LPC361/2005
ID intern unic:  315210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 361
din  23.12.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 99     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 12 alineatul (3) din Codul subsolului nr.1511-XII din 15 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1993, nr.11, art.325), cu modificările ulterioare,  textul "pe sectoarele care prezintă o deosebită valoare ştiinţifică şi culturală" se înlocuieşte cu textul "în scopuri ştiinţifice, culturale şi educaţionale".
    Art.II. - Legea nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.40, art.337), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 15 alineatul (2):
    cuvîntul "fiscal-bugetare" se înlocuieşte cu cuvîntul "bugetare";
    literele c), e) şi i) se exclud;
    litera d) devine litera c), literele f)-h) devin literele d)-f), literele j) şi k) devin literele g) şi h).
    2. Articolul 18:
    alineatul (3) se exclude;
    alineatele (4)-(7)  devin alineatele (3)-(6).
    3. La articolul 21 alineatul (1), textul "diferitele resurse biologice (inclusiv regnul animal şi resursele piscicole)" se înlocuieşte cu  textul "resursele biologice, regnul animal şi cel vegetal".
    4. La articolul 22 alineatul (2), textul ", la propunerea Guvernului, prin legea bugetului de stat pe anul respectiv" se înlocuieşte cu textul "conform legislaţiei în vigoare".
    5. Articolul 23 se exclude.
    6. La articolul 25 alineatul (1), propoziţia a doua se exclude.
    Art.III. - Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1998, nr.72-73, art.485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (1), textul "impozitul pentru folosirea resurselor naturale" se înlocuieşte cu textul "taxele pentru resursele naturale".
    2. În anexă:
    poziţia "2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului      -      -      50" se exclude;  
    anexa se completează în final cu o notă, cu următorul cuprins:
    "Notă: Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006, de inspectoratele fiscale de stat teritoriale pentru activităţile specificate la poziţia "2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului" se vor utiliza pînă la expirarea termenului de valabilitate."
    Art.IV. - În articolul 5 al Legii nr.397-XV din  16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modificările ulterioare, la alineatul (2) punctul 1) litera b), la alineatul (3) punctul 1) litera b) şi la alineatul (4) punctul 1) litera c), textul "impozitul pentru folosirea resurselor naturale" se înlocuieşte cu textul "taxele pentru resursele naturale".
    Art.V. - Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. La articolul 6 alineatul (6), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) taxele pentru resursele naturale;".
    2. În cuprinsul titlului VIII şi în  anexa nr.1 la acest titlu:
    textul  "inclusiv cele străine" se exclude;
    cuvîntul "captată" se înlocuieşte cu cuvîntul "utilizată", cu excepţia articolului 299 pct.1) şi 8);
    textul "întreprinderile penitenciarelor" se înlocuieşte cu textul  "întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar".
    3. Articolul 299 se completează cu  punctul 10), cu următorul cuprins:
    "10) Apă utilizată -  apa folosită în scopul desfăşurării propriei activităţi de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor."
    4. La articolul 301, alineatele (1) şi (2)  vor avea următorul cuprins:
    "(1) Dacă prezenta lege nu prevede altfel, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial darea de seamă respectivă şi achită în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale taxele în cauză  pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune.
    (2) Plătitorii taxei pentru apă care, pe parcursul anului, consumă pînă la 100 m3 de apă achită taxa pentru apă şi prezintă darea de seamă respectivă o dată pe an, pînă la 31 decembrie al anului de gestiune."
    5. La articolul 304, textul "pentru volumul apei captate din orice sursă (m3)" se exclude.
    6. Articolul 305 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 305. Modul de calculare a taxei
    (1) Taxa pentru apă se calculează de plătitor de sine stătător, pornind de la  volumul apei utilizate, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de consum al apei. În cazul în care plătitorul taxei dispune de contoare, dar consumă apă atît prin intermediul contoarelor, cît şi fără utilizarea acestora, taxa pentru apă se calculează în baza datelor contoarelor şi conform normelor de consum al apei.
    (2) Elaborarea normelor de consum al apei şi controlul asupra cantităţii de apă utilizată se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern."
    7. Articolul 306 se completează cu litera e), cu  următorul cuprins:
    "e)  apa utilizată de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar."
    8. La articolul 316, textul "venitul din vînzări ale" se înlocuieşte cu cuvîntul "costul".
    9. Articolul 318:
    la alineatul (2), prima propoziţie se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Pierderile suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile se reportează la consumuri sau cheltuieli.
    (4) La pierderile suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile nu se atribuie pierderile tehnologice în pilonii de protecţie şi tavanul excavaţiilor miniere subterane care, conform proiectului, asigură securitatea oamenilor şi exclud prăbuşirea suprafeţei terestre."
    10. Articolul 324 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 324. Înlesniri
    Se scutesc de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită, a căror listă se aprobă de Guvern."
    11. La articolul 329, cuvintele "şi culturală" se înlocuiesc cu cuvintele ", culturală şi educaţională".
    12. Articolul 330 se completează în final cu textul "şi beneficiarii  forestieri persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător".
    13. La articolul 332, cuvîntul "grosimea" se înlocuieşte cu cuvintele "grupa materialului lemnos".
    14. Articolul 333:
    la alineatul (1), după cuvîntul "juridice" se introduce textul  "şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,";
    la alineatul (2), după cuvîntul "fizice" se introduce textul  "rezidente care nu practică activitate de întreprinzător".
    15. Anexa  nr.2:
    în denumirea coloanei a 3-a a tabelului, cuvintele "materiei prime" se înlocuiesc cu cuvintele "mineralelor utile";
    la punctul 2, cuvintele "ghips, gresie," se exclud;
    anexa se completează cu punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. Ghips, gresie        10".
    Art.VI. -  La articolul 3 alineatul (2) din Legea nr.68-XVI din 5 mai 2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.355), cu modificările ulterioare, cuvîntul "captată" se înlocuieşte cu cuvîntul "utilizată".
    Art.VII. - Se dispune republicarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    Art.VIII. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2006.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                       Marian LUPU

    Chişinău, 23 decembrie 2005.
    Nr.361-XVI.