eliberarea certificatelor ce confirmă dreptul de moştenire a primei de asigurare;
    g) pensionarii şi invalizii - pentru autentificarea procurilor la primirea pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor, precum şi pentru primirea sumelor indexate din depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii.
    h) autorităţile administraţiei publice - pentru înregistrarea bunurilor imobiliare în proprietatea statului în baza dreptului de moştenire asupra unui patrimoniu vacant.
    [Art.4 al.(7), lit.h) introdusă prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    i) băncile – pentru autentificarea contractelor de vînzare a băncii ca un complex patrimonial unic, de predare a activelor şi de predare a obligaţiilor băncii, încheiate în cadrul administrării speciale sau în procesul de lichidare a băncii
    [Art.4 al.(7), lit.i) introdusă prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (8) Este scutit de plata taxei de stat Serviciul Fiscal de Stat - pentru efectuarea acţiunilor legate de gaj (înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din Registrul gajului bunurilor mobile, furnizarea oricărei alte informaţii privind înregistrarea gajului), în cazul gajului legal.
    [Art.4 al.(8) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.4 al.(8) introdus prin LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71]
    (9) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru aplicarea apostilei pe actul emis:
    a) invalizii de gradele I şi II, la prezentarea legitimaţiei de invaliditate – în mărime de 50% din tariful stabilit;
    b) instanţele judecătoreşti, procuratura, organele de urmărire penală, organele care exercită activitate operativă de investigaţii, în baza procesului-verbal sau a interpelării – integral.
    [Art.4 al.(9) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 01.01.12]
   
(10) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru eliberarea diplomei de înregistrare a simbolurilor publice, pentru eliberarea copiilor şi a extraselor din Armorialul General al Republicii Moldova:
    a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii publice – integral;
    b) asociaţiile obşteşti cu statut de utilitate publică – cu 65% din volumul taxei prevăzute la art. 3 pct. 13).
    [Art.4 al.(10) introdus prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]
  
  (11) Organizaţiile şi cetăţenii străini care implementează proiecte de dezvoltare sau de asistenţă tehnică externă în baza unui tratat internaţional sînt scutiţi, în condiţiile şi în limitele stabilite de tratatul internaţional, de plata taxei de stat pentru serviciile prestate de autorităţile şi instituţiile publice.
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP6 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.145; în vigoare 31.04.17]
    Articolul 5. Vărsarea taxei de stat
    Taxa de stat se varsă  la bugetul de stat.
    [Art.5 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.5 în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    Articolul 6. Modul de plată a taxei de stat
    Pe teritoriul Republicii Moldova, taxa de stat se plăteşte în monedă naţională în numerar şi prin transferare de pe contul plătitorului în instituţia bancară.
    La dorinţa plătitorului nerezident, taxa de stat poate fi plătită în valută străină, dar numai prin virament.
    Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată, pentru cererile de apel şi cererile de recurs se plăteşte la depunerea lor, iar pentru eliberarea copiilor de pe actele eliberate de către  instanţele judecătoreşti - la primirea lor.
    Taxa de stat  de la cererile de chemare în judecată care sosesc din alte state şi sînt examinate de organele respective ale Republicii Moldova este transferată în bugetul de stat.
    Persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărîrii.
    Taxa de stat pentru îndeplinirea actelor notariale se varsă de solicitant sau de persoana care desfăşoară activitate notarială la bugetul de stat. Persoana care desfăşoară activitate notarială varsă taxa de stat cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost îndeplinit actul notarial.
    Taxa de stat pentru transferul dreptului de proprietate privată asupra bunurilor imobile determinate în temeiul contractelor neautentificate notarial se varsă la bugetul de stat de către solicitantul înregistrării dreptului de proprietate. 
   
Pentru executarea acţiunilor sau eliberarea documentelor de importanţă juridică fără perceperea taxei de stat, organele împuternicite cu acest drept poartă răspundere în mărimea sumei nevărsate la buget, aplicîndu-se o amendă în mărime de 2% pentru fiecare zi de neachitare, dar nu mai mult decît mărimea sumei nevărsate.
     [Art.6 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   
[Art.6 modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
     [Art.6 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]   
     [Art.6 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    
[Art.6 modificat prin LP573-XV din 26.12.03,MO56-60/09.04.04 art.320]
    Articolul 7. Restituirea taxei de stat
    Taxa de stat plătită urmează a fi restituită parţial sau integral în cazul:
    1) achitării taxei într-o mărime mai mare decît cea  prevăzută de legislaţia în vigoare;
    2) restituirea cererii (plîngerii) sau refuzului de a primi;
    3) încheierii procedurii cînd cauza nu ţine de competenţa instanţei judecătoreşti, precum şi în cazul în care persoana interesată nu a respectat procedura soluţionării extrajudiciare a litigiului stabilită pentru această categorie de cauze şi cînd acţiunea a fost depusă de către o persoană care, în cauza civilă respectivă, nu are capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile;
    [Art.7 pct.3) modificat prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    4) refuzului persoanei care a plătit taxa pentru întocmirea sau primirea documentelor pînă la adresarea în instituţia respectivă;
    5) anulării în modul stabilit a hotărîrii instanţei judecătoreşti respective, dacă taxa de stat a fost deja încasată la buget;
    6) achitării taxei de stat pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei cu acordul comun al soţilor, care nu au copii minori, dacă desfacerea căsătoriei nu a avut loc în legătură cu împăcarea soţilor sau neprezentarea a unuia din ei;
    7) refuzului de satisfacere a cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi eliberarea paşaportului de străinătate, precum şi în cazul refuzului cetăţeanului de a pleca peste hotare pînă la primirea permisului pentru plecare;
    7l) finalizării procesului de mediere prin tranzacţie asupra tuturor pretenţiilor sau cu împăcarea parţială a părţilor asupra pretenţiilor patrimoniale, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere;
    [Art.7 pct.71) introdus prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    8) în alte cazuri, stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
    Restituirea taxei de stat se efectuează luîndu-se în considerare indexarea preţurilor cu condiţia că cererea a fost depusă  în organul care a încasat taxa de stat pe parcursul a trei ani din ziua trecerii ei la buget.
    Articolul 8. Răspunderea pentru corectitudinea
                        încasării taxei de stat
    Persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiilor care încasează taxa de stat, precum şi conducătorii lor, poartă răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare pentru corectitudinea încasării taxei de stat, pentru trecerea ei în termen şi integral la buget.
    Articolul 9. Organele care efectuează verificarea
                        corectitudinii încasării taxei de stat
    Serviciul Fiscal de Stat efectuează verificarea corectitudinii calculării și a încasării taxei de stat, precum şi a trecerii ei în termen şi integral la buget în toate instituţiile care o încasează.
    [Art.9 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.9 modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                        Mircea SNEGUR

    Chişinău, 3 decembrie 1992.
    Nr. 1216-XII.