RMTCO912/1999
ID intern unic:  314239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI COMUNICAŢIILOR
REGULAMENT Nr. 9/12
din  09.12.1999
Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii
circulaţiei rutiere la întreprinderi, instituţii, organizaţii
ce efectuează transporturi de pasageri şi mărfuri
Publicat : 27.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 046     Promulgat : 09.12.1999
APROB
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor al
Republicii Moldova
V. CHEIBAŞ
9 decembrie 1999
1. PRINCIPII GENERALE
    1.1. Prezentul   Regulament  determină  sarcinile  şi   principalele cerinţe   faţă   de  activitatea  organizaţiilor  şi   întreprinderilor, indiferent  de  forma  de  proprietate, ce  efectuează  transporturi  de călători şi mărfuri în vederea asigurării circulaţiei rutiere.
    1.2. Cerinţele  prezentului Regulament sînt obligatorii pentru toate organizaţiile ce se află pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de forma   de  proprietate  şi  organizaţional-juridică,  care   efectuează transporturi de pasageri şi mărfuri cu mijloace de transport auto.
    1.3. Organizaţiile ce efectuează transporturi de pasageri şi mărfuri în  modul stabilit sînt obligate să posede licenţă pentru activitate  de transport,  să  respecte  condiţiile  prevăzute în  licenţă  ce  ţin  de asigurarea securităţii circulaţiei rutiere.
    1.4. Responsabilitatea  pentru  organizarea lucrului de asigurare  a securităţii   circulaţiei   la   întreprinderi  se   pune   în   sarcina conducătorului  întreprinderii  sau  persoanei responsabile,  numită  în funcţia  ce  ţine de asigurarea securităţii circulaţiei  mijloacelor  de transport, în sarcina conducătorului executant sau specialistului.
    1.5. Organizaţiile,  care  efectuează  transporturi de  pasageri  şi mărfuri,  pot elabora reguli speciale şi să înainteze şoferilor  cerinţe suplimentare  cu  privire  la asigurarea securităţii  rutiere,  care  nu contrazic legislaţia în vigoare şi Regulamentul dat.
    1.6. Organizaţiile,  ce nu dispun de o bază tehnică şi de producere, de  cadre  şi normativ-metodologică, asigură îndeplinirea cerinţelor  şi normelor   stabilite  de  prezentul  Regulament  în  baza   contractelor încheiate  cu organizaţiile, ce posedă o bază necesară şi care dispun de licenţă pentru efectuarea lucrărilor corespunzătoare.
2. SARCINILE ŞI CERINŢELE PRINCIPALE FAŢĂ DE ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
DE  ASIGURARE  A  SECURITĂŢII CIRCULAŢIEI RUTIERE  ÎN  ORGANIZAŢIILE  CE
EFECTUEAZĂ TRANSPORTURI DE PASAGERI ŞI MĂRFURI
    2.1. Sarcinile  de  bază  ale  întreprinderilor  privind  asigurarea securităţii circulaţiei sînt:
    - asigurarea eficienţei profesionale a şoferilor;
    - asigurarea exploatării unităţilor de transport în stare tehnică de funcţionare;
    - asigurarea securităţii traficului de pasageri şi mărfuri.
