LPC375/2005
ID intern unic:  315217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 375
din  29.12.2005
pentru modificarea şi completarea Legii taxei de stat
nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 şi a articolului 16 din
Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV
din 10 februarie 2000
Publicat : 27.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 16-19     art Nr : 72
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53-55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3 punctul 1):
litera c) se exclude;
literele d)-n) devin literele c)-m).
2. La articolul 4 alineatul (1):
după punctul 6) se introduce un nou punct 7), cu următorul cuprins:
"7) reclamanţii - în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ;"
punctele 7)-18) devin punctele 8)-19).
Art. II. - La articolul 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58, art. 375), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Reclamanţii, în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ, sînt scutiţi de plata taxei de stat."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

Chişinău, 29 decembrie 2005.
Nr. 375-XVI.