    2.2. Cerinţele   principale  faţă  de  organizarea  activităţii   de asigurare   a  securităţii  rutiere  la  întreprinderile  ce  efectuează transporturi de pasageri şi mărfuri sînt următoarele:
    - atribuirea  obligaţiunilor  şi  responsabilităţii de  asigurare  a cerinţelor  securităţii  circulaţiei prevăzute de  prezentul  Regulament persoanelor oficiale concrete şi lucrătorilor întreprinderii;
    - efectuarea   controlului  regulat  asupra  îndeplinirii  de  către persoanele  oficiale şi lucrători a obligaţiunelor încredinţate  privind asigurerea    securităţii   circulaţiei   din   partea    conducătorului organizaţiei   sau   persoanelor   serviciilor  special   desemnate   la întreprindere;
    - numirea în   funcţia   de   şefi-executivi   şi   specialişti   ai întreprinderii  a  persoanelor, care au susţinut o  pregătire  specială, confirmată  prin  documente respective; susţinerea de către  persoanele, care ocupă funcţii legate de asigurarea securităţii circulaţiei rutiere, atestării periodice pentru dreptul de a deţine aceste funcţii;
    - înfăptuirea   cercetărilor  de  serviciu,  evidenţei  şi  analizei accidentelor  rutiere, la care au participat mijloacele de transport  ce aparţin  organizaţiilor,  încălcărilor de către şoferi şi  lucrători  ai organizaţiei  a cerinţelor securităţii rutiere stabilite prin  documente normative, depistarea cauzelor, care au contribuit la apariţia acestora;
    - planificarea  anuală  a  măsurilor, îndreptate  pentru  realizarea cerinţelor  prezentului  document,  precum şi determinarea  cauzelor  şi condiţiilor  accidentelor  rutiere, la care au participat  unităţile  de transport ale întreprinderii, încălcărilor Regulilor circulaţiei rutiere şi altor norme de securitate;
    - echiparea cu   utilajul   necesar,  aparataj,   încăperii   pentru desfăşurarea  activităţii  de preîntîmpinare a accidentelor  rutiere  şi reducerea gravităţii urmărilor lor;
    - asigurarea cu documentele necesare normativ-juridice, cu materiale metodologice  informative şi ilustrative pentru realizarea măsurilor  de securitate a circulaţiei.
3. ASIGURAREA EFICIENŢEI PROFESIONALE A EFECTIVULUI DE ŞOFERI
    3.1. Angajarea şoferilor şi admiterea la efectuarea transporturilor.
    3.1.1. Persoana,  care pretinde la lucrul în organizaţii în calitate de şofer, poate fi angajată în acest serviciu cu condiţia:
    - dispunerii de permis de conducere cu dreptul de a conduce unitatea de transport de categoria corespunzătoare;
    - dispunerii  de  document  care certifică  susţinerea  în  termenul cuvenit a controlului medical;
    - corespunderii   calificării,   experienţei  de  muncă   şi   altor caracteristici   profesionale  ale  cerinţelor  stabilite  pentru  genul concret de transport.
    În scopul controlului  corespunderii şoferului lucrului  încredinţat în  vederea îndeplinirii cu asiguranţă a tipului concret de transporturi el poate fi angajat cu termen de încercare în corespundere cu legislaţia muncii.
    3.1.2. Organizaţia   ţine   evidenţa  datelor   despre   calificarea şoferului,  vechimea în muncă totală în calitate de şofer şi pe tipurile anumite  de  unităţi  de transport, termenul de  trecere  a  controlului medical,  a participării în accidentele rutiere, încălcările comise  ale Regulilor  de  circulaţie,  a cazurilor privării de  dreptul  conducerii unităţii  de  transport,  înlăturarea de la lucru la traseu,  din  cauza folosirii  de alcool sau urmărilor intoxicării alcoolice,  întreruperile în activitatea de şofer, lucrul prin cumul.
    3.1.3. Persoanele,  care  încep activitatea de muncă în calitate  de şofer,  după  absolvirea studiilor speciale, precum şi şoferii, care  au întrerupere în activitatea de muncă mai mult de un an, şoferii desemnaţi pentru  lucrul  pe rutele muntoase, precum şi şoferii transferaţi pe  un nou model sau marcă de mijloc de transport sau ruta nouă de transportare a  pasagerilor, la conducerea unităţii date de transport se admite numai după stagiu.
    3.2. Stagiul şoferilor:
    3.2.1. În scopul  pregătirii şoferilor către lucrul de sine stătător organizaţia  este obligată să asigure stagiul persoanelor, enumerate  în p.3.1.3.
    Durata stagiului,   volumele  şi  conţinutul  sînt  determinate   în corespundere  cu  vechimea în muncă şi termenul întreruperii  în  lucru, tipului  unităţii de transport, categoria rutei (orăşăneşti,  suburbană, interurbană, internaţionale) în corespundere cu documentele normative în vigoare.
    3.2.2. Stagiul  şoferilor  este necesar de a-l organiza în  condiţii reale  de circulaţie, la efectuarea transporturilor regulate de pasageri numai pe acele unităţi de transport şi pe acele rute, la care şoferul pe viitor  va lucra de sine stătător. Organizarea stagiului este  asigurată cu forţele proprii ale întreprinderii sau prin încheierea contractului.
    3.2.3. Stagiul   este   necesar   de   a-l   face   sub   conducerea şoferului-preceptor,  care este întărit prin ordinul întreprinderii  sau altei persoane.
    3.2.4. După încheierea  stagiului de către şofer, este necesar de a întocmi  un aviz cu privire la admiterea lui la lucrul de sine  stătător sau  indicarea  mijlocului de transport şi rutelor de  transportare  sau refuzul motivat al admiterii. Avizul se păstrează în dosarul personal al şoferului.
    3.2.5. Şoferul,  care  nu a fost admis la conducerea mijloacelor  de transport  după stagiu, este transferat cu acordul lui la alte  lucrări, iar  dacă  nu este posibil acest transfer şoferul poate fi concediat  în corespundere cu legislaţia muncii în vigoare.
    3.3. Menţinerea  şi controlul stării sănătăţii şoferilor în procesul activităţii de muncă.
    3.3.1. Organizaţia asigură trecerea de către şoferi în mod obligator controlului  medical  periodic  în  termenul  aprobat  de  Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.
    Conducătorul întreprinderii are dreptul în caz de îndoială în starea sănătăţii  şoferului să-l îndrepte de a trece controlul medical  înainte de termenul stabilit.
    La întreprindere   este  necesar  de  a  efectua  controlul   asupra respectării termenului trecerii controlului medical.
    3.3.2. Regimul  de  muncă  şi odihnă a şoferilor  este  întocmit  în corespundere  cu normele, care sînt determinate de legislaţia muncii  şi Regulamentul  cu  privire  la  timpul de muncă şi  timpul  de  odihnă  a şoferilor: în corespundere cu aceste normative este necesar de a întocmi graficele  lucrului  şoferilor  şi  orarul  circulaţiei  mijloacelor  de transport  în  trafic  orăşenesc,  suburban şi  interurban,  a  organiza controlul  asupra respectării regimului de lucru stabilit al  şoferilor, ţinerea documentelor de evidenţă a timpului de muncă şi de odihnă.
    3.3.3. Organizaţia   este  obligată  să  asigure  controlul   stării sănătăţii  şoferilor,  de a nu admite pentru conducerea  mijloacelor  de transport  persoanele, care se află în stare de ebrietate sau cu  starea sănătăţii şubredă, pentru aceasta e necesar:
    - a organiza  examenul  medical  al  conducătorilor  mijloacelor  de transport  înainte şi după efectuarea curselor cu înscrierea obligatorie în foaia de parcurs sau în alt document a rezultatelor;
    - a asigura evidenţa   şi  analiza  datelor  examinării  medicale  a şoferilor  în  scopul de a depista şoferii predispuşi de  a  întrebuinţa băuturile alcoolice, întrebuinţează droguri, surefă de boli cronice.
    3.4. Menţinerea  nivelului cuvenit de informare, sporirea măiestriei profesionale şi disciplinii şoferilor.
    3.4.1. Organizaţia  este  datoare de a duce la cunoştinţa  şoferului conţinutul informaţiei operative despre condiţiile circulaţiei şi lucrul pe  rută prin intermediul instrucţiunilor, în care sînt incluse date  cu privire la:
    - condiţiile   circulaţiei  şi  existenţa  sectoarelor  periculoase, locurile concentrării accidentelor rutiere pe rută;
    - starea condiţiilor climaterice;
    - regimul circulaţiei, organizarea odihnei şi luarea mesei;
    - regulile parcării, pazei unităţilor de transport;
    - situarea punctelor   de  ajutor  medical  şi  tehnic,  posturilor, dispeceratelor, gărilor auto, locurilor concentrării populaţiei;
    - schimbările în organizarea transporturilor de pasageri şi mărfuri, regulile intersectării trecerilor căilor ferate şi viaductelor;
    - specificul transportării copiilor;
    - particularităţile  asigurării  circulaţiei rutiere şi  exploatării mijloacelor de transport în cazul schimbărilor sezoniere ale condiţiilor climaterice şi condiţiilor rutiere;
    - particularităţile  transportării  mărfurilor periculoase, de  mare tonaj  şi  gabarite  mari  (în corespundere  cu  cerinţele  documentelor normative speciale);
    - schimbările  în  documentele normativ-juridice,  ce  reglementează drepturile,   obligaţiunile,  responsabilitatea  şoferilor  în   vederea asigurării securităţii circulaţiei rutiere.
    La întreprindere  este  necesar  de a duce evidenţa  informaţiei  cu privire la instrucţiunile menţionate.
    3.4.2. Sporirea  măiestriei profesionale a şoferilor este  asigurată prin   organizarea  lecţiilor  necesare  pentru  asigurarea  securităţii circulaţiei rutiere periodic, dar nu mai rar decît o dată în an, conform planurilor  de  învăţămînt  corespunzătoare  şi  programelor  anuale  de instruire  a şoferilor. Informaţia cu privire la întregul curs de lecţii şi   susţinerea  colocviului  sînt  introduse  în  dosarul  personal  al şoferului.
    Organizaţia are  dreptul  de  a nu admite şoferul  ce  n-a  susţinut colocvium  la  traseu de sine stătător. Şoferul, care nu este  admis  la lucru  de sine stătător este transferat cu acordul lui la alte  lucrări, în  caz  dacă  această  transferare  nu poate  avea  loc,  şoferul  este concediat în corespundere cu legislaţia muncii în vigoare.
    3.4.3 În scopul sporirii responsabilităţii şoferilor de îndeplinirea cerinţelor privind securitatea circulaţiei rutiere organizaţia:
    - exercită control  asupra respectării de către şofer a Regulilor de circulaţie,  disciplinei muncii, Regulilor de transportare a pasagerilor (mărfurilor),  Regulilor  exploatării  tehnice  a  materialului  rulant, timpului ieşirii şi încheierii lucrului la traseu, îndeplinirea orarelor circulaţiei,  prezenţa  şi  starea permiselor de  conducere  înainte  de ieşirea unităţilor de transport la trafic;
    - organizează   în  corespundere  cu  actele  normative  în  vigoare evidenţa  şi  analiza  accidentelor  rutiere  comise  de  către  şoferii organizaţiei,  încălcările de către şoferi şi lucrătorii organizaţiei  a cerinţelor  circulaţiei rutiere, care au fost depistate de colaboratorii Poliţiei rutiere şi de colaboratorii organizaţiei;
   - operativ aduce  la cunoştinţa şoferilor informaţia despre  cauzele şi  circumstanţele apariţiei accidentelor rutiere, încălcările regulilor de  circulaţie  şi  altor  norme de securitate a  circulaţiei  de  către şoferii întreprinderii.
4. ASIGURAREA EXPLOATĂRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT
ÎN STARE TEHNICĂ DE FUNCŢIONARE
    Organizaţiile sînt obligate:
    4.1. De a folosi  pentru transport materialul rulant, înregistrat în organele  Poliţiei  rutiere,  care a trecut în  modul  stabilit  revizia tehnică de stat şi posedă fişa de licenţă conform modelului aprobat.
    4.2. De a respecta  regulile  exploatării tehnice a  mijloacelor  de transport,  instrucţiunile  întreprinderilor  -producătoare  în  vederea exploatării  unităţilor  de  transport, a asigura  corespunderea  stării tehnice  şi  utilajul transporturlui auto, care participă la  circulaţia rutieră,  cerinţelor  stabilite  ale securităţii, a  asigura  executarea lucrărilor  cu privire la deservirea tehnică şi reparaţia mijloacelor de transport,  în  modul şi termenul aprobat prin documentele normative  în vigoare.
    4.3. A asigura un control zilnic asupra strării tehnice a unităţilor de  transport  înainte  de a ieşi la traseu şi la întoarcerea  la  locul parcării.  Persoanele  cu  funcţii  de  răspundere  ale  întreprinderii, responsabile de starea tehnică a mijloacelor de transport, sînt obligate în  foile de parcurs sau alte documente să facă înscrieri despre  starea tehnică bună a unităţilor de transport.
    4.4. A asigura  evidenţa  defecţiunilor mijloacelor de transport  şi lichidării lor.
    4.5. A asigura  folosirea  la  trafic  a  unităţilor  de  transport, inclusiv  specializate  ce corespund genului de transport, volumelor  şi caracterului mărfurilor transportate.
    4.6. A asigura    paza   transportului   auto   pentru    excluderea posibilităţii  folosirii lor samavolnice de către şoferii  organizaţiei, precum şi persoanele străine sau defectării unităţilor de transport.
5. ASIGURAREA  CONDIŢIILOR  SIGURE  DE TRANSPORT  A  PASAGERILOR  ŞI
MĂRFURILOR LA ORGANIZAREA PROCESULUI DE TRANSPORTARE
    5.1. Organizaţiilor li se interzice de a constrînge sau de a stimula şoferii,   indiferent   în  ce  formă,  pentru   încălcarea   cerinţelor securităţii circulaţiei rutiere.
    5.2. Organizaţiile    sînt    obligate    înainte    de    începerea transporturilor  regulate,  precum  şi  în procesul de  efectuare  de  a aprecia   corespunderea   condiţiilor  rutiere  pe  traseu  a   lucrului materialului rulant cerinţelor circulaţiei rutiere stabilite.
    Aprecierile corespunderii  stării  drumurilor  şi  căilor  de  acces cerinţelor   securităţii  circulaţiei  rutiere  se  efectuează  în  baza cercetărilor efectuate de comisie.
    Cercetările condiţiilor  rutiere pe rutele transporturilor  regulate de  mărfuri  se  înfăptuiesc  de  cel puţin o dată,  iar  pe  rutele  de transportare a pasagerilor de cel puţin de două ori pe an.
    Conform rezultatelor  cercetărilor condiţiilor rutiere se întocmeşte un   act,  în  care  sînt  enumerate  neajunsurile,  care   periclitează securitatea  circulaţiei. Actele sînt transmise organelor  împuternicite de a lichida neajunsurile depistate şi de a controla rezultatele acestui lucru.  La organizaţii se păstrează materialele cercetărilor şi  copiile actelor.
    La depistarea   pe   rute   a  neajunsurilor  stării,   dotării   şi întreţinerii   drumurilor,   străzilor,  lucrărilor  de  artă  etc.   ce pereclitează  securitatea circulaţiei, organizaţiile pînă la înlăturarea neajunsurilor în dependenţă de împrejurări:
    - nu permit circulaţia pe rutele de transportare;
    - încetează circulaţia pe rute sau schimbă ruta circulaţiei;
    - modifică regimul  circulaţiei pe rute şi informează despre aceasta organizaţiile, întreprinderile interesate, populaţia.
    5.3. La întreprindere  este necesar de a ţine evidenţa neajunsurilor depistate  de  către  şoferii pe rute în  organizarea  şi  reglementarea circulaţiei,  starea drumurilor, străzilor, lucrărilor de artă, pasagele de  nivel la căile ferate, căilor de tramvai, opririlor transportului de pasageri, locurilor de încărcare-descărcare a mărfurilor.
    5.4. Organizaţia este obligată:
    - a asigura condiţii  pentru  odihnă  şi  alimentarea  şoferilor  pe rutele regulate de transportare;
    - a preconiza  timpul  şi locul odihnei şoferilor în drum  în  cazul curselor lungi sau lucrului îndepărtat de baza principală a organizaţiei;
    - de a aproviziona şoferii cu documentele de parcurs necesare.
    5.5. Persoanele  cu funcţii de răspundere la organizaţii au  dreptul de  a efectua controlul la traseu, în acest caz de a opri mijloacele  de transport conduse de şoferii organizaţiei, de a lua măsurile cuvenite la depistarea încălcărilor în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    5.6. Organizaţiile   sînt   obligate  de  a   asigura   îndeplinirea cerinţelor  ce reflectă modul şi particularităţile organizării diferitor genuri   de   transport  expuse  în  documentele  normative,  în   cazul transporturilor  de mărfuri cu gabarite mari şi de mare tonaj, precum şi de  mărfuri  periculoase  să asigure  îndeplinirea  cerinţelor  speciale expuse   în  documentele  normative  respective  ce  ţin  de  asigurarea securităţii lor.
    5.7. Cerinţele  cu privire la asigurarea securităţii la  organizarea transporturilor de pasageri.
    5.7.1. Organizaţia este obligată:
    - înainte de   a   deschide  rutele  regulate  de   transportare   a pasagerilor  în modul preconizat în p.5.2. al prezentului Regulament  şi altor   documente   normative  ce  ţin  de   organizarea   transportului pasagerilor  să  aprecieze  corespunderea stării tehnice  a  drumurilor, străzilor,  lucrărilor  de  artă, pasagelor de nivel  la  căile  ferate, liniilor   de  tramvai,  podurilor  plutitoare,  pe  care  trec  rutele, utilajului ingineresc, cerinţelor securităţii circulaţiei;
    - să corecteze   în   dependenţă  de  rezultatele  analizei   orarul circulaţiei   în  partea  micşorării  vitezei  în  caz  de   înrăutăţire considerabilă   a   condiţiilor  rutiere,  precum  şi  pe  perioada   de toamnă-iarnă.
    5.7.2. Pentru  fiecare  rută regulată de transportare a  pasagerilor este  necesar  de  a întocmi un paşaport şi schema  rutei  cu  indicarea locurilor  periculoase. În documentele indicate este necesar la timp  de introdus datele cu privire la schimbarea condiţiilor rutiere.
    5.7.3. Graficele   (orarul)   circulaţiei   trebuie   întocmite   în corespundere  cu regulile stabilite în baza normării vitezelor  înaintea de  deschiderea  rutelor regulate de transportare, precum şi  la  rutele existente. Normativele vitezei (timpului) circulaţiei trebuie să asigure regimul  inofensiv de circulaţie a mijloacelor de transport în  condiţii reale  de  circulaţie pe rute: corespunderea vitezei admise de  regulile circulaţiei   rutiere,   indicatorilor  rutieri,  ce   prevăd   diferite întîrzieri  legate  de  organizarea  circulaţiei  rutiere,  reţineri  la pasajele de nivele a căilor ferate s.a.
    Graficele ieşirii  unităţilor de transport la trafic este necesar de a  fi  întocmite  luîndu-se în consideraţie modificările  fluxurilor  de pasageri  în timpul zilelor săptămînii şi orelor în decursul a 24 ore în scopul  asigurării transporturilor de pasageri fără încălcarea  normelor de capacitate a unităţilor de transport.
    5.7.4. Fiecare  şofer, care îndeplineşte curse orăşeneşti suburbane, interurbane  şi  turistice cu pasageri, este necesar să fie asigurat  cu orarul de circulaţie pe rută cu indicarea timpului efectuării opririlor, trecerii  prin  localităţi şi alte repere, schema rutelor  cu  indicarea sectoarelor periculoase.
    5.7.5. Organizaţiile  sînt  obligate  să  folosească  mijloacele  de transport,  greutatea  totală  a  cărora  nu  depăşeşte  capacitatea  de încărcare   ce   se  admite  la  traversarea   podurilor,   estacadelor, viaductelor şi altor lucrări de artă.
    5.7.6. La schimbarea   nefavorabilă   a   condiţiilor   rutiere   şi meteorologice  ce  periclitează transportarea  pasagerilor  (distrugerea îmbrăcămintei  rutiere,  gheţuşul,  ciaţă  puternică,  înzepezire  etc.)  organizaţia este obligată de a efectua corectarea operativă a graficului (orarului)   circulaţiei  în  partea  reducerii  vitezei  sau   anulării graficului circulaţiei, iar în caz de necesitate de a nu permite ieşirea la  trafic  sau să asigure în alt mod oprirea circulaţiei  transportului auto.
Anexa nr. 1
    Lista actelor  normative,  care se abrogă în legătură  cu  aprobarea Regulamentului  cu privire la asigurarea securităţii circulaţiei rutiere la  întreprinderi, instituţii, organizaţii ce efectueaza transporturi de pasageri şi mărfuri:
    1. Regulamentul  cu  privire la asigurarea  securităţii  circulaţiei rutiere  la  întreprinderile, instituţiile, organizaţiile ce  efectuează transporturi  de  pasageri şi mărfuri. Aprobat prin ordinul  Ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 125 din 8.07.1997.